2022 - 2026

Herunder referater fra bestyrelsesmøder m.m. i perioden 2022 til 2026. Nyeste øverst


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Dato:15.08.2022

Tid: Sted: Frejlev Arkivet

Ordstyrer: Stig - Referent: Louise

 

Fraværende: Marianne, Helle, Lennart og Monica.

Deltagere: Stig, Ina, Troels, Anette, Ole, Torben og Louise.

 

Dagsorden:

 • Godkendelse af referat fra den 21/06-2022 – Godkendes.
 • Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendes.

   

  • Nyt fra formanden Intet nyt fra formanden.

   

  • Arbejdsgrupper

  Sociale Arrangementer: Tovholder Ina

    

   Familiedag den 21/08- 2022 fra kl. 10.00 til 14.00

   Der er styr på Familiedagen.

   - Der sendes besked ud til de forskellige deltagere.

   - Der er talt med Cykelforeningen vedr. P-plads.

   - Vil være politi og hjemmeværn i forhold til anvisning af P-pladser.

   - Der vil være ensretning fra Kettinge Hallen mod Søbyen, for at komme ud på hovedvejen via Bækkeskovvej.

   - Konkurrence, alle foreninger får et stempel – jo flere stempler der er på ens skema – jo flere lodder er der for den enkelte person i konkurrencen.

   - Der vil blive uddelt pjecer omkring dagen til alle husstande i nærområdet.

   - Der vil blive ophængt oversigt/indbydelse i Købmanden.

   - Ole tilretter kortet over de forskellige foreninger.

   - Der skal laves afspærring ved Børnehytten, da legepladsen er åben.

   - Der skal laves afspærring ved Fritidscentret – da senior motion fra 11.00 til 11.30. skal lave en mindre opvisning.

    

   - Bylavets Bestyrelse vil forsøge at besøge alle de forskellige foreninger.

   - Troels vil se på om han kan skaffe trøjer til Bylavet.

   Beach flag – der bestilles 2 stk. Disse kan dog ikke nå at komme til Familiedagen.

   - Bestyrelsen er enige om, at det er en god ide at bestille flag.

   - Præmie – Et gavekort til børn og et til voksne.

   - Der købes Gavekort til Molen i Nysted til børnene, til Is og Golf, Gavekort til de voksne til Købmanden, på hver 500 kr.

   - Pressemeddelelse – når der er aktiviteter eller tiltag.

   - Annonce vil koste 1200 kr. – hvis der skal laves annonce vil det være bedst at få de i alle tre lokale

   aviser – Folketidende, Ugeavisen, Saxkøbing avisen.

    

   Der skal laves Konkurrence skemaer (350 stk.)

   Anette, Torben og Louise sørger for at der bliver lavet kopier i farve.

   Aflevering af Konkurrence skemaer – skal afleveres enten på Tingstedet eller det sidste sted/forening der besøges.

   Alle foreninger skal have besked om at de skal aflevere til Ina.

    

   By forskønnelse - Prisuddeling:Tovholder Troels. - - Intet nyt

    

   Bosætning - PR-gruppen Tovholder Ina

   - Trafikken i Kettinge/Frejlev

   - Der er sendt mail til Arne fra kommunen. - Arne var på besøg for et år siden, men der er ikke kommet noget ud af dette besøg.

   - Første henvendelse til Kommunen blev gjort i 2013 – det vil sige for 9 år siden.

   - Ina er blevet kontaktet af en lokalpolitiker – der gerne vil komme for at se på forholdene i Kettinge/Frejlev.

   - Der har i løbet af sommeren været tre henvendelser, fra forskellige beboere vedr. den

   hurtige og tunge trafik igennem begge byer.

    

   Frejlevarkiv

   Troelse har talt med en kandidat til at overtage opgaver efter Peter i arkivet.

   Almue Møblerne – fra Knoldeholm (Gammel gård der er blevet revet ned.) Disse møbler står nuværende i Møllen, disse skal flyttes til Arkivet.

