2018 - 2022

Herunder referater fra bestyrelsesmøder m.m. i perioden 2018 til 2022. Nyeste øverstxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Dagsorden og referat fra mødet mandag den 11.okt 2021 kl 18:30 i Frejlev Arkivets lokaler


Deltagere: Stig, Troels, Torben, Marianne, Anette, Ole, Ina
Afbud: Peter, Louise, Lennart


1) Godkendelse af referat.
- Referat er godkendt.


2) Godkendelse af dagsorden.
- Dagsorden Godkendt.


3) Nyt fra formanden
- Intet nyt fra formanden


Nyt fra Arbejdsgrupperne:
A) Sociale arrangementer: Tovholder: Ina
- Der har været møde i gruppen og der blev talt om Halloween arrangement i grusgraven samt
juletræstænding.
Til Halloween, den 30 oktober, kan der bages snobrød samt pandekager i grusgraven fra klokken 19.
Stig, Troels og Louise deltager, samt Stig ville undersøge med FDF om der er nogen der vil hjælpe.
Der skal laves en
begivenhed på facebook, samt laves et ophæng med blikfang. Det kan f.eks hænges op i
Børnehaven, Købmanden, Forsamlingshus, Fritidscenter, Hallen, Skolen i Nysted, og Rideskolen.
Ina laver et oplæg til ophæng / flyer og får printet. Anette hjælper med at hænge op.
Juletræstænding – den 26 november. Der vil blive serveret gløgg og æbleskiver i forbindelse med
tændingen. Der er fundet en Julemand som kommer forbi og deler slikposer ud. Julemanden hentes
af hest og vogn (Troels kører) og der skal være nogle som hjælper Julemanden så børnene ikke
kommer for tæt på.
Når Julemanden er kørt bliver der fælles spisning i savværket, hvis der er mere end 30 tilmeldte.
Maden fås hos Peder til 125 kr for voksne og 70 kr for børn. Og menuen er flæskesteg med det hele
og Ris a’la mande.
Ina og Anette laver en flyer og sørger for tilmelding, betaling osv. Der skal betales på forkant. Der
kan sælges øl, vand osv. Der skal selv medbringes service til arrangementet. Derudover skal der
bruges, pølsebakker, syltetøj, flormelis, gløgg blanding og krus. Morten hos købmanden involveres,
måske sponsor på noget.


B) Byforskønnelse/prisuddeling: Tovholder: Troels.
- Plan for ideer til at plante nye træer sendes til kommunen igen. Og Lindetræet på tingstedet
beskæres.


C) Frejlev Arkivet: Tovholder: Peter.
- Der er sket en del i Frejlev Arkivet. Der er kommet endnu en hjælper, samt er der kommet en
facebook side, hjemmesiden kører også. Der er Arkivets dag den 13 november. Der er modtaget nye
materialer, blandt andet nogle Matrikel kort som skal op og hænge.
Væggen bag skrivebordet er fugtig, pedellen er kontatktet og der skulle være gang i det.
Der blev spurgt til Arkibas, som Peter gerne tager et kursus i. Bylavet har bevilget pengene til både
kursus samt abonnement. Peter skal undersøge priser og vende tilbage til Torben.
Torben ville også spørge i ældresagen (til næste møde) om nogle måske har lyst til at hjælpe Peter i
Arkivet.


D) Bosætning og pr: Tovholder: Ina.
- Der er rykket mange gange hos Arne Larsen fra kommunen omkring noget nyt i forhold til ”Sikker vej”
projektet. Desværre intet nyt. Ina forsøger at ringe på kommunen.


4) Økonomien ved Torben
- Negative renter er trukket fra Bylavets konto og ikke fra Arkivets konto. Torben forsøger at få fat i
banken og høre om det kan flyttes.


5) Kommende arrangementer hvad er der på kalenderen.
Kommunevalget 21.
- Der er vedtaget et vælgermøde den 4 november, for så vidt vi kan få nogle kandidater til at stille op.
Ole undersøger kandidater, Ina er gerne ordstyrer ved et møde. Der vil være en kort dagsorden,
Præsentation, Emner, spørgsmål fra salen. Der sælges Øl og vand og der er gratis kaffe.
Der laves en flyer parat og et en pressemeddelelse sendes også ud. Der laves en begivenhed på
facebook. Ole står for pressemeddelelse og Ina for begivenhed på facebook samt flyer.


6) Eventuelt: LTU mødet
- Der var en gennemgang a LTU konferencen for Landdistriktspolitik. Der tales om stående udvalg, samt
hvordan Landdistriktspolitikken skal styrke alle lokalsamfund. Samt muligheden for samlede fonde, og et
sekrætariat til at hjælpe lokalsamfundenes ildsjæle.
- Der er desuden møde for tryghedsambassadører den 25 november i Nyk.F. Peter deltager, måske også Karsten fra
Hallen.
- Vi ønsker kontaktpersoner på vores foreninger da vi ønsker mere og tættere samarbejde. Der er
foreslået en dag i marts til et møde mellem Kettinge Bylav samt vores foreninger for at vi kan afstemme
forventninger samt belyse hvordan vi kan hjælpe hinanden.


- Det er aftalt at der laves en historie til de sten som står på Tingstedet. Torben sender listen til Ole som
vil arbejde på historierne.
-Referat fra vores Bylavsmøder skal linkes på facebook også. Måske får vi flere læsere.


7) Næste møde:
- Næste møde den 17/1-2022 Klokken 19.00


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Referat af Bylavsmøde tirsdag d.10/08 - 2021 kl. 18.30 i Frejlevs Arkivets lokaler


Til stede: Stig, Ina, Marianne, Ole, Torben, Peter, Lennart og Louise

Afbud: Troels, Annette, 


Dagsorden:


 1. Godkendelse af referat. Godkendt
 2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt
 3. Nyt fra formanden: Intet
 4. Arbejdsgrupperne:
  Hvad er de enkelte gruppers formål?
  Skal nogle af grupper slås sammen, eller er der nye (f.eks. Forenings kontakt, Fundraising):
  Bosætning og PR bliver slået sammen og Ina er tovholder.
  Ny arbejdsgruppe til  kontakt til foreninger og fundraising, vi opretter gruppen foreløbig tidsbegrænset. pt med revidering i 2023. medlem: Ina, Louise og Peter
 • Sociale arrangementer: Tovholder: Ina. : Intet nyt, dog har Ina tanker og vil indkalde gruppen.
 • Byforskønnelse/prisuddeling: Tovholder Troels. : Intet nyt
 • PR gruppe:.Tovholder: Ina.: Intet nyt
 • Frejlev Arkivet: Tovholder: Peter: Indkaldelse til udvalgsmøde den 25. august kl. 19. Arkivernes dag 13. november 2021.
 • Bosætning: Tovholder: Ina.: Intet nyt


 • Økonomien ved Torben: Torben beretter om økonomien.


 • Kommende arrangementer: Anhalt musik, Helgas have, julemarked, Byfest :  Helgas Have får et skilt, der arbejdes på informationstavle. Anhalt Musik bliver kontaktet og der findes et passende sted med strøm. Juletræstænding den 26/11 2021 kl. 16. julemand må findes.(ina) Udvalg sociale arrangementer tager mulighederne op omkring byfest, halloween mv.

 • Eventuelt: Gruppen omkring bygningerne til Min Købmand holder generalforsamling, FDF holder Knækkerygmach lørdag den 14. august. Åbent hus på kildevejens Frugt.

  Næste møde: mandag den 11. oktober kl. 18.30 i Frejlev arkivet.


  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


  Konstituerende Møde i Kettinge Bylav den 29/6 2021
  Tilstede: Stig, Ina, Annette, Marianne, Louise, Torben, Ole og Peter
  Afbud : Troels

  Valg til formand : Stig Nielsen
  Næstformand: Ina Klaaby Ludvigsen
  Kasserer: Torben Jensen
  Sekretær: Peter D. Henriksen
  Webmaster: Ole Pedersen
  Arbejdsgrupper: Mærket med fed er tovholder
  Sociale arrangementer: Ina, Louise, Troels, Annette, Marianne
  Byforskønnelse/ Prisuddeling : Troels, Torben, Ole
  PR/ bosætningsgruppe: Ina, Ole, Peter, Stig, Louise, Torben, Annette, Marianne
  Frejlev Arkivet: Peter, Troels, Stig og Ina
  Siden sidst. : Afholdt generalforsamling Der er fundet to vindere af konkurrencen, Jakob Jensen og Bent
  Ludvigsen, De bliver kontaktet af formanden Stig og Ole. Der er blevet indbetalt 5500 kr i kontingent på
  Mølledagen. Der blev sat net i fodboldmålene.
  Sank Hans i grusgraven.
  Sank Hans i Helgas Have.
  Der har været en episode med lidt utryghedsskabende adfærd. Med der bliver arbejdet på alle kan være
  her.
  Den mobile politi station kommer ved Min Købmand den 28. juli 2021 mellem kl 15 og 17. : Det er vigtigt
  man møder op og tager snakken, hvis man synes der bliver kørt stærkt, store landbrugsmaskiner eller hvis
  man synes det er utrygt på grund af udadreagerende personer, unge eller andet.
  Næste Møde den 10 august 2021 kl 1830, I Frejlev arkivet. Emner: Julemarked, Byfest, Formål med
  grupperne, foreningskontakt udvalg/ fundraising , Helgas Have, Anhalt musik…


  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


  Generalforsamling d. 20 juni 2021 i Kettinge ByIav


  Dagsorden:
  1. Valg af dirigent.:
  Jan Gleje blev valgt Han kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet for sent.

  Han spurgte om der var indvendinger til det, det var der ikke og generalforsamlingen kunne forsætte.
  2. Formandens beretning. Fremlagt og taget til efterretning
  3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.
  Torben fremlage regnskab, som blev taget til efterretning
  4. Fastlæggelse af kontingent.
  50,- kr og opefter.
  5. Indkomne forslag.
  Ingen forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  På valg: Dan Christiansen (ønsker ikke genvalg)
  Lennart Damsbo-Andersen (villig til genvalg)
  Torben Jensen (villig til genvalg)
  Troels Jørgensen (villig til genvalg)
  Jesper Schmidt (ønsker ikke genvalg)
  Bestyrelsen foreslog at suppleanterne rykker op i bestyrelse, generalforsamlingen godkendte dette
  7.Valg af suppleanter:
  På valg: Marianne Vennevold (villig til genvalg)
  Anette Holse (villig til genvalg)
  Nye suppleanter blev Louse Bom og Jan Nagel
  8. Valg af 1 bilagskontrollant og I billagssuppleant
  Jan Jakobsen, bilagskontrollant (villig til genvalg)
  Jan Gleie, bilagssuppleant.(villig til genvalg)
  Blev genvalgt
  9. Eventuelt.
  Troels lavede reklame for Sct. Hans
  Formanden takkede Dan for hans arbejde og gav en lille gave, og takkede Jesper, der ikke
  var mødt, for hans arbejde.
  Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.


  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


  Beretning 2021 bylav
  Så er det 1 år siden at vi var her sidst, Bylavet har skiftet formand og siden har vi kun kunnet holde 2 møder før Corona stoppede det.

  Om der er en sammenhæng ved jeg ikke.
  Men selv om vi ikke har, måttet mødes fysisk har der alligevel været kommunikation medlemmerne i mellem.
  I bylavet er der arbejdsgrupper som har lavet noget, så godt som det har ladet sig gøre.
  Byforskøndelse, Sociale arr., Bosætning PR gruppen og Frejlev Arkivet.
  Byorskønnelse arbejder med at gøre noget ved trafikken her i Kettinge, der har været lavet flere trafikmålinger, Som I kan se på årets gætte konkurrence.
  Og der bliver arbejdet på at bringe hastigheden ned i vores by.
  Sociale arr Fælles arrangementer har der af gode grunde, ikke været mange af, så vi kommer stærkt igen når nu vi må samles flere.

  Der er flere planer som bare ligger og venter på at måtte udføres. Husk lige Skt. Hans på onsdag.
  Vi har sponseret nogle nye fodboldnet til banen bag ved savværket.
  Frejlev Arkivet, som har til huse i Fritidscentret, er altid et besøg værd. De har nu lavet en hjemmeside, så har I noget I synes at der er værd at gemme så
  kontakt dem.
  Der er også sket en del i Frejlev, nede i Helgas Have, så tag en tur på landet og se hvad de har lavet derude.
  En stor opfordring er til jer alle om at kontakte os hvis I har ideer til noget der kan ske her i området.

  Bylavet er for at samle Kettinge og Frejlev så det bliver et endnu bedre sted at bo. I kan følge os både på ansigtsbogen (Facebook) og på vores hjemmeside.
  Til sidst vil jeg sige tak til alle jer der støtter os med kontingent og er mødt op her i dag.
  Og en stor tak til resten af bestyrelsen for et godt samarbejdet i årets løb.
  Tak for ordet.


  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


  Referat af Kettinge Bylavsmøde den 8/6 2021
  Tilstede : Ina, Torben, Stig, Ole, Jesper, Marianne, Anette og Peter
  Afbud: Lennart, Troels og Dan.
  1. Godkendelse af referat: Godkendt
  2. Godkendelse af dagsorden: Rettelse til Punkt 3 d, Peter er Tovholder.
  3. Nyt fra formanden: Ingen meddelelser.
  Nyt fra arbejdsgrupper:
  a) Sociale arrangementer: Der er initiativer omkring arrangementer til Halloween og jul
  bl.a.
  b) Byforskønnelse/ prisuddeling: Ideer til konkurrence til generalforsamlingen. Der er et
  ønske om nye net til fodboldsmålene ved savværket, og Bylavet er blevet spurgt om vi
  vil sponsorere nettene. Et enig bylav giver til tilladelse til at indkøbe to net og bylavet
  betaler.
  c) Pr. gruppen: Der har været besøg fra KBH’ universitet af studerende omkring den gode
  fortælling af bosætning i yderområdet.
  d) Frejlev Arkivet: Der er oprettet en hjemmeside, www.frejlevarkivet.dk, der er gang i
  registrering. Mangler stadig Hjælp.
  e) Bosætning: Der har været et møde med Arne fra Kommunen omkring fart, vejanlæg og
  trafiksikkerhed.
  4. Økonomi: Der blev redegjort for indtægter og udgifter omkring bylaves likviditet. Det
  samme omkring Frejlev Arkivet. Ingen kommentar.
  5. Generalforsamling den 20/6 : På valg: Jesper( ønsker ikke genvalg) Lennart, og Dan
  Fra kl. 11 til 13 vil nærpolitibilen være tilstede.
  6. EVT: Bl.a. orientering og petanquebane i Helgas Have, med stor tak til alle donationer. En
  løs snak om hvad og hvordan man måske kunne bidrag med aktiviteter til de unge.
  7. Næste møde. Konstituerende møde den 24/ 6 2021 kl. 1830 ved tingstedet. Hvis vejret er
  drilsk, i Frejlev arkivet.
  Referent: Peter Henriksen


  (PS. Vi glemte på mødet at aftale SctHans arrangement i grusgraven!...
  Men Troels har efterfølgende bekræftet at han arrangerer det)

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


  Referat af møde 20./10 2020
  i Frejlev Arkivets lokaler  Mødt: Stig, Dan, Torben, Ina, Ole, Troels, Jesper, Anette & Marianne.
  Afbud fra Lennart og Peter.

  1. Godkendelse af referat.
  2. Godkendelse af dagsorden.
  3. Nyt fra formanden
   Nyt fra Arbejdsgrupperne:
   A: Sociale arrangementer: Tovholder: Dan.

   B: Byforskønnelse/prisuddeling: Tovholder Troels.
   C: PR gruppe: Tovholder: Ina.
   D: Frejlev Arkivet: Tovholder: Jesper.
   E: Bosætning: Tovholder: Ina.
  4. Økonomien ved Torben
  5. Kommende arrangementer hvad er der på kalenderen.
  6. Eventuelt:
  7. Næste møde:


  1. Godkendt
  2. Godkendt.
  3. Intet nyt fra formanden
   Arbejdsgrupper:
   A: Det forsøges at lave Halloween sammen med kirken, men pga. Corona bliver det til en tur rundt om kirken. Vi vil på Facebook opfordre til alle at tænde lys udenfor, for at hygge lidt i den mørke tid. Vi forsøger at afvikle juletræstænding, men pt. mangler vi en julemand. Dan forsøger og Ina hjælper. Men det afhænger om vi må for Coronaen. Ina spørger den nye købmand om han vil sponsere noget.
   Udvalget arbejder på at lave en ”Foreningernes Dag” i maj. Der bliver sendt indbydelse ud til relevante foreninger i vores område.
   B: Der er fundet en vinder, Formanden og fotografen tager ud og aflevere et gavekort til købmanden.
   C: Der efterlyses nogle ”værdi ord” som kan bruges i en beskrivelse om hvorfor at Kettinge/Frejlev er værd at flytte til. Forslag sendes til Ina. Der blev talt om en velkomst folder som skulle ligge hos købmanden. Facebook skulle have et punkt som hedder indmeldelse i Bylauget. Ideer søges.
   D: Jesper oplyser at han ikke kan afse tiden til det, Troels vil indkalde arbejdsgruppen. Der er åbent Arkiv d 14./11.
   E: Der har været lavet en trafiktælling og kommunen har sendt os resultatet.  Der har været en måling i efterårsferien og den viser at 25% har kørt for hurtigt på Grønnegadevej. Vi afventer andre målinger.
  4. Der er ikke sket noget siden sidst. 
  5. Det er kun juletræstænding som er omtalt.
  6. Der skal vare et møde i Landdistriktspuljen i Kettinge Forsamlingshus d.26/10. Troels oplyser at der ligger 3 mil. kr. som venter på ansøgninger. En ide kunne være at genoprette kirkestien fra Kettinge til Tokkerup.
  7. Næste møde: d.12/01-2021 kl. 19.00  i arkivet.


  Referat Stig Nielsen


  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


  Referat af bylavs møde Torsdag d.20/8 -2020 kl. 16.00 I Frejlevs Arkivets lokaler


  Tilstede: Dan, Torben, Stig, Ina, Ole, Troels (kun første Punkt) Marianne og Anette


  Afbud fra: Jesper og Lennart.


  Dagsorden:
  1. Møde med repræsentant fra kommunen Sheila og Søren: Her drøftede vi muligheder for samarbejde og
  muligheder omkring beplantning, trafik og fartsinkende foranstaltninger, arkiv og
  Arkibas, Min Landsby app og Naturlandet app.


  2. Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af punkt Økonomi.


  3. Nyt fra Arbejdsgrupperne:
  Sociale arrangementer: Tovholder: Dan. Intet nyt
  Byforskønnelse/prisuddeling: Tovholder Troels. Intet nyt
  PR gruppe:.Tovholder: Ina. Intet nyt
  Frejlev Arkivet: Tovholder: Jesper. Peter og Ole berettede om igangsættelse af indkøbt udstyr til registrering af arkiv.
  Bosætning: Tovholder: Ina. Intet nyt


  4. Ansøgninger til Landdistriktspuljer. Troels søger til åbning fest af Min Købmand, Intet nyt
  Ole prøver at lave en ansøgning til Helgas have (legeredskaber) Kigger stadig på  muligheder.


  5. Kommende arrangementer hvad er der på kalenderen: Der blev lavet et udkast til Årshjul,
  med arrangementer Bylavet står for, er med til, og andre lokale tiltag. Næste
  arrangement er åbning af Min Købmand i oktober, Den 14/11 Åbent hus i arkiv. Iflg.
  Referat den 11/1 19 holdes åbent hus to gange i arkivet. Midt Maj og midt november.


  6. Økonomi: Saldo den 20/8 : Kr. 37.500,43 og arkivet er det uændret.


  7. Eventuelt:


  8. Næste møde: Den 20/10 kl. 1830 i Frejlev Arkiv.


  Referent: Peter Henriksen


  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


  Referat af det konstituerende møde 29. juni 2020 kl. 19,00 ved tingstedet.


  Dagsorden: Godkendt


  Bestyrelsen består af: Stig Nielsen, Dan Christiansen, Torben Jensen, Ina Klaaby Ludvigsen,
  Ole Pedersen, Troels Jørgensen, Lennart Dambo-Andersen, Jesper Smith og Peter D. Henriksen
  Suppleanter består af: Anette Holse, Marianne Vennevold
  Bilagskontrollanter består af: Jan Jacobsen Og Jan Gleie


  Konstituering:
  Formand: Stig Nielsen  
             Næstformand: Ina Klaaby Ludvigsen
             Kasserer:   Torben Jensen
             Sekretær:   Peter D Henriksen
             Webmaster: Ole Pedersen


  Arbejdsgrupper:
  Sociale arrangementer:             Tovholder  Dan, Ina, Torben, Troels, Anette og Marianne
  Byforskønnelse/prisuddeling: Tovholder Troels, Torben, Ole
  PR gruppe:                                   Tovholder Ina, Dan, Ole, Peter, Stig,
  Frejlev Arkivet:                            Tovholder Jesper, Peter, Troels, Stig, Ina
  Bosætning:                                   Tovholder Ina, Peter, Ole, Torben, Anette og Marianne


  Kommende arrangementer: Et tidligere aflyst møde med kommunen, Åben arkiv( dato kommer)


  Landdistriktspuljer. Troels søger til åbning fest af Min Købmand, Ole prøver at lave en ansøgning til Helgas have (legeredskaber)


  Eventuelt:


  Næste møde:20. august kl 16 i arkivet.


  Referat Peter D. Henriksen


  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


  Referat af Kettinge Bylavs møde den 8/6 2020 Kl 19.


  Afbud fra Ole
  Tilstede: Dan, Torben, Stig, Lennart, Ina, Jesper, Troels, Marianne og Peter


  Referat fra sidste møde godkendt.


  Dagsorden Godkendt


  Siden Sidst:
  Fra Formanden:

  Orienteret om møder der var aflyst, aflysning af skraldindsamling og info fra Guldborgsund Kommune vedr. genåbning.


  Fastelavn: Der deltog mange til fastelavn og igen et godt arrangement.


  Arkiv: Der er indkøb hardware og reoler. Der mangler en router(tjek) Jesper vil høre Ole omkring opsætning af router.

  Der er aftalt at arkiv udvalget mødes snart og Troels indkalder.


  Orientering om Min Købmand:
  Bygningerne er købt, Nøglerne bliver overdraget den 15/6.
  Nødvendigt lån er hjemtaget.
  Lejekontrakt af tankanlæg er lavet.
  Der står ca 70 – 75 personer klar til at gå i gang med renovering.
  Andelsbeviserne er på vej ud.


  Økonomi:
  Kettinge Bylav
  Årsregnskabet er afsluttet og underskrevet af bestyrelsen. Saldo den 31.12 2019 kr 41.183,84
  Udgifter til min Købmand, fastelavn og stenhugger gør at saldo den 06.06.2020 er kr 35.043,14


  Arkiv:
  Årsopgørelse 31.12.2019 kr. 398.848,77


  Generalforsamling:
  Vi holder Generalforsamling på Mølledagen den 21. juni kl. 11,00 ved Tingstedet.
  Kl. 9 Åbner Møllen
  Kl.10 Gudstjeneste i Grusgraven, derefter er der kaffe ved Møllehuset
  Kl. 11 Generalforsamling i Kettinge Bylav
  Kl.11.45 opvisning af ryttere i Grusgraven.
  Kontingent kan indbetales på MobilePay nr. 22 28 41 06 minimum kr. 50,-
  Konstituerende møde den 29/6 kl 19 ved tingstedet.


  Evt.


  Referent Peter Henriksen


  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


  Bestyrelsesmøde mandag d. 13. jan. 2020 kl. 19,00 i Fritidscentret.

   

  Til stede: Troels, Lennart til kl 20, Dan, Torben, Stig, Ina, Ole

   

  Inden dagsorden var Anita fra Borgernært Politi til stede for en kort, gensidig orientering om rigets almindelige tilstand. Statistikken for 2019 viste at vi lever i et relativt fredeligt sogn. Anita anbefalede at Bylavet tager kontakt til vores naboer – Nysted og Ø Ulslev med henblik på at kunne holde hinanden opdateret på eventuelle tendenser, samt evt at arrangere et fælles ”Bo Trygt” arrangement. (Læs mere om et sådant arr. på Det Kriminalpræventive Råd.

   

  Dagsorden:

   

  Godkendelse af referat fra 11. nov. 2019. - Godkendt

                   

  Godkendelse af dagsorden. - Godkendt

                   

  Siden sidst:

  Fra formanden:

  Lavet har afgivet høringssvar til kommunens kulturpolitik.

  Deltagelsen ved årets juletræstænding var begrænset. Mange andre lignende arrangementer samt Black Friday var nok medvirkende årsag. Og byens brugs var jo også lukket…

   

  Evt. fra udvalgene:

  Arkivgruppen har købt pc til kommende registrering af arkivet, og er langsomt ved at komme i gang.

                 

  Orientering om ”Min købmand”

  Troels kunne fortælle at bygning incl tankanlæg efter forhandlinger med Sakskøbing Brugs nu kan købes for kr 1,3 mio samt at Mia Frederiksen i denne uge etablerer et ApS til køb af ejendommen.

  Der er indtil nu givet borgertilsagn om køb af ca 250 anparter a kr 2.500. Istandsættelse ventes at koste ca 1 mio kr. Salg af brændstof ventes at kunne indbringe i nærheden af kr 170.000 årligt, og øvrige indtægter skal komme i form af den husleje en selvstændig Dagrofa-købmand skal betale for drive forretning fra bygningerne.

  Der vil blive opsat et ”barometer” ved bygningen som skal vise hvor langt man kommer med at indsamle de penge som anpartssalget indbringer.

   

  Økonomi

  Lavets kassebeholdning 12.jan 2020 er kr 41.183,84

  Arkivets kassebeholdning er på kr 398.855,09

  Arkivgruppen har endnu ikke fremlagt budget for digital registrering af arkivet.

   

  Kommende arrangementer:

  Fastelavn søndag 23. feb. 2020 Kl. 10:00 i kirken. Tøndeslagning i savværket klokken 11:00

  FDF/Stig sørger for tønder, og Torben sørger for kaffe og fastelavnsboller.

  Deltagelse gratis for børn. Kaffe og kage kan købes.

  Ina laver opslag, og sender det til Torben.

   

  Skraldindsamling lørdag 21. marts 2020 kl. 09:30

  Dan beder Irene om suppe.

  Ole laver opslag og sender det til Torben.

   

  Eventuelt

  Dan meddelte at han ved næste generalforsamling ønsker at udtræde af bestyrelsen.          

                  

  Næste mødedato.

  Torsdag den 19.marts kl 16:00. Søren Meilvang, Kommunen kommer, og efter hans tilstedeværelse fortsættes med almindeligt bestyrelsesmøde.

   

  Kaffe og kage næste gang: Lennart iflg. turnus.

   

  Referat: Ole        


  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


  Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 11. nov. 2019 kl. 19,00 i Fritidscentret.

   

  Dagsorden:

   

                    Godkendelse af referat fra 2. sept. 2019.: Godkendt

                   

  Godkendelse af dagsorden.: Ønsket ændring, at punktet Økonomi kommer på.    Godkendt

                   

                    Siden sidst:

  Arkiv gruppen: referat af mødet den 30.10.2019 redg. af Peter

   

  • Åbent Hus

  Der holdes åbent hus lørdag den 9. november kl. 13.00 til 16.00

  Kirsten får annonce i Ugeavisen og Sakskøbing Avis

  Peter får opslag på Facebook

  Troels får artikel i Folketidende

  Jesper foretager det store indkøb

   

  • Digitalisering

  Jesper har kontakt til Bjørn Melgård som vil hjælpe og sætte os i gang med et system til digitalisering.

  Der er oprettet en Google konto

  Der indkøbes en bærbar Computer og en mobiltelefon (evt. 2 stk.), og der oprettes en netværksforbindelse til arkivet med en Router

  Til EDB-rummet indkøbes et antal hylder til opbevaring af mapper m.m.

  Til systemet tilkøbes og installeres Antivirus.

  Peter og Jesper er tovholdere på indføring af digitalisering, og fremkommer med et budget på udgiften hertil.

   

  • Andre aftaler

  Datoer for de næste åbent hus-arrangementer:

  Forår 2020 - 16. maj kl. 13.00- 16.00 (

  Efterår 2020 - 14. november kl. 13.00 – 16.00

  Indtil videre deles Peter og Jesper om nøglen til arkivet.

  Kirsten forsøger at få fat i pedellen for at høre om muligheden for at få 2 ekstra nøgler (er sket)

   

  Åbent hus i Arkivet: Godt besøg, folketidende var forbi, fik en del nyt materiale. Stor tilfredshed.

   

  Møde i Pr Gruppen: 30/9-2019

  Dagsorden:

  Eventuel Flyer – sendt af Ole til Ina for print til at lægge i Brugsen

  Facebook

  Min Landsby app

  Nye medlemmer

   

  Min landsby app – koster den fortsat penge? Eller er den betalt i Kommune regi.

  Ina undersøger for mere info.

   

  Facebook gruppen bruges som nyhedsbrev – evt. mail? Evt. må Facebook at der er sket noget nyt på hjemmesiden.

  Mål for gruppen – Hvad går pengene til? Hvorfor skal man melde sig ind i Bylavet.

  Fast opslag på Facebook omkring kontingent til Bylav, samt link til hjemmesiden.

  Referater ligger på hjemmesiden.

  Aftale på møder hvad der skal lægges ud hvor – teasers.

  VÆRDIORD

  Udbrede kendskab til byen og lokalområdet.

  Talerør for foreninger og til kommunen.

   

  Legens dag?

  Naturens dag?

  Tryghed i lokalsamfundet¨.

   

  Ina adgang til hjemmesiden – opdaterer hjemmesiden osv.  Evt knap på hjemmesiden til BLIV MEDLEM

  Snakke med Torben omkring fast opslag på Facebook omkring medlemskab.

  Mobilepay? Torben kan måske snakke med banken om hvordan vi gør.

   

  Opfordre til godt naboskab – byd nye velkommen.

   

   

  Møde i bosætningsgruppen d 2 oktober.

   

  Færdsel og trafik i Kettinge By, Rågelundevej og Grønnegadevej.

   

  Peter tager fat i Politiet og tager svar med til bestyrelsesmøde den 24. oktober.

   

  Argumenter er:

  • Ingen fortov
  • Børnehave
  • Dagpleje
  • Rideskole
  • Skolebus
  • Ældre
  • Handlende i brugsen
  • Forsamlingshuset
  • Indkørsler ud til en vej uden fortov

   

  Hvad kunne være bedst i forhold til at skabe tryghed på vejene?

   

  Det der opleves, er meget tung trafik, meget høj hastighed (i enden mod biogassen kører mere end 50% mere end 50 km i timen

  Der blev lavet en trafiktælling og efterfølgende blev byskilt flyttet og der blev lovet en ny trafiktælling.

  Hvis enighed i bylav, kan der laves en ”nabohøring” hvor alle involverede på de to gader kan komme med besyv omkring tryghed osv.

   

  Andet nyt:

  Der er møde mellem tryghedsambassadører og politiet den 20. nov.

  Der er sendt høringssvar vedr. Kommunes Kulturpolitik.

                 

  Brugsens lukning. Der er stadig en gruppe der hårdt og hurtigt arbejder på at holde en butik, i Brugsens lokaler i Kettinge. PT er der en del muligheder. Så snart der noget helt konkret, kommer der mere information.

                  

  Juletræstænding d. 29. nov. 2019.: Troels kommer med træ, Torben sørger for gløgg, æbleskiver og kakao. Dan taler med Møllelav og Børnehytte.

   

  Økonomi: Der har været en fornuftig stigning i medlemskontingent. Kontant beholdning den 10/11 2019 er kr. 42.427,74

                 

  Eventuelt   
           

  Næste mødedato. Den 13. januar 2020 kl 19 i arkivet. Mulighed for extraordinære møder.

   

  Kaffe og kage på næste møde den 13/2: Ina

    

  Referent :Peter Henriksen


  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


  Referat af Konstituerende møde 17. juni 2019 kl.19,00 ved tingstedet.


  • Deltagere: Stig, Dan, Lennart, Troels, Jesper, Ina, Torben og Peter.
   Afbud fra Ole


  • Ny bestyrelse består af: Ole Pedersen, Peter Henriksen, Ina Ludvigsen,

                    Torben Jensen, Troels Jørgensen, Jesper Smith, Lennart Damsbo-Andersen,

                    Stig Nielsen, Dan Schier Christiansen. Velkommen til Ina


           Suppleanter: Jette Lunde, Marianne Vennevold. Suppleanterne må meget gerne deltage i Bylavsmøderne


             Revisor og suppleant: Ole Nielsen, Ib Henriksen.


  • Konstituering:


  Formand: Dan

  Næstformand: Stig

  Kasserer: Torben

  Sekretær: Peter

  Webmaster: Ole


  Arbejdsgrupper:


  Sociale arrangementer: Troels, Dan, Torben, Ina og Jette

  By forskønnelse / prisuddelinger: Ole, Troels og Torben

  Pr gruppe: Ole, Dan, Stig og Peter

  Frejlev arkivet: Troels, Jesper, Stig, Ina og Peter

  Bosætning: Ina, Ole, Torben, Peter og Jette


  På næste lav møde taler vi om gruppernes arbejde.

  • Trækning Gæt et sted: Vinderen er Christina Schjøtt. Tillykke.
  • Vinder af flotteste hus: Billede nr. 8 (Enghavevej 17)


  • Rettelse til sidste referat: FDF have en del udgifter til Fastelavns arrangementet, som Bylavet har besluttet at dække. Beløbet er omkring Kr.1033,- ved en fejl er dette ikke komme med i sidste referat.


  • Kommende arrangementer Sankt Hans i Grusgraven


  Program; 18.30 Bylav sørger for at grillen er klar, medbring mad og drikkelse.

  Kl. 21 vil der være båltale og bålet bliver tændt


  • Eventuelt: Der er næsten samme medlemsindbetaling som sidste år. Et kommende fokusområde er at styrke medlemsantallet.

  Få et MobilePay nr. og ført ind på hjemmesiden med min 50,00 kr.

  Der er blevet solgt en sten


  • Næste møde den 2/9 2019 kl. 19. I Frejlev arkivet


  Kaffe næste gang: Torben


  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


  Referat af bestyrelsesmøde mandag den 6.maj 2019 kl. 19,00 i Fritidscentret Frejlevarkivet.


  Tilstede: Ole, Stig, Jesper, Lennart, Troels, Dan, Torben og Peter.

  Afbud fra Jette


  Dagsorden:

  Godkendelse af referat fra sidste møde d. 4. februar 2019. GODKENDT

  Godkendelse af dagsorden. Tilføjelse: Omkring arkiv skal der tages stilling til vedtægtsændring. Godkendt


  Siden sidst:

  Fastelavns søndag 3. marts 2019. Super Godt arrangement, fin deltagelse og god stemning. Næste  år opfordres voksne også at til at være udklædt.


  Affaldsindsamling 23. marts 2019. Det var 29 deltagere. Et godt arbejde omkring uddelegering af ruter.


  Økonomi

  Saldo den 5/5 2019 Kr.30.296,57


  Arkivet

  Den 6/5 var der besøg af 4. klasserne fra Nysted skole. I to timer fik omkring 30 engagerede børn lov til at gå i arkivet.

  Omkring registrering: Ved brug af Arkibas kræver det en del vedtægtsændringer, og der er også andre store udfordringer bl.a. omkring indsamlings område mv. Derfor arbejder bylavet med at komme på Guldborgsund kommunes Arkibas licens. Ulempe: Det er lidt dyrere.


  Ændringer i Kettinge Bylav vedtægt: under §1 tilføjes: "Samt opretholde driften af Frejlev Arkiv og forvalte arkivets formue.

  Regnskabsåret ændres fra 1.4  - 31.3 til 1.1 – 31.12.

  Kettinge bylav og Frejlev arkiv har adskilt regnskab.

  NB! I indkaldelse til generalforsamling gøres opmærksom på mulig ekstra generalforsamling. Der skal være 2/3 tilstede ved ændring af vedtægter.


  Der indkaldes til Arkiv møde, bl.a punkter omkring registrering og planlægning af en åbent arkivdag. Troels indkalder


  Tryghedsambassadøren

  Kontaktoplysningerne er ude, hænger i Brugsen, hallen og er tilgængelige på nettet, Kettinge bylavs hjemmeside. Vi har arbejdet på at få en Mobil politistation ud på Mølledagen, men det har ikke været muligt. Ved sidste besøg af den Mobile politistation i april, kom der mange besøgende.


  Nej til centerudvidelse Guldborgsundcenteret.

  Bylavet har underskrevet protest mod centerudvidelsen.


  Brev fra Ina Ludvigsen om trafikstrækningen Grønnegadevej m.m.

  Dan sender bylavets svar. Bylavet var glade for henvendelsen, TAK


  Ny bog: Fra bondedreng fra Frejlev på Lolland til Ridder af Dannebrog.

  Ny bog skrevet af Poul Erik Lindelof og kan købes via Saxo. Arkivet har modtaget et eksemplar.


  Beplantning af frugttræer m.m.

  Der bliver indkaldt til møde med kontaktperson fra kommunen. Hvor der bl.a. skal mere klarhed omkring de lovede beplantninger, bord og bænke samt en diskussion omkring muligheder for løsninger af lokale problematikker, f.eks. omkring trafik.

                  

  Kommende arrangementer:

  Kulturpolitik på rådhuset Guldborgsund Kommune 7. maj kl. 18 – 21 Peter deltager

  Mountainbike løb mv. i Kettinge grusgrav den 5/6

  Mølledag og Generalforsamling i Bylavet (På valg Jesper, Troels, Torben, Lennard og Dan.) 16.juni

  DM cykelløb 22 – 23 juni

  Haveforeningens Planternes dag i Kettinge grusgrav den 11/8


  Eventuelt


  Næste møde: konstituerende møde den 17/6, ved tingstedet. Kl. 19 (ved dårligt vejr i Arkivet)

  Kaffe og kage til næste gang. Peter


  Referent: Peter Henriksen


  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


  Referat af bestyrelsesmøde mandag den 4. februar 2019 kl. 19,00 i Fritidscentret - Frejlevarkivet.

  Tilstede: Dan. Lennart, Stig, Torben, Troels, Jesper, Ole og Peter

  Afbud fra Lisa

  Dagsorden:

  Godkendelse af referat fra sidste møde d. 12. nov. 2018. - Godkendt


  Godkendelse af dagsorden. - Godkendt


  Siden sidst:

  Dialogmøde Kulturelt Samråd Guldborgsund Kommune 1. okt.2018. Ved Peter.

  Kort orientering om muligheder for at søge om midler til offentlige kulturelle arrangementer.

  Juletræstænding 30. nov.2018. - Der var ingen bemærkninger, det gik godt.


  Økonomi

  Kassesaldo er : kr. 30544,07


  Arkivet

  Jesper undersøger et par muligheder for arkivregistrering i systemet Arkibas, samt hvad der skal indkøbes af udstyr.


  Tryghedsambassadøren.

  Der er blevet afholdt et møde med Politi og alle tryghedsambassadørene, hvor der blev udvekslet erfaringer med samarbejdet.

  Politiet ville gerne komme ud med deres nærpolitistation, hvis der var arrangementer i lokalområdet.

  Bylavet prøver at foreslå den 16. juni 2019, hvor der er Mølledag og valg til Kettinge Bylav.

  Peter arbejder på en flyer med kontakt info på Tryghedsambassadørene.

  Hvis muligt vil kontaktinfo også være tilgængelig ved opslag i hallen og Brugsen, samt på Bylavets Hjemmeside www.kettinge.4892.dk og Facebookside.
  Hjemmesiden / Facebook

  For at nå så bredt ud som muligt, opdateres begge sider.


  Kommende arrangementer:

  Fastelavns søndag d. 3. marts 2019. - Nærmere info kommer følg opslag

  Affaldsindsamling d. 23. marts 2019. - Nærmere info kommer følg opslag


  Meddelelser

  Der er DM cykelløb den 22. og 23. Juni i Kettinge Nysted området.

  Bylavet søger Guldborgssund kommune om nogle frugttræer. Der er et udvalg der har udpeget mulige beplantningssteder.


  Eventuelt

  Næste møde: Den 6/5 2019


  Kaffe og kage næste gang: Jesper


  Referent: Peter


  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


  Referat af bestyrelsesmøde mandag den 12.nov 2018 kl 19:00 i Fritidscenteret, Frejlevarkivet


  Til stede: Jesper, Stig, Troels, Dan, Torben, Ole.

  Afbud: Peter, Jette, Lisa.


  Godkendelse af referat fra 3.sep: OK

  Godkendelse af dagsorden: OK


  Tilbagemelding vedr møde med Kulturelt Samråd udsættes pga Peters fravær.


  Evaluering af Aktiv Kettinge: Vi har afrapporteret til kommunen.


  Kassen: Saldo 10.nov: kr 31.198,32


  Arkivet: Der holdes Åbent Hus søndag den 18.nov kl 13 - 16.Digitalisering: Arkibas startes op med Jesper som tovholder.

  En Arkivleder skal inden for 5 år uddannes på Arkibas kursus indenfor en 5 års periode efter opstart.


  Tryghedsambassadør: Politiet vil gerne lave et oplysningsmøde. Vi skal have Peter / Karsten med i processen, og så annoncere et sådant møde for at få budskabet ud i lokalområdet. Det skal så anonceres på facebook og www.


  Åbent Hus i Arkivet den 18.nov: Bent S, Kirsten P og Jesper vil være til stede.


  Juletræstænding fredag den 30.nov:

  FDF/Stig stiller 3 x 6 m pavillon op ved møllehuset.

  Dan koordinerer med Børnehytten, sponsorer og damer vedr gløgg  osv.

  Peter sørger for juletræ på fod.

  Troels sørger for opslag vedr arrangementet. - opslag fra 2017 skal tilrettes.


  Evt:

  Der har været rollespillere i Frejlev gl mejeri. De har lejet det for et år, og ventes at lave flere aktiviteter i løbet af 2019. Bl. a. 10.-14.juli.

  Cykelstien forbi Fuglsang indvies torsdag den 29.nov kl 13 ved Fuglsang Kunstmuseum. Folk opfordres til at møde op.

  Hjerteløber uddannelse. Bylavet har modtaget en opfordring til at samle et hold til hjertestarter uddannelse. Vi afventer, idet Kettinge Motionscenter har planer om det samme i løbet af 2019.


  Næste møde: mandag 4.feb 2019 kl 19 i Fritidscenteret. Kaffe/kage: Stig


  Referat: Ole


  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


  Referat af bestyrelsesmøde mandag den 3. september 2018 kl. 19,00 i Fritidscentret. Frejlevarkivet.

  Tilstede: Dan, Troels, Torben,Stig, Ole, Lisa og Peter


  Afbud: Jesper


  Dagsorden:


  Godkendelse af referater fra sidste møder 28 maj og 19 juni.

  Begge referater godkendt


  Siden sidst:   

  Aktiv Kettinge.

  Aktørerne/udstillingerne have gjort meget for et godt arrangement. Der var en god stemning blandt de besøgende. Vi have måske forventet flere, men der var mange der benyttede sig af det gode vejr til en dukkert i Kettinge friluftsbad.


  Vores lille spørgeundersøgelse fortalte, at børnefamilierne var glade for at bo i Kettinge/Frejlev, Børnene trives og ikke større ønsker om højre aktivitetsniveau


  Mølledag og Generalforsamling.

  Tilfredshed med generalforsamling. Pænt fremmøde og en god og hyggelig stemning. Det har en god virkning med gudstjeneste, de mange små aktiviteter og det store tilløbsstykke ride showet.


  Indkommende kontingenter: kr. 7.030,-


  Sankthansaften.

  Et godt arrangement, med en flot opbakning. Der var en god og hyggelig stemning. Ros til båltalerne og der var et flot bål.


  Åbent arkiv.

  Der bliver indkaldt til arkivmøde med henblik på planlægning af åben Frejlev arkiv på Arkiv dagen lørdag den 10/11 2018


  Borgernært Politi:

  PH informerede kort om tilsendt materiale. PH kontakter vores kontaktperson og hører om mulighed for foredrag omkring misbrug af hash mv i de mindre samfund.


  PH kontakter Karsten vedr. møde.


  Kassen.

  Kassebeholdning er den 3/9 2018 : kr. 34107,07.

  Der kommer en regning på udgift til navn på en sten.


  Arkivet

  Jesper er kommet med et forslag til at vi kan komme i gang med at registrere arkivet. Der bliver indkaldt til møde.


  Kommende arrangementer:

  Info fra Gundborgsund kommune:  vedr. foreningernes dag, Temamøde Vejen til flere frivillige den 27/9, Møde: den 1/10 Dialog om kulturelt Samråd, Dan og PH deltager


  Eventuelt

   

  Næste møde.

  Den 12/11 kl. 19 i Frejlev arkiv


  Kage og kaffe næste gang.

  OLE


  Referent: Peter


  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


  Referat:


  Konstituerende møde 19. juni 2018 kl.19,00 ved tingstedet.


  1.Deltagere : Ole Pedersen, Peter Henriksen, Lisa Bach Johansen, Torben Jensen, Troels Jørgensen, Jesper Smith, Stig Nielsen, Dan Schier Christiansen.

  Afbud fra : Lennart Damsbo-Andersen, Dorthe Schilling


  2.Ny bestyrelse består af: Ole Pedersen, Peter Henriksen, Lisa Bach Johansen, Torben Jensen, Troels Jørgensen, Jesper Smith, Lennart Damsbo-Andersen,

                     Stig Nielsen, Dan Schier Christiansen.


              Suppleanter: Jette Lunde, Dorthe Schilling.


              Revisor og suppleant: Ole Nielsen, Ib Henriksen.


  3.Konstituering:


  Formand: Dan Schier Christiansen

  Næstformand: Stig Nielsen

  Kasserer: Torben Jensen

  Sekretær: Peter Henriksen

  Webmaster: Ole Pedersen


  Arbejdsgrupper:


  Sociale arrangementer: Troels, Dan, Lisa, Torben og Jette

  By forskønnelse / prisuddelinger: Ole Troels og Torben

  Pr gruppe: Dan, Ole, Peter og Stig

  Frejlev arkivet: Troels, Jesper, Stig og Peter

  Bosætning: Ole, Lisa, Torben, Peter og Jette


  4.Trækning gæt et sted: Stedet var Landbogård.

  5.Vinder af flotteste hus: Præstgårdsstræde  2.


  6.Kommende arrangementer Sankt Hans i Grusgraven


  Program; 18.30 Bylav sørger for grillen er klar, med bring mad og drikkelse.

  Kl. 21 vil der være båltale og bålet bliver tænd.


  7.Eventuelt


  8.Næste møde den 3/9. 2018 kl. 19 i Frejlev arkiv


  9.Kaffe næste gang: Dan  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


  Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 28. maj 2018 kl. 19,00 i Fritidscentret.


  Afbud: Arja, Jesper


  1.Godkendelse af referat fra sidste møde 12. marts 2018. Godkendt


  2.Siden sidst.

  Skraldindsamling 24. marts – fint fremmøde. Dejlig suppe som altid, lavet af Irene.


  3.Kasserer tal: pr. 28/5-2018

  Saldo for Kettinge bylav kr. 23.731,57

  Saldo for Frejlev arkivet kr. 407.802,19


  4.Arkivnyt. Der har været møde med Nysted arkivet (Ringsing) for at høre/få inspiration til hvordan vi kan få digitaliseret Kettinge arkivet.  Har aftalt et nyt møde hvor John Voigt deltager.


  5.Kommende arrangementer: 


  Søndag den 3. juni ”Aktiv Kettinge 2018” kl. 11-17


  Generalforsamling. Søndag den 17/6 kl. 13. Torben sørger for dagsorden/regnskab. Torben/Troels og Ole sørger for – stem på et hus og gæt et sted.


  Sct. Hans i grusgraven lørdag den 23. juni. Troels/Torben sørger for opslag. Troels sørger for sange.


  6.Evt.


  7.Næste mødedato: Tirsdag den 19/6-2018 kl. 19 ved Tingstedet.


  8.Kage næste gang.  Jesper sørger for kagen.


  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 12. marts 2018 kl. 19,00 i Fritidscentret.


   


  Afbud: Lennart


  1.Godkendelse af referat fra sidste møde15. januar 2018. Godkendt


  2.Siden sidst.


  Fastelavn vellykket arrangement med ca. 80 fremmødte børn.


  ”LandsbyApp” – Ole undersøger materialet til næste møde.


  Dan og Torben har været på kursus i at søge tilskudsordninger.


  Arja og Lise kigger på forslag til brochure om Kettingeområdet til brug for børnefamilier som holder ferie her i området.


  3.Kasserer tal: pr. 12/3-2018


  Saldo for Kettinge bylav kr. 24.106,32


  Saldo for Frejlev arkivet kr. 407.802,19


  4.Arkivnyt. Troels undersøger en dato for møde med Nysted.


  5.Kommende arrangementer: 


  14. marts, planlægningsmøde for 3. juni


           24. marts, Skraldindsamling kl.10. Vi mødes kl. 9.30.


           Torben sørger for sække/veste/handsker/øl/vand


           Der skal sættes opslag op. Irene laver suppe. Lone køber skåle/skeer.


                                                       

  6.Evt. plantemarked i august. Haveselskabet vil gerne mødes med Troels og Jesper vedr. arrangementet i 2019 (2. søndag i august).


   


  7.Eventuelt. Vi talte om ride skik. Lisa sender et forslag, som hun kan sætte på Facebook. ”Fra rytter til rytter”


   

  8.Næste mødedato: mandag den 28/5-2018 kl. 19 i Fritidscentret.  9.Kage næste gang. Den sørger Troels for pga. manglende afbud 😊


   

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


  Referat af møde mandag den 15. januar 2018 kl. 19,00 i Fritidscentret.


  Afbud: Arja og Lennart


  1.Godkendelse af referat fra sidst 9. oktober 2017. Godkendt


  2.Siden sidst. Juletræstænding den 1. dec. var godt besøgt. Vælgermødet gik fint, helt fyldt op i salen. Nytårsmarchen var en succes. Godt arrangeret af Kettingemotionscenter/Carsten Latocha.


  3.Kasserers tal. Pr. 14/1-2018:


  Saldo for Kettinge bylav kr. 24.630,32 kr.


  Saldo for Frejlev arkivet kr. 407.802,19


  4.Arkivnyt. Intet nyt. Troels arbejder videre.


  5.Kommende arrangementer: 


  Fastelavn – søndag den 11/2 – Dan indkalder til møde.


  Affaldsindsamling lørdag den 24. marts kl. 10. Vi mødes kl. 9.30. Lone spørger Irene om suppe og køber skåle og skeer. Torben sørger for veste/sække/hansker/øl/vand og der skal sættes opslag diverse steder som vi plejer.


  Mølledag med generalforsamling søndag den 17/6.


  Sankthans i grusgraven lørdag den 23/6.


  Vi talte om der skulle laves et liste over vores arrangementer, som kunne deles rundt men vi fik ikke aftalt hvem der stod for den. Det er ikke alle som har elektronisk adgang til disse oplysninger.


  6.Straks-puljen til lokale bosætningsinitiativer. Troels orienterede at vi har fået 30.000,- til brug til f.eks. et arrangement i lokalområdet for ny tilflyttere. Der er nedsat et udvalg (Troels, Dan, Arja, Peter, Torben, Lisa) som arbejder videre med ideen om et Kettinge Event søndag den 3/6 i Kettingehallen. Der skal udarbejdes et budget som skal sendes til kommunen. Alle foreninger og virksomheder bliver indbudt til at deltage denne dag.


  7.Eventuelt. Forespørgsel fra planteforening om plantedagen kunne være i grusgraven i stedet for Fuglsangpark. Jesper vender tilbage til Bente med et OK. 


  Troels havde en annonce med fra Folketidende om en forenings App, som kunne erstatte hjemmesiden. Dan læser den igennem til næste gang. 


  8.Nyt møde. Mandag den 12/3 kl. 19.00. Peter sørger for kaffe og kage.


  Referat: Lone