2010 - 2018

Herunder referater fra bestyrelsesmøder m.m. i perioden 2010 til 2018. Nyeste øverst


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 28. maj 2018 kl. 19,00 i Fritidscentret.


Afbud: Arja, Jesper


1.Godkendelse af referat fra sidste møde 12. marts 2018. Godkendt


2.Siden sidst.

Skraldindsamling 24. marts – fint fremmøde. Dejlig suppe som altid, lavet af Irene.


3.Kasserer tal: pr. 28/5-2018

Saldo for Kettinge bylav kr. 23.731,57

Saldo for Frejlev arkivet kr. 407.802,19


4.Arkivnyt. Der har været møde med Nysted arkivet (Ringsing) for at høre/få inspiration til hvordan vi kan få digitaliseret Kettinge arkivet.  Har aftalt et nyt møde hvor John Voigt deltager.


5.Kommende arrangementer: 


Søndag den 3. juni ”Aktiv Kettinge 2018” kl. 11-17


Generalforsamling. Søndag den 17/6 kl. 13. Torben sørger for dagsorden/regnskab. Torben/Troels og Ole sørger for – stem på et hus og gæt et sted.


Sct. Hans i grusgraven lørdag den 23. juni. Troels/Torben sørger for opslag. Troels sørger for sange.

                                                                 

6.Evt.


7.Næste mødedato: Tirsdag den 19/6-2018 kl. 19 ved Tingstedet.


8.Kage næste gang.  Jesper sørger for kagen.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 12. marts 2018 kl. 19,00 i Fritidscentret.


Afbud: Lennart


1.Godkendelse af referat fra sidste møde15. januar 2018. Godkendt


2.Siden sidst.

Fastelavn vellykket arrangement med ca. 80 fremmødte børn.

”LandsbyApp” – Ole undersøger materialet til næste møde.

Dan og Torben har været på kursus i at søge tilskudsordninger.

Arja og Lise kigger på forslag til brochure om Kettingeområdet til brug for børnefamilier som holder ferie her i området.


3.Kasserer tal: pr. 12/3-2018

Saldo for Kettinge bylav kr. 24.106,32

Saldo for Frejlev arkivet kr. 407.802,19


4.Arkivnyt. Troels undersøger en dato for møde med Nysted.


5.Kommende arrangementer: 


14. marts, planlægningsmøde for 3. juni


         24. marts, Skraldindsamling kl.10. Vi mødes kl. 9.30.

         Torben sørger for sække/veste/handsker/øl/vand

         Der skal sættes opslag op. Irene laver suppe. Lone køber skåle/skeer.

                                                       

6.Evt. plantemarked i august. Haveselskabet vil gerne mødes med Troels og Jesper vedr. arrangementet i 2019 (2. søndag i august).


7.Eventuelt. Vi talte om ride skik. Lisa sender et forslag, som hun kan sætte på Facebook. ”Fra rytter til rytter”


8.Næste mødedato: mandag den 28/5-2018 kl. 19 i Fritidscentret.


9.Kage næste gang. Den sørger Troels for pga. manglende afbud 😊


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Referat af møde mandag den 15. januar 2018 kl. 19,00 i Fritidscentret.


Afbud: Arja og Lennart


1.Godkendelse af referat fra sidst 9. oktober 2017. Godkendt


2.Siden sidst. Juletræstænding den 1. dec. var godt besøgt. Vælgermødet gik fint, helt fyldt op i salen. Nytårsmarchen var en succes. Godt arrangeret af Kettingemotionscenter/Carsten Latocha.


3.Kasserers tal. Pr. 14/1-2018:

Saldo for Kettinge bylav kr. 24.630,32 kr.

Saldo for Frejlev arkivet kr. 407.802,19


4.Arkivnyt. Intet nyt. Troels arbejder videre.


5.Kommende arrangementer: 

Fastelavn – søndag den 11/2 – Dan indkalder til møde.


Affaldsindsamling lørdag den 24. marts kl. 10. Vi mødes kl. 9.30. Lone spørger Irene om suppe og køber skåle og skeer. Torben sørger for veste/sække/hansker/øl/vand og der skal sættes opslag diverse steder som vi plejer.

Mølledag med generalforsamling søndag den 17/6.

Sankthans i grusgraven lørdag den 23/6.

Vi talte om der skulle laves et liste over vores arrangementer, som kunne deles rundt men vi fik ikke aftalt hvem der stod for den. Det er ikke alle som har elektronisk adgang til disse oplysninger.


6.Straks-puljen til lokale bosætningsinitiativer. Troels orienterede at vi har fået 30.000,- til brug til f.eks. et arrangement i lokalområdet for ny tilflyttere. Der er nedsat et udvalg (Troels, Dan, Arja, Peter, Torben, Lisa) som arbejder videre med ideen om et Kettinge Event søndag den 3/6 i Kettingehallen. Der skal udarbejdes et budget som skal sendes til kommunen. Alle foreninger og virksomheder bliver indbudt til at deltage denne dag.


7.Eventuelt. Forespørgsel fra planteforening om plantedagen kunne være i grusgraven i stedet for Fuglsangpark. Jesper vender tilbage til Bente med et OK. 

Troels havde en annonce med fra Folketidende om en forenings App, som kunne erstatte hjemmesiden. Dan læser den igennem til næste gang. 


8.Nyt møde. Mandag den 12/3 kl. 19.00. Peter sørger for kaffe og kage.


Referat: Lone


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Referat bylavsmøde mandag den 9. oktober 2017 kl. 19.00 i Fritidscentret.

Afbud fra: Peter, Jesper og Arja


1.Godkendelse af referater. - Godkendt


2. Siden sidst.

Halfest i Kettingehallen - stor succes.

Mit kæreste eje i forsamlingshuset den 14/9

Der er oprettet en facebookgruppe som hedder ”Naboskab Fuglsang”, de har arbejdet på at få tilmeldinger til fibernet. Der er nu 85 tilmeldte.


3. Kasserer.

Torben informerede at regnskabet er som sidste møde den 28/8-2017.

Saldo for Kettinge Bylav kr. 26023,-

Saldo for Frejlev arkiv kr. 408.637,89 ,-


4. Arkiv.

Der skal holdes åbent hus i arkivet en søndag i november. Troels arbejder videre med det og spørger Bent og Kirsten.


5. Kommende arrangementer.

Halloween bliver ikke til noget i år.


Vælgermøde bliver den 8. nov. i Savværket. Dan og Ole arbejder videre med kandidatliste og laver en indbydelse. Vi alle i bylavet mødes kl. 18 den 8/11 og forbereder mødet, og aftaler det sidste vedr. juletræstænding.


Juletræstænding bliver fredag den 1. dec. Troels undersøger med Børnehytten vedr. fællesspisning. Lone undersøger med gløgg og æbleskiver. Peter sørger for juletræ og lyskæde. Vi aftaler det sidste når vi mødes den 8/11.


6. Grund i Frejlev.( Spørgeskema udsendt til beboerne i Frejlev )

Der var udsendt 44 spørgeskemaer og der kom 11 retur. Meget delte meninger om grunden. Begrænset interesse.

Der kom forskellige ideer til brug af grunden:

Kun græs – telt til gadefest

Shelter og toilet

Kun bålsted

Lade kommunen beholde det

Loppemarked

Kun grønt areal


Vi lader det ligge et stykke tid og ser om interessen kommer senere. Grunden er ikke ryddet ordentligt, så Dan og Ole kontakter kommunen.


7. Eventuelt.

Sporet 2 i Kettinge er nu overtaget af kommunen. Det står til nedrivning. Der er foretaget nogen målinger af et firma pga. forurenet jord. Resultatet er ikke kommet endnu.


8. Nyt møde.

Næste møde er mandag 15. januar 2018 kl. 19. Lisa tager kaffe og kage med.


Referat: Lone

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Referat af bestyrelsesmøde i Kettinge Bylav mandag den 28.august 2017 kl.19.00.

Til stede:  Dan, Torben ,Peter, Ole, Troels, Arja, Lennart, Jesper og Lisa

Afbud fra: Lone og Dorthe


Velkommen til ny suppleant Lisa Bach Johansen


1.Godkendelse af referater.

Dan gennemgik referatet fra mødet mellem Kettinge Bylav og Søren Meilvang den 22.6. Grund i Frejlev, Enghavevej 13 blev drøftet. Bylavet kan købe grunden for 1 kr. pr. m2, (3314 kr). Der skal ikke betales  ejendomsskatter hvis det er en forening som køber.

Referater fra den 19.6. og den 22.6 blev godkendt.


2. Siden sidst.

Sankt Hans aften i Grusgrav den 23.6. blev nr. 10 i rækken. Dan holdt båltalen.

Hestesportscenter har fået kontrakt med kommunen. Dette markeres den 4.9. kl. 14.30.


3. Kasserer

Torben Informerede om Kettinge Bylavs og Frejlev Arkivets årsregnskab.

Saldo 31.3. 2017 er på 26.765 kr. Kontingenter  6947 kr. Udgifter 7688 kr.

Saldo for Kettinge Bylav pr. 28.8.2017 er på 26.023 kr.

Saldo for Frejlev Arkiv  pr. 28.8.2017 på 408.637 kr.


4. Arkiv.  Frejlev arkivets arbejdsgruppe arbejder videre med at finde den rigtige løsning for at sikre arkivets fremtid.


5. Kommende arrangementer.

Til orientering: Halfest 30.9.  i Kettingehallen

”Mit kæreste eje” i Kettinge Forsamlingshus 14.9.

Indvielse af legepladsen Evigheden i Nykøbing Falster den 18.10 kl. 14-16.


Der er kommunevalg  21.11. Der arbejdes på at holde et møde med politikere den 8.11.2017  kl. 19.00 i Savværket . Sådant et møde blev sidst holdt  den 29.10. 2013, hvor Ramund Kvarnø var ordstyrer.


Sidste års arrangementer :  Halloween i grusgrav 29.10. Juletræet tændes 25.11.


6. Grund i Frejlev. Dette blev drøftet under punkt 1.


7. Evt.  Dan orienterede om meddelelser fra kommunen. Ny idrætspolitik og facilitets- strategi sendes til høring.

Lisa orienterede om bestræbelser på at få fibernet udbredt i området nær Kildevej, Fuglsang og Nørre Frejlev. Det kræver en del arbejde at få tilstrækkelig opbakning. En ny Facebookgruppe er taget i brug i den forbindelse: ”Naboskab Fuglsang”


8. Næste møde : 9.10. 2017 kl. 19.00 i Fritidscentret, Frejlev Arkivet. Torben tager kaffe og kager med.Referat: Arja


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Referat af bestyrelsesmøde i Kettinge bylav mandag den 19. juni. 2017

1.Velkommen til Jesper Schmidt som blev valgt i bestyrelsen i stedet for Helle. Alle andre blev genvalgt. Ny suppleant er Lisa Bach Johansen, Kildevej.


2.Konstituering

-Valg af formand: Dan

-Valg af næstformand: Arja

-Valg af kasserer: Torben


3.Fordeling af arbejdsgrupper:

PR gruppe: Ole, Dan, Peter

Social arr.: Lone, Dan, Torben, Troels, Arja

Byforskønnelse: Troels, Torben, Ole

Lokalarkivet: Peter, Troels, Ole, Jesper

Bosætning: Arja, Ole, Torben


4.Vinder af smukkeste hus: Stationsvej 6

Vinder af gæt et sted (Plantagevej og Kolkevej): Hans Otto Jørgensen, Bækkeskovvej 2


Lagkagekonkurrencen:

1.plads – Savværket

2.plads – ØUB

3.plads – L. F. Hestesportscenter

Næste møde 28. august kl. 19


Referat: Lone

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Møde mandag d. 15-05-2017 kl 19.00 i Fritidscentret.

Afbud: Lennart, Dorte og Lone


Dagsorden :

1 . Godkendelse af referat Godkendt


2. Siden sidst.

- Afholdelse af affaldsindsamling med omkring 20-25 mennesker

- Møde omkring kommuneplanen i samarbejde med Ø.Ulslev og NOF


3. Kasserer

Torben orienterede om hvor mange penge der er i henholdsvis arkivet og Bylavet


4. Arkiv

Der har været afholdt møde i arkivet. Der er nu etableret internet i kælderen så der kan arbejdes.


5. Generalforsamling

   På valg er : Troels, Dan, Torben, Lennart, Helle.

Helle ønsker ikke genvalg.

Torben sørger for lister til kontingent.

Ole Troels og Torben finder nogle flotte ejendomme.


6. Sct Hans

Er stadig d.23. Torben sætter opslag op. Troels har fundet en båltaler.

Michael Knudsen sælger øl og vand til Bylavet kasse


7.Evt.

Huset i Frejlev (Enghavevej 13), der skal rives ned. Her vil bylavet gerne lave en lejeaftale med kommunen med grunden. Planen er at så noget græs og plante nogle udvalgte æbletræer.

Arja fortalte om info cafe`en som drives af frivillige kræfter. Her ønsker man at kommunen træder til og løfter nogle af opgavene.

Helle aftaler møde med Søren Mailvang fra Kommunen


8. Nyt møde

Afholdes d. 19-6-17 kl 17.00 ved tingstedet. Konstituering af bestyrelse.


Referat: Helle


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Referat af bestyrelsesmøde i Kettinge bylav torsdag den 2. februar 2017

Afbud: Dorte

Fraværende: Lennart


1.Godkendelse af referat: Godkendt


2.Kassereren: Status kr. 27.686,15 Arkivet kr. 398.637,89


3.Fastelavn: Der bliver afholdt fastelavnshygge søndag den 26. februar. Opslaget er lagt på hjemmesiden og facebook.


4.Affaldsindsamling: Lørdag den 25. marts kl. 10. Vi mødes kl. 9.30. Helle spørger Irene om suppe/retter opslag (købe skåle og skeer)


5.Arkiv: Troels og Jesper arbejder videre vedr. digitalisering. Kontakter kommunens IT-afdeling.


6.Siden sidst: Ole fortæller at udgiften for hjemmesiden stiger til kr. 525,-. Enghavevej 13, Frejlev rives ned af kommunen, og de har sat grunden til salg.

”Ide” fra Ole og Helle til nye tilflyttere i Kettinge. En elcykel til rådighed i 3 mdr. Man kan søge pulje i kommunen. Men først når kommunen har fået lavet den cykelsti som mangler til Nykøbing F.


7.Evt.: Vantore håndboldklub fylder 100 år. De holder halfest lørdag den 30. sept. Hvor der bliver mulighed for at købe mad (fra Peter) og politiorkestret underholder.


8.Der bliver arbejdet videre med at få aftalt et dialogmøde med (Søren Meilvang) fra kommunen (Park og vejafdelingen). Blandt andet vedr. manglende busskure og hvad vi ellers har af ønsker for vores område.


9.Næste møde er mandag den 15. maj 2017. Peter tager kage med.


Referat: Lone


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Tirsdag den 29.nov 2016 deltog Helle og Ole i et kort møde med Jens Jensen, Nysted og Omegns Fællesråd. På mødet aftaltes det at man i fællesskab vil forsøge at påvirke kommunen i forbindelse med den budgetterede vejudvidelse / cykelsti langs Rute297 mellem DLS-rundkørselen og Fuglsang. Vores mål vil være at få udvidelsen ført helt igennem, frem til Eskemosevejs udmunding i Rute 297. Derved sikres rimelige vilkår for cyklister hele vejen mellem Nysted og Nykøbing.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Referat af bestyrelsesmøde i Kettinge bylav mandag den 14-nov-2016

Afbud fra: Arja, Dorte  Fraværende: Troels, Lennart


Til stede: Jesper, Dan, Torben , Lone, Helle, Peter, Ole


1. Godkendelse af referat: Godkendt


2. Siden sidst:

Kasserer: Status kr. 27.790,- (solgt to sten)- (kontingent kr. 6280,-)

Møde med kommunen: Der har 8.sep været afholdt opstart af dialogmøde med kommunen (lokalråd). De vil gerne mødes igen, men med en dagsorden/punkter. F. eks manglende busskure, cykelsti, Rågelundevej og hvad vi ellers har af ønsker for området. På næste møde laves dagsorden og Helle forhører sig om mulig dato. Enten 16 eller 23 marts 2017.

Halloween: Stor tilslutning – kæmpe arrangement – godt gys. Ca. 170 til spisning.


3. Arkiv: Status kr. 399.105,27,-. Ca. 30 fremmødte til åbent hus. Jesper fortæller at it-kabler er defekte i arkivets lokaler. Har taget kontakt til kommunen (Søren Andersen) som vil sætte kommunens IT- afdeling på sagen.


4. Juletræstænding: Fredag den 25. november. Peter sørger for juletræ og kæde. Helle sørger for diverse ting til udskænkning af gløgg (krus, syltetøj osv.) Lone husker dug og opøserske. Låne ride centrets fakler. FDF – pavillon.

Hvor er vores banner henne?


5. Nye tiltag: Nytårsmarch?


6. evt.: Jesper sørger for at vi får en kaffemaskine og kaffe/filer til næste møde. Torben sørger for kage.


7. Næste møde: 2. februar 2017 kl. 19


Referat: Lone


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Referat af bestyrelses møde i Kettinge bylav onsdag d. 24-08-16 kl 19.00 i Arkivet.

Afbud fra: Lennart, Troels

Dagsorden :


1. Godkendelse af referat. Godkendt


2. Kasseren. Status pr. 1/6-2017 26.717,95


3. Nedrivning af huse. Ikke noget nyt. Punktet tages op på næste møde.


4. Arrangementer.

Sct. Hans i grusgraven, meget flot med  ca. 170 fremmødte.

Mølledagen gik fint. Næste år laves lagkagedyst igen.

Legens dag aflyst pga. for lidt tilmeldte foreninger. Næste år skal det planlægges tidligt i foråret.

Halloween – enighed om at lave græskar som sidste år og sælge dem. Helle undersøger med Ridecentret vedr. deres arrangement.

Juletræstænding bliver fredag den 25. november.


5 . Arkivet. Status kr. 398.687,49. Der undersøges hvordan de kan investeres. Der arbejdes på hvordan vi kan få arkivet digitaliseret.


6.Evt.

Der var ca. 1600 besøgende til LF- hestedag/indvielse af ridehal.  100 frivillige hjalp til.


Næste møde mandag den 14. november kl. 19 i arkivet.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxReferat af bestyrelsesmøde i Kettinge Bylav mandag den 20. juni 2016.

1.Velkommen til Arja Sørensen som blev valgt i bestyrelsen i stedet for Torben Jørgensen. Alle andre blev genvalgt.


2.Konstituering

-Valg af formand: Helle

-Valg af næstformand: Dan

-Valg af kasserer: Torben


3.Fordeling af arbejdsgrupper:


PR gruppe: Ole, Dan, Peter

Social arr.: Lone, Dan, Torben Jensen, Helle, Arja

Byforskønnelse: Troels, Torben Jensen, Ole

Lokalarkivet: Peter, Troels, Ole, Jesper

Bosætning: Arja, Ole


4.Vinder af smukkeste hus: Kettingevej 141

Vinder af gæt et sted: Susanne Pedersen, Torupvej 6


Lagkagekonkurrencen.

1.plads – Øster Ulslev boldklub

2.plads – L.F. Hestesportscenter

3.plads – Kettinge svømmebad


         Næste møde 24. august kl. 19 i arkivet


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Referat af bestyrelsesmøde i Kettinge Bylav mandag d. 23-05- 16 kl. 19.00 i Frejlev Arkivet.


Fraværende: Torben Jørgensen, Lennart, Dorte, og Jesper


1. Godkendelse af referat. Godkendt.


2. Frejlev arkivet. Åbent hus slog besøgsrekord med 46 pers.

Troels kontakter advokaten vedr. svar på sagen om fritagelse for arveafgiften.

Troels kontakter Jesper Schmidt vedr. digitalisering af arkivet.


3. Velkomst pakke folder m.m. Ole retter den til. Den nye folder lægges i Brugsen, uddeles til generalforsamlingen, og lægges på facebook.


4. Generalforsamling. Søndag den 19/6 kl. 12.00 Alle som er på valg, er villig til genvalg (Torben J. – Lone – Peter – Ole – Dorte – Jesper).

Helle sørger for annonce og spørger Local Vocals om de kan komme og synge lidt pga. 10 års jubilæum.

Torben sørger for dagsorden/regnskab, opkrævning af kontingent hjælpes vi med på Mølledagen.

Torben/Troels/Ole sørger for – Stem på et hus og gæt et sted.

Torben Jørgensen sørger for udstilling bag Hjørnegården af veteranbiler.


5. Sct. Hans. Torsdag den 23/6. Torben sørger for opslag. Troels sørger for opslag ved vejen. Båltale?


6. Evt. inden efteråret - møde med kommunen vedr. plantning af træer- og blomsterpuljen. Ole er tovholder og tager kontakt.

Intet nyt vedr. nedrivningen.

Ole ringer til Fibia vedr. fibernet i området.


Desværre ingen kage, da Jesper havde glemt at komme til mødet. Vi venter spændt på næste gang.


Næste møde er mandag den 20. juni kl. 17 ved Tingstedet.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Referat af bestyrelsesmøde i Kettinge Bylav mandag d. 22/02-16 kl. 19.00.

Afbud fra: Lennart og Dorte

1. Godkendelse af referat. Godkendt


2. Siden sidst:

Fastelavn – fint fremmøde – ca. 100 i kirken og bagefter tøndeslagning i savværket – god omtale i Folketidende.

Høringssvar vedr. kommuneplanstrategi er sendt sammen med NOF. Omtalt i Folketidende den 19. februar 2016.

Troels og Helle har haft møde med Kirsten Poder og Bent Stilund vedr. fremtidig drift af arkivet.

Helle og Troels sender skrivelse til advokaten vedr. arveafgiften. Sagen er ikke afsluttet endnu.  Vi har nu fået nøglen til arkivet, så der bliver vores møder afholdt fremover.


3. Affaldsindsamling:

Lørdag den 19. marts kl. 10.00. Vi mødes kl. 9.30 ved Kettinge fritidscenter.

Torben – laver nye ruter eller retter dem til – henter sække/handsker hos Refa – sætter opslag diverse steder

Helle spørger Irene om at lave suppe (købe skåle og skeer)

T. J. – henter affald ved middagstid

Ole – sender til pressen, facebook og hjemmesiden


4. Høringssvar til Guldborgsund Kommune: dette punkt har vi talt om tidligere i punkt 2.


5 Evt.:

Vi talte om nye/spændende/sjove ideer til nogen aktiviteter til Mølledagen søndag den 19/6. Bylavet har 10 års jubilæum i år. Ideerne arbejder vi videre med på næste møde. Der er mulighed for at få del i en innovationspulje hos Coop hvis vi finder på en aktivitet sammen med Daglibrugsen. Torben undersøger det til næste møde.


Dan, Helle og Lone deltager i kursus i ”puljeguide program” som kommunen har nyindkøbt. Det er på rådhuset onsdag den 2. marts.


Ole orienterede at der er mulighed for at få plantet træer rundt om i kommunen fra en pulje, som ikke er blevet brugt. Man kontakter Gitte Krog (54731998) fra forvaltningen, hvis man har nogle steder hvor der kunne være behov for at få plantet langs vejene. Vi kunne evt. holde møde med Gitte.


Troels forespurgte om vi ville hjælpe til LF-hestedag i ridecentret den 20. august 2016. Vi kunne samtidig få en gratis stand. (kunne måske sælge platter!!!)


Troels arbejder videre med arrangementet ”Byvandring” hvor Bjørn Ohl kunne fortælle historier om gamle dage i Kettinge/Frejlev. Det bliver torsdag den 19. maj kl. 18.30. Troels spørger Ohl.


Troels arbejder videre med manglende busskure i området.


På næste møde ser vi udkastet til tilflytterfolder og snakker videre omkring tilflytterpakker, til hvem/hvornår og hvordan det skal gøres.


Næste møde er mandag den 23. maj kl. 19 i arkivets lokale på fritidscentret.  (Jesper bager kage).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Referat fra bestyrelsesmøde den 12/11-2015               


Til stede: Helle, Dorthe, Torben Jensen, Lone, Troels, Dan, Peter, Ole.   Afbud fra: Lennart, Torben Jørgensen og Jesper.


1.Godkendelse af referat: Godkendt


2.Siden sidst:

Legens dag – ringe fremmøde pga. dårligt vejr. Husk næste år at Dagplejen skal på kortet, hvis de er med. Talte her om at annoncerne er meget dyre. Forslag til ændring af vedtægterne vedr. annoncering af generalforsamlingen. Den skal fremover annonceres ved lokale opslag, hjemmesiden og facebook.


Halloween – godt arrangement – mange i grusgraven. Næste år kunne man sælge/lave græskar ved ridecentret i stedet for ved Brugsen og de bagefter stilles i grusgraven.


3.Juletræstænding. Fredag den 27. november kl. 16. Dorte og Lone sørger for udskænkning af gløgg og æbleskiver. Peter finder et egnet juletræ til Tingstedet. Troels sørger for lukning af vejen om eftermiddagen og sætter vores nye bannere op snarest ved Møllen og rideskolen.