    

   • Økonomien - Tovholder Torben

   Bylav 43.657 kr. indestående

   Arkiv 368.350 kr. indestående.

   Den højeste indbetaling ved mølledag, nogen sinde.

   Der er solgt for 325,00 kr. Platter.

   Der har været udgifter til:

   - 300 kr. til bårebuket.

   - 400 kr. til kræftens Bekæmpelse.

   - Betaling af minus renter.

    

   • Kommende arrangementer:

   August:

   Plantemarked:

   Der var 4 deltagere, der havde meldt afbud, grundet varmen.

   Der var lidt færre besøgende end sidste år.

   Der var 18 stadeholdere – Det er 3. gang plantemarkedet afholdes i Kettinge Grusgrav.

   Sommersang:

   Der er ikke planlagt sommersang i år

   Oktober:

   Halloween:

   Halloween er mandag den 31/10-2022.

   Der skal findes en ny tovholder til at planlægge.

   Præsten planlægger en Børnegudstjeneste. Anette vil afklare/planlægge – Anette skriver til Præsten Monica.

   Wichmanns festival – lavede zombie jagt – kunne man forhøre sig omkring muligheden for at de

   ville lave noget i Kettinge, muligt i samarbejde med kirken.

    

   • Eventuelt

   - Karsten L og Troels: har peget på at Ole indtræder som ambassadør.

   - Bylavet er enige i at Ole indtræder som Tryghedsambassadør.

    

   • Næste Møde

   - Punkt til næste møde, hvordan vi får skabt PR.

   - Næste møde mandag den 3.oktober i Frejlev Arkivet kl. 19.00

   - Kaffe og kage til næste møde sørger Lennart for.


   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


   Dato: 20.06.2022 kl 19.00 på Tingstedet i Kettinge Konstituerende møde m m

   Ordstyrer: Ina                 Referent:  Louise

    

   Fraværende:
   Lennart.

   Suppleanter Helle Løje og Monica Djarnis

    

   Deltagere:

   Ina, Troels, Marianne, Anette, Ole, Torben, Stig og Louise

    

    

   Mølledag

   Der var indbetaling fra 41 – i alt 5.550 kr.

   Mølledagen, var rimeligt besøgt. Der blev foruden kontingenter solgt Mølle-platter

    

   Fordeling af poster og Arbejdsgrupper

   Formand: Stig

   Næstformand: Ina

   Kasser: Torben

   Bestyrelsesmedlemmer: Troels, Anette, Ole, Lennart og Louise

   Suppleanter: Helle Løje og Monika Janice

    

   PR-gruppen og Bo stiftelses–gruppen

   Det besluttes at disse lægges sammen. Hele bestyrelsen er med i disse grupper

    

   Arkivet

   Troels og Helle er tovholder.

   Der mangler en ny frivillig til at overtage efter Peter.

   Troels – vil tale med Villy Haslund vedr. dette.

   Der er styr på de forskellige koder til arkivet

    

   Henvendelse fra Købmanden

   Der er bemærket et øget salg af lightergas.

   Købmanden har valgt at tage lightergassen ned, så denne ikke står synligt fremme.

   Karsten (tryghedsambassadør) informeres omkring det øgede salg, i forhold til at være obs

    

   Tryghedsambassadør

   Der mangler yderligere tryghedsambassadør til at arbejde sammen med Karsten.

   Troels vil tage kontakt til Karsten vedr. dette

    

   Sankt Hans

   Bliver afholdt i Grusgraven. Bålet tændes kl. 21.00

   Der er mulighed for at komme at spise inden.

   Troels har sange der kan udleveres. Årets båltaler er fundet


   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


   Referat bylavsmøde 23/5 2022

    

   Godkendelse af referat fra sidst

    

   Torben kommenterer at arkivets aktiver er 371.279 kr.

   Sidste referat sagde, 379.279.

    

   Skal mail være synlig på hjemmesiden.  Ja tak. Ole får mail og kode

    

   Godkendelse af dagsorden – Godkendt.

    

   Nyt fra formanden

   Kulturnat og aktiv sommer. Ikke rigtig noget for bylavet.

    

   Peters mail. Vi skal have en suppleant ind, Det vil naturligt være Louise som træder ind i bestyrelsen. Dette kommer der styr på ved konstituerende generalforsamling.

    

   Platter: skal de sælges ved mølledag? Eller skal de i arkivet. Vi talte om at tage dem med til Mølledag og sælge billigt.

    

   Arbejdsgrupper:

   Sociale arrangementer.

   Foreningsdag den 21 august er fastsat. Der er planlægning den 13 juni og der har været afholdt brainstorm møde.

   Biksen fra LFH kunne måske stille op med madvogn.

    

   Byforskønnelse:

   Der skal genoptages foto seance til byforskønnelse.

   Forsøgsordning som Troels har modtaget – frilandsby. Troels sender email til Ina.

    

   Frejlev arkivet – Intet nyt.

   Bylavet har en stor opgave for at køre arkivet videre. I yderste konsekvens lukkes arkivet, hvis vi ikke kan få en afløser for Peter.

   Louise spørger Villy Haslund som det første, indenfor de næste 14 dage.

   Ina tjekker også med andre lokale.

   Dernæst evt. Pressemedelse til Sakskøbing avis samt til Folketidende. Ældresagen skulle måske have en lille seddel.

   Husk vi har en hjemmeside, frejlevarkivet.dk

    

   PR og bosætningsgruppen.

   Der arbejdes fortsat på bedre vilkår for bløde trafikanter i både Kettinge og Frejlev.

    

   Økonomi.Bylavs kasse.

   Skraldindsmaling kostede 746 kr, foreningsmøde 126 kr. 37.909Kr.

   Arkivets kasse er uændret

    

   Kommende arrangementer

   Generalforsamling klokken 13 den 19 juni.

   Hvem er på valg

   Ole, Stig, Ina, Peter, Jan, Louise. Louise tager Peters plads I bylavet for nu. Med stemme til generalforsamling.

   Ole fortsætter gerne, men hvis andre ønsker pladsen så giver han stolen fra sig.

   Ina er klar til genvalg.

   Louise stiller op.

   Stig er villig til genvalg.

   Vi skal have 2 nye suppleanter

    

    

   Sankt Hans.

   Troels sørger for arrangementet.

   Ina laver opslag på facebook

    

   Eventuelt.

    

   Næste møde er søndag den 19 juni – generalforsamling.

   Mandag den 20 juni klokken 18.30 på tingstedet til konstituerende.

   Mandag den 15 august. Klokken 19.00

   Mandag den 3 oktober klokken 19.

   Mandag den 5 december klokken 19


   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


   Referat bylavsmøde mandag 14.3.2022 kl 17:00 i Frejlev Arkivets lokaler


   Godkendelse af referat – Godkendt

   Godkendelse af dagsorden – godkendt


   Nyt fra formanden. 

   Der er kommet indbydelser fra kommunen. 

   Invitiation til skraldsamling, den nationale – ugen efter vores egen. 

   Betaler vi for at bruge arkivets lokaler – nej. Troels har en masse papirer med, som beskriver hele forholdet. 


   Arbejsgrupper.


   Sociale arrangementer ved Ina. 

   Der er kommet lidt tilmeldinger til foreningsdags brainstorm. Der deltager 14 personer. Og der mangler svar fra nogle. Kaffe og sodavand til foreningsdag.

   I den forbindelse har vi lavet en Gmail konto. kettingebylav@gmail.com


   Skraldsamle dag – vi har veste og sække. Suppe skåle findes i arkivet. Torben undersøger om Irene vil lave suppe


   Byforskønnelse ved Troels.

   Troels har lavet en liste med billeder af stenene og historier og kommentarer. De bliver lagt i arkivet og evt op som historie på hjemmesiden. Troels sender det til Ole og arkivet. 

   Desuden har Troels en masse papirer med omkring opstart af både arkivet og Tingstedet. 


   Bosætning og PR ved Ina

   Arne Larsen, kommunen, har skrevet at der kommer chikaner på Rågelundevej. Og at modellen fra Holeby kunne være en mulighed. 


   Frejlev arkivet

   Peter samler stadig info og kører videre på hjemmesiden. Der er af og til lidt udfordringer omkring internet i arkivet, men Peter har ikke haft mulighed for at tjekke det yderligere. 


   Økonomi ved Torben

   864 kr til træskilt til Helga’s have. 38.772 kr i kassen

   Så skal der muligvis flyttes lidt rundt på nogle penge. 

   Arkivet har 379.279 kr i kassen. 


   Kommende arrangementer. 

   Foreningsdagens brainstorm 

   Skraldesamling lørdag 26.marts. 

   Mølledag og generalforsamling søndag 19.juni. 

   Knækkerygmarch – lørdag den 7 maj. FDF startede den. 


   Eventuelt. 

   Debat omkring ændring af vedtægter i forhold til vores formål. Skal de fremtidssikres? 

   Medtag til foreningsdagen omkring Kettinge Bylav og vi kan være her og hjælpe. Kunne der være stemning for et årligt møde mellem foreninger og bylav?


   Hegn til boldbanen – Troels undersøger. 


   Næste møde.
   Fastsættelse af møderække?

   Der aftales møder 

   Torsdage fra klokken 17-18.30 

   Torsdag den 19 maj

   Søndag den 19 juni generalforsamling

   Mandag d 20 juni 18.30 på tingstedet - konstituerende

   Torsdag den 11 august. 

   Torsdag den 6 oktober

   Torsdag den 1 december    Efter mødet var der besøg af Flemming Nielsen fra Den Danske Naturfond


   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


   Bylavsmøde
   Mandag d. 17/01-2022
   kl. 19.00
   I Frejlevs Arkivets lokaler


   Referat

    1. Godkendelse af referat.
    2. Godkendelse af dagsorden.
    3. Nyt fra formanden
    4. Arbejdsgrupperne:
     • Sociale arrangementer: Tovholder: Ina.
      Evaluering af :

             KV21, Halloween, juletræstænding, spisning i savværket.
             Forslag om opsætning hegn omkring boldbanen.

   • Byforskønnelse & prisuddeling: Tovholder Troels.
   • Bosætning & PR gruppe:.Tovholder: Ina.
   • Frejlev Arkivet: Tovholder: Peter

           5. Økonomien ved Torben

           6. Kommende arrangementer: Fastelavn , Forenings dag i marts., Anhalt musik, Helgas have, julemarked, Byfest

           7. Eventuelt:

           8. Næste møde:    Punkt 1 + 2

    Referat fra sidste møde er godkendt og dagsorden for dagens møde er godkendt. 


    Punkt 3 – Nyt fra formanden

    Kontrakten til den gratis film om Kettinge er underskrevet og firmaet forventer at gå i gang i 2022


    Punkt 4 - Arbejdsgrupperne

    Intet nyt fra sociale arrangementer. 

    Evaluering af foregående arrangementer

    Spisning i savværket blev udskudt grundet Covid 19

    KV21: Vi havde god omtale i folketidende. Og der var en god tone, god debat og god stemning under selve vælgermødet. 

    Halloween var en hyggelig aften. Desværre var der ikke særlig stor tilslutning. Måske kunne flere foreninger gå sammen om at lave et arrangement. 

    Juletræstænding forløb rigtig godt. Og det fungerede så godt med julemanden i den lille hestevogn. Der var ca 80 voksne og ca 60 børn. 

    Anette er gået i gang med at lave en drejebog over hvad der er købt osv. Så vi altid kan gå tilbage og se i ”gemmerne”


    Intet nyt under byforskønnelse og prisuddelinger. 

    Der er kommet et ønske til et hegn ved boldbanen ud mod vejen. Troels undersøger en pris og prøver at søge Høeghs Fond. 


    Vores ønske til mere sikker vej i byen har været med til høring i Trafiksikkerhedsrådet. Arne Larsen ville sende et udkast til projektet, dette er endnu ikke modtaget. Dog var ideen umiddelbart en kombination af en 2-1 vej samt nogle forhindringer. 


    Træer i byen samt cykelskur / cykel opbevaring skriver Ole til sin kontakt på kommunen omkring. 


    Frejlev arkivet havde en rigtig god Arkivets dag med besøgende som kom med både historier og ting til Arkivet. Der er blevet købt blandt andet en cd rom læser til arktivet. 

    Peter har rendt panden lidt mod en mur i forbindelse med Arkibas. Men han giver ikke op. For nu bruger vi hjemmesiden og vi kunne måske lave en database også. Evt hjælp til Access søges. 

    Der er nogle billeder som er faldet ned fra væggen og gået i stykker. Der overvejes indkøb af nye rammer. Og så ønsker Kirsten sig en ny lampe så hun bedre kan se, den blev bevilget af bestyrelsen. 


    Arkivets dag lørdag den 14 maj fra 13-16


    Punkt 5. Økonomi. 

    Der er brugt penge på halloween, KV21, juletræstænding osv. Det betyder at der i Kettinge Bylav er en beholdning på 40.764 kr. 

    I Frejlev Arkivet er det brugt penge på gaver, kaffe og kage til Arkivets Dag, Cd rom osv. Der er nu 379.746 kr i arkivet. 


    Punkt 6 – Kommende arrangementer. 

    Fastelavn udskydes


    Foreningsdag onsdag den 23 marts, hvor bylavet inviterer foreningerne til at komme til en snak om hvordan vi kan skabe bedre sammenhold og hjælpe hinanden. 

    Sociale arrangementer gruppen holder møde og får lavet et skriv til foreningerne samt snakket om dagen. 


    Ønske om at Anhalt Music kunne komme til Mølledag og spille nogle sange som alle kan synge med på. Ina tager kontakt til Anhalt. Mølledag er søndag den 19.juni.


    Julemarked tages op i sociale arrangementer. Det kunne være sammen med andre foreninger i byen. 


    Skraldesamledag lørdag den 26 marts fra 9.30 – 11.30 Ole og Torben sørger for opslag og omtale. 


    Fyrværkeri til nytår, demonstration eller måske fælles afskydning nytårs aften. Tages op igen på næste møde. 


    Punkt 7 – Eventuelt. 

    Der er kommet nye æbletræer som er plantet og hegnet ind i Helgas Have, Frejlev. 

    Desuden er der godkendt et træskilt med Helgas Have graveret på, til at hænge op på hegnet. Og Ole undersøger noget historie og ser på at lave en QR kode som kan scannes og man så kan læse eller høre om historien bag Helgas have. 


    Lennart har tidligere haft kontakt til Naturfonden omkring købet af dele af Frejlev skov. Der er enighed om at Lennart igen tager fat i Naturfonden for at undersøge muligheder for medkøb fra borgerne. 


    Troels har en masse platter som LP købte hjem i sin tid. Der er billeder af tingstedet og møllen på. Disse sættes i Arkivet og så skal Peter tage stilling til hvad vi skal med disse. Skal de foræres væk, skal de sælges, skal de på auktion? Måske skal vi lave noget avis omtale omkring dem?


    Der skal laves en historie om stenene på Tingstedet. Troels har muligvis nogle papirer på stenene og kan huske mange af historierne. Dette gøres for at huske hvem og hvorfor der blev sat sten på tingstedet. 


    Der kommer en hjertestarter til Frejlev. Dette har Ole stået for at søge om osv, da han er hjerteløber. Den bliver muligvis sat op på Oles hus. Og så skal der måske søges økonomisk støtte når der skal udskiftes batteri. 


    Næste møde er den 16 marts kl 16:30 i Arkivet. 


    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx