2006 - 2010

Herunder referater fra bestyrelsesmøder i perioden 2006 til 2010. Nyeste øverst

 

 

Hermed indkaldelse til bestyrelsesmøde i Kettinge Bylav torsdag d. 18-11-2010 kl 19.00 på ridesportscentret.

afbud: Arja, Pernille,og Lennart kom senere

1.referat godkendt.

2 Nyt fra kassereren.

intet nyt

3. Afslag fra LAG. Hvad gør vi så?

Kommunale midler nærmere i 2011. Troels J starter med teknisk forvaltning, og om regulering/skelændring til friskolen. Samt om mulighed for at få del de kommunale midler, som er afsat.

Torben og Kaj deltager i mødet LAG d. 25. nov.

4. Frejlev arkiv.

Bylavet har sagt ja til at stå for driften af Frejlevarkivet fremover

for renterne af den testamenterede sum.


5.Tur til Christiansborg d. 12 marts kl. ca 13 – 15.30

Lørdag: 8000,- Bømler

6. Nye initiativer.

byvandring i Kettinge, evt. Arne Heyn en stille sommeraften om de ting der var

engang , afslutning v/arkivet.

Ren by som sidste år lø 2.4. Refa er med igen. Materialer hos Lynge.

En aktivitetskalender ?

PR-udvalget skal træde sammen snarest muligt og komme med forslag til evt. ny hjemmeside og evt. kalender.

7. evt

Næste møde onsdag d. 12. januar kl. 19.00 Hestesportscenteret


Ramund Kværnø

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hermed indkaldelse til bestyrelsesmøde i Kettinge Bylau d. onsdag d .15-09-2010 på ridecentret kl. 19.00.


dagsorden:


1. Godkendelse af referat.

Godkendt

2. Nyt fra kassereren

Sangarrangement: 77 deltagere 3120,- øl&vand 290,-

Annoncen musiker 1000,- overskud 1305,-

Kontingent steget

Sten 5000,-

Kassebeholdning: 32.331,-

Der mangler betaling for bogstaver på 2 sten

Formuleringen af viderebetaling til møllelauget undersøges til næste møde

3. Nye initiativer/arrangementer

Pernille har lavet en brochure: Ferie med hest/Kettinge hestelandsby

Sendes til Ole til hjemmesiden

Den sociale gruppe arrangerer sammen med LDA om en bustur til

Christiansborg en lørdag i marts – ikke fastelavn.

Ren By i april


4. Evt. LP inviterer bestyrelsen til sammenkomst søndag d. 26.sept kl. 13.30 i Frejlev arkivet

Brochurer er udsolgt – Kaj kontakter Frank og spørger om pris

5. Næste møde. Onsdag 27.10. kl. 19.00 Hestesportscenteret


Med venlig Hilsen

Helle

Jeg tager kage med Den var go’

Referat Ramund

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

22. juni 2010 Dagsorden:

1. Godkendelse af referat

Godkendt

2. Konstituering af bestyrelsen

Formand Helle Løje

Næstformand Irene

Kasserer – genvalgt Torben Jensen

Sekretær genvalg Ramund Kværnø

Web-master genvalg Ole P

3. Nyt fra kassereren

Siden 1.4.:

Salg af sten 2 stk er betalt – to mere på vej

86 medlemmer gav Kontingent 6.580,- kr

Annonceudgifter, lidt fortæring, stenhugger mv.

Kassebeholdning ca. 27.112,- kr

4. Nye initiativer

PR- gruppe: Kai St. + Ole P. + Pernille

Social arr.; Irene Kr. + Torben J. + Lennart D-A + Helle L + Pernille

Byforskønnelse: Ole P. (foto), + Troels J + Helle + Arja

5. Evt.

Skt. Hans onsdag kl. 18.30

Borde og stole ? + grill arrangerer Troels

Sange Kaj

Kl. 21 båltale

Fællessang i Grusgraven aften i august sommersange – Helen Løje

Gratis adgang, men vi lader hatten gå rundt med indsamling til Møllen

On 11. aug kl. 19.00

6. Næste møde

Onsdag 15. september kl. 19.00 i præstegården

Bækkeskovvej 3 -1.000,- kr til Doris Larsen

Gæt et sted – Torupvej – vinder Jan Nagel, Kettingevej 59 – 1 fl. Kettingevin

Lene Egebjerg, Folketidende skal have referat af generalforsamling sammen med billede af overrækkelse af gavekort. Vil du sende Ole, når I taget billedet? Referat RK

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generalforsamling den 20. juni 2010 Kettinge Bylav

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Peter Filbert foreslået – og valgt

Lovligheden af generalforsamling konstateret

Dagsorden godkendt

2. Formandens beretning

Skt. Hansaften i grusgraven fint besøgt, godt 100 mennesker til grill og bål med besøg af en vaskeægte heks! Gentages i år.

Vælgermøde 10.11. i forbindelse med byrådsvalget i Kettinge Fritidscenter –godt besøgt.

Kettinge Bylav indgav svar i høringsrunden om kommunens trafikplan.

”Hold byen ren”-dag 10.4. Pæn opslutning, Refa leverede materialer og man afsluttede med fællesspisning af gullashsuppe i FDF’s bålhytte v/Fritidscenteret.

Kontakt til kommunen: Fortove med kantsten: Ejerne skal selv vedligeholde, men kommunen påfylder sten 1 gang årligt.

Branddam i Bregninge er over 100 m2 og derfor fredet, så den kan ikke umiddelbart sløjfes.

Tak for samarbejdet.

Godkendt

3. Fremlæggelse regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse(1.4.2009-31.3.2010)

Indtægter:

salg af 1 sten 5.000,-

kontingenter 4.960,-

Indtægt v/arrangement 1.050,-

Renter 14,97 11.024,97 kr

Udgifter:

Stenhugger (tekst) 5.437,50

Annoncer 3.690,25

Gaver 1.200,-

Fortæring v/arrangementer 1.988,92

Div kontorartikler 587,-

Gebyrer 51,-

Returnering af fejlindbetaling 834,- 13.788,67 kr

Årets resultat - 2.763,70 kr

Overført fra 2008-9 15.968,52 kr

Saldo pr. 31. marts 2010 13.204,82 kr

GODKENDT

Elsa Juncker fik overrakt diplom for sin sten.

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: kr. 30,- med ret til at give mere, for det gør folk allerede.

5. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Ole Pedersen genvalgt

Ramund Kværnø genvalgt

Irene Kragh genvalgt

Pernille Krogh ny valgt

7. Valg af suppleanter:

Ayjo Sørensen valgt

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

Ole Nielsen, revisor

Ib Henriksen, revisorsuppleant genvalgt

9. Evt.

Troels J. gav ordet til LP (Rasmussen):

LP har givet en messingklokke til Kettinge Bylav. Han havde fået den som gave ved sin 50-års fødselsdag – i 1972. Den er nu pudset op og forsynet med indgraveret tekst: Kettinge Bylav 2006. TJAS -Torben Jantzen har lavet en smedejernsstander.

LP overrakte også et billede af Hjørnegården til Troels J. for hans store arbejde for byen. TJ overtog Hjørnegården 1998 fra Hans Rasmussen(overtog 1968)

Endelig gav LP bestilling på en sten til Frejlevarkivet.

Troels J.formulerede en tak til Lynge J. for hans arbejde som formand for Bylavet.

Dirigenten afsluttede mødet

Referat Ramund Kværnø

Referatet godkendt:

Peter Filbert, dirigent

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 18 maj 2010 kl 19:00 Tingstedet Kettinge.

Dagsorden:

Afbud fra Helle, Lennart , Ramund, Kaj


0. Spændende ideer fra Pernille Krogh, Tokkerup: Evt. en Hestelandsby i Kettinge

Pernille sender materiale til bylavets bestyrelsesmedlemmer.

1. Godkendelse af referat.

a. referat godkendt.

2. Nyt fra kasseren.

a. Skralddag 491.00 kr

b. Udgifter i alt 691,00 kr

c. indtægt rente 1,00 kr

d. Kassebeholdning 19,602,50 kr (heri indregnet de 6.500,- for en sten)


Der er solgt en sten til 6,500kr - bliver sat op inden Mølledag.

Evt. en sten mere solgt.

3.Nyt siden sidst.

a. Ang. fortov: Hvor der er kantsten skal lodsejer selv sørge for fortov kommunen sørger for sten

b. Branddam i Grønnegade er ved at blive undersøgt om den kan sløjfes.

c. Ang. Høj fart på Kettingevej hvis der skal handles på det, er det politianmeldelse der skal til. Kommunen vil ikke lave chikane pga bus og snerydning.

e. Ang. møde omkring torveanlæg d. 14/5 10 med Carina fra LAG. Carina udeblev.

Troels prøver at få en ny aftale med Carina.

d. Bylav`s folder årgang 2010 er ved at blive revideret. Forventes færdig til Mølledagen.

4.Generalforsamling

Der foreligger program for Mølledagen d. 20/6 2010.

A. Bylav`s generalforsamling foregår kl. 11-12:00 efter programmet.

På valg.

Dorthe (suppleant) vil blive kontaktet

Ole – forsætter.

Ramund.

Irene - fortsætter

Lynge – ønsker ikke at forsætte.

Evt. ny kandidat Pernille Krogh.

Kontingent forsat 30,00 kr.

Ole sørger for at annonce med generalforsamling bliver sat i pressen rettidigt. (Sakskøbing Avis)

5. Fotografering af huse.

a. Ole og Troels tager sig af det.

6. Evt.

a. Sankt Hans aften vil foregå som sidste år.

b. Båltale: Troels vil spørge Pernille Krogh om hun vil holde den.

c. Torben sørger for opslag omkring Sankt Hans.

7. Næste møde.

a. Den 21-06- 2010 kl. 19.00.

Ref. Irene / Ole

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00,

Ridecenteret, Rågelundevej

Til Stede:

Irene – Knud Bent – Troels – Kai – Torben – Helle – Lynge - Ole

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat

a. Godkendt

2. Nyt fra kassereren

a. Stort set ingen bevægelse. Saldo d.d. 13.866,- Ingen nye sten solgt.

3. Nyt siden sidst

a. Troels har aftalt møde foran møllen den 18.marts kl 9 - 11 med Carina Woolhead fra LAG, mhp ansøgning om LAG-støtte til torveanlæg.

b. Lynge har fået en henvendelse fra dame, som ønsker dæmpning af hurtig trafik på Kettingevej. Vi forelægger sagen for Teknisk Forvaltning ved lejlighed.

c. Ole har på Bylavets vegne indgivet høringssvar til kommunens Trafikplan 2009-2014. I høringssvaret påpeges behovet for cykelsti langs landevejen mod Nykøbing forbi Fuglsang.

4. Planlægning af skrald-indsamlingsdag

a. Irene fremlagde udvalgets planer. Udvalget er: Irene – Helle - Torben

Indtil videre fastholdes datoen 20.marts kl 0930 – 1200.

Men snesituationen kan let forhindre denne dato. Endelig beslutning træffes 13.marts.

Mødestedet bliver Kettinge Fritidscenter.

Der er lavet plakat / opslag som bliver sat op i nærområdet når vi er sikre på at kunne gennemføre det. Og der skrives på den sorte tavle.

Der er lavet 8 ruter. Ca 2 – 4 personer pr rute. Mulighed for flere.

Lennart skal sørge for udstyr via REFA. Herunder strips og mærkesedler til sækkene.

Suppe til deltagerne bagefter. (Irene og Helle låner Gunvors køkken)

Irene kontakter fritidscenterets pedel for adgang til bænke til suppespisere.

Torben sørger for drikkevarer og gevinster.

Troels / Torben laver kort med ruter indtegnet.

5. Evt.

a. Helle foreslår en sommeraften med sang i grusgraven. Evt tors 12.aug???

b. Folderen i ny udgave planlægges til at være klar på Mølledagen. Kai og Ole sørger for det.

6. Næste møde:

a. Følgende emner: Sommersang – Sct Hans – Mølledag – Generalforsamling

b. Dato: Tirsdag den 18.maj kl 19:00 på Ridecenteret

Referat/ Ole Pedersen

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 24. november kl. 19.00, Ridecentret, Rågelundevej


Dagsorden:

Afbud fra Torben,Dorthe kommer senere

Godkendelse af referat

Godkendt

Nyt fra kassereren

Vælgermøde -2.718,- annoncer 2.378,- - kassebeholdning 13.951,-

Nyt siden sidst

Vælgermødet en succes, flot med 50 mennesker,

Lennart: Refa er indstillet på at hjælpe med praktiske ting som sække, veste, mv.

Kommunen vil køre affaldet væk.

Eventuelt også som TRIM-arrangement

Udgangspunkt Fritidscenteret 20.3. kl. 09.00

En eller form for bespisning – suppe – evt. i bålhytten

Håndboldklubben – FDF – gymnastikforeningen –

Sociale udvalg arbejder videre


Nye idéer

Helle foreslår en tur til Christiansborg – bustur mv. Lennart viser rundt

Helle foreslår i grusgraven en musikaften. Forslag ”Gnisten”, pigekor, en aften i august.


Evt.

Næste møde

Tirsdag 9.februar kl. 19.00. Kaj tager kage med – igen i Ridecenteret, Rågelundevej


referat Ramund

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bestyrelsesmøde torsdag den 24. september 2009,

kl. 19.30 i Kettinge Præstegård!

Dagsorden:

Pkt. 1 Valg af formand – konstituering

Lynge Jensen foreslået og valgt som formand

Kasserer – genvalgt Torben Jensen

Næstformand Helle Løje

Sekretær genvalg Ramund Kværnø

Web-master Ole P


Pkt. 2 Godkendelse af referat - godkendt

Pkt. 3 Velkommen og præsentation af nye som gamle bestyrelsesmedlemmer

Opdatering af adresseliste (bestyrelsen)

Pkt. 4 Fordeling til arbejdsgrupper –

PR- gruppe: Kai St. + Ole P. fortsætter

Social arr.; Irene Kr. + Torben J. + Lennart D-A + Helle L fortsætter Ren by i Marts

Byforskønnelse: Ole P. (foto), + Troels J + Lynge J.+ Helle

Billeder samles og afleveres til LP-arkivet

Pkt. 5 Nyt fra kassereren

Kontingent indbetaling 79 medl. 4760,- kr

Kassebeholdning dd. 16539,16 kr

”Kvinderne ud af byen” : 1050 indt – udgifter 1271,75 kr

Pkt. 7 Kommende opgaver – hvem skal gøre hvad

Cykelstier: OP arbejder stadig på sagen,

Branddam i Grønnegade er ejet af Guldborgsund kommune

Kettinge Fritidscenter en farlig trappe, men der er ingen penge.

Opdatering af folder: Yderligere 4 sider, bl. Bylavsbestyrelse, indholdsfortegnelse, kontingentindbet. mv

Pkt. 8 Evt.

Næste møde: 24. november 2009


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kettinge Bylav, generalforsamling den 21. juni 2009

Dagsorden:

Pkt. 1 Valg af dirigent

Peter Filbert foreslået og valgt


Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt varslet


Pkt. 2 Formandens beretning

se manuskript, beretningen godkendt


Pkt. 3 Fremlæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse

Regnskabet viste at der var kommet 25.000 kr ind på salg af sten, og Møllelauget havde fået 25.000,- kr.

Derudover havde der været udgifter til stenhugger på 9.162,50 kr.

I alt udgifter på 40.441,46 kr – indtægter 30.287,68 kr =

underskud kr. 10.153,78

Gl.Kassebeholdning kr. 26.122,30

Ny kassebeholdning kr. 15.968,52

Regnskab godkendt

Kassereren overrakte diplomer til de nytilkomne stensponsorer:

TJ-maskinservice

Kettinge Autoværksted

Arne&Olga Hansen (En søn Leif H. så ”Vis mig din landsby” og besluttede at der skulle være en

sten med hans forældres navne –”Post-Arne” på Kettingevej)


Pkt. 4 Fastsættelse af kontingent

Uændret minimum 30,- kr

Pkt. 5 Indkomne forslag: ingen

Pkt. 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

(Lene Schnohr ikke villig til genvalg)

(Troels Jørgensen, Torben Jensen, Kai Stennike, og Lennart Damsbo-Andersen er villige til genvalg)

Helle Løje forelået og nyvalgt

Genvalg af de øvrige

(best.supp. Knud Hacke villig til genvalg)

Pkt. 7 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

(Ole Nielsen Revisor – Ib Henriksen revisorsupp. begge villige til genvalg) genvalg

Pkt. 8 Evt.

A: By forskønnelse

Der blev præsenteret billeder af 12 ejendomme/haver, og medlemmer kunne stemme på de udleverede stemmesedler.

Vinderen vil blive offentliggjort senere.

B: Blomsteroverrækkelse

Formand Lene Schnohr formulerede en tak til Lissi Jørgensen fordi hun havde fået

Kettinge med i TV-østs ”Vis mig din landsby” – og gav blomster.

Troels Jørgensen formulerede en tak til Lene Schnohr for hendes indsats som bylavets første formand – og overrakte en gave.


Referat 24.6.2009 Ramund Kværnø

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bestyrelsesmøde mandag den 18. maj 2009 kl. 19.00 på ”Tingstedet”, hvor vi flyttede til Kettinge præstegård.

Afbud: Lennart D-A, Dorthe ikke tilstede.

Dagsorden:

Pkt. 1 Godkendelse af referat Referatet godkendt

Pkt. 2 Nyt fra kassereren

1/4-31/3 2009: indtægter 30.287,68 – udgifter 40.483,46 =

underskud 10.195,78. Kassebeholdning dd. 15.113,53

Heri indgår Kvinderne ud af byen: indt. 1050,- udg. 1029,99 = +21,01kr

Jeg håber tallene er korrekte, for det gik lidt stærkt.

Pkt. 3 Evaluering af kvinderne ud af byen

Godt arrangement, som har fået god omtale fra deltagerne, bl.a. i

Guldborgsundavisen fra en deltager fra Nysted.

Pkt. 4 PR-gruppen folderen (skulle nu være klar)

Folderen nu klar, der trykkes på knappen, laves 300 eksemplarer, så vi har til Mølledagen og til fremlæggelse i

1)Servicebutikken,

2) hos ejendomsmæglerne,

3) Brugsen

Kai bemyndiges til at købe en opmærksomhed til sin tekniske medhjælp Jette

Pkt. 5 Troels og Lynge kommunen

Henning Kamper, formand for teknisk udvalg, har sagt til Troels J. at vi skal komme med et oplæg og så vil han indkalde de relevante embedsmænd til et møde med os. Troels J producerer. Og vi skal overveje muligheden for LAG-midler.

Pkt. 6 Planlægning af generalforsamling (hvem vil fortsætte - som er på valg ?)

KL.13.00 – møllelauget laver det endelige program

På valg er: Troels, Torben,Kai villige til genvalg

Og Lene som IKKE er villig til genvalg

Og Lennart, som åbenbart ikke har tid, så Lene ringer til ham og foreslår ham at stoppe. Der drøftedes forskellige personer, som Lene vil kontakte for at få dem ind.

Suppleanter: Hacke villig til genvalg, Dorte spørges om at træde ind i bestyrelsen

Vi spørger Peter Filbert om dirigent

Kai Torben og Irene sælger medlemsskab

Kai og Torben sørger for stemmesedler + generalforsamlingsdagsorden og regnskab til uddeling

Præmiering af hus: Troels, Ole, Lene og Lynge

Buket til Lissi Jørgensen for hendes indsats med TV-øst Lene

Annonce sendes 25.5 Ramund

Pkt. 7 Sankt Hans aften

Mad 18.30 – grillen er varm

Båltale 21.00 ved ? Fam. Troels Jørgensen laver aftale

Lene S. annonce

Kai og Ole Plakater

Sange: Kai og Lene

Pkt. 8 Evt.

Vi talte om hvordan vi kunne eller ikke kunne støtte Friskolen, men det var jo samme aften at de besluttede at lukke den. Meget – meget kedeligt.

Referat: Ramund

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bestyrelsesmøde onsdag den 18. marts 2009, kl. 19.00 hos Troels J. i administrationsbygningen.

Afbud: Lennart, Ole og Torben

Dagsorden:

Pkt. 1 Godkendelse af referat Godkendt

Pkt. 2 Nyt fra kassereren Torben J forhindret Forespørgsel om kontingentbetaling. Den foregår til generalforsamlingen.

Pkt. 3 Kvinderne ud af byen Endnu ingen tilmeldinger. Opslag laves i A3- Irene hænger op. Lene går, Irene cykler.

Turen forlænges over Frostrupskoven til Flådens eg, så tiden passer.

Pkt. 4 Nyt ang. folderen Intet nyt: 24 sider, men teknikken driller lidt. Seikoklubben, Fritidscenteret, Oldtidsminder i Frejlev og møllefesten er kommet til.

Klar til cykelturen.

Pkt. 5 Troels og Lynge - kommunen - Intet møde endnu. Der laves et projekt til ansøgning om LAG-midler.

Pkt. 6 Evt. Skt. Hans – taler Mia Troels J bliver spurgt Bårebuket til Eva J. En påskønnelse til Lissi J til Møllefesten – en statuette.

Næste møde: Mandag (så Lennart har en chance) 18. maj på Tingstedet. Ramund medbringer kaffe og krus og kage

Referat RK

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bestyrelsesmøde onsdag den 21. januar 2009, kl. 19.00 hos Troels J. i

administrationsbygningen.

Afbud: Lennart

Dagsorden:

Pkt. 1 Godkendelse af referat

Godkendt


Pkt. 2 Nyt fra kasseren

10.948,- kr - + en henvendelse fra Post-Arnes børn om sten

(efter "Vis mig din landsby" udsendelsen)


Pkt. 3 Nyt fra arbejdsgrupperne - heri "sociale aktiviteter" har noget at fortælle

Sociale-udvalg: "Kvinderne ud af byen: Lørdag 4.4. til galleri Zebbelin.

Gå eller cykle fra tingstedet kl. 14, ca 1 time, + fernisering af ny udstilling, medbragt drikkevarer,

Hjemkomst kl. 17.00 til præstegården, mad tilberedt af mændene

Pris 50,- tilmelding til ToJ og Irene

Lennart - Torben - Kaj hjælper med middagen - + alle de andre efter behov.

Udvalget laver annonce til Ole

"Hold byen ren" - men måske bedst i marts måned, så måske først i 2010.


Folderen er færdig.

Lægges i Borgerservice(ego) + Brugsen + ejendomsmæglerne.

100 stk. pris - udvalget bemyndiges til at få den lavet

Pkt. 4 Nyt fra Troels og Lynge er der kontakt til kommunen ?

Kontakt til Teknisk Udv, formand Henning Kamper. Møde forestår.

Branddam i Grønnegade ?


Pkt. 5 Mødet i Guldborg om udvikling af landdistrikterne

Lene deltog: Et godt referat i Folketidende.

Lene følte at vi havde mange af de ting, der savnedes andre steder.

Opfølgning på Fuglsang.


Pkt. 6 Fokusgruppen Nysted Vandtårn

Er nedsat


Pkt. 7 Evt.

Nysted og Omegns Fællesråd sender referat til Lene som vil videresende

Næste møde:

Onsdag 18. marts kl. 19.00 hos TJAS, Irene kage

/referat Ramund

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bestyrelsesmøde onsdag den 29. oktober 2008, kl. 19.00 hos Troels J. i administrationsbygningen.

Hacke og Lene afbud


Dagsorden:

Pkt. 1 Godkendelse af referat

Lynge sidder i hallens bestyrelse, men kan ikke siges at repræsentere den.

Det er 11.nov. der optages til TV-øst


Pkt. 2 Nyt fra kassereren

1 bilag -169,- kr siden sidst


Pkt. 3 Nyt fra arbejdsgrupperne – heri hvad er indkommet til folder

a) Folder: der er 14 bidrag, så det bliver 4 ark – 16/20/… sider, da der er tilsagn om flere. Der forespørges om trykning på Saxenhøj. Eventuelt kan den hustandsomdeles, men ikke i første omgang. Et prøveoplag fremstilles hos TJAS.

b) Eftersyn af området: Omkring Humlebien, fortov mv. er ikke velholdt. Alle busskure er heller ikke velholdte. Møde med teknisk direktør og formand for teknisk udvalg aftales af Troels. Der er ellers ikke så slemt i området. Også Torvet omtales.

c) Sociale aktiviteter: Kvinderne ud af byen til foråret. Zebbelins atelier evt.

Pkt. 4 Nyt fra Troels og Lynge er der kontakt til kommunen ? – emner frem ved sidste

møde pkt. 7 (se referat).

Se ovenfor


Pkt. 5 Lidt orientering om Årets landsby – Ramund

Lissi Jørgensen præsenterer


Pkt. 6 Evt.

Lene deltog i mødet i Guldborg om udvikling af landdistrikterne.

Møde på Fuglsang d. 13. nov som opfølgning.

Næste møde i Kettinge bylav: 21. januar kl. 19.00 hos TJAS

Referat Ramund Kværnø

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. september 2008, kl. 19.00 hos Troels J. i administrationsbygningen.

Afbud Ole P. , Dorthe og Lennart D-A

Dagsorden:


Pkt. 1 Godkendelse af referat

godkendt


Pkt. 2 Velkommen og præsentation af nye som gamle bestyrelsesmedlemmer

Velkommen

Irene Kragh repræsenterer Grønnegade – Bregninge

Lynge Jensen repræsenterer Hallens bestyrelse – FDF

Pkt. 3 Opdatering af adresseliste (bestyrelsen)

Kaj Stennicke, tlf. 5487 3826 - mobil 25461214

Troels J mobil 2220 9340

Pkt. 4 Fordeling til arbejdsgrupper – hvad med det arrangement som skulle/skal holdes

PR- gruppe: Kai St. + Ole P.

Social arr.; Irene Kr. + Torben J. + Lennart D-A (Kvinderne ud af byen ?)

Byforskønnelse: Ole P. (foto), + Troels J + Lene S + Lynge J.


Pkt. 5 Nyt fra kassereren

31.3. kassebeholdning 26,122,30 kr

indt. sten 15.000,- kr

konting 4.680,- kr

rente 69,58 kr 19.749,58 kr

Udgift

Sten til Møllel. 25.000,-

annoncer 1.300,-

annoncer 4.381,96 kr

stenhugger 9.177,50 kr

39.859,46 kr -20.109,88 kr

kassebeh. dd. 6.012,42 kr

Pkt. 6 Kort briefing angående fibernet

Det ser ud til at der vil komme fibernet i Kettinge

Pkt. 7 Kommende opgaver – hvem skal gøre hvad

Ramund sender breve ud til foreninger – svar inden 24.10. til Ole – med opfordring til at komme i præsentationen i TV-øst 13.11.

Om torv: Troels J. aftaler et møde med kommunen - Lynge J deltager

Samtidig henvendelse om cykelskur, busskur og fortorv mv. foran Humlebien, sportshallen, Fritidscenteret, mv Ole P og Kaj St.

Nyvej savner fortorv – med kant for at undgå tung trafik og knallertkørsel.

Ole P + Kaj tager billeder til Troels og Lynge


Pkt. 8 Evt.

11. nov optages TV-øst Årets landsby fra Kettinge – sendes 18.nov

Lissi Jørgensen er ”værtinde” – Ole P. billeder.

Folderen gerne færdig til brug


/referat Ramund Kværnø

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Generalforsamling den 15. Juni 2008

Dagsorden:

Pkt. 1 Valg af dirigent

Peter Filbert blev valgt, varslingen for generalforsamlingen er kun 12 dage – 14 efter

vedtægterne, men forsamlingen godkendte lovligheden af generalforsamlingen.

Pkt. 2 Formandens beretning

Se andetsteds

Pkt. 3 Fremlæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse

Kassebeholdning pr. 31.3.2008 kr. 26.122,30.

Der er solgt sten for 65.000,- og overført 60.000,- kr til møllelauget i regnskabsåret.

Vandretur Fuglsang gav et overskud på 193,85 kr, som er returneret til Kram-puljen

Pkt. 4 Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog minimum 30,- kr, det blev vedtaget

Pkt. 5 Indkomne forslag

ingen

Pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Ole Pedersen genvalg

Ramund Kværnø genvalg

Lynge Jensen nyvalg

Irene Krag nyvalg

Suppl. Knud Hacke genvalg

Dorthe Olsen ( nu Sejbjerg) nyvalg

Pkt. 7 Valg af 1 revisor

Ole Nielsen genvalg

Suppl Ib Henriksen genvalg

Pkt. 8 Evt.

A: Bidrag til Møllens restaurering

Torben Jensen overrakte en check på 25.000,- kr til Møllelauget v/ Hans Rasmussen

B: Bjergkonkurrence:

Der var indkommet 140 forslag fra 93 personer, så det må siges at være overvældende.

Mange forslag hed ”Troelshøj” – derfor er man(Troels J.s piger) endt med at vedtage

navnet skal være:

Kettinge Troelshøj

Der blev trukket lod blandt forslagsstillerne, der havde foreslået Troelshøj.

Vinder blev: Preben Jensen, Birkevænget 7. Præmien var en kurv, sponsoreret af

Dagli’Brugsen, Kettinge


C: Byforskønnelse.

Udvalget havde været rundt og fotograferet en række forslag, som medlemmerne kunne/skulle afgive deres stemme på, og så vil vinderen blive offentliggjort senere.

(vinder blev Jette Lunde-Christensen, Grønnegadevej 19)

12 Eventuelt

intet


Generalforsamlingen afsluttet 13.40

Referat Ramund Kværnø 24.07.2008

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Bestyrelsesmøde onsdag den 4. juni 2008, kl. 19.00 på Tingstedet.

LDA afbud, BP kører hjem

Dagsorden:

Pkt. 1 Godkendelse af referat

godkendt

Pkt. 2 Nyt fra kassereren

33.945,- på bankkontoen + 291,- i kontant, donation til Møllen 25.000,- kr, ToJ bestiller

check.. Stenhugger henter 6 sten.

Pkt. 3 Orientering om mødet i Nysted Biograf

Lene S. deltog i den stiftende generalforsamling til Nysted &omegns fællesråd. Vi tegner

foreningsmedlemsskab

Pkt. 4 Sti-projekt v/Troels (Karsten Høegh)

Intet nyt

Pkt. 5 Folder v/Ole og Kai

Rykker sendes ud. Er den kommet ud?

Pkt. 6 Mølledagen (færdig planlægges)

Vi starter og slutter med de to Kettingesange. Det aftaltes hvem der skulle hvad. Se referatet af generalforsamlingen.

Pkt. 7 Evt.

Referat Rk - 240708


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2008, kl. 19.00 hos Troels i administrationsbygningen.


Dagsorden:


Afbud: Torben, Helle, Lennart


Pkt. 1 Godkendelse af referat

Pkt. 2 Nyt fra kassereren

Ikke til stede – optaget andetsteds – men havde afleveret oversigt: Kassebeholdning pr. 30.4. kr. 28.895,- 26 sten – 1 yderligere på vej – 1 usikker


Pkt. 3 Evaluering af orienteringsmødet på Kettinge Friskole

Godt møde, god orientering. Årets landsby ? Hvem indstiller ?


Pkt. 4 Hvad gør arbejdsgrupperne

Byfornyelse – byforskønnelse – Troels foreslår at der tages billeder – hænges op på mølledagen, afstemning.

”Kvinderne går fra byen” Helle foreslår en gåtur, hvor kvinderne går en tur og slutter af med en frokost, lavet af mændene ?


Pkt. 5 Mølledag

Kettingesangen som indledning, buket til Annelise Jørgensen.

Navnet på bjerget – konkurrence via omtale i Folketidende – afleveres i Brugsen eller pr. mail via hjemmesiden – søndag den 1.6 sidste frist.

Stemmeseddel om byfornyelse udleveres ved kontingent indbetaling – offentliggørelse af vinderen senere i avisen, for at undgå for lang generalforsamling.

Tidsplan: kontingentbetaling ca ½ time før generalforsamlingen, medlemslister med fødeår (af hensyn til Folkeoplysningsudvalget)

På valg: Vanda (ej genvalg), Helle( ej genvalg), Ole P( villig til genvalg) og Ramund(villig til genvalg) Supl: Birthe (ej genvalg) Lene spørger Dorte, Lynge og Conny R.

Troels får lavet et birketræskors, bænkene flyttes til side, så rytterne kan ride forbi. Brugsen leverer en kurv ca. 200,- kr for navnekonkurrencen Lene/Torben ? Gavekort 1000,- til Trælasten for bygning uddeles senere, endnu engang i avisen.


Pkt. 6 Evt.

Mødet tirsdag 29.4. i Forsamlingshuset om Landliv. Sti- projekt i Kettinge – Rågelunde, Troels snakker med Karsten Høegh om mulighed. Alle foreninger skal have opfordring til at præsentere sig i folderen – adressefilen sendes rundt med referatet, Ole P. skriver brevet, RK sender ud. Ole P. og Kaj S. laver folder, indsendelsesfrist 20.5. folder klar til mølledag. Annonce i Guldborgsund og Saxkjøbing avis 26.5. – RK indrykker.


Næste møde: onsdag 4.6. kl.19.00 på Tingstedet, RK kaffe, Vanda kage


referat RK


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Referat af møde 3.apr08 kl 20:00 med foreninger og LAG-koordinator Carina Woolhead, (se i øvrigt fanebladet LOKAL AKTIONS GRUPPE)

1.Første bevillingsmøde holdt i sidste uge – projekter fra 11.000,- kr til 300.000,-kr


Sekretariat på Rådhuset.


Landdistriktsprogrammet: 2007-13 EU/staten deler udgifterne: 2,2 mill pr år i Guldborgsund


At forbedrelivsvilkår i landdistrikterne

Basale servicefaciliteter

Fornyelse i landsbyer

Natur og kulturarv

Diversificering af jordbrugsbedrifter til ikke-jordbrugsaktiviteter

Mikrovirksomheder med op til 10 medarbejdere

Derudover ordning for udvikling af arbejdspladser, herunder turisme inkl. Markedsføring


Ikke mod jordbrug, men mod diversificering af jordbrugsaktiviteter


Kun 1 kryds pr. ansøgning!!!


Generalforsamling i LAG Guldborgsund 15. april 2008 kl. 19.00 i Idestrup Forsamlingshus ! NB. Siden flyttet til 30.4. Gundslev forsamlingshus, se særskilt dagorden.


Ansøgningen skal også indeholde angivelse af projektets relation til den lokale udviklingsstrategi


1 Man beskriver sit projekt grundigt – projektbeskrivelse


2. Man sikrer at projektstrategien kan falde indenfor rammerne af den lokale udviklingsstrategi


3. Man udfylder ansøgningsskemaet og fremsender til sekretariatet.


4. Afventer behandling. Ansøgningsfrist 14.5, 9.9. ,12.11., kl 12.00.


a. 1 måned og normalt svar 6 uger efter fristens udløb


b. direkte svar fra ministeriet indenfor 2 måneder


c. udbetaler først efter dokumenteret udgifter, revisions-dokumenteret.


Frivillige timer kan medregnes med 100,- kr !! som en del af medfinansiering


Man skal gå i gang inden 6 mdr. fra tilsagn , og skal være afsluttet senest 2 år efter start.


Redegørelse om vores henvendelse med kommuneplanstrategi v/ Troels J.:


Bytorv, udbyggelse af stinettet fx til Tokkerup, cykelstier til Nykøbing F (transport – ikke turist)


Højeste punkt 32 m – 1½m mere end Birket Ravnehøj


Sarka: 13-14. 9 Kettinge Sydhavsrally. Lørdag gennemkørsel, center Hallen, teknisk kontrol hos Greens vognmandsgarager, ryttergård - Troels J.s plads på Fuglegårdsvej


Ref: Ramund

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Referat af Bestyrelsesmøde 3.4.2008 kl. 18.30 på Kettinge Friskole


Afbud: Helle, Hacke, Vanda, Lennart kommer måske senere


1. Referat godkendt – Kaj St. har endnu ikke søgt optagelse under Folkeoplysningsudvalget


2, Vi var nogle samlet 13.3. for at snakke om vi kunne foreslå projekter, men afventer mødet med LAG-koordinatoren.


3. DM-Sydhavsrally ønsker materiale om Kettinge til brug for presseomtale af arrangementet.


Evt. Mølledagen d. 15. juni


Boxerklubben:


Boxer-DM i lydighed og sporprøver 27-28.sept.


Udstilling, ca. 80 hunde 30. aug., begge dele i Fritidscenteret


Stadig salg af sten.


ref Ramund Kværnø


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bestyrelsesmøde onsdag den 9. januar 2008, kl. 19.00 hos TJ (administrationen


Afbud: Birthe Petersen


Dagsorden:


Pkt. 1: Godkendelse af referat


Godkendt


Pkt. 2: Nyt fra kassereren


Stenhugger 30.000,- - beholdning 24.691,01 kr


3 yderligere diplomer udsendt, stenene hugges senere.


Pkt. 3: Lidt orientering om udviklingsstrategi for landdistriktsudvikling (Torben, Troels og Ramund)


Ingen kommentarer fra os


Pkt. 4: Seas - fibernet


Der er ikke aktuelle planer om at lægge fibernettet ned sammen med luftledningerne nedtages 2008. På SEAS hjemmeside kan man tilmelde sig som interesseret, og på den måde samles interessetilkendegivelser op, så de måske overvejer det.


Der laves link på vores hjemmeside, for at gøre det nemmere.


Pkt. 5:


Kommuneplanstrategien fået pr. mail fra Ole (håber I har haft tid til at læse det - måske Ole vil knytte en kommentar)


Kaj S søger om midler til en motionstur fra Frejlev Brugs til Skejten / Fuglsang kunstmuseum her i februar /marts


Kaj S. laver ansøgning om godkendelse under Folkeoplysningsudvalget i Guldborgsund kommune


Troels J har undersøgt prisen på en profilavis – i Folketidende – 70.000,-


Temasider 11.200,- pr. side


Eventuelt selvproduceret og omdelt.


Ole P, Troels J, Lennart D-A, Torben J udgør arbejdsgruppen.


Næste bestyrelsesmøde foregår sammen med foreningers repræsentanter.


Pkt. 6: Strategiplanlægning m.v.


Torvet /Kettinge ”city” det store projekt i Bylavets indsats for at Kettinge fortsat udvikler sig og markerer sig. Belysningen skal gennemtænkes i forbindelse med nedgravningen af ledninger.


Fastholde og samarbejde med det store foreningsarbejde, der eksisterer.Næste møde:


Torsdag den 21.2. Kettinge Friskole – invitation udsendes med tilbagemelding


Bestyrelsen mødes kl. 18.30


Foreninger inviteres til kl. 20Pkt. 7: Evt.

Mødet slut kl. 21.45/referat Ramund


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Bestyrelsesmøde onsdag den 28. november 2007, kl. 19.00 hos TJ (administrationen).


Afbud Birthe, Helle og Lennart


Dagsorden:


Pkt. 1: Godkendelse af referat


godkendt


Pkt. 2: Nyt fra kasseren


Kr. 244,- kr udgift – 54.767,54 i kassen


Pkt. 3: Hvad skal ”bjerget” i grusgraven hedde


Konkurrence udskrives og der laves afstemning på Mølledagen


Pkt. 4: Kommende projekter – vi skal i gang (hvad med fibernet i Kettinge)


Lene kontakter Seas med forespørgsel – Hacke mener kabelnedlægning 2008


Kettinge Sydhavsrally bliver til noget sommeren 2008 13.-14. sept.


Troels foreslår en profilavis:


Kettinge Friskole, Fritidscenter, Møllen, sportscenter, Kettinge Rally–


Kettinge som sådan.


Udarbejdelse af strategi på næste møde - langtidsplan


Pkt. 5: Fonde – evt. arbejdsgruppe


Efter næste møde


Pkt. 7: Evt.


Håber at vi kommer mange næste gang


Forslag til Udviklingsstrategi for landdistriktudvikling – svar senest 4.12.


Torben kopierer forslaget og deler ud. Torben, Troels og Ramund mødes


mandag for at snakke det igennem.


Næste møde den 9. januar kl. 19.00 hos TJAS.


INGEN AFBUD – TAK!


referat Ramund

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 3. oktober 2007, kl. 19.00 hos TJ (administrationen).

Afbud: Troels Jørgensen og Vanda Christensen – Birthe Petersen fraværende

Dagsorden:


adresser og mobilnumre førtes a jour, se adresselisten


Pkt. 1: Godkendelse af referat


godkendt


Pkt. 2: Konstituering af bestyrelsen


Lene Schnohr genvalg


Kasserer: Torben Jensen genvalg


Sekretær: Ramund Kværnø genvalg


Pkt. 3: Fordeling til arbejdsgrupperne


Sociale arrangementer: Lennart, Helle, Torben


Byforskønnelse/prisuddeling: Troels, Lene, Kai


Markedsføring: hjemmeside Ole, Kai,


Pkt. 4: Nyt fra kassereren


Indtægt kontingent 4.000,-kr


Sten 65.000,- kr


69.261,73


Udgifter 62.984,60


Beholdning 55.211,54 kr


Stenhuggerregning 30.570,- kr + moms 38.212,50 kr


Pkt. 5: Hjemmeside - nyt (hvordan går det)


2000 besøgende siden start, 200 -300 om måneden


forslag om præsentation af bestyrelsen


Pkt. 6: Cykelstier


Ole P: det er for farligt at cykle forbi Fuglsang – der mangler cykelstier til


transport til arbejde, skole. Bestyrelsen støtter initiativet, og Ole P.


bemyndiges til at skrive åbent brev til borgmesteren, men underskrevet af


formanden


Pkt. 7: Hvad skal ”bjerget” i grusgraven hedde


Udsætter punktet


Pkt. 7: Evt.


Kai: Der kan søges om tilskud vis folkeoplysningsudvalget.


Arrangementer på sportscenterets træningsbane. Lysanlægget skal renoveres for ca 14.000,- kr. Frede Danborg Guldborgsund kommune kan vejlede om tilskudsmuligheder


Også planerne for udvikling af Kettinge bymidte skal på bordet. Tages op på næste møde.


Fundsraising: Kræver nogle projekter at søge om.


Næste møde: 7. november kl. 19.00 Helle bager kage – afbud Ramund

Referat RK


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

17. juni 2007


Dagsorden:


Pkt. 1: Godkendelse af referat


Godkendt


Pkt. 2: Nyt fra kassereren


Regnskab revideret, pr. 31.3. indtægter 76.445,56, udgifter 2.511,15 + overført til Møllelauget 25.000,- kr = kassebeholdning 48.934,41 kr


Siden indgået 45.000,- (i alt 22 sten), så aktuel kassebeholdning er 98.934,41 kr


Stenhugger ca. 29.000 kr, men tvivl om det er med eller uden moms


Der overrækkes enten 50.000 eller 60.000 til Møllelauget afhængig af momsen


Torben (ToJ) får lavet en check + laver diplomer til sponsorer


Pkt. 3: Lidt orientering om mødet oppe på Højmølle kro (deltager Torben og Ramund)


Lokal Aktions Gruppe (L A G) blev valgt på mødet, hvor ToJ deltog. (Ramund (RK) forhindret). Retningslinjer for støttemuligheder vil blive udarbejdet af den valgte gruppe. Tidl. Borgmester Nr. Alslev Niels Larsen valgt som formand.


Pkt. 4: Henvendelse fra Friskolen


Skolen har ikke fået børn til BH-klassen og har fremsendt appel om opbakning.


Birthe (BP) mener, at det fine gennemsnit for afgangseleverne ( over 10) skulle formidles ud – vi drøftede lidt hvordan – avis – vores hjemmeside – mv. Lene Schnohr vil videregive vores bemærkninger.


Pkt. 5: Generalforsamling


Der er kommet tilsagn fra


Kaj Stennicke og Lennart Damsbo-Andersen om at stille op til bestyrelsen


Birthe Petersen er villig til at stille op som suppleant (for Chr.Friis Hansen)


Ole Nielsen som revisor


Ib Henriksen som revisorsuppleant


Efter de vedtægtsbestemte punkter indføjes følgende(rækkefølgen måske ikke korrekt):


1) Bidrag til Møllens restaurering – stor check – Troels (TrJ)


2) Præsentation af det udvalgte LOGO – udførelse hos MYTEK – RK – præmie: gavekort 1000.- fra Brugsen (ToJ får lavet) til Charlotte Suhr Jørgensen


3) Præmiering af bedste hus og have – udvalgt af Troels og Lene – overrakt af TrJ – præmie gavekort til Trælasten 1.000,- kr. Troels vil lave billedemontage af de fine ejndomme, han har fotograferet.


4) Overrækkelse af diplomer til stensponsorer – ToJ


Betal kontingent NU – borde bemandes kl. 12 HFH, ToJ og RK


Blomstrende Lindegren fra præstegården monteres i græsset på pæl RK


Pkt. 6: Evt.Ramund Kværnø


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 16. maj 2007, kl. 19.00 hos Lene (Troels forhindret).


Kage: Lene


Dagsorden:


Pkt. 1: Godkendelse af referat


Ny adresse på Helle Friis Hansen: torupvej11@mail.dk


Pkt. 2: Nyt fra kasseren - hvad beløb skal vi give til møllen !


20 sten reserveret


Stenhugger skønner 40 kr,- pr bogstav, stenene skal sikkert tages over til ham.


Lene rykker Troels


Pkt. 3: Nyt fra logo-udvalget


Udvalget havde valgt forslaget fra Charlotte Suhr Jørgensen


”-hvor lindetræet blomstrer”


Ramund og Ole får det tilrettet


Lene underretter Charlotte Suhr Jørgensen


Kettinge Friskoles projektopgave belønnes med en opmærksomhed (jordbær fra Palle)


Pkt. 4: Stenene


se ovenfor


Pkt. 5: Nyt fra arbejdsgrupperne


Præmieringsudvalget havde været rundt, men billederne blev ikke til noget


Pkt. 6: Mølledag (heri mulige emner til bestyrelsen)


Birthe P. stopper


Palle A stopper


Torben villig til genvalg


Lene S villig til genvalg


Troels villig til genvalg


Hacke (suppl) villig til genvalg


Vi spørger Kai Stennicke, der er revisor


Vi spørger Ole Nielsen om at træde til som revisor


Vi spørger Ib Henriksen om revisor – suppleant


Pkt. 7: Fonde – (vil gerne have lidt hjælp, grundet arbejds-pres !!!)


Møde 24.5. på Højmølle Kro om valg til LAG – Lokal Aktions Gruppe, Torben og Ramund deltager


Pkt. 8: Evt.


Rally – det er for stort beløb – og eksponeringen er for ringe, jf. Post-Danmark cykelløb. Troels meddeler.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Referat af bestyrelsesmøde 11.april 2007


Pkt. 0: DM i rally i Kettinge


Vi havde besøg af motorsportsklubben i Nykøbing – formand John Larsen og Flemming Sarka, Kettinge, som fremlagde et projekt om at arrangere en afdeling af DM i Rally med udgangspunkt i Kettinge (Sportscenter).


Det kræver at der skaffes ekstra sponsorat på 100.000,- inden 1.6. for at det kan komme med forbundets 2008-kalender.


Troels og Lene vil forsøge at lodde stemningen om det er realistisk.


Dagsorden:


Pkt. 1: Godkendelse af referat godkendt


Pkt. 2: Nyt fra kassereren

Vi har en kassebeholdning på 68.800.


Pkt. 3: Logo til Kettinge bylav

Der er kommet flere forslag med forskellige kvaliteter. Et udvalg vil vælge blandt dem:


Ole Pedersen, Vanda Christensen og Helle Friis Hansen


Pkt. 4: Navne på sten 18 sten er bestilt, der mangler indbetaling for 2. TJ aftaler med stenhuggeren


Pkt. 5: Nyt fra arbejdsgrupperne

Arkitekt Jan Dyrholm er villig til at tiltræde udvalget for forskønnelsespræmiering. Hvis nogen har forslag, så meddel det til TroelsJ..


Pkt. 6: Nyt ang. Ønske om gamle billeder


Ingen har henvendt sig. RK har nævnt det for Leif Skjoldby, som har materiale om grusgravning


Når vi får det samlet, skal det naturligvis indgå i lokalhistorisk arkiv, hvor Kirsten Poder er blevet medhjælp for LP. Så kan der arrangeres udstilling af det i forbindelse med Mølledagen i laden, eller i forbindelse med arrangementer i Kettinge Friskoles aula.


Pkt. 7: Forberedelse af Mølledag


Henvendelse til Møllelavet om at vil skal bruge ca 1½ time til generalforsamling, inkl. Indbetaling af kontingent.


På valg er: Birthe P., Lene S. som begge overvejer deres stilling,


Torben J og Troels J er villig til genvalg


Palle, som ikke var der


Suppl: Hacke er villig til genvalg, Christian Friis H. er ikke villig til genvalg


Pkt. 8: Eventuelt


Troels J mener vil skal prøve at få formuleret en videre strategi for det videre arbejde med torv osv. Evt i forbindelse med den kommunale udviklingskonsulent. Der er indkaldt til orienteringsmøde på Højmølle kro. Torben og Lene vil forsøge at deltage.


Næste møde : Onsdag den 16. maj kl. 19.00 hos Tjas.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Referat af bestyrelsesmøde 31. januar 2007

Dagsorden:

Pkt. 1: Godkendelse af referat


Referat godkendt


Pkt. 2: Nyt fra kassereren


solgt 17 + 1? sten, 9 betalt kr. 50.000


overført 25.000,- kr til Kettinge Møllelav, kasseholdning 29.900,- (afrundet)


Pkt. 3: Præmiering 2006


Nysted Kommune præmierede Tingstedet m/diplom, messingplakette og en check på


2.000,- kr. Plaketten vil blive sat op på en sten som de 6 ”Bysten” ved siden af


informationstavlen i hjørnet mod Grønnegadevej


Pkt. 4: Hjemmeside-status


over 350 besøg den første måned, i alt 700 besøgende til nu.


Er stadig under opbygning. Vi skal forsøge at gøre den kendt, evt. i forbindelse med indhugning af navne på stenene.


Pkt. 5: Logo til Kettinge Bylav


Vi udskriver en konkurrence om logo med præmie gavekort til Dagli’Brugsen 1.000,- kr


Forslag til formanden senest 1. april, præmieoverrækkelse v/ generalfor.(mølledagen)


Pkt. 6: Nyt fra arbejdsgrupperne – hvor langt er vi !


Forskønnelsespræmiering: Vil forespørge om retningslinjer, der blev brugt i Nysted kommune.


Arrangementer: Evt. i Friskolens hall, emner: Grusgravning i Kettinge Hans Rasmussen, Leif

Skjoldby spørges om kilder, Arne Heyn,

Pkt. 7: Fonde/offentlige puljemidler


Desværre deltog ingen i mødet på Hotel Nørrevang om landdistriktspuljer med


minister Hans Chr. Schmidt. Undersøges på nettet og hos Guldborgsund kommune.


Pkt. 8: Evt.


LP har sendt sin fotomontage fra indvielsen i sommer til

formanden

ønske om Gamle billeder fra Kettinge:


teglværk


savværk


grusgravning


jernbanen


evt. med opfordring i avisen


.Næste møde onsdag 11.4. kl. 19.00 hos TJ


Ref. Ramund Kværnø


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Referat af bestyrelsesmøde 11. oktober 2006


Afbud: Ramund Kværnø – Knud Hacke – Christian Friis Hansen


Godkendelse af referat:


Referat godkendt.


Det nævnes, at der stadig mangler omtale af bylavet i Folketidende trods fremsendelse af referater. Det aftales, at vi fremover ikke automatisk sender referater til Folketidende. Ønskes omtale i medierne kontaktes såvel Folketidende som Nysted Avis. Lene vil tale med Ramund ang. dette.


Nyt fra kassereren:


Bylavet har fået 9 nye medlemmer.


Der er 13.043,84 kr. i kassen. De 10.000 er for salg af 2 sten – 1.000 er gave til skilt – resten er rent indestående. Udgifter til idémødet d. 27. september beløber sig til ca. 1200 kr. incl. annonce.


14 har givet tilsagn om at købe sten. Disse får brev om skriftlig tilkendegivelse af tilsagn samt forespørgsel til, hvad de ønsker der skal stå på stenen. Når indbetaling har fundet sted, udstedes diplom til sten-køberne.


Fonde/offentlige puljemidler:


Udsat til næste møde.


Bearbejdning af forslag fra idé-mødet:


Der fremkom mange gode forslag på idé-mødet. I første omgang arbejder vi videre med nedenstående:


Informationsskilt om bylav og tingsted bliver sat op ved tingstedet – Troels tager sig af dette.


Til at arbejde med byforskønnelse/prisuddeling blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Troels, Palle og Lene, som vil lave oplæg til, hvordan sagen gribes an. Gruppen vil holde øje med huse i bylavets område, som synes værdige til at modtage en pris – evt. modtage forslag fra borgere. Gruppen tager kontakt til arkitekt til hjælp med bedømmelsen.


Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Helle og Torben mhp. at arrangere en gåtur/cykletur for interesserede borgere rundt i bylavets område med Lars Peter eller Arne Heyn til at fortælle om byens og bygningers historie. Turen kan evt. afsluttes med at nyde en kaffekurv i grusgraven.


Ole arbejder videre med markedsføring på hjemmesiden www.kettinge.webbyen.dk. Han efterlyser idéer/indlæg fra bestyrelsesmedlemmer og andre med noget på hjerte, som han kan lægge ind på hjemmesiden.


Det aftales, at der skal skrives til foreningerne om muligheden for at anvende fælles kalender, hvad den kan anvendes til samt fordelene ved at anvende den. Lene tager kontakt til Ramund ang. dette.


Forslag om arrangement ved Fritidscentret, hvor interesserede foreninger kan komme og vise hvad de arbejder med, evt. lave opvisning eller andet, der kan fange interessen hos byens borgere. Kunne evt. afsluttes med fællesspisning af medbragt madkurv. Tages op ved næste møde.


Troels tager sig af skiltning til grusgravens bænke og borde.


Informationstavlen til ophængning på forsamlingshusets facade er klar til opsætning. Der skal laves en overskrift til tavlen – som ikke kan viskes ud – med bylavets navn samt web-adresse. Palle tager sig af dette. Ved opsætningen vil Ole tage billede, hvor Lene og Troels er med, mhp. at sende det sammen med en lille artikel til Folketidende og Nysted Avis.


Evt.:


Som kasserer i Støtteforeningen til friskolen hjælper Lene skolederen med at søge fonde til etablering af foredragssal på friskolen. Friskolen vil gerne lave arrangementer efter ønsker/idéer fra foreningerne eller borgere i området, hvor alle interesserede kan komme og deltage. Salen skal udstyres med gode stole samt filmlærred. Mhp. at søge fonde ønsker skolelederen tilkendegivelse fra interesserede foreninger af, at man vil støtte idéen om etablering af foredragssal.


De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer sagde god for, at Lene som formand skriver under på denne tilkendegivelse.


Møder i bylavets bestyrelse fremover hver 2.-3. måned.


Næste møde i bylavet onsdag 17. januar kl. 19.00 hos T.J. (administrationen)


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

28. september 2006


Referat af Ide-møde 27. sept. i Kettinge Forsamlingshus

1. Formanden Lene Schnohr bød velkommen og gjorde rede for hvor langt vi er kommet:


Der er kommet tilsagn om sponsorer til sten fra 13. Troels Jørgensen har fået en aftale med stenhugger om at navne bliver hugget nd i stenene, så nu kan kassereren – Torben Jensen – udsende diplom og indbetalingskort til sponsorerne sammen med tilbagemelding om den præcise tekst.


2. Vi gik i grupper og efterlyste ideer:


1. a) Dialog med storkommunen. Det blev understreget at det ikke skal være


protestbevægelse, men for at komme i samtale med de nye beslutningstagere.


b) ”Kulturhus” i Friskolen, som kan bruges til foredrag, kulturarrangementer etc.


c) Udbygning af ”bytorv”. Det er området foran møllen der foreslås udvidet, så det giver


et større rum.


d) Facaderåd, forskønnelse af byen, uddeling af pris. Her blev i samtalen nævnt ved den


årlige møllefest


e) Socialt arrangement, kend din by, byens historie, fx kalkmalerier, gårde


2. a) Markedsføring af området, bosætning


b) Trafikregulering, fx Kettingevej forbi kirken osv.


c) Byforskønnelse


d) Kalenderkoordinering. Her blev nævnt muligheden for fælleskalender på hjemmesiden


e) Problemer af forskelllig art, fx biogaslugt


f) Arrangementer, vejfest, fodbold etc.


3. a) Informationstavle v/ tingtræet. Der er truffet aftale med møllelavet om at der bliver


udarbejdet sådant og placeret sammen med informationen om møllen.


b) Ændring af gadelysning og belysning af tingstedet


c) Talerør overfor off. myndigheder med borgerønsker (fortov og lign.)


d) Skiltning til grusgravens bænke og borde


Som det kan ses er der flere af punkterne, der er forskellige formuleringer af de samme forslag, og efter en kort fællesdrøftelse gik vi til kaffen.


3. Præsentation af hjemmeside:

http://www.kettinge.webbyen.dk/


Ole P. viste den hjemmeside han havde lavet under navnet http://www.frejlev4892.webbyen.dk/ og den nye hjemmeside, som er under opbygning under ovennævnte adresse.


Ole vil arbejde videre med udbygningen, men inviterer allerede nu foreninger eller andre til sende billeder, datoer til kalenderen, arrangementer til ham. Det kan gøres over hjemmesiden – klik på kontakt – eller sende det som mail til fampedfrejlev@io.dk


Kettinge 28.9.06 Ramund Kværnø


A jourført adresseliste:


Birthe Petersen, Gymnastikforeningen 5487 3611 krusell@mail.dk


Vanda Christensen 5487 4023 vanda@dan-inet.dk


Torben Jensen, Brugsen 5487 5012 tomj2@mail.dk


Ramund Kværnø, Kettinge Forsamlingshus 5487 3227 crk@km.dk


Lene Schnohr, Kettinge Friskole 5487 3721 schnohr@nypost.dk


Ole Pedersen, Frejlev 5487 3507 fampedfrejlev@gmail.com


Troels Jørgensen, Kettinge Rågelunde 5487 3487 tj@tjas.dk


Helle Friis Hansen, Grønnegade – Underup 5486 6063 christian.friis.hansen@mail.dk


Palle Andersen, Tokkerup 5487 3372 b.p.a@dan-inet.dk


Suppleanter: Knud B. Hacke 5487 3547 knud-bent@mail.dk


Christian Friis Hansen, se Helle F H.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

11. september 2006


Referat af bestyrelsesmøde 7. sept. 2006


Afbud fra Helle Friis Hansen


Vanda Christensen, Præstegårdsstræde 1, tlf. 5487 4023 vanda@dan-inet.dk indtrådt


i stedet for Stine Jensen (Rep. FDF)


Dagsorden:


Pkt. 1: Vedtægter (alle bør have fået ét eksemplar)


Et eksemplar af vedtægterne blev underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne.


Pkt. 2: Salg sten

Diplom blev godkendt. Der vil nu ske henvendelse til de interesserede, som skal melde tilbage om teksten på stenen – helst ikke med for mange bogstaver, da Troels J. stadig tror på en aftale med stenhuggeren om at få navnene indhugget.


Følgende har meldt sig:


Kettinge savværk


Sølystgård


Solvang


Frorbrugerforeningen v/ Nysted Biogas


Lågerupmøllen v/Karen Hansen


www.tjas.dk


L. P. Rasmussen


Brd. Engelbrecht


Lindegård


Kettinge Brugs


Ny-el


Kirsten Poder


Palle Andersen


Alle henvendelser angående sten henvises til kasseren – Torben Jensen


Pkt. 3: Nyt fra kasseren


Konto er oprettet: 0676 3488 133 984


Kassebeholdning 2.728,50 + 5.000,- for en sten


Pkt. 4: Fonde


Der skal undersøges om mulige offentlige puljemidler - RK + BS


Pkt. 5: Fremlæggelse af powerpoint af Ole Pedersen


Ole præsenterede hjemmesiden frejlev4892.dk, som han har lavet, samt henvisning til kettinge4892.dk. En hjemmeside uden reklamer med tilstrækkelig plads koster 170,- kr om året. Ole blev bemyndiget til at lave en sådan aftale måske med et andet navn


Pkt. 6: Planlægning Idé – møde Kettinge Forsamlingshus


27.9. kl. 19.00


”Hvad vil du med Kettinge?” – møde i Kettinge Forsamlingshus med følgende program:


Orientering om status


Ideer efterspørges i model Fremtidsværksted.


Hjemmesidepræsentation, hvis vi kan få teknik der kan virke.


Tilmelding til tj@tjas.dk eller tlf. 5487 4300 , så er kaffen gratis.


- ellers koster kaffen 40,- kr !


Annonce Guldborgssundavisen/Nystedsiden d. 21.9 – indsendes 18.9.


Til foreninger sendes hurtigst muligt.


Foreningsbrev sendes af RK – godkendes af BS


Pkt. 7: Eventuelt


Henvendelse til Møllelavet om at overveje placeringen af informationstavlen


(Ib H. har sagt ja til at udarbejde information om Bytræet.)


Henvendelse til Teknisk Udvalg om vedligelholdelse af fortovet v/Humlebien. TJ gør det.


Bytavle på Forsamlingshuset – PA og CFH laver den.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

22. juni 2006


Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 21. juni 2006


Afbud fra Ole Pedersen og Birthe Petersen


1. Konstituering: Formand Lene Schnohr


Næstformand & sekretær Ramund Kværnø


Kasserer Torben Jensen


2. Salg af sten – diplom mm.:


Troels J. viste et udkast til diplom med ”Kettinge Tingsted”, som foreslås udstedt til sponsorerne, udarbejdet af Ib Henriksen. Ideen fik tilslutning, og Troels vil få redigeret diplomet.


Der er tilsagn om køb af 8 sten nu, og Troels vil kontakte stenhuggeren om muligheden for indhugning af navnene. Alternativet er påsætning af en messingplade.


3. Synliggørelse – presse mv.


Ole Pedersen havde lovet at fremlægge ide til hjemmeside, så i hans fravær udsatte vi det til næste møde.


Referater sendes direkte til Folketidende v/Anne Fabricius.


Troels J havde set en vægavis i form af en gammel sort skoletavle og den blev foreslået sat op på gavlen af Forsamlingshuset. Det arbejdes der videre med.


Endvidere beder Troels J. Ib Henriksen om at lave en kort beskrivelse af Kettinge Tingsted til ophængning i Møllens udhængsskab.


Der indkaldes til et ide-møde


onsdag 27.sept. i Kettinge Forsamlingshus(er reserveret)


Alle foreninger indkaldes pr. brev og mødet annonceres.


4. Regnskab En foreløbig optælling af tilmeldinger på Mølledagen: 88 personer + 1 forening tilmeldte sig. Kontingentbetaling på 2.753,50 kr


Kassereren bemyndiges til oprette en bankkonto


5. Indsatsområder Troels J har fremlagt ide om et bytorv foran møllen.


Endvidere vil man på ovennævnte møde efterlyse ønsker ideer mv.


6. Næste møde Torsdag d. 7.9. kl. 19.00 hos TJ, hvor Ole Pedersen fremlægger et powerpoint om hjemmeside. Formanden indkalder.


7. Eventuelt Telefonliste over bestyrelsen:


Birthe Petersen, Gymnastikforeningen 5487 3611 krusell@mail.dk


Stine Jensen, FDF 2166 0151 sjj@dan-inet.dk


Torben Jensen, Brugsen 5487 5012 tomj2@mail.dk


Ramund Kværnø, Kettinge Forsamlingshus 5487 3227 crk@km.dk


Lene Schnohr, Kettinge Friskole 5487 3721 schnohr@nypost.dk


Ole Pedersen, Frejlev 5487 3507 fampedfrejlev@gmail.com


Troels Jørgensen, Kettinge Rågelunde 5487 3487 tj@tjas.dk


Helle Friis Hansen, Grønnegade – Underup 5486 6063 christian.friis.hansen@mail.dk


Palle Andersen, Tokkerup 5487 3372 b.p.a@dan-inet.dk


Suppleanter: Knud B. Hacke 5487 3547 knud-bent@mail.dk


Christian Friis Hansen, se Helle F H.