4.Busskure. Helle sender vores mail videre til forvaltningen, da vi ikke har modtaget svar fra Flemming Jantzen, og der er blevet rykket for det. Hvis ikke det hjælper, vil vi gå via pressen.


5.Tilflytter ”pakke”. Forslag om en pakke med lokale varer og en folder om området. Dorte undersøger priser på kasser. PR-gruppen (Dan, Peter og Ole) laver en folder som skal være færdig til næste bestyrelsesmøde. Torben finder løbende kandidater til vores tilflytterpakker.


6.Evt. Troels fortalte at Nysted arkivet kan og vil gerne hjælpe med digitalisering af arkivet i Kettinge. Vi afventer stadigvæk at boet bliver afsluttet.


Troels arbejder videre med huse til nedrivning (nedrivningspuljen). 

Dan følger op på leje af lokale i fritidscentret.


7.Næste møde: Mandag den 22. februar 2016


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Notat fra møde i Kettinge Bylav d. 18. august 2015


Tilstede: Helle / Troels / Dan / Peter / Dorthe


Afbud fra: Torben / Torben / Lone / Lennert / Ole


SIDEN SIDST:


Skrivelse til kommunen vedr. busskure – Helle følger op .


Dan følger op vedr. lokale. 


Triatlon afholdt i Kettinge søndag d. 16/8 for 24. gang.


Stor event på Ridecentret med stor succes.


LEGENS DAG – lørdag d. 5. september 2015:


Opslag tilrettes med de respektive foreninger og aktiviteter.


Troels sørger for det store skilt ved vejen samt oversigtskort samt ophæng af banner.


Husk strøm til hoppepude.


Reklame på de store søjler bl.a. ved Føtex – Dan sørger


Folketidende – omtale + dagbogen / Ole sender til aviserne.


Helle kontakter Sax-Avis mhp. sort/hvid annonce.


Peter vil gerne stå for salg af platter ved Kildevejen.


JULETRÆSTÆNDING:


Fredag d. 27. november – møde planlægges med Møllen / FDF / Savværket og Børnehytten i god tid


forinden. Forsamlingshuset kontaktes af Arne Koch ift. sponsorat af gløgg / æbleskiver.


Troels sørger for tilladelse til afspærring af vejen.


Peter undersøger vedr. 2 stk. banner – fx sidste fredag i november.


EVT.:


Troels orienterede om det lokalhistoriske arkiv, som er gået i arv fra Lars-Peter Rasmussen.


Dialog om ”Velkomst” til nye borgere i området. Helle fortalte eksempel med tegninger fra børnehaven.


Enighed om at vi arbejder videre med dette.


NÆSTE MØDE:


Torsdag d. 12. november kl. 19:00 i Fritidscentret.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Referat af bestyrelsemøde d 24-06-15 kl 19.00 på Tingstedet / Hestesportscenteret.

Afbud fra: Torben, Torben, Dorte og Lennart


1. Konstituering

-   Valg af formand  - Helle tager et år mere                                         

-   Valg af næstformand   - Dan                                   

-   Valg af sekretær  - Lone                                             

-   Valg af kasserer   - Torben     


2. Punktet findes ikke :-)


3. Fordeling til arbejdsgrupper

  - PR gruppe                                                    Ole, Dan ,Peter

  - Sociale arr.                                                   Lone, Dan, Torben Jensen, Helle

  - Byforskønnelse                                          Troels, Torben, Torben, Ole

  - Lokalarkivet                                                Dan, Peter, Troels, Ole


4. Kommende arrangementer

    Sommersang - den 11 august - Helle spørger "Local Vocals"

    Legens dag   - 5 september - Helle indkalder til møde midt i august                                   

                                                                                                                                                 

5. Evt.    Vinder af smukkeste hus og gæt et sted.

                                                                     Arne Kok blev vinder af gæt et sted, som var Klokkemosen, Kettingevej 92.

                                                                     Smukkeste hus blev Enghavevej 17 med 16 stemmer.

                  Kontigentbetaling den 21. juni kr. 5060,- (60 betalere).

                  Flemming Janzen har takket for henvendelsen vedr.  faldefærdige/manglende busskure. De tager det med på næste møde i udvalget.

                  Status vedr. huse til nedrivning. Troels arbejder videre  med sagen (nedrivningspulje) og har kontakt med kommunen.                             


6. Næste møde - 18 august kl. 18.30 og kl. 19.30 kommer de foreninger som ønsker at deltage i legens dag.


Referent: Lone


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Bestyrelsesmøde mandag d. 11 maj kl 19.00 Afbud: Lennart og Dorte (Torben J. ?)

1. Godkendelse af referat: Godkendt


2. Siden sidst

- Affaldsinsamling: Lørdag den 11. april 2015. Flot fremmøde, 25 pers., næste år laver Torben nye ruter, mest affald ved landevejene og ikke i byen. Arrangementet sluttede med Irenes dejlige hjemmelavede suppe.


- Møde i Toreby Land Liv: Foredrag med Mona Hviid. Helle, Ole og Dorte deltog. Ikke så meget nyt, vi i Kettinge har være foran længe med vores forskellige initiativer i forhold til andre landsbyer.


- Møde med journalist om fællesskaber og traditioner: Journalisten deltog i Knækkerygmarchen sammen med Ole og Helle. Her kunne de fortælle lidt forskellige historier til journalisten, som hun kan  bruge i sit afgangsprojekt om fællesskaber og traditoner. Hun vil  sende en kopi når det er færdigt.


Nyt fra kassereren: Der er 20485,50 kr. i kassen

3. Status vedr . huse til nedrivning: Troels arbejder videre med sagen (nedrivningspulje). Helle og Lone sender brev til byrådet vedr. manglende/faldefærdige busskure i Kettinge og Frejlev.

4. Ansøgning om lokale på Fritidscenter: Dan undersøger muligheden for at leje et lille lokale.

5. Generalforsamling

- Tidspunkt for generalforsamling: Søndag den 21. juni 2015 (Mølledag). Helle sørger for annonce.

- Opkrævning af kontingent: Torben laver lister

- Billeder af de pæneste huse: Ole, Torben, Torben og Troels kører en tur og finder kandidater.


- Hvem er på valg:


Dan Christensen: rettelse Christiansen – villig til genvalg

Troels Jørgensen villig til genvalg

Lennart Damsbo villig til genvalg

Torben Jensen villig til genvalg

Helle Løje villig til genvalg som bestyrelsesmedlem

Suppleant Jesper, Dorte villig til genvalg


6. Sct Hans: 23. juni 2015 – opslag sættes op – skilt ved vejen – facebook og hjemmsiden. Troels finder en til at holde båltale


7. Sommersang forslag udbedes: Lone undersøger om Guldborgsund musikskoles børnekor kan i uge 33 – mandag eller tirsdag.


8. Legens dag: lørdag den 5. september. Helle skriver ud til foreningerne inden sommerferien vedr. et fælles planlægningsmøde som afholdes ca. 14 dage før arrangementet.  Annonce i Sakskøbing avisen (uden farver) og på tavlen i Nykøbing F.


9 Evt: Tak for kaffe


10. næste møde 24. juni kl. 19 konstituerende møde ved Tingstedet


Referent: Lone

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Referat af  bestyrelsesmøde mandag d. 9 marts 2015 kl 19.00 i Fritidscentret.

Fraværende: Helle, Dorte, Peter,Torben J.


Dagsorden :


1 Godkendelse af referat: Godkendt


2. Siden sidst:


- Juletræstænding: Fredag den 28/11. Meget koldt vejr, derfor var der måske ikke så mange. Ca. 50 til spisning i det gamle savværk senere.


- Fastelavn: Fint arrangement – mange fine udklædte børn og voksne – Brugsen havde sponseret slik til tønderne


3. Kasseren: Der er 20.810 kr. i kassen


4. Affaldsindsamling: Bliver Lørdag den 11. april kl. 10-12. Mødested: Fritidscentret


Informationen om arrangementen sørger Ole og Torben for. Helle kontakter Refa ang. sække osv. som sidste år, og hun kontakter også Irene vedr. suppen.


5. Brev til ejendomsmæglere: Ole har sendt en mail til samtlige ejendomsmæglere, men kun en har reageret og sat linket på hjemmesiden. Vi skulle måske gøre lidt mere reklamer for, at selv om vi er i ”udkantsdanmark”, har et velfungerede fibernet osv.

Punktet tages op igen på næste møde.


6. EVT: Her talte vi lidt om nedrivningspulje og manglende busskure.

Punkt til næste møde. Vi skal huske at søge tilskud til næste legens dag hos Folkeoplysningsudvalget.


7. Dato for nyt møde: Mandag den 11. maj kl. 19 ved Tingstedet/Fritidscentret alt efter vejret


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Referat af bestyrelsesmøde mandag d 20-10-2014 kl. 19.00 på Fritidscentret i kælderen

Afbud: Ole


1. Godkendelse af referat.  Godkendt


2. Nyt fra formanden

- Bosætnings møde

- Nem id

- Huse til salg


Helle deltog i Dialogmøde om bosætning den 29. sept.  i Nyk. F. Her kunne foreninger og politikere komme og diskuterer den nye bosætningsstrategi i Guldborgsund kommune.


Helle kontakter de lokale ejendomsmæglere om de vil ” linke” til vores hjemmeside i deres annoncer for huse til salg i Kettinge området.


Der har været en artikel i Fritidsnyt, hvor der fortælles om en pulje fra kommunen, som kan søges af alle landsbyer og bysamfund under 3000 indbyggere, til byforskønnelser og lign. Der kan ydes støtte til redrivning af nedslidte huse og tomme, private erhversbygninger, visse renoveringer af boliger samt oprydning på private ejendomme. Deadline er 8/12. Der arbejdes videre med at få søgt puljen.


3. Nyt fra kasseren Torben Der er 24.226,75 kr. i kassen


4. Evaluering af arrangementer

- Sommersang Local Vocals underholdt. Godt arrangement. Ca. 84 fremmødte.

- Legens dag Dagen forløb godt. Fint fremmøde, ifølge de foreninger som deltog. Perfekt vejr.

- Tulipan lørdag Vi fik plantet 1000 løg. Glæder os til at se resultatet til foråret.


5. Status på nedrivning af gamle ejendomme Byforskønnelsesudvalget tager på tur rundt i området og tjekker hvordan det står til.


6. Juletræstænding  bliver fredag den 28/11. Troels sørger for at vejen spærres. Torben J. sørger for juletræet.

- møde med foreninger Helle indkalder de øvrige deltagere til et møde vedr. arrangementet.


7. Evt

Husk at søge tilskud til Legens dag hos Folkeoplysningsudvalget næste år.


Forslag fra Troels vedr. afholdelse af møde for nytilflyttere og bylavet. Her kunne fortælles om områdets muligheder.


PR-udvalget vil lave en ny lille folder.


8. Næste møde Mandag den 9. marts 2015


Referent: Lone

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bestyrelsemøde mandag d. 16-06-2014 kl.17 ved Tingstedet.

1. Konstituering

-   Valg af formand                                                Helle

-   Valg af næstformand                                       Dan

-   Valg af sekretær                                               Lone

-   Valg af kassere                                                 Torben


2. Opdatering

af adresselister m.m                                     Ole opdaterer på hjemmesiden


3. Fordeling til arbejdsgrupper

  - PR gruppe                                                    Ole, Dan ,Peter

  - Social arr.                                                     Lone, Dan, Torben Jensen, Helle

  - Byforskønnelse                                               Troels, Torben, Torben, Ole


4. Kommende arrangementer

    Sct Hans                                                      Troels sørger for bål, borde, bænke og grill. Båltaler??

    Sommersang                                              Opslag er lavet. Torben sætter op og sørger for øl og vand.           

                                                                          Ole sender det til aviserne og sørger for annonce i

                                                                         Sakskøbing avis     

                                                                         

                                                                         

   

Legens dag                                              Helle indkalder til møde med foreninger mandag d. 18 august 

                                                                     sammen med Troels og Dorte.

                                                                       

                                                                                                                                                         

5. Evt.                                                       Vinder af smukkeste hus og gæt et sted. Var Ramund Kværnø.

                                                                     Det smukkeste hus Dyveke og Bjarne Brylle.

                                                                     Udvalget for byforskønnelse arbejder videre med ideen om at

                                                                     plante tulipaner eller andre blomster ved grusgraven ud mod

                                                                     landevejen                     


6 Næste møde


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Referat af generalforsamling d. 15 juni 2014


1.Valg af dirigent  Ib Henriksen valgt


2.Formandens beretning.


Årsberetning Kettinge Bylav 2014


Så står vi her igen, foran vores smukke mølle, med møllevinger som igen drejer og maler mel med den nye sigte.


Med et kig tilbage på året der gik, har det det været et år megen aktivitet. Vores traditionelle Sct Hans i grusgraven med grill og hyggeligt samvær med var igen velbesøgt. Det gør vi igen i år nemlig d. 23-06 kl.18.30. Opslag vil blive opsat.

I år havde vi arrangeret Duo Liva til at underholde til vores sommersang i grusgraven.  Vi gentager succesen igen i år tirsdag d.12 august kl 19.00, hvor vi har arrangeret Lokal..  til at underholde.

I september havde Bylavet i samarbejde med lokale foreninger arrangeret en ”Legens Dag” i grusgraven, hvor mange foreninger deltog med en eller anden form for aktivitet. Vejret var med os og mange børn som voksne havde en dejlig eftermiddag. Legens dag vil igen i år blive afholdt. Det bliver d. lørdag d. 6. sep. hvor der ligeledes holdes åben plantage på Kildevejen. Alle som kunne have lyst til at deltage med en aktivitet skal være mere end velkommen.

Juletræet blev også i år tændt og der var mange som kiggede forbi.

Og så selvfølgelig vores skralde indsamling.

Et nyt initiativ i det forløbne år var Fastelavn i Savværket, som også var en succes.

I Kettinge er vi gode til at skabe nye traditioner og de består jo kun fordi arrangementerne bliver bakket op af jer.

Vi fået ny og meget flot hjemmeside. Den gamle trængte til en opfriskning. Ole brugte hele sin juleferie på at få lavet en ny. Flot er den og stor tak til Ole.

Det betyder samtidig at vores folder ikke længere vil blive opdateret.

Alt nyt vil blive lagt på hjemmesiden og opdateret der.

Kettinge Bylav udarbejdede høringssvar til kommuneplanen vedr. cykelsti til Nykøbing. Om dette bliver til noget står nok hen i det uvisse. Men tror på, jo flere gange vi husker kommunen på det og Jo flere gange ting bliver sagt , jo større er chancen for at vi bliver hørt.

Det er ingen hemmelighed, at mange mindre byer landet over også på Lolland- Falster trues af affolkning, butiksdød og forfald. Vi er mange som er berørt af denne kedelige udvikling og som spekulerer på hvad der kan for gøres for at forhindre dette.

I en lille by landsby Vestervig Thy med ca 650 indbyggere. Her tog beboerne sagen i egen hånd ,da man kunne konstatere  at antallet af tomme huse voksede. Borgerne begyndte en fælles kamp mod udviklingen og har i de sidste 8 år arbejdet intenst med at rive faldefærdige huse ned eller sætte dem i stand, rydde op og anlægge grønne områder. Og ja det har båret frugt. Byen er blevet pænere og der er kommet en del tilflyttere til.

Det fortæller mig, at det kan lade sige sig gøre at få nogen til at flytte på landet.

Og vi i Kettinge er godt på vej. Vi er mange, som på den ene eller anden måde gør et stykke frivilligt arbejde og som gerne vil.  På det sidste bestyrelsesmøde diskuterede vi muligheden for at få revet gamle rønner ned. Det vil vi arbejde videre med.

Derudover har vi snakket om at plante blomsterløg langs grusgraven ud mod landevejen Det kunne se flot ud. Ideerne er der og der dejlige er at mange gerne vil være med til at gøre et eller andet, hvis man bare bliver spurgt.

Vi skal være landsbyen, som er rig på aktiviteter, som har en dejlig natur, og har et godt sammenhold og så skal vi være gode til at informere  pressen. Vi kan da lige prale lidt.TV2 øst har været i Kettinge /Frejlev 2 gange i foråret. God reklame.


Vil gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde.


3.Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse


4.Fastlæggelse af kontingent: Uændret 30 kroner eller hvad man ønsker at støtte med.


5.Indkomne forslag: Ingen


6.Valg af bestyrelsesmøder

På valg :  Peter Fibert           (genopstiller ikke)

                 Irene Kragh            (genopstiller ikke) 

                 Ole Pedersen        (villig til genvalg)

                 Dorte Schilling       ( supplant for Arja)

Valg af nye bestyrelsesmedlemmer:

Torben Jørgensen

Lone Pedersen

Peter Henriksen


7.Valg af suppleanter

På valg:  Lone Christensen

Anden Suppleant skal vælges

Valg af nye supp.

Dorte Shilling

Jesper Smidt


8.Valg af revisor og 1 revisor supplant

Ole Nielsen

Ib Henriksen ( Begge villige til genvalg)

Begge genvalgt


9.Eventuelt: Intet


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Bestyrelsesmøde mandag d. 12-05-14 kl 19.00 ved Tingstedet. I tilfælde af dårligt vejr er det hos mig Kettingevej 48.


Tilstede var Troels, Torben, Irene, Dan, Ole og Helle


1. Godkendelse af referat . Godkendt


2. Siden sidst                 

    - affaldsindsamling Affaldsindsamling gik godt. Flot omtale i Folketidende og TV2 Øst.

                                        Fastelavn i det gamle savværk. Et fint arrangement med 50-60 fremmødte. Gentages formentlig igen næste år.

 

3.  Kasseren                  Kassebeholdning på 22.789,00


4. Fællesmøde med foreninger.

- Vi havde sidste år et fællesmøde med foreningerne i området.

- Forslag til punkter til et sådan møde .....

- ( få plantet tulipaner ved grusgraven ud til landevejen)

- (St. legedag)

- Tidspunkt Sidst i maj  ????


Fællesmøde med foreninger er udsat til efteråret

Dan tager kontakt til pensionistforeningen omkring plantning af tulipan løg og evt andre blomster ved grusgraven.


5. Generalforsamling


      Hvem er på valg:

      Arja, Irene, Peter Filbert, Ole Pedersen.


                                           Irene ,Peter og Arja ønsker ikke genvalg.

                                           Irene spørger Susanne Pedersen og Helle spørger Ole Jørgensen og Dorte Schilling.


Annonce i Nysted Avis. Helle sørger for annonce

Billeder                             Torben, Troels og Ole sørger for at tage billeder

Dagsorden                       Torben sørger for dagsorden

Tidspunkt for generalforsamling. Helle undersøger tidspunktet


6. Sct Hans                       Torben sætter opslag op. Troels sørger for borde ,stole og optænding af grill.


7. Store Legedag.           Helle kontakter FDF med hensyn til dato og sender herefter mail rundt til foreningerne om dato for

                                            Legens Dag med henblik på mødeinkaldelse senere engang i august.


8. Sommersang.              Tirsdag d. 12-08-2014. Dan kontakter Logen.


9. Evt                                  Helle søger om lokale på Fritidscentret

                                            Ole og Troels tager billeder af vores busskure og sender dem til kommunen. De er i forfærdelig stand.

                                            Samtidig ses der på muligheden for at få revet faldefærdige huse ned i vores område. Troels udarbejder et forslag.


10 Næste møde              Mandag d. 16 juni kl 17. ved Tingstedet.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Referat fra bestyrelsesmødet den 5. februar 2014  på Kettingevej 48.

Til stede: Helle, Irene, Torben, Dan, Ole, Troels og Arja.

Dagsorden:


1. Godkendelse af referat fra den 15.10.2013

Godkendt


2. Fastelavn den 1.3. 14 i Savværket

Fastelavnshygge og tøndeslagning i Savværket kl. 10.00 – ca. kl. 12.00

I samarbejdet med FDF Kettinge, Kettinge Gl. Savværk, Kettinge Møllelaug og Kettinge Bylav

Pris: 20 kr. pr deltager (inkl. fastelavnsbolle, Kaffe/kakao og drikkevarer).


3. Affaldssamling

Lørdag den 22. marts kl. 9.30-12.00.  Mødested: Fritidscentret.

Irene laver suppe. Information om affaldssamling hænges op i relevante steder og på www.kettinge4892.dk og på www.nysted.dk under kalender.


4. Bytorv

Troels orienterede om  regnskabet vedr. Bytorvet.

Det er tidskrævende og besværligt at finde frem til den rigtige dokumentationsform for det udførte arbejde, som kommunen kan være tilfreds med.

Det skal sættes skilt op ved Bytorvet, hvor det fremgår, at Kettinge Bylavs initiativ har fået støtte fra Landdistriktpuljen .


5. Naturområde Guldborgsund

Ole og Helle har deltaget i et møde i kommunen om naturområde, cykelstier, sejlads, kystområde, vandreruter med mere.

Oles aktive indsats på Facebook og på hjemmesiderne har påvirket planlægningen af  kommende cykelstier;  en form for forbindelse mellem Sydfalster og Frejlev Enghave.

Oles information ” Det kan kun gå for langsomt..” blev delt ud til bestyrelsesmedlemmer.


6. Landdistriktpulje

Helle tager kontakt til Savværkets bestyrelsesformand med henblik på at søge økonomisk støtte  til Savværkets renovering/aktiviteter fra Landdistriktpuljen og relevante Fonde.

Mødet planlægges til foråret.


7. Evt.

Torben orienterede om Bylavets regnskab.

Der er 14.567,00 kr. i kassen.

Bylavet arrangerer ”Kettinge Byvandring”  onsdag den 21. maj kl. 19.00

Evt. sammen med Bjørn Ohl. Irene spørger.

Mølledag er søndag den 15. juni 2014.

Arja går ud af bestyrelsen og suppleant træder til på hendes plads.

Arja siger mange tak for et godt samarbejde i Bylavets bestyrelse.


8. Næste møde

Mandag den 12.5. kl. 19.00 på Tingstedet.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Januar 2014: Den gamle hjemmeside på www.kettinge.webbyen.dk har siden starten i september 2006 haft 22.830 besøg, og afvikles nu.


Ny hjemmeside på www.kettinge4892.dk går i luften fra 1.januar 2014.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Referat fra bestyrelsesmødet den 15. oktober 2013


Til stede: Arja, Irene, Torben, Troels, Ole og Dan.


1. Godkendelse af referat fra den 20.8.13.

Godkendt.


2. Evaluering af " legens dag " .

Karin Andersens/ Børnehyttens overvejelser om “Legens dag” taget til efterretning.

Dagplejen og Middelalder festival ville gerne have været med.

En super god dag, der kan gores endnu bedre næste år.


3 .Vælgermøde

Ole orienterede om den planlagte vælgermøde den 29.10. i Kettinge Savværk.

Ole sørger for annoncering i de lokale aviser.

Desuden kommer der opslag I Brugsen Kettinge og Nysted, samt Nysted Netto.

Vælgermødet er også til at finde under kalenderen www.nysted.dk

Ramund Kværnø er ordstyrer.

Irene finder løsning på de praktiske gøremål (kaffe og kage, bord og stole) sammen med Savværkets personale.

Vi betaler 500 kr. for lokalleje.

Næsten alle partier har givet tilsagn om en kandidat.

Kandidaterne i panel får 3 minutter til præsentation. Derefter debat og spørgsmål.

Til sidst får hver kandidat 45 sek. til afsluttende bemærkning.

Vi regner med at slutte ca. kl. 21.30.


4. Juletræstænding fredag den 29.11.2013

Vi (Helle) indkalder til et fællesmøde onsdag den 6. november kl. 16.00 i Børnehytten. Børnehytten FDF og Møllen som sidste år.


5. Nyt fra kasseren

Der er 19.500 kr i kassen


6. Evt.

Arja fremviste de nye ”tilflytterkampagne” brochurer:

Luft i Økonomien/ Plads til Familien – Gyldne dage/Aktivt Seniorliv,

Flyt væk fra Storbyen og Dit andet hjem er her.


7.Næste møde

Onsdag den 5. februar 2014 kl. 19.00 på Fritidscentret.


Referent: Arja

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


2013 september:  Bylavets Høringssvar til Kommuneplan 2013-2025 kan læses HER

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bestyrelsesmødet den 20. august 2013 kl. 19.00 på Fritidscentret med foreninger.


Til stede:

Fra Bylav: Helle, Irene, Arja, Troels, Torben, Ole, Dan og Dorthe


Repræsentanter fra:

Børnehytten, FDF, Gymnastikforening, B1990 og ØUB Boldklub, Spejderne og Håndboldklubben


Den store legedag den 7. 9. blev diskuteret med de forskellige foreninger og klubber.


Alle interesserede sender e-mail til Helle senest fredag den 23. august og fortæller hvad de vil bidrage med til legedagsprogram.


Kettinge Bylav laver derefter den endelige plan og trykker plakater om aktiviteterne.


Helle kontakter Benny angående Møllen om den kan holdes åben på den store legedag.


Dagsorden for bestyrelsesmøde:1.Godkendelse af referat den 19.6.13

Godkendt


2.Siden sidst

Sommersang arrangement i Grusgrav er veloverstået med 68 besøgende. Overskudet blev 722,70 kr.3. Cykelstier i Guldborgsund kommune. Høringssvar.

Ole og Helle laver et oplæg til høringssvar om cykelstier, det skal sendes til kommunen inden den 15.9.


4. Evt.

Bylav ønsker inden kommunalvalget den 19.november at arrangere et vælgermøde med de lokale politikere den 29.10 kl. 19.00 i Savværkets lokaler.


Ramund Kværnø foreslås som ordstyrer.


Ole finder frem til adresserne til de indbudte politikere.


Inden invitationer sendes ud skal der sikres at vælgermødet kan gennemføres på den nævnte dag. (Kommunens kalender med mere).


5. Næste møde


Tirsdag den 3. september kl. 17.00 i Tingsted.


Referent: Arja


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Kettinge Bylav

Bestyrelsesmøde onsdag den 19.  juni 2013 kl. 17.00 på Tingsted.

 

Til stede: Helle, Irene, Arja, Troels, Torben, Dan og Ole

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 16.6.2013

Godkendt.

 

2. Konstituering af bestyrelsen

Valg af formand. Helle blev valgt

Valg af kasserer. Torben blev valgt

Valg af pr-gruppe. Ole, Dan og Peter blev valgt

Sociale arrangementer. Irene, Torben og Lennart blev valgt.

Byforskønnelse. Troels, Torben og Ole blev valgt.

Sekretær: Arja forsætter.

 

3. Evt.

Årets Mølledag blev diskuteret.

73 medlemmer har betalt kontingentet på Mølledagen.

Det gav 6.630,00 kr. i kassen. ( gennemsnit ca. 80 kr.)

Der var  69 voksne og 8 børn til fælles spisning.

 

Vinderne på årets ”Gæt et sted” konkurrence blev:

Billede nr. 1 : Tove Arildsen, Falkevej 5, Kettinge

Billede nr. 2:  Dan Christiansen, Enghavevej 17

 

De begge  får et par flaske vin. Til lykke!

 

Årets ”Byforskønnelse” vinder-hus blev  billede nr. 3. I alt 24 stemte på Birkevænget 11.

Gavekort på 1000 kr. til vinderen. Til lykke!

 

Troels foreslog, at vi fremover bør have mere styring på programmet og  bedre annoncering af dagens begivenheder bl.a. med hjælp af højtaleranlæg.

 

Ole laver pressemeddelelse om  Kettinge Bylav-aktiviteter;  Sankt Hans arrangement den 23.6., Musikaften i Grusgraven den 13.8. Den store legedag den 7.9.

 

Vi venter på tilbagemelding fra de forskellige foreninger angående den store legedag.

 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 20. august kl. 19.00 på Fritidscentret i kælderen.

 

Referent: Arja

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Kettinge Bylav

Generalforsamling den 16. juni 2013på tingstedet

Der blev sunget  ” En hyldest til Kettinge”  som start for generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Ib Henriksen blev valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt  indvarslet i Sakskøbing Avis i uge 22.

2. Formandens beretning

Helle Løje gav en fyldestgørende beretning om Bylavets arbejde.

 

Årsberetning Kettinge Bylav 2013.

Så står vi her igen, foran vores smukke mølle, med møllevinger som igen drejer.

Med kig tilbage på året der gik, har det det været et år megen aktivitet. Vores traditionelle Sct Hans i grusgraven med grill og hyggeligt samvær var igen velbesøgt. Det gør vi igen i år nemlig d. 23-06 kl.18.30 Opslag vil blive opsat.

I år havde vi arrangeret Annette Svåbæk  til at underholde med musik og fortællinger om Livet til vores sommersang i grusgraven.  Vi gentager succesen igen i år tirsdag d.13 august kl 19.00, hvor vi har arrangeret Duo Liva  til at underholde med guitar og sang.

I løbet af sidste efterår blev vi i bylavet spurgt fra Guldborgsund Kommune om, vi havde lyst til at deltage i et projekt omkring bosætning i kommunen. Dette projekt ville være tidskrævende og derfor indgik vi en aftale med Nysted omegns fællesråd om at deltage i projektet. Formålet var helt klart, nemlig at få nogen til at flytte hertil. Arja fra bestyrelsen blev tilknyttet projektet og er nu bosætningsambassadør, og har lagt rigtig mange timer i dette projekt. Der har været event i Holland og flere familier har været på besøg i Guldborgsund Kommune og privat hos Arja, hvor de har har spist middag og er blevet vist rundt i området.  Så hvis nogen af Jer har lyst til at åbne jeres hjem for evt, tilflyttere så sig endelig til.

Lad os fortælle den gode historie om vores lokalområde igen og igen. Det negative hører vi så tit. Brug pressen, når der sker noget i området. Vi skal overdøve det negative med det posítive.

Kettinge Tingsted blev indviet 18.juni 2006 og i den forbindelse stiftedes Kettinge Bylav. Kettinge Bylavs formål er at være talerør og formidle lokale ønsker og interesser.

I den forbindelse forsøgte vi til jul, at lave en fælles juletræstænding i samarbejde med Børnehytten, FDF, Møllen, og savværket. Det blev en hyggelig eftermiddag med ca. 90 mennesker som var gennem møllehuset for at få æbleskiver og gløgg. En sjov bemærkning faldt ” Vidste ikke der boede så mange mennesker i Kettinge"  Efterfølgende var der fællesspisning i Savværket hvor ca. 50 deltog. Denne succes vil blive gentaget.

I foråret indkaldte vi samtlige foreninger fra lokalområdet til møde, for netop at tale om arrangementer, hvor vi kan bakke hinanden op eller være fælles om. Der forsøges afholdt en St. Legedag i september i Grusgraven. Alle foreninger er meget velkomne med en eller anden form for aktivitet.

Guldborgsund afholdt et møde med temaet ”Udfordringen”. Hvor mange foreninger var mødt op.  Formanden fra

Falsters hjerte” fortalte hvad de havde gjort de i deres lokalområde. Og kunne konstatere at Kettinge er meget langt med samarbejde hjemmeside mm. Eferfølgende var der forskellige work shops. En af de store udfordringer som jeg synes vi har i vores foreninger er alder. Når jeg kigger ud over jer her i dag og ved mange andre arrangementer kan jeg ikke få øje de unge mennesker og jeg tror det er et generelt problem. Vores udfordring i foreningslivet vil være, at få fat i unge mennesker så vi har nogen der kan tage over. Ellers går alt i stå. Men hvad skal det til……. Ja ………………. Godt spørgsmål. Vi skal nok i første omgang bare spørge om de har lyst til at hjælpe og få en snak.

Et spændende år, men måske endnu ny en tradition. Juletræstænding.


Vil gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde.


Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.

Kasserer Torben Jensen fremlagde regnskabet .

Saldo pr. 31. marts 2013 er på 21.582,50

Regnskabet blev godkendt.

4. Fastlæggelse af kontingent.

Uændret, minimum 30 kr.

5. Indkomne forsalg

Ingen

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Helle Løje, Troels Jørgensen, Torben Jensen, Lennart Damsbo-Andersen,

Alle var villige til genvalg og blev genvalgt.

Kai Stennicke ønskede ikke genvalg.

Dan Christiansen, Frejlev blev valgt til bestyrelsen.

7. Valg af suppleanter

Lone Christensen ønskede ikke genvalg.

Dorthe Schilling blev valgt som suppleant.

8. Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant.

Ole Nielsen, revisor var villig til genvalg og blev genvalgt.

Ib Henriksen, revisorsuppleant var villig til genvalg og blev genvalgt.

9. Eventuelt

Troels Jørgensen fortalte om ”paparazzi” opgaven om at finde pæne huse til årets  udstilling, samt om konkurrencen om ”Gæt et sted”.

Fælles spisning kl. 17.30.

Ib Henriksen gennemgik resten af dagens program.

Som afslutning sang vi  ”Kettinge sang”.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 28. maj kl.19.00 på Fritidscentret.


Til stede: Helle, Ole, Arja og Troels


Dagsorden:


Godkendelse af referat den 12.3.

GodkendtSiden sidst

Affaldsindsamling den 6.4. gik fint trods lidt sne og kulde.


Folketidende skrev om det i avisen.


Storelegedag


Helle har sendt indbydelse til samtlige foreninger., hvoraf 3 har meldt tilbage.


FDF kontaktes og der arbejdes videre med legedags-projektet.


3. Generalforsamling den 16. Juni kl. 12.00


Annoncen er rettidigt sendt til Nysted Avis


Hvem er på valg: Troels, Torben, Lennart


Kaj stopper


Lone stopper


Revisor Ole Nielsen, Ib Henriksen


Der søges 2 nye medlemmer til Bylavs bestyrelse.


Torben, Ole og Troels finder forslag/fotos til årets udstilling af pæne huse.


Opkrævning af kontingent og opdatering af medlemslister (Torben)


Torben sørger for dagsorden og regnskab til generalforsamling.


Se programmet for Mølledag på http://www.kettingemoelle.dk/


Kaj og Torben sørger for Kettinge sange til Mølledagen


4 Sct. Hans aften den 23. juni.


Udarbejdelse af opslag (Ole) - hænges op på relevante steder.


Sct. Hans sange (Kaj)


Bord, stole og grill (Troels)


Båltale ??? Bylavs medlemmer søger efter en egnet person.


5. Sommersang den 13. august kl. 19.00 i Grusgraven


Johanna og Poul Erik Østergaard fra Nakskov kommer og underholder.


40 kr. pr. billet. Øl og vand kan købes.


Annonce i Nysted Avis, nysted.dk kalender. Information til TV-øst.


6. Nysted Festival den 1-2. Juni


Der opstilles en fotoserie om Kettinge Frejlev (Ole)


Arja står på Festivalspladsen.


7. Evaluering af mødt på Rådhuset.


Kettinge var godt præsenteret med Helle, Arja, Troels og Torben.


Falsters Hjertes bestyrelsesformand Kirsten Høegh Andersen var inspirerende at


høre på . Læs mere på : http://falstershjerte.dk/


8. Evt.


Arja orienterede om turistbesøg til Kettinge Grusgrav den 14.8. kl. 12.40-14.00.


Der kommer 66 personer (Micro Matic Seniorklub) med Birgitt Bjerre som guide.


Brochurer om Kettinge deles ud.


9. Næste møde


Onsdag den 19. juni kl. 17.00 i Tingsted


Referat: Arja

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Referat fra Kettinge Bylavs møde med foreninger den 12. marts 2013 kl. 19.00 på Fritidscentret i kælderen.

Afbud fra: Ole, Lennart, Kaj, Peter, Lone og Morten. Til stede fra Bylav: Helle, Torben, Troels, Irene og Arja

Fra foreninger: FDF, Michael Olsen, Gymnastikforeningen Louise Schnohr, Vantore håndboldklub, Dorthe Schilling, Kettinge Motionscenter, Kettingebadet, Kettingehallen, Niels Bjerregaard, Lolland-Falsters Hestesportscenter, Børnehytten Mia Frederiksen, Kettinge Møllelaug, Ib Henriksen og Benny Nielsen.


Dagsorden:

1. Velkomst

Helle bød velkommen og påpegede ønsket om øget samarbejde med de lokale foreninger.

2. Hvem er vi …

Præsentation af Bylavs medlemmer. Helle gav en orientering om hvad der er sket i Kettinge Bylavs reci . www.kettinge.webbyen.dk

3. Samarbejde fremadrettet.

Julearrangementet blev diskuteret. Årets Juletræstænding er sat til fredag den 29. november.

Dorthe forslog at samtlige foreninger stiller hver sin stand op på stedet.

Spisning kan evt. flyttes frem til 17.30.?

Der er ingen problemer med at lukke vejen for 2 ½ timer.

Alle begivenheder samles i en kalender og sættes også på Facebook. (opgave til Ole)

Alle laver en link til hinandens aktiviteter på deres egen hjemmeside.

Under www.nysted.dk kan man finde en kalender for hele Nysted og Omegn.

Nye begivenheder og ændringer sendes til: redaktionen@nysted.dk

Mia foreslog, at der gennemføres Fastelavnsarrangement i Savværket.

Årets Mølledag er sat til søndag den 16. juni.

Ib oplyste, at Møllen vil være åbent tirsdag og torsdag kl. 14-17 i skoleferien.

Fritidsnyt benyttes til markedsføring af arrangementer.”Hold byen ren” lørdag den 23. marts kl. 9,30-12.00

Mødetid ved fritidscenter kl. 9.30. hvor man få tildelt en rute.

Efter endt arbejde vil der være lidt godt til ganen.

Niels B. orienterede om situationen omkring Friluftsbad.

Trods problemer åbnes svømmebad igen i midten af maj måned.

Kettingehallen overtager styring.

Arja fortalte om projekter ” Det gode værtskab” og ” Visit local families in Guldborgsund”.

Disse projekter har til formål at tiltrække familier og turister til vores område.

Flere oplysninger på:

http://www.guldborgsund.dk/da/Borger/Tilflytter/Det_gode_vaertsskab.aspx

4. Kan Bylav´et være behjælpelige

Mia efterlyste ideer til brug af de ledige lokaler på Savværket.

Der var enighed om at Bylav og foreninger mødes en gang omåret.

5. Pressen

Fritidsnyt, Facebook. Nysted.dk og de lokale foreningernes hjemmesider opdateres og benyttes til markedsføring af aktiviteter.

6. Evt.

Troels kom med et forslag om ”Stor legedag” event i Kettinge.

Bylav holder et møde og kommer med et oplæg.


Kettinge Bylavs næste møde er den 3. april kl. 19.00 på Fritidscenter i kælderen.Referent: Arja Sørensen 13. marts 2013

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d. 9 januar kl. 19.00 på fritidscentret.

Afbud fra: Lennart Damsbo-Andersen, Lone Christensen og Morten Kyllesbæk


Dagsorden:


1.Godkendelse af referat.

Godkendt


2. Orientering om lokalet på fritidscentret. (Kaj)

- Prisstigning

- Hvad gør vi fremadrettet

Kaj orienterede om den aktuelle situation vedr. godkendelse af Kettinge Bylav som forening. Sagen har ligget stille siden 2008 og vi er ikke en godkendt forening i det kommunale system.

Bylav giver et tilskud på 700 kr. årligt til Boxerklubbens kaffekasse.

Kettinge Bylav fortsætter som hertil og holder bestyrelsesmøder i Boxerklubbens lokale.


3. Evaluering af vores "juletræstænding"

Godt arrangement. Omkring 70 besøgende til gløgg og æbleskiver i Møllehuset.

Næste års julearrangement er fastsat til fredag den 29. november.

Vejen kan lukkes og vi yder indsatsen for markedsføring af aktiviteter.


4. Bosætnings projekt.

- skal vi deltage i samarbejde med Nysted ?

Arja gav en orientering om Guldborgsund kommunens bosætnings projekt og hun deltager ”Scandinaviske Dager” messen i Almere, Holland den 18-20. januar 2013.

Guldborgsund kommune sender i alt 6 bosætnignsambassadører , hvor de er de eneste deltagere fra Danmark. De andre kommer fra Sverige og Norge.


5. Næste arrangement. Affaldsindsamling. Dato?

Affaldssamling i år bliver lørdag den 23. marts. Kl. 9.30. Helle kontakter Refa.


6. Nyt fra kassereren.

Det har været 3 nye bilag siden sidst: Fællesgave til Peter, indkøb i Brugsen i forbindelse med julearrangement og en annonce i Sakskøbing Avis. I alt 1.653,50 kr.

Beholdningen er nu på 21.764,00 kr.


7. Evt.

Mølledag i år er søndag den 16. juni .

Kettinge platter forsøges at blive afsat til salg i forsamlingshuset lørdag den 12.1., hvor Ældresagen holder ”Nytårskur” arrangement for medlemmerne.

Troels arbejder med de sidste detaljer i Bytorvets regnskab, som skal sendes til kommunen.

Forslag til fremtidige aktiviteter:

Kettinge Maraton - Fotoudstilling om Kettinge – Frejlev området - Vandreture


8. Næste møde.

Tirsdag den 12. marts kl. 18.30, Kettinge Bylavs bestyrelsesmøde

Kl. 19.00 Foreningsmøde med formænd, hvor der drøftes fremtidige samarbejdsformer, aktiviteter med mereReferent: Arja Sørensen

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Onsdag den 19.sep 2012 overværede jeg kommunens temamøde vedr cykelturisme.

Guldborgsund Kommune vil gerne støtte en udvikling af cykelturismen. Der er ikke store pengesummer at gøre godt med, men den gode vilje er til stede. Så nu gælder det om at bringe alle gode ideer frem. Gode vilkår for cykelturister kan jo også være til gavn for borgerne udenfor turistsæsonen. Tænk hvis det bliver gjort sikkert og godt at cykle til/ fra Fuglsang f. eks ... :-)

 

Godt når mange gode kræfter forenes. Husk på at investeringer i cykelstier til turister samtidig bidrager til lokalbefolkningens muligheder for transport i hverdagen (også udenfor turistsæsonen). På den måde tilgodeses både turismen og trivsel, folkesundhed, trafiksikkerhed, bosætning o.m.a. En meget vigtig "sort plet" er den manglende cykelsti langs Rute 297 på strækningen mellem Eskemosevej ved Frejlev og forbi Fuglsang til Rute 9/Sakskøbingvej. Her mangler virkelig en forbedring som vil tilgodese Frejlev,Kettinge,Nysteds sikre adgang til Nykøbing.

 

/Ole P

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Referat fra bestyrelsesmøde, mandag den 17.09. 2012

Afbud: Lennart Damsbo-Andersen

Dagsorden :

1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen.

Der var ingen skriftlig referat.

2. Konstituering af bestyrelsen

Formand : Helle

- Valg af næstformand : Irene

- Valg af sekretær : Arja

3. Fordeling af arbejdsgrupper

- Pr- gruppe (Kaj og Ole sidder der nu. Vi skal vælge et nyt medlem)

Kaj, Ole og Peter blev valgt

- Social- arrangement ( Irene , Torben Lennart, Helle sidder nu)

Irene, Torben, Lennart og Helle blev valgt

- Byforskønnelse . Ole P (foto), Troels og Arja

Ole, Troels og Torben blev valgt

3. Siden sidst

Sommersang d. 22.8. I grusgraven. 76 personer deltog i arrangementet. Mere PR ønskeligt. Kontakt evt. til Nykøbing Musikskole med hensyn til næste års sangaften.

PR-udvalget udarbejder forslag til næste udgave af Kettinge Bylavs informationshæfte. Hvis man vil have reklameplads i bladet skal

man være medlem af Kettinge Bylav. Billeder af alle bestyrelsesmedlemmer sættes ind I hæftet.

Kaj foreslår, at billeder af huse til de årlige konkurrencer, hænges op I Boxerklubbens lokaler.

Kaj fortalte at mindesmærket Solsten i Frejlev er blevet vedligeholdt af kommunen efter han har sat gang i processen, bl.a. med Anne Svendsen.

Troels og Ole vil tage en rundtur for at registrere og fotografere vejhuller, der skal repareres. Det sendes et officielt brev fra Bylav

til kommunen.

Lokaler i Fritidscentret blev diskuteret. Er der behov for at gøre noget? Kaj tager sig af sagen og sørger for at registrering af brugen af lokaler er i orden.

4. Nyt fra kasseren

Der er solgt 5 sten til 25.000 kr.

Stenhugger udgifterne er på 15.312 kr.

Kontingenter 7.176 kr.

Sommersang indtægter 3.190 kr.

Saldo 16.9.2012 er på 23.417,50 kr

Der er solgt 7 platter til 980 kr. ( 100 kr til Møllen og 40 kr til Bylav for 1 solgt platte)

Troels: Bytorvs regnskab skal ordnes og afsluttes.

5. Kommende arrangementer.

Helle kontakter Børnehaven, FDF og Møllelav om juletræarrangement.

6. Evt.

Ole tager til turistmøde den 19.9.

7. Næste møde

Onsdag den 9. Januar 2013 kl. 19.00 på Fritidscenteret ( I kælderen)

Referent: Arja Sørensen

arjasorensen@gmail.com

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generelforsamling d. 17 juni 2012

Kettinge Bylav

Dagsorden :

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Ib Henriksen. Valgt

 

2. Formandens beretning. 

Da vi stod her for et år siden havde vores mølle fået nye vinger som vi glædede os over, men idag kan vi fejre at møllevingerne også kan dreje rundt og er i stand til at male korn til mel, som møllen gjorde for mange år siden og hvor kornet blev kørt til møllen med hest og vogn, som det også blev gjort i dag. Kornet blev endda kørt af en af møller Christians Hansens efterkommere.

I det forgangne år har der været en del arrangementer og megen aktivitet.

Sct. Hans holdt vi igen i år i grusgraven med spisning , bål og båltale.

Der er igen i år Sct. Hans d. 23 juni kl 18.30 i grusgraven. HUSK DET.

I august havde vi arrangeret sommersang i Grusgraven. Vi havde arrangeret Erik Barlund, Helen Løje og Carsten Stage. Det blev igen en stor succes med 100 deltagere.

Vi arrangerer sommersang igen i år. Det bliver d. 22. august med Annette Svåbæk.

I januar arrangerede vi en tur til Christiansborg, hvor Lennart viste os rundt på ”Borgen”. Vi var 50 mennesker, som havde en god dag.

Vores affaldsindsamling havde vi i april , hvor ca. 30 var mødt op for at få gjort forårsrent i vores område. Der blev samlet omkring 12 affaldssække. Der blev sluttet af med suppe i bålhytten ved fritidscentret. En hyggelig formiddag.

Der har været en del at glæde sig over idet forgangne år. Her tænker jeg specielt på åbning af Børnehytten, som jo åbnede da kommunen nedlagde Humlebien. I avisen i fredags kunne man læse at det gik rigtig godt og at der skulle opnormeres. Tillykke med det.

Samtidig glædes vi over vores netop indviede bytorv, som er blevet til med tilskud fra landdistriktspuljen og Thorkilds Høegh mindelegat samt frivillg arbejdskaraft. Tak for det. Bytorvet er med til at fremhæve Møllen og er med til at skabe en sammenhæng mod naturområdet Kettinge Grusgrav. Det må man sige er lykkedes rigtigt godt.

Guldborgsund kommune lancerede bosætnings og branding indsats. I Guldborgsund kommune er fraflyttere større end antallet af tilflyttere. Der er faldende fødselstal og samtidig ændres alderssammensætningen af befolkningen i retning af flere ældre borgere. Der for ønsker Guldborgsund kommune at tiltrække flere tilflyttere.

Det har betydning for om man bosætter sig et sted om man har hørt området, om menneskerne, samfundet og sammenholdet. Fritidsmulighederne, foreningslivet, naturen, kulturhistorien, erhvervsmulighederne osv.

Derfor ønskede Kommune at få de gode historier frem i lyset og spurgte Kettinge Bylau havde lyst til at medvirke. Hvilket vi sagde ja tak til.

Vores fortælleaften blev holdt i Kettinge forsamlingshus, hvor ca. 50 mennesker deltog.

Resultatet af denne aften mundede ud i en lille film om vores dejlige område, som er lagt ind på kommunes, og vores egen hjemmeside. En god reklame.

Det med reklame og gøre opmærksom på vores område er rigtigt vigtig for at nogle vil flytte hertil.

Tv2 øst var på besøg i foråret for at lave en udsendelse om hvorfor mennesker er mere lykkelige i yderområderne og der var det Kettinge de kontaktede fordi de har hørt om os.

Ellers vil jeg opfordre alle foreninger i vores område om at kontakte dagspressen, når der er et arrangement eller bare en god historie.

Dette var ordene og vil til sidst takke bestyrelsen for en et godt samarbejde.

Godkendt uden bemærkninger

3  Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. Godkendt uden bemærkninger. Der blev uddelt 8 diplomer til personer som havde købt en sten.  Møllen fik overrakt en check på 20.000,-kr.

 

4. Fastlæggelse af kontigent. Uændret

 

5. Indkomne forslag. Ingen indkomne forsalg

 

6. Valg af bestyrelses medlemmer

På valg: Ramund Kværnø           (genopstiller ikke)

               Irene Kragh                    ( villig til genvalg)

               Ole Pedersen                 ( Villig til genvalg)

               Arja Sørensen                ( villig til  genvalg)

               Peter Filbert foreslået og valgt


7. Valg af suppleanter


På valg :  Lone Christensen        (Villig til genvalg)

                 Anden suppleant skal vælges. Morten Kyllesbæk foreslået og valgt

8. Valg af 1 revisor og  1 revisor suppleant

                Ole Nielsen, revisor.Genvalgt

                Ib Henriksen, revisorsuppleant. Genvalgt

               ( begge villige til genvalg)


9. Evt:  Troels fortalte, at Lars Peter Rasmussen havde fået lavet 100 platter med motiv af Kettinge Mølle. Møllelauet og Bylauet skal stå for salget for disse og dele indtægter.  Troels takkede L.P for denne støtte.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Hermed indkaldes til møde torsdag d. 31-05-2012 kl 19 på Tingstedet.

Afbud fra Ramund, Troels, Lennart 

Dagsorden :

 

1. Godkendelse af referat

 

2. Siden sidst 

   - Affaldsindsamling   Blot orientering

   - TV2 Øst                 

 

3. Nyt fra kassereren:   5  solgte sten, som der kommer navn på til Mølledagen

 

4. Generalforsamling

    - Annonce er sat i Nysted Avis

    - Hvem er på valg  er : Ramund (ønsker ikke genvalg)

                                       Irene

                                       Pernille (er trådt ud)

                                       Ole

                             

Torben ville spørge Claus Nøbølle i Søbyen til bestyrelsen

Helle spørger Dorthe Schilling om hun vil være suppelant

Helle spørger Peter Filbert til ordstyrer til genralforsamlingen.

 

Ole, Torben og Troels sørger for " at finde et et smukt sted"  som der kan stemmes på.

 

5. Kommende arrangementer Sct. Hans ,Sommersang

Vi afholder Sct. Hans. Båltaler skal findes. Tager punktet op igen til næste møde

Sommersang d. 22-08 i grusgraven. Underholdning leveret af Annette Svåbæk. Hun skal have 3000,- Irene aftaler nærmere

 

6.Evt Bylauet køber en blomst til Gunvor (forsamlinghus) og vin til Peder (ny bestyrer)

 

7. Næste møde: 11.6.2012 kl 19.

 

Afbud til Helle 40293574

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Hermed indekaldelse til bestyrelsesmøde onsdag. d. 08-02-2012 kl. 19.00 i Fritidscentret.

Afbud: Lennart, Ramund og Pernille

Besked fra Pernille: Trækker sig fra Bylavet af pga manglende tid. Hermed indtræder Arja som suppleant.


*****Godkendelse af referat.

Godkendt


*****Siden sidst

     - Fortælle arrangement og Filmen

Filmen er færdig. Vi havde gerne set lidt mere ungdom, og påtalte det også, men det var desværre ikke muligt. Som helhed er vi dog meget tilfredse med resultatet. Der er nu link til filmen på www.kettinge.webbyen.dk

     - Evaluering af Christiansborgtur

Det var en rigtig god tur. Mange tilfredse. Vi kunne dog godt have sparet den sidste avisannonce.

Indtægter: Billetter 5.650,-  øl/vand 690,- I alt 6.340,-

Udgifter:  Bus 8.000,- øl/vand 247,50 fortæring 650,- annonce 1.134,- I alt 10.031,50

Resultat: – 3.691,50 - et underskud, men det var pengene værd :-)

Enighed om at vi gerne laver lignende ture igen. Evt med lidt højere brugerbetaling. Har Lennart mon mod på mere af slagsen? Vi lægger hovederne i blød.

     - Bytorvet

Det var en god ide med juletræ på torvet. (Godt Helle :-)

Troels: Det sidste som mangler bliver lavet snart. Ventes klar til indvielse til Møllefesten.


*****Nyt fra kassereren

Indtægt kr 5.000 for sten

Udgifter Jul kr 1000 og kr 500  edb printer kr 419 og Chrborgturen 3691,50

Saldo 28.190,50


*****Hjemmesiden.

Pernille trækker sig pga manglende tid. Hun har betalt hjemmeside for ca 1.300 kr men endnu ikke sendt regning til kassereren.  Ole kontakter hende for at få password mhp evt at overtage hendes bud på hjemmeside. (Eksisterende side koster kr 169,- pr år)

 

*****Cykelstier

Helle kontakter Begita Blahut for råd mht cykelstiers udbygning. (Tilskudsmuligheder)

Arja viste materiale vedr cykelturisme (samarbejde m bla Birgit Bjerre) Cykle fra havn til havn. Transport af bagage mellem overnatningsstederne.

 

*****Dato og planlægning af affaldsindsamling. Danmarks naturfredningsforening afholder det d. 22 april.......

Vi holder det Lørdag den 14.apr kl 0930 - 1200


*****Evt.

Kai: Fastelavnsridning?

Fornyelse Møllefest? Ridning? Motionsløb? Børnehaveaktivitet cykelringridning?

Lizzi Jørgensen sangskriver har kommenteret fejl i Kettingesangene.

Arja: Der findes hos Kurt og Lizzi Jørgensen en større samling gamle landbrugsmaskiner m m som mangler et sted at stå. Vi foreslår at man kontakter gruppen omkring savværket


*****Næste møde

31 maj 2012 på tingstedet kl 19:00


*****Referat Ole P

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

December 2011: Bytorvet foran møllen tager form.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

November 2011: Bylavet har indsendt Høringssvar til Guldborgsund Kommune Læs svaret HER

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Hermed indkaldes til bestyrelsesmøde d. 19 okt. kl 19.00 i Fritidscentret kl.19.00

Afbud: Pernille og Ramund

 

Dagsorden :

 

1. Godkendelse af referat

Godkendt

 

2. Siden sidst

    - fortælle arrangement d. 26-10-11 i samarbejde med Guldborgsund kommune.

Opslag og annoncer er ude. Ramund er sygemeldt. Andre fortællere tager over: Ib Henriksen – Savværk, Grus og tegl samt møllen. Ole P - Knækkerygsten, Frejlev historier. Andre evt yngre, nyere tilflyttere også på tale. Vi har konkrete personer på plads.

 

3. Nyt fra kasseren

Udgift til Folketidende i forbindelse med sangaften: kr 570,25 og gebyr kr 7,-

Indtægt 2 kontingent ’a  kr 30,-

kr 1.000,- gave til møllen er endnu ikke trukket.

Kontoen er stadig i plus: 28.801,-

 

3a: Ole laver nyt ”stenejerdiplom” med nyt billede og revideret tekst. Formanden godkender...

 

4. Bytorv.

Træer er fældet. Fredag holder TJ møde med Møllen. Der er styr på grænsedragning til børnehavens grund. Jord kommer i løbet af næste uge. Alt ventes færdigt inden årets udgang (nov 2011). TJ har styr på processen.

 

5. Hjemmesiden

Oplæg fra Pernille: Kommentarer: Links til Nysted og andet lokalt mangler

Forslag: Tilflytterservicelink. Kalender mangler. Links til foreninger. Alt som er i folderen skal nævnes. Nyeste billede af møllen. Forvirrende farver/foldeud-menu. Servicelinks savnes. Meget vigtigt at siden altid er up to date. Forslag: Chatforum.

 

6. Dato og planlægning af tur til Christiansborg først idet nye år.

Lennart som guide. Dato: Lørdag den 21.jan.2012

Opslag er lavet på Oles PC, Ole kontakter Folketidende mhp omtale i FT og Sakskøbing Avis. Samt annonce i Sakskøbing Avis.

 

7. Evt.

Troels kontakter på Bylavets vegne kommunen for at påtale Humlebiens forfald. Og andet forfald.

1.nov deltager Helle og Irene i kommunens ”Blomstrende Landsby” Helle tilmelder.

Flere foldere er trykt. Kai fordeler dem (100 stk)

Cykelsti Frejlev-Toreby debatteret. Ruten er farlig. Tages igen op på næste møde. Det skal undersøges om fonde kan søges. Evt inspiration fra "Fodsporet" Næstved-Slagelse og Cykelstier på Bornholm.

 

8.  Næste møde

Onsdag 8.feb.2012 i Fritidscenteret kl 19:00

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hermed indkaldelse til bestyrelsesmøde onsdag d. 07-09-2011 i vores lokale på Fritidscentret. kl 19.00

 

Begitta Blahaut fra Guldborgsund Kommune kommer kl. 19.00 for at orientere nærmere om fortælle-projektet.

 

Fortælleaftener skal brande området.                                                            Fortællere

- Kettinges erhverv: Savværk, grus, tegl, beton, byggeri                                    Ramund

- Møllen                                                                                                             Ib Henriksen

- Privat børnehave i savværk                                                                                Mia Frederiksen

- Hallen m/svømmebad                                                                                             Dorthe Schilling

- Fritidscenteret/motion

- Grusgrav m/Lollands højeste punkt Kettinge Troelshøj 31,79 moh, terrænbane

- Frejlev skov+Knækkerygsten                                                                                    Ramund

- Tingsted m/bytorv + bylav                                                                                        Troels   

- lokalrkivet

- Ridecentre                                                                                                             Mia Frederiksen

- Indkøbs + madssteder

-

Visioner -     tilflytterservice                                                                                Arja Sørensen

- Cykelssti til Nykøbing                                                                                    Ole P

- Hestelandsby                                                                                               Pernille Krogh

Events:  -    Majmarch – Knækkerygmarch                                                   Ramund

- Kirkevandringer 

- Cykelløb – DK-afd

- Motocross

- mølledage

Der inviteres til en fortælleaften, som kommunen er medvært til. 26.10. i Kettinge Forsamlingshus

BSOE@guldborgsund.dk  adresseliste m.tlf.

 

Dagsorden :

afbud: Lennart, Ole, Pernille, Kaj

1. Godkendelse af referat

2. Siden sidst

   - Fortællearr. Se ovenfor

   - Sommersang   Stor succes 102 betalende

   - Årets Landsby 2011 Pernille Krogh har udarbejdet og er indsendt

  -  Kettinge gamle savværk Børnehytten har overtaget og tilbyder andre andele i foreningen

3. Nyt fra kassereren

  29.318,75 i kassebeh.

376,75 kr overskud på sangaften

Salg af 1 sten

Diplomer er udsendt for de tidligere

4. Bytorv  En arbejdsaften med træfældning arrangeres Bjarne Clausen og Knud Kragh indkalder

Troels udarbejder arbejdssedler, og nogen fjerner sten og maskiner graver jord væk.

5. Folderen

  Ole P og Kaj arbejder forhåbentlig på den. Børnehaven med ?

6. Evt.

  nøgler: Helle, Torben, Ramund

Næste møde: 19. oktober kl. 19.00 i Fritidscenteret referat Ramund Kværnø

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 21-06-2011 kl. 19.00 ved tingstedet.

Afbud fra Ole P, Irene k og Lone Christensen

Dagsorden :

 

1.    Godkendelse af referat

  godkendt

2.    Konstituering af bestyrelsen

    -  Valg af formand Helle genvalgt

    -  Valg af kasserer Torben genvalgt

    -  Valg af pr-gruppe Ole P, Pernille Kai genvalgt

    -  Sociale arr. Irene, Helle, Arja, Pernille, Torben genvalgt

    -  Byforskønnelse Ole, Troels, Torben, Arja genvalgt

 

3.    Nyt fra kasseren Kontingent 6.880 kr fra 78 medlemmer på mølledagen (gens 88 kr)

Kassebeholdning (efter gaven til Møllen og andre udgifter) 25.829,- kr

Solgt 4 sten – 1 i yderste række

Forskønnelse: 28 stemmer (ud af 44) på Kettinge Mølle

Gavekort 1.000,- kr fra Trælasten

Gæt et sted: Frejlev Forsamlingshus og rensningsanlægget Brandtvej

Udtrukne vindere: Bente Sørensen, Eskemosevej

Inge Nielsen, Bøgevænget, 2 fl. Rødvin til hver

4.    Landdistriktspuljen.  Kommunenes tilsagn modtaget. Betingelsen er at arbejdet er afsluttet nov 2011

Troels J er i gang med landinspektør, for der er tvivl om vejen stadig er matrikuleret til de enkelte grunde – ejere – eller er vejareal.

Han organiserer og kalder på hjælp, når der er behov for frivillig arbejdskraft. Start når ferieperioden er færdig.

 

5.    Sct. Hans  Borde, bænke og bål er OK. Kai trykker sange. Pernille hænger opslag op

 

6.    Sommersang 25.aug. –honorar 2.500,- Helle laver aftale, nødplan Hallen i Hjørnegården

 

7.    Lokale på fritidscenter Det aftaltes at Kettinge Bylav går ind som fast lokalelejer, sammen med Boxerklubben, i kælderen under Fritidscenteret.

Pris for 2011: 1776 kr tilsammen. Helle og Kai laver en aftale, tilmelder kommunen med mere.

4 nøgler

 

8.    Evt.  Arja fortalte at seniorprojektet Eutin/Nysted ikke fik EU-støtte i år, fordi de to ansøgninger fra Danmark og Tyskland ikke var identiske. Men det skulle de få i 2012.

Næste møde: on 7.9.2011 kl. 19.00 i Fritidscenteret

Referat Ramund kværnø 220611

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kettinge Bylav, generalforsamling den 19. juni 2011


Dagsorden:


Pkt. 1 Valg af dirigent


Peter Filbert foreslået og valgt


Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt varslet


Pkt. 2 Formandens beretning


se manuskript nederst, beretningen godkendt


Pkt. 3 Fremlæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse


Regnskabet viste at der var kommet16.500 kr ind på salg af sten.


Der havde været udgifter til stenhugger på3.262,50 kr.


I alt indtægter 26.970,- kr - udgifter på 7.796,50 kr


overskud kr. 19.173,50


Gl.Kassebeholdning kr. 13.204,82


Ny kassebeholdning kr. 32.378,32


Regnskab godkendt


Kassereren overrakte diplomer til de nytilkomne stensponsorer


1. Fam. Zier Rasmussen


2. Tækkemand Søren Vodder


3. Frejlevarkivet


Kassereren overrakte en check kr. 10.000,- til Møllelauget v/Ib Henriksen


Pkt. 4 Fastsættelse af kontingent


Uændret minimum 30,- kr


Pkt. 5 Indkomne forslag


ingen


Pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer


Troels Jørgensen, Lennart Damsbo- Andersen, , Kai Stennike, Helle Løje og Torben Jensen (alle er villige til genvalg)


Genvalg


Pkt.7 Valg af suppleanter


På valg: Arja Sørensen (villig til genvalg)


Knud Hacke (ønsker ikke genvalg)


Genvalg til Arja Sørensen


Lone Christensen foreslået og valgt


Pkt. 8 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant (Ole Nielsen Revisor – Ib


Henriksen revisorsupp. begge villige til genvalg)


genvalg


Pkt. 9 Evt.


Troels Jørgensen fortalte, at nu der udsolgt af sten i de to inderste rækker – 40 sten er solgt, men der kan stadig købes sten fra kantrækken.


Derefter formulerede han en tak til LP for hans indsats med Frejlevarkivet, som LP har sikret driften af gennem oprettelsen af en fond med kapital på 400.000,- kr. Den daglige drift fortsættes med Kirsten Poder og Bent Stilund som ledere, og Kettinge Bylavs bestyrelse er udpeget som bestyrelse for Frejlevarkivet.


Mia Frederiksen inviterede til Åbent Hus i den tidligere friskole (savværket) hvor en forældregruppe forsøger at starte en privat børnehave/dagpleje


Dirigenten takkede for god ro og orden ved generalforsamlingen


Referat 20.6.2011 Ramund Kværnø


 


Helle Løjes beretning:


Årsberetning Kettinge Bylav 2011At stå her i dag, med vores gamle mølle, nu istandsat og med flotte vinger er bare dejligt og et flot syn. En dag vi alle har ventet på.


Året har budt på flere arrangementer og efterhånden har bylauet fået skabt nogle traditioner.Et af dem er Sankt Hans, hvor vi var samlet i grusgraven, med mad kurv og bål.

Omkring 90 mødte op til spisning, hvor der var stillet grill op og mindst dobbelt så mange så bål; efterfølgende. Der var båltale af en tilflytter med ideer om Kettinge som en "hestelandsby". En spændende ide.

Der er igen i år Sanct Hans. d. 23. juni kl 18.30. i grusgraven. HUSK DET


I august forsøgte vi, som noget nyt med sommersang i Grusgraven. Vi havde arrangeret Erik Barlund, Helen Løje, og Casten Stage. Helen måtte desværre melde afbud pga. slem tandpine . Det blev en succes, selvom vejret viste sig fra den regnfulde side. Det blev tørvejr lige inden klokken blev 19 og jeg tror alle 70 fremmødte havde en dejlig aften. Det gentager vi d.18 august med de 3 samme solister og håber at vejret viser sig fra den gode side.


Vores affaldsindsamling havde vi i april, hvor ca. 20 var mødt op for at få gjort vores område forårsklar. Der blev samlet omkring 12 affaldssække. Der blev afsluttet med suppe i bålhytten ved fritidscentret. En hyggelig formiddag.


Ideen om et bytorv/ samlingsted har optaget bylau`et meget. Formålet har været, at skabe et Bytorv foran den nyrestaurerede Kettinge Mølle for at fremhæve den og samtidig etablere en sammenhæng mod naturområdet Kettinge Grusgrav.

Vi har beskrevet et projekt, hvor der i forbindelse med projektet etableres udsigt til Lollands højeste punkt. Torvet skal etableres med en midte af brosten, svagt ophævede, med kørebaner rundt om som en "rundkørsel".

Mod grusgraven fjernes nuværende bevoksning og der skal ske en opfyldning af et lille område i grusgraven, hvor der etableres samlingssted for lokale beboere og turister. Der opstilles bord og bænke samt bindebom til hesteturister.

Kettinge Bylau udfærdigede en meget detaljeret projekt beskrivelse, som blev fremsendt til Guldborgsunds landdistriktspulje, som er en medfinanseringspulje til udvikling af landdistrikter i Guldborgsund Kommune og vi har fået tilsagn om støtte. Der er vi meget glade for.

En del af arbejdet skal laves som frivilligt arbejde, så hvis nogen brænder for at give en hånd med så det med at sige til.


En ting som Bylauet også har været optaget af har været lukning af børnehaven Humlebien.

Bylauet fremsendte høringssvar til kommunen og deltog i borgermødet på Fritidscentret med omkring 120 fremmødte . Det beviste , at vi med 120 fremmødte ,er stærkt interessert i vores lokalområde. Alle argumenter, blev taget i brug, men lige meget hjalp det. Beslutningen var taget. Humlebien blev lukket.

En gruppe forældre har taget kampen op og forsøger at starte en institution op i det gamle savværk, fordi de, som mange andre mener, at det er vigtigt, at vi har en børnehave ( hvilket var et af hovedargumenterne) i vores lolkalsamfund, hvis vi på sigt skal have tilflyttere. Bylauet ønsker jer held og lykke og håber at det lykkedes, det vil pynte gevaldigt på området.


Som jeg sagde i starten, er det dejligt, at stå ved vores nyrestaurerede mølle med de flotte vinger.


Bag den ligger masser af frivilligt arbejde. Ellers var den aldrig kommet til at se sådan ud og det er måske det der kendertegner Ketttinge og omegn. Masser af frivillige ildsjæle, som gerne vil være med til at gøre det dejligt og rart at bo i Kettinge omegn og så kunne det være rigtigt godt, hvis det budskab kom længere omkring, så udefrakommende havde lyst til at bosætte sig her.


Vores hjemmeside bliver brugt flittigt og vil i den nærmeste fremtid få en "ansigtsløftning"


Dette var ordene og vil til sidst takke bestyrelsen for et godt samarbejde


 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

17. maj 2011   Referat af bestyrelsesmøde i Kettinge Bylav d. 16-05.2010 på ridecenteret kl 19.00

Afbud: Lennart og Pernille

Dagsorden:

1.  Godkendelse af referat

                      godkendt

2. Siden sidst

                      Møde med LP sammen med møllelauget.

Møde på Fritidscenteret om Liv på landet

Fin tilslutning til Hold Byen ren

3.  Nyt fra kasseren

                      TJ Skraldindsamling kostede 372,- kr   -        31.668,- i kassen

Fam Zier Rasmussen har købt en sten

Der mangler indbetaling af 1 sten og stenhuggerregning for 3 sten

4.  Planlægning af generalforsamling

     - Tidspunkt

11.00 Annonce RK

     - Dagsorden hvem er på valg?

Lennart, Kaj, Troels, Torben, Helle på valg og villige til genvalg

Hacke ønsker ikke genvalg som suppleant

Helle tager kontakt til forskellige nævnte personer

Revisor / supll. ? Helle spørger

     - Sange

Torben trykker

     - Kåring af ejendom

Troels, Ole, Arja, Torben

     - Dirigent

Peter Filbert spørges igen

     - Fastsættelse af kontigent

Fastholdes til minimum 30,- kr

                      Arja, Torben og Irene (Kaj kommer ikke, men a jourfører medlemslisten)

    Der er Frejlev-loppemarked samme dag, så vi forsøger at få etableret gensidig oplysning – plakater (OP er kontaktmand)


5.   Landdistriktspulje

                      Det ser ud til at den kommunale pulje vil betale 124.000,- til bytorvet

6.  Hjemmesiden

                      Pernille arbejder videre, efterlyser Logoets fil. RK sender

7.  Kommende arrrangementer

Skt. Hans  - husk Skt. Hans i Grusgraven kl. 18.30(med i annoncen)

Troels spørger Heike Arnt – eller en anden

                      Sommersang i Grusgraven to. 18.august kl. 19.00

Helle aftaler

8. Lokale på fritidscenteret

Mulighed for at overtage Seiko-klubbens andel sammen med boxerklubben.

Irene og Helle indgår i forhandlingerne med boxerne.

                      Tirsdag 7. juni kl. 20.00 foreslås

9. Årets landsby

                      Den livligste landsby skal udnævnes i Guldborgsund kommune.

                      Landsbyprisen 2011 ansøges af Irene og Ole.

10. Evt.         Infocafeen i Nysted er sæsonåbent. 25 tyske gæster kommer på besøg og kommer forbi på Ridecenteret.                     

                     

Næste møde:

Tirsdag 21.6. kl. 19.00 på Tingstedet

 

 

ReferatRamund Kværnø

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hermed indkaldelse til bestyrelsesmøde i Kettinge Bylav tirsdag d 29-03-2011 kl 19.00 på LFH.

 

Forslag til dagsorden :Afbud . Lennart, Ramund, Hacke, Arja, Ole

1. Godkendelses af referat.


   Godkendt

 

2. Nyt fra kasseren.


   Intet nyt. Indestående på konto 32.078,-kr.

 

3. Affaldsindsamling. De sidste detaljer.


    Vi mødes kl 9.00. Alle tager 1 kande kaffe med.

   Helle sørger for noget brænde, Troels for en bil til at hente affald, Irene for suppen,

  Torben for ruter og veste m.m fra Refa.

   

4. Hjemmeside. Pernillle orienterer.

    Det blev besluttet at Pernille arbejder videre med den nye hjemmmeside, som koster omkring

   1200,- om året.

 

5. Bytorv. Herunder landdistiktpuljen.

  Troels havde udarbejdet ansøgningen til Landdistriktspuljen, som blev underskrevet og     

  fredsendt til kommunen.

 

6. Orientering omkring lukning af Humlebien, samt åbent hus arrangement på friskolen.

   Mange besøgende og der var umiddelbar interesse. Ideer til anvendelse af savværket var bla.

  børnehave, skydebane, multicenter for voksne, SFO-Klub for de større børn.

Der vil blive afholdt møde d. 28-04-2011

 

7. Evt.  Intet.


Næste møde 16. Maj kl.19.00 ved Tingstedet. Irene bager

 

Hvis I har andre ting, I syntes vi skal drøfte, så skriv lige.

 

Afbud til Helle.

 

Hilsen fra Helle L                                                                         Referat Helle

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Møde i bestyrelsen 12.jan 2011.

Afbud: Lennart

1. Godkendelse af referat

Godkendt

2. Nyt fra kassereren

  kassebeholdning 32,000,- kr

3. Vores hjemmeside (Pernille vil fortælle)

  Pernille fremlagde et powerpoint-forslag. Hun arbejder videre sammen med

Ole P om et forslag. (ca 200-300 besøgende pr. måned på den nuværende)

4. Hestelandsby (Pernille orienterer)

  Korte kommentarer som supplement til projektbeskrivelsen.

5. Udvikling af landdistrikter. Ny pulje, vi skal søge.

  Der er lidt uklarhed om mulighed for at søge yderligere midler fra

Landdistriktspulje og /eller kommuneplanmidler.

6. Indbydelse til Christiansborg

  12. marts pris 100,- kr for medlemmer, 150,- kr for ikke-medlemmer

7. Affaldsindsamling dato?

  2. april kl. 9.30 -12.00 med suppe i bålhytten

8. Humlebien

  Mødet i mandags endte med at der nedsættes et udvalg fælles bestyrelse,

personalet, og Kettinge bylav. Der forsøges arrangeres møde med

borgmester og udvalgsformand.

Kettinge Bylav udarbejder et høringssvar. TroelsJ, Helle, Pernille & OleP

Borgermøde 24. januar kl.17-19 i Fritidscenteret.

9. Evt.

Bytorv – møde med Niels Rasmussen – meget positivt.

Ansøgning om byggetilladelse, tilsagn om kommunal asfalt for Grønnegade

fra tingstedet til Brugsen.

Pernille fortalte om mulighed for brug af Friskolen via Realdania om brug af

Bygningen

Næste møde: 29. marts kl. 19.00 i Ridecenteret

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx