2018 - 2022

Herunder referater fra bestyrelsesmøder m.m. i perioden 2018 til 2022. Nyeste øverst


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Referat af Konstituerende møde 17. juni 2019 kl.19,00 ved tingstedet.


 • Deltagere: Stig, Dan, Lennart, Troels, Jesper, Ina, Torben og Peter.
  Afbud fra Ole


 • Ny bestyrelse består af: Ole Pedersen, Peter Henriksen, Ina Ludvigsen,

                  Torben Jensen, Troels Jørgensen, Jesper Smith, Lennart Damsbo-Andersen,

                  Stig Nielsen, Dan Schier Christiansen. Velkommen til Ina


         Suppleanter: Jette Lunde, Marianne Vennevold. Suppleanterne må meget gerne deltage i Bylavsmøderne


           Revisor og suppleant: Ole Nielsen, Ib Henriksen.


 • Konstituering:


Formand: Dan

Næstformand: Stig

Kasserer: Torben

Sekretær: Peter

Webmaster: Ole


Arbejdsgrupper:


Sociale arrangementer: Troels, Dan, Torben, Ina og Jette

By forskønnelse / prisuddelinger: Ole, Troels og Torben

Pr gruppe: Ole, Dan, Stig og Peter

Frejlev arkivet: Troels, Jesper, Stig, Ina og Peter

Bosætning: Ina, Ole, Torben, Peter og Jette


På næste lav møde taler vi om gruppernes arbejde.

 • Trækning Gæt et sted: Vinderen er Christina Schjøtt. Tillykke.
 • Vinder af flotteste hus: Billede nr. 8 (Enghavevej 17)


 • Rettelse til sidste referat: FDF have en del udgifter til Fastelavns arrangementet, som Bylavet har besluttet at dække. Beløbet er omkring Kr.1033,- ved en fejl er dette ikke komme med i sidste referat.


 • Kommende arrangementer Sankt Hans i Grusgraven


Program; 18.30 Bylav sørger for at grillen er klar, medbring mad og drikkelse.

Kl. 21 vil der være båltale og bålet bliver tændt


 • Eventuelt: Der er næsten samme medlemsindbetaling som sidste år. Et kommende fokusområde er at styrke medlemsantallet.

Få et MobilePay nr. og ført ind på hjemmesiden med min 50,00 kr.

Der er blevet solgt en sten


 • Næste møde den 2/9 2019 kl. 19. I Frejlev arkivet


Kaffe næste gang: Torben


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Referat af bestyrelsesmøde mandag den 6.maj 2019 kl. 19,00 i Fritidscentret Frejlevarkivet.


Tilstede: Ole, Stig, Jesper, Lennart, Troels, Dan, Torben og Peter.

Afbud fra Jette


Dagsorden:

Godkendelse af referat fra sidste møde d. 4. februar 2019. GODKENDT

Godkendelse af dagsorden. Tilføjelse: Omkring arkiv skal der tages stilling til vedtægtsændring. Godkendt


Siden sidst:

Fastelavns søndag 3. marts 2019. Super Godt arrangement, fin deltagelse og god stemning. Næste  år opfordres voksne også at til at være udklædt.


Affaldsindsamling 23. marts 2019. Det var 29 deltagere. Et godt arbejde omkring uddelegering af ruter.


Økonomi

Saldo den 5/5 2019 Kr.30.296,57


Arkivet

Den 6/5 var der besøg af 4. klasserne fra Nysted skole. I to timer fik omkring 30 engagerede børn lov til at gå i arkivet.

Omkring registrering: Ved brug af Arkibas kræver det en del vedtægtsændringer, og der er også andre store udfordringer bl.a. omkring indsamlings område mv. Derfor arbejder bylavet med at komme på Guldborgsund kommunes Arkibas licens. Ulempe: Det er lidt dyrere.


Ændringer i Kettinge Bylav vedtægt: under §1 tilføjes: "Samt opretholde driften af Frejlev Arkiv og forvalte arkivets formue.

Regnskabsåret ændres fra 1.4  - 31.3 til 1.1 – 31.12.

Kettinge bylav og Frejlev arkiv har adskilt regnskab.

NB! I indkaldelse til generalforsamling gøres opmærksom på mulig ekstra generalforsamling. Der skal være 2/3 tilstede ved ændring af vedtægter.


Der indkaldes til Arkiv møde, bl.a punkter omkring registrering og planlægning af en åbent arkivdag. Troels indkalder


Tryghedsambassadøren

Kontaktoplysningerne er ude, hænger i Brugsen, hallen og er tilgængelige på nettet, Kettinge bylavs hjemmeside. Vi har arbejdet på at få en Mobil politistation ud på Mølledagen, men det har ikke været muligt. Ved sidste besøg af den Mobile politistation i april, kom der mange besøgende.


Nej til centerudvidelse Guldborgsundcenteret.

Bylavet har underskrevet protest mod centerudvidelsen.


Brev fra Ina Ludvigsen om trafikstrækningen Grønnegadevej m.m.

Dan sender bylavets svar. Bylavet var glade for henvendelsen, TAK


Ny bog: Fra bondedreng fra Frejlev på Lolland til Ridder af Dannebrog.

Ny bog skrevet af Poul Erik Lindelof og kan købes via Saxo. Arkivet har modtaget et eksemplar.


Beplantning af frugttræer m.m.

Der bliver indkaldt til møde med kontaktperson fra kommunen. Hvor der bl.a. skal mere klarhed omkring de lovede beplantninger, bord og bænke samt en diskussion omkring muligheder for løsninger af lokale problematikker, f.eks. omkring trafik.

                

Kommende arrangementer:

Kulturpolitik på rådhuset Guldborgsund Kommune 7. maj kl. 18 – 21 Peter deltager

Mountainbike løb mv. i Kettinge grusgrav den 5/6

Mølledag og Generalforsamling i Bylavet (På valg Jesper, Troels, Torben, Lennard og Dan.) 16.juni

DM cykelløb 22 – 23 juni

Haveforeningens Planternes dag i Kettinge grusgrav den 11/8


Eventuelt


Næste møde: konstituerende møde den 17/6, ved tingstedet. Kl. 19 (ved dårligt vejr i Arkivet)

Kaffe og kage til næste gang. Peter


Referent: Peter Henriksen


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Referat af bestyrelsesmøde mandag den 4. februar 2019 kl. 19,00 i Fritidscentret - Frejlevarkivet.

Tilstede: Dan. Lennart, Stig, Torben, Troels, Jesper, Ole og Peter

Afbud fra Lisa

Dagsorden:

Godkendelse af referat fra sidste møde d. 12. nov. 2018. - Godkendt


Godkendelse af dagsorden. - Godkendt


Siden sidst:

Dialogmøde Kulturelt Samråd Guldborgsund Kommune 1. okt.2018. Ved Peter.

Kort orientering om muligheder for at søge om midler til offentlige kulturelle arrangementer.

Juletræstænding 30. nov.2018. - Der var ingen bemærkninger, det gik godt.


Økonomi

Kassesaldo er : kr. 30544,07


Arkivet

Jesper undersøger et par muligheder for arkivregistrering i systemet Arkibas, samt hvad der skal indkøbes af udstyr.


Tryghedsambassadøren.

Der er blevet afholdt et møde med Politi og alle tryghedsambassadørene, hvor der blev udvekslet erfaringer med samarbejdet.

Politiet ville gerne komme ud med deres nærpolitistation, hvis der var arrangementer i lokalområdet.

Bylavet prøver at foreslå den 16. juni 2019, hvor der er Mølledag og valg til Kettinge Bylav.

Peter arbejder på en flyer med kontakt info på Tryghedsambassadørene.

Hvis muligt vil kontaktinfo også være tilgængelig ved opslag i hallen og Brugsen, samt på Bylavets Hjemmeside www.kettinge.4892.dk og Facebookside.
Hjemmesiden / Facebook

For at nå så bredt ud som muligt, opdateres begge sider.


Kommende arrangementer:

Fastelavns søndag d. 3. marts 2019. - Nærmere info kommer følg opslag

Affaldsindsamling d. 23. marts 2019. - Nærmere info kommer følg opslag


Meddelelser

Der er DM cykelløb den 22. og 23. Juni i Kettinge Nysted området.

Bylavet søger Guldborgssund kommune om nogle frugttræer. Der er et udvalg der har udpeget mulige beplantningssteder.


Eventuelt

Næste møde: Den 6/5 2019


Kaffe og kage næste gang: Jesper


Referent: Peter


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Referat af bestyrelsesmøde mandag den 12.nov 2018 kl 19:00 i Fritidscenteret, Frejlevarkivet


Til stede: Jesper, Stig, Troels, Dan, Torben, Ole.

Afbud: Peter, Jette, Lisa.


Godkendelse af referat fra 3.sep: OK

Godkendelse af dagsorden: OK


Tilbagemelding vedr møde med Kulturelt Samråd udsættes pga Peters fravær.


Evaluering af Aktiv Kettinge: Vi har afrapporteret til kommunen.


Kassen: Saldo 10.nov: kr 31.198,32


Arkivet: Der holdes Åbent Hus søndag den 18.nov kl 13 - 16.Digitalisering: Arkibas startes op med Jesper som tovholder.

En Arkivleder skal inden for 5 år uddannes på Arkibas kursus indenfor en 5 års periode efter opstart.


Tryghedsambassadør: Politiet vil gerne lave et oplysningsmøde. Vi skal have Peter / Karsten med i processen, og så annoncere et sådant møde for at få budskabet ud i lokalområdet. Det skal så anonceres på facebook og www.


Åbent Hus i Arkivet den 18.nov: Bent S, Kirsten P og Jesper vil være til stede.


Juletræstænding fredag den 30.nov:

FDF/Stig stiller 3 x 6 m pavillon op ved møllehuset.

Dan koordinerer med Børnehytten, sponsorer og damer vedr gløgg  osv.

Peter sørger for juletræ på fod.

Troels sørger for opslag vedr arrangementet. - opslag fra 2017 skal tilrettes.


Evt:

Der har været rollespillere i Frejlev gl mejeri. De har lejet det for et år, og ventes at lave flere aktiviteter i løbet af 2019. Bl. a. 10.-14.juli.

Cykelstien forbi Fuglsang indvies torsdag den 29.nov kl 13 ved Fuglsang Kunstmuseum. Folk opfordres til at møde op.

Hjerteløber uddannelse. Bylavet har modtaget en opfordring til at samle et hold til hjertestarter uddannelse. Vi afventer, idet Kettinge Motionscenter har planer om det samme i løbet af 2019.


Næste møde: mandag 4.feb 2019 kl 19 i Fritidscenteret. Kaffe/kage: Stig


Referat: Ole


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Referat af bestyrelsesmøde mandag den 3. september 2018 kl. 19,00 i Fritidscentret. Frejlevarkivet.

Tilstede: Dan, Troels, Torben,Stig, Ole, Lisa og Peter


Afbud: Jesper


Dagsorden:


Godkendelse af referater fra sidste møder 28 maj og 19 juni.

Begge referater godkendt


Siden sidst:   

Aktiv Kettinge.

Aktørerne/udstillingerne have gjort meget for et godt arrangement. Der var en god stemning blandt de besøgende. Vi have måske forventet flere, men der var mange der benyttede sig af det gode vejr til en dukkert i Kettinge friluftsbad.


Vores lille spørgeundersøgelse fortalte, at børnefamilierne var glade for at bo i Kettinge/Frejlev, Børnene trives og ikke større ønsker om højre aktivitetsniveau


Mølledag og Generalforsamling.

Tilfredshed med generalforsamling. Pænt fremmøde og en god og hyggelig stemning. Det har en god virkning med gudstjeneste, de mange små aktiviteter og det store tilløbsstykke ride showet.


Indkommende kontingenter: kr. 7.030,-


Sankthansaften.

Et godt arrangement, med en flot opbakning. Der var en god og hyggelig stemning. Ros til båltalerne og der var et flot bål.


Åbent arkiv.

Der bliver indkaldt til arkivmøde med henblik på planlægning af åben Frejlev arkiv på Arkiv dagen lørdag den 10/11 2018


Borgernært Politi:

PH informerede kort om tilsendt materiale. PH kontakter vores kontaktperson og hører om mulighed for foredrag omkring misbrug af hash mv i de mindre samfund.


PH kontakter Karsten vedr. møde.


Kassen.

Kassebeholdning er den 3/9 2018 : kr. 34107,07.

Der kommer en regning på udgift til navn på en sten.


Arkivet

Jesper er kommet med et forslag til at vi kan komme i gang med at registrere arkivet. Der bliver indkaldt til møde.


Kommende arrangementer:

Info fra Gundborgsund kommune:  vedr. foreningernes dag, Temamøde Vejen til flere frivillige den 27/9, Møde: den 1/10 Dialog om kulturelt Samråd, Dan og PH deltager


Eventuelt

 

Næste møde.

Den 12/11 kl. 19 i Frejlev arkiv


Kage og kaffe næste gang.

OLE


Referent: Peter


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Referat:


Konstituerende møde 19. juni 2018 kl.19,00 ved tingstedet.


1.Deltagere : Ole Pedersen, Peter Henriksen, Lisa Bach Johansen, Torben Jensen, Troels Jørgensen, Jesper Smith, Stig Nielsen, Dan Schier Christiansen.

Afbud fra : Lennart Damsbo-Andersen, Dorthe Schilling


2.Ny bestyrelse består af: Ole Pedersen, Peter Henriksen, Lisa Bach Johansen, Torben Jensen, Troels Jørgensen, Jesper Smith, Lennart Damsbo-Andersen,

                   Stig Nielsen, Dan Schier Christiansen.


            Suppleanter: Jette Lunde, Dorthe Schilling.


            Revisor og suppleant: Ole Nielsen, Ib Henriksen.


3.Konstituering:


Formand: Dan Schier Christiansen

Næstformand: Stig Nielsen

Kasserer: Torben Jensen

Sekretær: Peter Henriksen

Webmaster: Ole Pedersen


Arbejdsgrupper:


Sociale arrangementer: Troels, Dan, Lisa, Torben og Jette

By forskønnelse / prisuddelinger: Ole Troels og Torben

Pr gruppe: Dan, Ole, Peter og Stig

Frejlev arkivet: Troels, Jesper, Stig og Peter

Bosætning: Ole, Lisa, Torben, Peter og Jette


4.Trækning gæt et sted: Stedet var Landbogård.

5.Vinder af flotteste hus: Præstgårdsstræde  2.


6.Kommende arrangementer Sankt Hans i Grusgraven


Program; 18.30 Bylav sørger for grillen er klar, med bring mad og drikkelse.

Kl. 21 vil der være båltale og bålet bliver tænd.


7.Eventuelt


8.Næste møde den 3/9. 2018 kl. 19 i Frejlev arkiv


9.Kaffe næste gang: Danxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 28. maj 2018 kl. 19,00 i Fritidscentret.


Afbud: Arja, Jesper


1.Godkendelse af referat fra sidste møde 12. marts 2018. Godkendt


2.Siden sidst.

Skraldindsamling 24. marts – fint fremmøde. Dejlig suppe som altid, lavet af Irene.


3.Kasserer tal: pr. 28/5-2018

Saldo for Kettinge bylav kr. 23.731,57

Saldo for Frejlev arkivet kr. 407.802,19


4.Arkivnyt. Der har været møde med Nysted arkivet (Ringsing) for at høre/få inspiration til hvordan vi kan få digitaliseret Kettinge arkivet.  Har aftalt et nyt møde hvor John Voigt deltager.


5.Kommende arrangementer: 


Søndag den 3. juni ”Aktiv Kettinge 2018” kl. 11-17


Generalforsamling. Søndag den 17/6 kl. 13. Torben sørger for dagsorden/regnskab. Torben/Troels og Ole sørger for – stem på et hus og gæt et sted.


Sct. Hans i grusgraven lørdag den 23. juni. Troels/Torben sørger for opslag. Troels sørger for sange.


6.Evt.


7.Næste mødedato: Tirsdag den 19/6-2018 kl. 19 ved Tingstedet.


8.Kage næste gang.  Jesper sørger for kagen.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxReferat af bestyrelsesmøde mandag d. 12. marts 2018 kl. 19,00 i Fritidscentret.


 


Afbud: Lennart


1.Godkendelse af referat fra sidste møde15. januar 2018. Godkendt


2.Siden sidst.


Fastelavn vellykket arrangement med ca. 80 fremmødte børn.


”LandsbyApp” – Ole undersøger materialet til næste møde.


Dan og Torben har været på kursus i at søge tilskudsordninger.


Arja og Lise kigger på forslag til brochure om Kettingeområdet til brug for børnefamilier som holder ferie her i området.


3.Kasserer tal: pr. 12/3-2018


Saldo for Kettinge bylav kr. 24.106,32


Saldo for Frejlev arkivet kr. 407.802,19


4.Arkivnyt. Troels undersøger en dato for møde med Nysted.


5.Kommende arrangementer: 


14. marts, planlægningsmøde for 3. juni


         24. marts, Skraldindsamling kl.10. Vi mødes kl. 9.30.


         Torben sørger for sække/veste/handsker/øl/vand


         Der skal sættes opslag op. Irene laver suppe. Lone køber skåle/skeer.


                                                     

6.Evt. plantemarked i august. Haveselskabet vil gerne mødes med Troels og Jesper vedr. arrangementet i 2019 (2. søndag i august).


 


7.Eventuelt. Vi talte om ride skik. Lisa sender et forslag, som hun kan sætte på Facebook. ”Fra rytter til rytter”


 

8.Næste mødedato: mandag den 28/5-2018 kl. 19 i Fritidscentret.9.Kage næste gang. Den sørger Troels for pga. manglende afbud 😊


 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Referat af møde mandag den 15. januar 2018 kl. 19,00 i Fritidscentret.


Afbud: Arja og Lennart


1.Godkendelse af referat fra sidst 9. oktober 2017. Godkendt


2.Siden sidst. Juletræstænding den 1. dec. var godt besøgt. Vælgermødet gik fint, helt fyldt op i salen. Nytårsmarchen var en succes. Godt arrangeret af Kettingemotionscenter/Carsten Latocha.


3.Kasserers tal. Pr. 14/1-2018:


Saldo for Kettinge bylav kr. 24.630,32 kr.


Saldo for Frejlev arkivet kr. 407.802,19


4.Arkivnyt. Intet nyt. Troels arbejder videre.


5.Kommende arrangementer: 


Fastelavn – søndag den 11/2 – Dan indkalder til møde.


Affaldsindsamling lørdag den 24. marts kl. 10. Vi mødes kl. 9.30. Lone spørger Irene om suppe og køber skåle og skeer. Torben sørger for veste/sække/hansker/øl/vand og der skal sættes opslag diverse steder som vi plejer.


Mølledag med generalforsamling søndag den 17/6.


Sankthans i grusgraven lørdag den 23/6.


Vi talte om der skulle laves et liste over vores arrangementer, som kunne deles rundt men vi fik ikke aftalt hvem der stod for den. Det er ikke alle som har elektronisk adgang til disse oplysninger.


6.Straks-puljen til lokale bosætningsinitiativer. Troels orienterede at vi har fået 30.000,- til brug til f.eks. et arrangement i lokalområdet for ny tilflyttere. Der er nedsat et udvalg (Troels, Dan, Arja, Peter, Torben, Lisa) som arbejder videre med ideen om et Kettinge Event søndag den 3/6 i Kettingehallen. Der skal udarbejdes et budget som skal sendes til kommunen. Alle foreninger og virksomheder bliver indbudt til at deltage denne dag.


7.Eventuelt. Forespørgsel fra planteforening om plantedagen kunne være i grusgraven i stedet for Fuglsangpark. Jesper vender tilbage til Bente med et OK. 


Troels havde en annonce med fra Folketidende om en forenings App, som kunne erstatte hjemmesiden. Dan læser den igennem til næste gang. 


8.Nyt møde. Mandag den 12/3 kl. 19.00. Peter sørger for kaffe og kage.


Referat: Lone


Siden er sidst opdateret 16.okt 2019

Webmaster: fampedfrejlev[at]gmail.com