2018 - 2022

Herunder referater fra bestyrelsesmøder m.m. i perioden 2018 til 2022. Nyeste øverst


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Referat bylavsmøde 23/5 2022

 

Godkendelse af referat fra sidst

 

Torben kommenterer at arkivets aktiver er 371.279 kr.

Sidste referat sagde, 379.279.

 

Skal mail være synlig på hjemmesiden.  Ja tak. Ole får mail og kode

 

Godkendelse af dagsorden – Godkendt.

 

Nyt fra formanden

Kulturnat og aktiv sommer. Ikke rigtig noget for bylavet.

 

Peters mail. Vi skal have en suppleant ind, Det vil naturligt være Louise som træder ind i bestyrelsen. Dette kommer der styr på ved konstituerende generalforsamling.

 

Platter: skal de sælges ved mølledag? Eller skal de i arkivet. Vi talte om at tage dem med til Mølledag og sælge billigt.

 

Arbejdsgrupper:

Sociale arrangementer.

Foreningsdag den 21 august er fastsat. Der er planlægning den 13 juni og der har været afholdt brainstorm møde.

Biksen fra LFH kunne måske stille op med madvogn.

 

Byforskønnelse:

Der skal genoptages foto seance til byforskønnelse.

Forsøgsordning som Troels har modtaget – frilandsby. Troels sender email til Ina.

 

Frejlev arkivet – Intet nyt.

Bylavet har en stor opgave for at køre arkivet videre. I yderste konsekvens lukkes arkivet, hvis vi ikke kan få en afløser for Peter.

Louise spørger Villy Haslund som det første, indenfor de næste 14 dage.

Ina tjekker også med andre lokale.

Dernæst evt. Pressemedelse til Sakskøbing avis samt til Folketidende. Ældresagen skulle måske have en lille seddel.

Husk vi har en hjemmeside, frejlevarkivet.dk

 

PR og bosætningsgruppen.

Der arbejdes fortsat på bedre vilkår for bløde trafikanter i både Kettinge og Frejlev.

 

Økonomi.Bylavs kasse.

Skraldindsmaling kostede 746 kr, foreningsmøde 126 kr. 37.909Kr.

Arkivets kasse er uændret

 

Kommende arrangementer

Generalforsamling klokken 13 den 19 juni.

Hvem er på valg

Ole, Stig, Ina, Peter, Jan, Louise. Louise tager Peters plads I bylavet for nu. Med stemme til generalforsamling.

Ole fortsætter gerne, men hvis andre ønsker pladsen så giver han stolen fra sig.

Ina er klar til genvalg.

Louise stiller op.

Stig er villig til genvalg.

Vi skal have 2 nye suppleanter

 

 

Sankt Hans.

Troels sørger for arrangementet.

Ina laver opslag på facebook

 

Eventuelt.

 

Næste møde er søndag den 19 juni – generalforsamling.

Mandag den 20 juni klokken 18.30 på tingstedet til konstituerende.

Mandag den 15 august. Klokken 19.00

Mandag den 3 oktober klokken 19.

Mandag den 5 december klokken 19


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Referat bylavsmøde mandag 14.3.2022 kl 17:00 i Frejlev Arkivets lokaler


Godkendelse af referat – Godkendt

Godkendelse af dagsorden – godkendt


Nyt fra formanden. 

Der er kommet indbydelser fra kommunen. 

Invitiation til skraldsamling, den nationale – ugen efter vores egen. 

Betaler vi for at bruge arkivets lokaler – nej. Troels har en masse papirer med, som beskriver hele forholdet. 


Arbejsgrupper.


Sociale arrangementer ved Ina. 

Der er kommet lidt tilmeldinger til foreningsdags brainstorm. Der deltager 14 personer. Og der mangler svar fra nogle. Kaffe og sodavand til foreningsdag.

I den forbindelse har vi lavet en Gmail konto. kettingebylav@gmail.com


Skraldsamle dag – vi har veste og sække. Suppe skåle findes i arkivet. Torben undersøger om Irene vil lave suppe


Byforskønnelse ved Troels.

Troels har lavet en liste med billeder af stenene og historier og kommentarer. De bliver lagt i arkivet og evt op som historie på hjemmesiden. Troels sender det til Ole og arkivet. 

Desuden har Troels en masse papirer med omkring opstart af både arkivet og Tingstedet. 


Bosætning og PR ved Ina

Arne Larsen, kommunen, har skrevet at der kommer chikaner på Rågelundevej. Og at modellen fra Holeby kunne være en mulighed. 


Frejlev arkivet

Peter samler stadig info og kører videre på hjemmesiden. Der er af og til lidt udfordringer omkring internet i arkivet, men Peter har ikke haft mulighed for at tjekke det yderligere. 


Økonomi ved Torben

864 kr til træskilt til Helga’s have. 38.772 kr i kassen

Så skal der muligvis flyttes lidt rundt på nogle penge. 

Arkivet har 379.279 kr i kassen. 


Kommende arrangementer. 

Foreningsdagens brainstorm 

Skraldesamling lørdag 26.marts. 

Mølledag og generalforsamling søndag 19.juni. 

Knækkerygmarch – lørdag den 7 maj. FDF startede den. 


Eventuelt. 

Debat omkring ændring af vedtægter i forhold til vores formål. Skal de fremtidssikres? 

Medtag til foreningsdagen omkring Kettinge Bylav og vi kan være her og hjælpe. Kunne der være stemning for et årligt møde mellem foreninger og bylav?


Hegn til boldbanen – Troels undersøger. 


Næste møde.
Fastsættelse af møderække?

Der aftales møder 

Torsdage fra klokken 17-18.30 

Torsdag den 19 maj

Søndag den 19 juni generalforsamling

Mandag d 20 juni 18.30 på tingstedet - konstituerende

Torsdag den 11 august. 

Torsdag den 6 oktober

Torsdag den 1 december Efter mødet var der besøg af Flemming Nielsen fra Den Danske Naturfond


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Bylavsmøde
Mandag d. 17/01-2022
kl. 19.00
I Frejlevs Arkivets lokaler


Referat

  1. Godkendelse af referat.
  2. Godkendelse af dagsorden.
  3. Nyt fra formanden
  4. Arbejdsgrupperne:
   • Sociale arrangementer: Tovholder: Ina.
    Evaluering af :

          KV21, Halloween, juletræstænding, spisning i savværket.
          Forslag om opsætning hegn omkring boldbanen.

 • Byforskønnelse & prisuddeling: Tovholder Troels.
 • Bosætning & PR gruppe:.Tovholder: Ina.
 • Frejlev Arkivet: Tovholder: Peter

         5. Økonomien ved Torben

         6. Kommende arrangementer: Fastelavn , Forenings dag i marts., Anhalt musik, Helgas have, julemarked, Byfest

         7. Eventuelt:

         8. Næste møde:  Punkt 1 + 2

  Referat fra sidste møde er godkendt og dagsorden for dagens møde er godkendt. 


  Punkt 3 – Nyt fra formanden

  Kontrakten til den gratis film om Kettinge er underskrevet og firmaet forventer at gå i gang i 2022


  Punkt 4 - Arbejdsgrupperne

  Intet nyt fra sociale arrangementer. 

  Evaluering af foregående arrangementer

  Spisning i savværket blev udskudt grundet Covid 19

  KV21: Vi havde god omtale i folketidende. Og der var en god tone, god debat og god stemning under selve vælgermødet. 

  Halloween var en hyggelig aften. Desværre var der ikke særlig stor tilslutning. Måske kunne flere foreninger gå sammen om at lave et arrangement. 

  Juletræstænding forløb rigtig godt. Og det fungerede så godt med julemanden i den lille hestevogn. Der var ca 80 voksne og ca 60 børn. 

  Anette er gået i gang med at lave en drejebog over hvad der er købt osv. Så vi altid kan gå tilbage og se i ”gemmerne”


  Intet nyt under byforskønnelse og prisuddelinger. 

  Der er kommet et ønske til et hegn ved boldbanen ud mod vejen. Troels undersøger en pris og prøver at søge Høeghs Fond. 


  Vores ønske til mere sikker vej i byen har været med til høring i Trafiksikkerhedsrådet. Arne Larsen ville sende et udkast til projektet, dette er endnu ikke modtaget. Dog var ideen umiddelbart en kombination af en 2-1 vej samt nogle forhindringer. 


  Træer i byen samt cykelskur / cykel opbevaring skriver Ole til sin kontakt på kommunen omkring. 


  Frejlev arkivet havde en rigtig god Arkivets dag med besøgende som kom med både historier og ting til Arkivet. Der er blevet købt blandt andet en cd rom læser til arktivet. 

  Peter har rendt panden lidt mod en mur i forbindelse med Arkibas. Men han giver ikke op. For nu bruger vi hjemmesiden og vi kunne måske lave en database også. Evt hjælp til Access søges. 

  Der er nogle billeder som er faldet ned fra væggen og gået i stykker. Der overvejes indkøb af nye rammer. Og så ønsker Kirsten sig en ny lampe så hun bedre kan se, den blev bevilget af bestyrelsen. 


  Arkivets dag lørdag den 14 maj fra 13-16


  Punkt 5. Økonomi. 

  Der er brugt penge på halloween, KV21, juletræstænding osv. Det betyder at der i Kettinge Bylav er en beholdning på 40.764 kr. 

  I Frejlev Arkivet er det brugt penge på gaver, kaffe og kage til Arkivets Dag, Cd rom osv. Der er nu 379.746 kr i arkivet. 


  Punkt 6 – Kommende arrangementer. 

  Fastelavn udskydes


  Foreningsdag onsdag den 23 marts, hvor bylavet inviterer foreningerne til at komme til en snak om hvordan vi kan skabe bedre sammenhold og hjælpe hinanden. 

  Sociale arrangementer gruppen holder møde og får lavet et skriv til foreningerne samt snakket om dagen. 


  Ønske om at Anhalt Music kunne komme til Mølledag og spille nogle sange som alle kan synge med på. Ina tager kontakt til Anhalt. Mølledag er søndag den 19.juni.


  Julemarked tages op i sociale arrangementer. Det kunne være sammen med andre foreninger i byen. 


  Skraldesamledag lørdag den 26 marts fra 9.30 – 11.30 Ole og Torben sørger for opslag og omtale. 


  Fyrværkeri til nytår, demonstration eller måske fælles afskydning nytårs aften. Tages op igen på næste møde. 


  Punkt 7 – Eventuelt. 

  Der er kommet nye æbletræer som er plantet og hegnet ind i Helgas Have, Frejlev. 

  Desuden er der godkendt et træskilt med Helgas Have graveret på, til at hænge op på hegnet. Og Ole undersøger noget historie og ser på at lave en QR kode som kan scannes og man så kan læse eller høre om historien bag Helgas have. 


  Lennart har tidligere haft kontakt til Naturfonden omkring købet af dele af Frejlev skov. Der er enighed om at Lennart igen tager fat i Naturfonden for at undersøge muligheder for medkøb fra borgerne. 


  Troels har en masse platter som LP købte hjem i sin tid. Der er billeder af tingstedet og møllen på. Disse sættes i Arkivet og så skal Peter tage stilling til hvad vi skal med disse. Skal de foræres væk, skal de sælges, skal de på auktion? Måske skal vi lave noget avis omtale omkring dem?


  Der skal laves en historie om stenene på Tingstedet. Troels har muligvis nogle papirer på stenene og kan huske mange af historierne. Dette gøres for at huske hvem og hvorfor der blev sat sten på tingstedet. 


  Der kommer en hjertestarter til Frejlev. Dette har Ole stået for at søge om osv, da han er hjerteløber. Den bliver muligvis sat op på Oles hus. Og så skal der måske søges økonomisk støtte når der skal udskiftes batteri. 


  Næste møde er den 16 marts kl 16:30 i Arkivet. 


  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


  Dagsorden og referat fra mødet mandag den 11.okt 2021 kl 18:30 i Frejlev Arkivets lokaler


  Deltagere: Stig, Troels, Torben, Marianne, Anette, Ole, Ina
  Afbud: Peter, Louise, Lennart


  1) Godkendelse af referat.
  - Referat er godkendt.


  2) Godkendelse af dagsorden.
  - Dagsorden Godkendt.


  3) Nyt fra formanden
  - Intet nyt fra formanden


  Nyt fra Arbejdsgrupperne:
  A) Sociale arrangementer: Tovholder: Ina
  - Der har været møde i gruppen og der blev talt om Halloween arrangement i grusgraven samt
  juletræstænding.
  Til Halloween, den 30 oktober, kan der bages snobrød samt pandekager i grusgraven fra klokken 19.
  Stig, Troels og Louise deltager, samt Stig ville undersøge med FDF om der er nogen der vil hjælpe.
  Der skal laves en begivenhed på facebook, samt laves et ophæng med blikfang. Det kan f.eks hænges op i

  Børnehaven, Købmanden, Forsamlingshus, Fritidscenter, Hallen, Skolen i Nysted, og Rideskolen.
  Ina laver et oplæg til ophæng / flyer og får printet. Anette hjælper med at hænge op.
  Juletræstænding – den 26 november. Der vil blive serveret gløgg og æbleskiver i forbindelse med
  tændingen. Der er fundet en Julemand som kommer forbi og deler slikposer ud. Julemanden hentes
  af hest og vogn (Troels kører) og der skal være nogle som hjælper Julemanden så børnene ikke
  kommer for tæt på.
  Når Julemanden er kørt bliver der fælles spisning i savværket, hvis der er mere end 30 tilmeldte.
  Maden fås hos Peder til 125 kr for voksne og 70 kr for børn. Og menuen er flæskesteg med det hele
  og Ris a’la mande.
  Ina og Anette laver en flyer og sørger for tilmelding, betaling osv. Der skal betales på forkant. Der
  kan sælges øl, vand osv. Der skal selv medbringes service til arrangementet. Derudover skal der
  bruges, pølsebakker, syltetøj, flormelis, gløgg blanding og krus. Morten hos købmanden involveres,
  måske sponsor på noget.


  B) Byforskønnelse/prisuddeling: Tovholder: Troels.
  - Plan for ideer til at plante nye træer sendes til kommunen igen. Og Lindetræet på tingstedet
  beskæres.


  C) Frejlev Arkivet: Tovholder: Peter.
  - Der er sket en del i Frejlev Arkivet. Der er kommet endnu en hjælper, samt er der kommet en
  facebook side, hjemmesiden kører også. Der er Arkivets dag den 13 november. Der er modtaget nye
  materialer, blandt andet nogle Matrikel kort som skal op og hænge.
  Væggen bag skrivebordet er fugtig, pedellen er kontatktet og der skulle være gang i det.
  Der blev spurgt til Arkibas, som Peter gerne tager et kursus i. Bylavet har bevilget pengene til både
  kursus samt abonnement. Peter skal undersøge priser og vende tilbage til Torben.
  Torben ville også spørge i ældresagen (til næste møde) om nogle måske har lyst til at hjælpe Peter i
  Arkivet.


  D) Bosætning og pr: Tovholder: Ina.
  - Der er rykket mange gange hos Arne Larsen fra kommunen omkring noget nyt i forhold til ”Sikker vej”
  projektet. Desværre intet nyt. Ina forsøger at ringe på kommunen.


  4) Økonomien ved Torben
  - Negative renter er trukket fra Bylavets konto og ikke fra Arkivets konto. Torben forsøger at få fat i
  banken og høre om det kan flyttes.


  5) Kommende arrangementer hvad er der på kalenderen.
  Kommunevalget 21.
  - Der er vedtaget et vælgermøde den 4 november, for så vidt vi kan få nogle kandidater til at stille op.
  Ole undersøger kandidater, Ina er gerne ordstyrer ved et møde. Der vil være en kort dagsorden,
  Præsentation, Emner, spørgsmål fra salen. Der sælges Øl og vand og der er gratis kaffe.
  Der laves en flyer parat og et en pressemeddelelse sendes også ud. Der laves en begivenhed på
  facebook. Ole står for pressemeddelelse og Ina for begivenhed på facebook samt flyer.


  6) Eventuelt: LTU mødet
  - Der var en gennemgang a LTU konferencen for Landdistriktspolitik. Der tales om stående udvalg, samt
  hvordan Landdistriktspolitikken skal styrke alle lokalsamfund. Samt muligheden for samlede fonde, og et
  sekrætariat til at hjælpe lokalsamfundenes ildsjæle.
  - Der er desuden møde for tryghedsambassadører den 25 november i Nyk.F. Peter deltager, måske også Karsten fra
  Hallen.
  - Vi ønsker kontaktpersoner på vores foreninger da vi ønsker mere og tættere samarbejde. Der er
  foreslået en dag i marts til et møde mellem Kettinge Bylav samt vores foreninger for at vi kan afstemme
  forventninger samt belyse hvordan vi kan hjælpe hinanden.


  - Det er aftalt at der laves en historie til de sten som står på Tingstedet. Torben sender listen til Ole som
  vil arbejde på historierne.
  -Referat fra vores Bylavsmøder skal linkes på facebook også. Måske får vi flere læsere.


  7) Næste møde:
  - Næste møde den 17/1-2022 Klokken 19.00


  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


  Referat af Bylavsmøde tirsdag d.10/08 - 2021 kl. 18.30 i Frejlevs Arkivets lokaler


  Til stede: Stig, Ina, Marianne, Ole, Torben, Peter, Lennart og Louise

  Afbud: Troels, Annette, 


  Dagsorden:


  1. Godkendelse af referat. Godkendt
  2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt
  3. Nyt fra formanden: Intet
  4. Arbejdsgrupperne:
   Hvad er de enkelte gruppers formål?
   Skal nogle af grupper slås sammen, eller er der nye (f.eks. Forenings kontakt, Fundraising):
   Bosætning og PR bliver slået sammen og Ina er tovholder.
   Ny arbejdsgruppe til  kontakt til foreninger og fundraising, vi opretter gruppen foreløbig tidsbegrænset. pt med revidering i 2023. medlem: Ina, Louise og Peter
  • Sociale arrangementer: Tovholder: Ina. : Intet nyt, dog har Ina tanker og vil indkalde gruppen.
  • Byforskønnelse/prisuddeling: Tovholder Troels. : Intet nyt
  • PR gruppe:.Tovholder: Ina.: Intet nyt
  • Frejlev Arkivet: Tovholder: Peter: Indkaldelse til udvalgsmøde den 25. august kl. 19. Arkivernes dag 13. november 2021.
  • Bosætning: Tovholder: Ina.: Intet nyt


  • Økonomien ved Torben: Torben beretter om økonomien.


  • Kommende arrangementer: Anhalt musik, Helgas have, julemarked, Byfest :  Helgas Have får et skilt, der arbejdes på informationstavle. Anhalt Musik bliver kontaktet og der findes et passende sted med strøm. Juletræstænding den 26/11 2021 kl. 16. julemand må findes.(ina) Udvalg sociale arrangementer tager mulighederne op omkring byfest, halloween mv.

  • Eventuelt: Gruppen omkring bygningerne til Min Købmand holder generalforsamling, FDF holder Knækkerygmach lørdag den 14. august. Åbent hus på kildevejens Frugt.

   Næste møde: mandag den 11. oktober kl. 18.30 i Frejlev arkivet.


   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


   Konstituerende Møde i Kettinge Bylav den 29/6 2021
   Tilstede: Stig, Ina, Annette, Marianne, Louise, Torben, Ole og Peter
   Afbud : Troels

   Valg til formand : Stig Nielsen
   Næstformand: Ina Klaaby Ludvigsen
   Kasserer: Torben Jensen
   Sekretær: Peter D. Henriksen
   Webmaster: Ole Pedersen
   Arbejdsgrupper: Mærket med fed er tovholder
   Sociale arrangementer: Ina, Louise, Troels, Annette, Marianne
   Byforskønnelse/ Prisuddeling : Troels, Torben, Ole
   PR/ bosætningsgruppe: Ina, Ole, Peter, Stig, Louise, Torben, Annette, Marianne
   Frejlev Arkivet: Peter, Troels, Stig og Ina
   Siden sidst. : Afholdt generalforsamling Der er fundet to vindere af konkurrencen, Jakob Jensen og Bent
   Ludvigsen, De bliver kontaktet af formanden Stig og Ole. Der er blevet indbetalt 5500 kr i kontingent på
   Mølledagen. Der blev sat net i fodboldmålene.
   Sank Hans i grusgraven.
   Sank Hans i Helgas Have.
   Der har været en episode med lidt utryghedsskabende adfærd. Med der bliver arbejdet på alle kan være
   her.
   Den mobile politi station kommer ved Min Købmand den 28. juli 2021 mellem kl 15 og 17. : Det er vigtigt
   man møder op og tager snakken, hvis man synes der bliver kørt stærkt, store landbrugsmaskiner eller hvis
   man synes det er utrygt på grund af udadreagerende personer, unge eller andet.
   Næste Møde den 10 august 2021 kl 1830, I Frejlev arkivet. Emner: Julemarked, Byfest, Formål med
   grupperne, foreningskontakt udvalg/ fundraising , Helgas Have, Anhalt musik…


   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


   Generalforsamling d. 20 juni 2021 i Kettinge ByIav


   Dagsorden:
   1. Valg af dirigent.:
   Jan Gleje blev valgt Han kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet for sent.

   Han spurgte om der var indvendinger til det, det var der ikke og generalforsamlingen kunne forsætte.
   2. Formandens beretning. Fremlagt og taget til efterretning
   3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.
   Torben fremlage regnskab, som blev taget til efterretning
   4. Fastlæggelse af kontingent.
   50,- kr og opefter.
   5. Indkomne forslag.
   Ingen forslag
   6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
   På valg: Dan Christiansen (ønsker ikke genvalg)
   Lennart Damsbo-Andersen (villig til genvalg)
   Torben Jensen (villig til genvalg)
   Troels Jørgensen (villig til genvalg)
   Jesper Schmidt (ønsker ikke genvalg)
   Bestyrelsen foreslog at suppleanterne rykker op i bestyrelse, generalforsamlingen godkendte dette
   7.Valg af suppleanter:
   På valg: Marianne Vennevold (villig til genvalg)
   Anette Holse (villig til genvalg)
   Nye suppleanter blev Louse Bom og Jan Nagel
   8. Valg af 1 bilagskontrollant og I billagssuppleant
   Jan Jakobsen, bilagskontrollant (villig til genvalg)
   Jan Gleie, bilagssuppleant.(villig til genvalg)
   Blev genvalgt
   9. Eventuelt.
   Troels lavede reklame for Sct. Hans
   Formanden takkede Dan for hans arbejde og gav en lille gave, og takkede Jesper, der ikke
   var mødt, for hans arbejde.
   Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.


   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


   Beretning 2021 bylav
   Så er det 1 år siden at vi var her sidst, Bylavet har skiftet formand og siden har vi kun kunnet holde 2 møder før Corona stoppede det.

   Om der er en sammenhæng ved jeg ikke.
   Men selv om vi ikke har, måttet mødes fysisk har der alligevel været kommunikation medlemmerne i mellem.
   I bylavet er der arbejdsgrupper som har lavet noget, så godt som det har ladet sig gøre.
   Byforskøndelse, Sociale arr., Bosætning PR gruppen og Frejlev Arkivet.
   Byorskønnelse arbejder med at gøre noget ved trafikken her i Kettinge, der har været lavet flere trafikmålinger, Som I kan se på årets gætte konkurrence.
   Og der bliver arbejdet på at bringe hastigheden ned i vores by.
   Sociale arr Fælles arrangementer har der af gode grunde, ikke været mange af, så vi kommer stærkt igen når nu vi må samles flere.

   Der er flere planer som bare ligger og venter på at måtte udføres. Husk lige Skt. Hans på onsdag.
   Vi har sponseret nogle nye fodboldnet til banen bag ved savværket.
   Frejlev Arkivet, som har til huse i Fritidscentret, er altid et besøg værd. De har nu lavet en hjemmeside, så har I noget I synes at der er værd at gemme så
   kontakt dem.
   Der er også sket en del i Frejlev, nede i Helgas Have, så tag en tur på landet og se hvad de har lavet derude.
   En stor opfordring er til jer alle om at kontakte os hvis I har ideer til noget der kan ske her i området.

   Bylavet er for at samle Kettinge og Frejlev så det bliver et endnu bedre sted at bo. I kan følge os både på ansigtsbogen (Facebook) og på vores hjemmeside.
   Til sidst vil jeg sige tak til alle jer der støtter os med kontingent og er mødt op her i dag.
   Og en stor tak til resten af bestyrelsen for et godt samarbejdet i årets løb.
   Tak for ordet.


   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


   Referat af Kettinge Bylavsmøde den 8/6 2021
   Tilstede : Ina, Torben, Stig, Ole, Jesper, Marianne, Anette og Peter
   Afbud: Lennart, Troels og Dan.
   1. Godkendelse af referat: Godkendt
   2. Godkendelse af dagsorden: Rettelse til Punkt 3 d, Peter er Tovholder.
   3. Nyt fra formanden: Ingen meddelelser.
   Nyt fra arbejdsgrupper:
   a) Sociale arrangementer: Der er initiativer omkring arrangementer til Halloween og jul
   bl.a.
   b) Byforskønnelse/ prisuddeling: Ideer til konkurrence til generalforsamlingen. Der er et
   ønske om nye net til fodboldsmålene ved savværket, og Bylavet er blevet spurgt om vi
   vil sponsorere nettene. Et enig bylav giver til tilladelse til at indkøbe to net og bylavet
   betaler.
   c) Pr. gruppen: Der har været besøg fra KBH’ universitet af studerende omkring den gode
   fortælling af bosætning i yderområdet.
   d) Frejlev Arkivet: Der er oprettet en hjemmeside, www.frejlevarkivet.dk, der er gang i
   registrering. Mangler stadig Hjælp.
   e) Bosætning: Der har været et møde med Arne fra Kommunen omkring fart, vejanlæg og
   trafiksikkerhed.
   4. Økonomi: Der blev redegjort for indtægter og udgifter omkring bylaves likviditet. Det
   samme omkring Frejlev Arkivet. Ingen kommentar.
   5. Generalforsamling den 20/6 : På valg: Jesper( ønsker ikke genvalg) Lennart, og Dan
   Fra kl. 11 til 13 vil nærpolitibilen være tilstede.
   6. EVT: Bl.a. orientering og petanquebane i Helgas Have, med stor tak til alle donationer. En
   løs snak om hvad og hvordan man måske kunne bidrag med aktiviteter til de unge.
   7. Næste møde. Konstituerende møde den 24/ 6 2021 kl. 1830 ved tingstedet. Hvis vejret er
   drilsk, i Frejlev arkivet.
   Referent: Peter Henriksen


   (PS. Vi glemte på mødet at aftale SctHans arrangement i grusgraven!...
   Men Troels har efterfølgende bekræftet at han arrangerer det)

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


   Referat af møde 20./10 2020
   i Frejlev Arkivets lokaler   Mødt: Stig, Dan, Torben, Ina, Ole, Troels, Jesper, Anette & Marianne.
   Afbud fra Lennart og Peter.

   1. Godkendelse af referat.
   2. Godkendelse af dagsorden.
   3. Nyt fra formanden
    Nyt fra Arbejdsgrupperne:
    A: Sociale arrangementer: Tovholder: Dan.

    B: Byforskønnelse/prisuddeling: Tovholder Troels.
    C: PR gruppe: Tovholder: Ina.
    D: Frejlev Arkivet: Tovholder: Jesper.
    E: Bosætning: Tovholder: Ina.
   4. Økonomien ved Torben
   5. Kommende arrangementer hvad er der på kalenderen.
   6. Eventuelt:
   7. Næste møde:


   1. Godkendt
   2. Godkendt.
   3. Intet nyt fra formanden
    Arbejdsgrupper:
    A: Det forsøges at lave Halloween sammen med kirken, men pga. Corona bliver det til en tur rundt om kirken. Vi vil på Facebook opfordre til alle at tænde lys udenfor, for at hygge lidt i den mørke tid. Vi forsøger at afvikle juletræstænding, men pt. mangler vi en julemand. Dan forsøger og Ina hjælper. Men det afhænger om vi må for Coronaen. Ina spørger den nye købmand om han vil sponsere noget.
    Udvalget arbejder på at lave en ”Foreningernes Dag” i maj. Der bliver sendt indbydelse ud til relevante foreninger i vores område.
    B: Der er fundet en vinder, Formanden og fotografen tager ud og aflevere et gavekort til købmanden.
    C: Der efterlyses nogle ”værdi ord” som kan bruges i en beskrivelse om hvorfor at Kettinge/Frejlev er værd at flytte til. Forslag sendes til Ina. Der blev talt om en velkomst folder som skulle ligge hos købmanden. Facebook skulle have et punkt som hedder indmeldelse i Bylauget. Ideer søges.
    D: Jesper oplyser at han ikke kan afse tiden til det, Troels vil indkalde arbejdsgruppen. Der er åbent Arkiv d 14./11.
    E: Der har været lavet en trafiktælling og kommunen har sendt os resultatet.  Der har været en måling i efterårsferien og den viser at 25% har kørt for hurtigt på Grønnegadevej. Vi afventer andre målinger.
   4. Der er ikke sket noget siden sidst. 
   5. Det er kun juletræstænding som er omtalt.
   6. Der skal vare et møde i Landdistriktspuljen i Kettinge Forsamlingshus d.26/10. Troels oplyser at der ligger 3 mil. kr. som venter på ansøgninger. En ide kunne være at genoprette kirkestien fra Kettinge til Tokkerup.
   7. Næste møde: d.12/01-2021 kl. 19.00  i arkivet.


   Referat Stig Nielsen


   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


   Referat af bylavs møde Torsdag d.20/8 -2020 kl. 16.00 I Frejlevs Arkivets lokaler


   Tilstede: Dan, Torben, Stig, Ina, Ole, Troels (kun første Punkt) Marianne og Anette


   Afbud fra: Jesper og Lennart.


   Dagsorden:
   1. Møde med repræsentant fra kommunen Sheila og Søren: Her drøftede vi muligheder for samarbejde og
   muligheder omkring beplantning, trafik og fartsinkende foranstaltninger, arkiv og
   Arkibas, Min Landsby app og Naturlandet app.


   2. Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af punkt Økonomi.


   3. Nyt fra Arbejdsgrupperne:
   Sociale arrangementer: Tovholder: Dan. Intet nyt
   Byforskønnelse/prisuddeling: Tovholder Troels. Intet nyt
   PR gruppe:.Tovholder: Ina. Intet nyt
   Frejlev Arkivet: Tovholder: Jesper. Peter og Ole berettede om igangsættelse af indkøbt udstyr til registrering af arkiv.
   Bosætning: Tovholder: Ina. Intet nyt


   4. Ansøgninger til Landdistriktspuljer. Troels søger til åbning fest af Min Købmand, Intet nyt
   Ole prøver at lave en ansøgning til Helgas have (legeredskaber) Kigger stadig på  muligheder.


   5. Kommende arrangementer hvad er der på kalenderen: Der blev lavet et udkast til Årshjul,
   med arrangementer Bylavet står for, er med til, og andre lokale tiltag. Næste
   arrangement er åbning af Min Købmand i oktober, Den 14/11 Åbent hus i arkiv. Iflg.
   Referat den 11/1 19 holdes åbent hus to gange i arkivet. Midt Maj og midt november.


   6. Økonomi: Saldo den 20/8 : Kr. 37.500,43 og arkivet er det uændret.


   7. Eventuelt:


   8. Næste møde: Den 20/10 kl. 1830 i Frejlev Arkiv.


   Referent: Peter Henriksen


   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


   Referat af det konstituerende møde 29. juni 2020 kl. 19,00 ved tingstedet.


   Dagsorden: Godkendt


   Bestyrelsen består af: Stig Nielsen, Dan Christiansen, Torben Jensen, Ina Klaaby Ludvigsen,
   Ole Pedersen, Troels Jørgensen, Lennart Dambo-Andersen, Jesper Smith og Peter D. Henriksen
   Suppleanter består af: Anette Holse, Marianne Vennevold
   Bilagskontrollanter består af: Jan Jacobsen Og Jan Gleie


   Konstituering:
   Formand: Stig Nielsen  
              Næstformand: Ina Klaaby Ludvigsen
              Kasserer:   Torben Jensen
              Sekretær:   Peter D Henriksen
              Webmaster: Ole Pedersen


   Arbejdsgrupper:
   Sociale arrangementer:             Tovholder  Dan, Ina, Torben, Troels, Anette og Marianne
   Byforskønnelse/prisuddeling: Tovholder Troels, Torben, Ole
   PR gruppe:                                   Tovholder Ina, Dan, Ole, Peter, Stig,
   Frejlev Arkivet:                            Tovholder Jesper, Peter, Troels, Stig, Ina
   Bosætning:                                   Tovholder Ina, Peter, Ole, Torben, Anette og Marianne


   Kommende arrangementer: Et tidligere aflyst møde med kommunen, Åben arkiv( dato kommer)


   Landdistriktspuljer. Troels søger til åbning fest af Min Købmand, Ole prøver at lave en ansøgning til Helgas have (legeredskaber)


   Eventuelt:


   Næste møde:20. august kl 16 i arkivet.


   Referat Peter D. Henriksen


   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


   Referat af Kettinge Bylavs møde den 8/6 2020 Kl 19.


   Afbud fra Ole
   Tilstede: Dan, Torben, Stig, Lennart, Ina, Jesper, Troels, Marianne og Peter


   Referat fra sidste møde godkendt.


   Dagsorden Godkendt


   Siden Sidst:
   Fra Formanden:

   Orienteret om møder der var aflyst, aflysning af skraldindsamling og info fra Guldborgsund Kommune vedr. genåbning.


   Fastelavn: Der deltog mange til fastelavn og igen et godt arrangement.


   Arkiv: Der er indkøb hardware og reoler. Der mangler en router(tjek) Jesper vil høre Ole omkring opsætning af router.

   Der er aftalt at arkiv udvalget mødes snart og Troels indkalder.


   Orientering om Min Købmand:
   Bygningerne er købt, Nøglerne bliver overdraget den 15/6.
   Nødvendigt lån er hjemtaget.
   Lejekontrakt af tankanlæg er lavet.
   Der står ca 70 – 75 personer klar til at gå i gang med renovering.
   Andelsbeviserne er på vej ud.


   Økonomi:
   Kettinge Bylav
   Årsregnskabet er afsluttet og underskrevet af bestyrelsen. Saldo den 31.12 2019 kr 41.183,84
   Udgifter til min Købmand, fastelavn og stenhugger gør at saldo den 06.06.2020 er kr 35.043,14


   Arkiv:
   Årsopgørelse 31.12.2019 kr. 398.848,77


   Generalforsamling:
   Vi holder Generalforsamling på Mølledagen den 21. juni kl. 11,00 ved Tingstedet.
   Kl. 9 Åbner Møllen
   Kl.10 Gudstjeneste i Grusgraven, derefter er der kaffe ved Møllehuset
   Kl. 11 Generalforsamling i Kettinge Bylav
   Kl.11.45 opvisning af ryttere i Grusgraven.
   Kontingent kan indbetales på MobilePay nr. 22 28 41 06 minimum kr. 50,-
   Konstituerende møde den 29/6 kl 19 ved tingstedet.


   Evt.


   Referent Peter Henriksen


   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


   Bestyrelsesmøde mandag d. 13. jan. 2020 kl. 19,00 i Fritidscentret.

    

   Til stede: Troels, Lennart til kl 20, Dan, Torben, Stig, Ina, Ole

    

   Inden dagsorden var Anita fra Borgernært Politi til stede for en kort, gensidig orientering om rigets almindelige tilstand. Statistikken for 2019 viste at vi lever i et relativt fredeligt sogn. Anita anbefalede at Bylavet tager kontakt til vores naboer – Nysted og Ø Ulslev med henblik på at kunne holde hinanden opdateret på eventuelle tendenser, samt evt at arrangere et fælles ”Bo Trygt” arrangement. (Læs mere om et sådant arr. på Det Kriminalpræventive Råd.

    

   Dagsorden:

    

   Godkendelse af referat fra 11. nov. 2019. - Godkendt

                    

   Godkendelse af dagsorden. - Godkendt

                    

   Siden sidst:

   Fra formanden:

   Lavet har afgivet høringssvar til kommunens kulturpolitik.

   Deltagelsen ved årets juletræstænding var begrænset. Mange andre lignende arrangementer samt Black Friday var nok medvirkende årsag. Og byens brugs var jo også lukket…

    

   Evt. fra udvalgene:

   Arkivgruppen har købt pc til kommende registrering af arkivet, og er langsomt ved at komme i gang.

                  

   Orientering om ”Min købmand”

   Troels kunne fortælle at bygning incl tankanlæg efter forhandlinger med Sakskøbing Brugs nu kan købes for kr 1,3 mio samt at Mia Frederiksen i denne uge etablerer et ApS til køb af ejendommen.

   Der er indtil nu givet borgertilsagn om køb af ca 250 anparter a kr 2.500. Istandsættelse ventes at koste ca 1 mio kr. Salg af brændstof ventes at kunne indbringe i nærheden af kr 170.000 årligt, og øvrige indtægter skal komme i form af den husleje en selvstændig Dagrofa-købmand skal betale for drive forretning fra bygningerne.

   Der vil blive opsat et ”barometer” ved bygningen som skal vise hvor langt man kommer med at indsamle de penge som anpartssalget indbringer.

    

   Økonomi

   Lavets kassebeholdning 12.jan 2020 er kr 41.183,84

   Arkivets kassebeholdning er på kr 398.855,09

   Arkivgruppen har endnu ikke fremlagt budget for digital registrering af arkivet.

    

   Kommende arrangementer:

   Fastelavn søndag 23. feb. 2020 Kl. 10:00 i kirken. Tøndeslagning i savværket klokken 11:00

   FDF/Stig sørger for tønder, og Torben sørger for kaffe og fastelavnsboller.

   Deltagelse gratis for børn. Kaffe og kage kan købes.

   Ina laver opslag, og sender det til Torben.

    

   Skraldindsamling lørdag 21. marts 2020 kl. 09:30

   Dan beder Irene om suppe.

   Ole laver opslag og sender det til Torben.

    

   Eventuelt

   Dan meddelte at han ved næste generalforsamling ønsker at udtræde af bestyrelsen.          

                   

   Næste mødedato.

   Torsdag den 19.marts kl 16:00. Søren Meilvang, Kommunen kommer, og efter hans tilstedeværelse fortsættes med almindeligt bestyrelsesmøde.

    

   Kaffe og kage næste gang: Lennart iflg. turnus.

    

   Referat: Ole        


   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


   Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 11. nov. 2019 kl. 19,00 i Fritidscentret.

    

   Dagsorden:

    

                     Godkendelse af referat fra 2. sept. 2019.: Godkendt

                    

   Godkendelse af dagsorden.: Ønsket ændring, at punktet Økonomi kommer på.    Godkendt

                    

                     Siden sidst:

   Arkiv gruppen: referat af mødet den 30.10.2019 redg. af Peter

    

   • Åbent Hus

   Der holdes åbent hus lørdag den 9. november kl. 13.00 til 16.00

   Kirsten får annonce i Ugeavisen og Sakskøbing Avis

   Peter får opslag på Facebook

   Troels får artikel i Folketidende

   Jesper foretager det store indkøb

    

   • Digitalisering

   Jesper har kontakt til Bjørn Melgård som vil hjælpe og sætte os i gang med et system til digitalisering.

   Der er oprettet en Google konto

   Der indkøbes en bærbar Computer og en mobiltelefon (evt. 2 stk.), og der oprettes en netværksforbindelse til arkivet med en Router

   Til EDB-rummet indkøbes et antal hylder til opbevaring af mapper m.m.

   Til systemet tilkøbes og installeres Antivirus.

   Peter og Jesper er tovholdere på indføring af digitalisering, og fremkommer med et budget på udgiften hertil.

    

   • Andre aftaler

   Datoer for de næste åbent hus-arrangementer:

   Forår 2020 - 16. maj kl. 13.00- 16.00 (

   Efterår 2020 - 14. november kl. 13.00 – 16.00

   Indtil videre deles Peter og Jesper om nøglen til arkivet.

   Kirsten forsøger at få fat i pedellen for at høre om muligheden for at få 2 ekstra nøgler (er sket)

    

   Åbent hus i Arkivet: Godt besøg, folketidende var forbi, fik en del nyt materiale. Stor tilfredshed.

    

   Møde i Pr Gruppen: 30/9-2019

   Dagsorden:

   Eventuel Flyer – sendt af Ole til Ina for print til at lægge i Brugsen

   Facebook

   Min Landsby app

   Nye medlemmer

    

   Min landsby app – koster den fortsat penge? Eller er den betalt i Kommune regi.

   Ina undersøger for mere info.

    

   Facebook gruppen bruges som nyhedsbrev – evt. mail? Evt. må Facebook at der er sket noget nyt på hjemmesiden.

   Mål for gruppen – Hvad går pengene til? Hvorfor skal man melde sig ind i Bylavet.

   Fast opslag på Facebook omkring kontingent til Bylav, samt link til hjemmesiden.

   Referater ligger på hjemmesiden.

   Aftale på møder hvad der skal lægges ud hvor – teasers.

   VÆRDIORD

   Udbrede kendskab til byen og lokalområdet.

   Talerør for foreninger og til kommunen.

    

   Legens dag?

   Naturens dag?

   Tryghed i lokalsamfundet¨.

    

   Ina adgang til hjemmesiden – opdaterer hjemmesiden osv.  Evt knap på hjemmesiden til BLIV MEDLEM

   Snakke med Torben omkring fast opslag på Facebook omkring medlemskab.

   Mobilepay? Torben kan måske snakke med banken om hvordan vi gør.

    

   Opfordre til godt naboskab – byd nye velkommen.

    

    

   Møde i bosætningsgruppen d 2 oktober.

    

   Færdsel og trafik i Kettinge By, Rågelundevej og Grønnegadevej.

    

   Peter tager fat i Politiet og tager svar med til bestyrelsesmøde den 24. oktober.

    

   Argumenter er:

   • Ingen fortov
   • Børnehave
   • Dagpleje
   • Rideskole
   • Skolebus
   • Ældre
   • Handlende i brugsen
   • Forsamlingshuset
   • Indkørsler ud til en vej uden fortov

    

   Hvad kunne være bedst i forhold til at skabe tryghed på vejene?

    

   Det der opleves, er meget tung trafik, meget høj hastighed (i enden mod biogassen kører mere end 50% mere end 50 km i timen

   Der blev lavet en trafiktælling og efterfølgende blev byskilt flyttet og der blev lovet en ny trafiktælling.

   Hvis enighed i bylav, kan der laves en ”nabohøring” hvor alle involverede på de to gader kan komme med besyv omkring tryghed osv.

    

   Andet nyt:

   Der er møde mellem tryghedsambassadører og politiet den 20. nov.

   Der er sendt høringssvar vedr. Kommunes Kulturpolitik.

                  

   Brugsens lukning. Der er stadig en gruppe der hårdt og hurtigt arbejder på at holde en butik, i Brugsens lokaler i Kettinge. PT er der en del muligheder. Så snart der noget helt konkret, kommer der mere information.

                   

   Juletræstænding d. 29. nov. 2019.: Troels kommer med træ, Torben sørger for gløgg, æbleskiver og kakao. Dan taler med Møllelav og Børnehytte.

    

   Økonomi: Der har været en fornuftig stigning i medlemskontingent. Kontant beholdning den 10/11 2019 er kr. 42.427,74

                  

   Eventuelt   
            

   Næste mødedato. Den 13. januar 2020 kl 19 i arkivet. Mulighed for extraordinære møder.

    

   Kaffe og kage på næste møde den 13/2: Ina

     

   Referent :Peter Henriksen


   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


   Referat af bestyrelsesmøde mandag den 2. sept. 2019 kl. 19,00 i Fritidscentret  Frejlevarkivet.

   Tilsted: Lennard, Stig, Dan, Troels, Jesper, Ina, Torben, Ole og Peter


   Dagsorden:

                     Godkendelse af referat fra konstituerende møde 17 juni 2019. Godkendt

           

                     Godkendelse af dagsorden. Godkendt


                    Siden sidst: -Skt. Hans i grusgraven. Det var mange til spisning og der kom flere til ved bål tænding. Super arrangement

   • Plantedag i grusgraven. Rigtig godt besøgt. Der var mange besøgende. Stor rus.
   • 10 år jubilæum i ride centret.
   • Møde om Guldborsund Kommunes Kulturpolitik. Vi havde en repræsentant med. Dan og Peter udformer høringssvar.
   • Den 20. august havde vi besøge af den mobilepolitistaion. Bl.a. ud fra observationer fra politimanden og fra borger til Kettinge, vil vi sætte fokus på Trafikken i Kettinge ” bymidte” bl.a. Bylavet har nedsat et udvalg. Ina indkalder til møde og hvis der er andre der har bidrag, er de velkommen til at kontakt Ina elle andre lav medlemmer.
   • NYT fra Kommunen. : d. 27/9 er der prisfest på nyk. F. teater. – Nyk. F. hallen har 50-års jubilæum – Husk naturens Dag den 8/9. – d. 14/9 er der foreningernes dag, holds i nyk. F. centrum.
   • D. 25/9 har vores egne motionscentret 25-års jubilæum.

                   Økonomi

   Saldo den 1/9 2019 er 38.135,74.

   Vi vil gerne arbejde med at der er flere der bliver medlemmer af Kettinge Bylav. Pr- gruppen holder planlægnings møde.


                   Arkivet

   Troels indkalder til Arkiv udvalgsmøde..Snart


                   Kommende arrangementer

   - Vores næste arrangement er Juletræstænding den 29/11 2019

   Vi talte om at få gang i lidt halloween sjov ud i fremtiden, måske med rollespil mv. folk med gode kontakter må gerne henvende sig til bylavet. Tak.

    

                   Eventuelt


                   Næste møde dato Den 24/10 kl 16


                   Kaffe og kage til næste gang Dan og han laver en turnus plan😉


   Referent Peter Henriksen


   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


   Referat af Konstituerende møde 17. juni 2019 kl.19,00 ved tingstedet.


   • Deltagere: Stig, Dan, Lennart, Troels, Jesper, Ina, Torben og Peter.
    Afbud fra Ole


   • Ny bestyrelse består af: Ole Pedersen, Peter Henriksen, Ina Ludvigsen,

                     Torben Jensen, Troels Jørgensen, Jesper Smith, Lennart Damsbo-Andersen,

                     Stig Nielsen, Dan Schier Christiansen. Velkommen til Ina


            Suppleanter: Jette Lunde, Marianne Vennevold. Suppleanterne må meget gerne deltage i Bylavsmøderne


              Revisor og suppleant: Ole Nielsen, Ib Henriksen.


   • Konstituering:


   Formand: Dan

   Næstformand: Stig

   Kasserer: Torben

   Sekretær: Peter

   Webmaster: Ole


   Arbejdsgrupper:


   Sociale arrangementer: Troels, Dan, Torben, Ina og Jette

   By forskønnelse / prisuddelinger: Ole, Troels og Torben

   Pr gruppe: Ole, Dan, Stig og Peter

   Frejlev arkivet: Troels, Jesper, Stig, Ina og Peter

   Bosætning: Ina, Ole, Torben, Peter og Jette


   På næste lav møde taler vi om gruppernes arbejde.

   • Trækning Gæt et sted: Vinderen er Christina Schjøtt. Tillykke.
   • Vinder af flotteste hus: Billede nr. 8 (Enghavevej 17)


   • Rettelse til sidste referat: FDF have en del udgifter til Fastelavns arrangementet, som Bylavet har besluttet at dække. Beløbet er omkring Kr.1033,- ved en fejl er dette ikke komme med i sidste referat.


   • Kommende arrangementer Sankt Hans i Grusgraven


   Program; 18.30 Bylav sørger for at grillen er klar, medbring mad og drikkelse.

   Kl. 21 vil der være båltale og bålet bliver tændt


   • Eventuelt: Der er næsten samme medlemsindbetaling som sidste år. Et kommende fokusområde er at styrke medlemsantallet.

   Få et MobilePay nr. og ført ind på hjemmesiden med min 50,00 kr.

   Der er blevet solgt en sten


   • Næste møde den 2/9 2019 kl. 19. I Frejlev arkivet


   Kaffe næste gang: Torben


   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


   Referat af bestyrelsesmøde mandag den 6.maj 2019 kl. 19,00 i Fritidscentret Frejlevarkivet.


   Tilstede: Ole, Stig, Jesper, Lennart, Troels, Dan, Torben og Peter.

   Afbud fra Jette


   Dagsorden:

   Godkendelse af referat fra sidste møde d. 4. februar 2019. GODKENDT

   Godkendelse af dagsorden. Tilføjelse: Omkring arkiv skal der tages stilling til vedtægtsændring. Godkendt


   Siden sidst:

   Fastelavns søndag 3. marts 2019. Super Godt arrangement, fin deltagelse og god stemning. Næste  år opfordres voksne også at til at være udklædt.


   Affaldsindsamling 23. marts 2019. Det var 29 deltagere. Et godt arbejde omkring uddelegering af ruter.


   Økonomi

   Saldo den 5/5 2019 Kr.30.296,57


   Arkivet

   Den 6/5 var der besøg af 4. klasserne fra Nysted skole. I to timer fik omkring 30 engagerede børn lov til at gå i arkivet.

   Omkring registrering: Ved brug af Arkibas kræver det en del vedtægtsændringer, og der er også andre store udfordringer bl.a. omkring indsamlings område mv. Derfor arbejder bylavet med at komme på Guldborgsund kommunes Arkibas licens. Ulempe: Det er lidt dyrere.


   Ændringer i Kettinge Bylav vedtægt: under §1 tilføjes: "Samt opretholde driften af Frejlev Arkiv og forvalte arkivets formue.

   Regnskabsåret ændres fra 1.4  - 31.3 til 1.1 – 31.12.

   Kettinge bylav og Frejlev arkiv har adskilt regnskab.

   NB! I indkaldelse til generalforsamling gøres opmærksom på mulig ekstra generalforsamling. Der skal være 2/3 tilstede ved ændring af vedtægter.


   Der indkaldes til Arkiv møde, bl.a punkter omkring registrering og planlægning af en åbent arkivdag. Troels indkalder


   Tryghedsambassadøren

   Kontaktoplysningerne er ude, hænger i Brugsen, hallen og er tilgængelige på nettet, Kettinge bylavs hjemmeside. Vi har arbejdet på at få en Mobil politistation ud på Mølledagen, men det har ikke været muligt. Ved sidste besøg af den Mobile politistation i april, kom der mange besøgende.


   Nej til centerudvidelse Guldborgsundcenteret.

   Bylavet har underskrevet protest mod centerudvidelsen.


   Brev fra Ina Ludvigsen om trafikstrækningen Grønnegadevej m.m.

   Dan sender bylavets svar. Bylavet var glade for henvendelsen, TAK


   Ny bog: Fra bondedreng fra Frejlev på Lolland til Ridder af Dannebrog.

   Ny bog skrevet af Poul Erik Lindelof og kan købes via Saxo. Arkivet har modtaget et eksemplar.


   Beplantning af frugttræer m.m.

   Der bliver indkaldt til møde med kontaktperson fra kommunen. Hvor der bl.a. skal mere klarhed omkring de lovede beplantninger, bord og bænke samt en diskussion omkring muligheder for løsninger af lokale problematikker, f.eks. omkring trafik.

                   

   Kommende arrangementer:

   Kulturpolitik på rådhuset Guldborgsund Kommune 7. maj kl. 18 – 21 Peter deltager

   Mountainbike løb mv. i Kettinge grusgrav den 5/6

   Mølledag og Generalforsamling i Bylavet (På valg Jesper, Troels, Torben, Lennard og Dan.) 16.juni

   DM cykelløb 22 – 23 juni

   Haveforeningens Planternes dag i Kettinge grusgrav den 11/8


   Eventuelt


   Næste møde: konstituerende møde den 17/6, ved tingstedet. Kl. 19 (ved dårligt vejr i Arkivet)

   Kaffe og kage til næste gang. Peter


   Referent: Peter Henriksen


   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


   Referat af bestyrelsesmøde mandag den 4. februar 2019 kl. 19,00 i Fritidscentret - Frejlevarkivet.

   Tilstede: Dan. Lennart, Stig, Torben, Troels, Jesper, Ole og Peter

   Afbud fra Lisa

   Dagsorden:

   Godkendelse af referat fra sidste møde d. 12. nov. 2018. - Godkendt


   Godkendelse af dagsorden. - Godkendt


   Siden sidst:

   Dialogmøde Kulturelt Samråd Guldborgsund Kommune 1. okt.2018. Ved Peter.

   Kort orientering om muligheder for at søge om midler til offentlige kulturelle arrangementer.

   Juletræstænding 30. nov.2018. - Der var ingen bemærkninger, det gik godt.


   Økonomi

   Kassesaldo er : kr. 30544,07


   Arkivet

   Jesper undersøger et par muligheder for arkivregistrering i systemet Arkibas, samt hvad der skal indkøbes af udstyr.


   Tryghedsambassadøren.

   Der er blevet afholdt et møde med Politi og alle tryghedsambassadørene, hvor der blev udvekslet erfaringer med samarbejdet.

   Politiet ville gerne komme ud med deres nærpolitistation, hvis der var arrangementer i lokalområdet.

   Bylavet prøver at foreslå den 16. juni 2019, hvor der er Mølledag og valg til Kettinge Bylav.

   Peter arbejder på en flyer med kontakt info på Tryghedsambassadørene.

   Hvis muligt vil kontaktinfo også være tilgængelig ved opslag i hallen og Brugsen, samt på Bylavets Hjemmeside www.kettinge.4892.dk og Facebookside.
   Hjemmesiden / Facebook

   For at nå så bredt ud som muligt, opdateres begge sider.


   Kommende arrangementer:

   Fastelavns søndag d. 3. marts 2019. - Nærmere info kommer følg opslag

   Affaldsindsamling d. 23. marts 2019. - Nærmere info kommer følg opslag


   Meddelelser

   Der er DM cykelløb den 22. og 23. Juni i Kettinge Nysted området.

   Bylavet søger Guldborgssund kommune om nogle frugttræer. Der er et udvalg der har udpeget mulige beplantningssteder.


   Eventuelt

   Næste møde: Den 6/5 2019


   Kaffe og kage næste gang: Jesper


   Referent: Peter


   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


   Referat af bestyrelsesmøde mandag den 12.nov 2018 kl 19:00 i Fritidscenteret, Frejlevarkivet


   Til stede: Jesper, Stig, Troels, Dan, Torben, Ole.

   Afbud: Peter, Jette, Lisa.


   Godkendelse af referat fra 3.sep: OK

   Godkendelse af dagsorden: OK


   Tilbagemelding vedr møde med Kulturelt Samråd udsættes pga Peters fravær.


   Evaluering af Aktiv Kettinge: Vi har afrapporteret til kommunen.


   Kassen: Saldo 10.nov: kr 31.198,32


   Arkivet: Der holdes Åbent Hus søndag den 18.nov kl 13 - 16.Digitalisering: Arkibas startes op med Jesper som tovholder.

   En Arkivleder skal inden for 5 år uddannes på Arkibas kursus indenfor en 5 års periode efter opstart.


   Tryghedsambassadør: Politiet vil gerne lave et oplysningsmøde. Vi skal have Peter / Karsten med i processen, og så annoncere et sådant møde for at få budskabet ud i lokalområdet. Det skal så anonceres på facebook og www.


   Åbent Hus i Arkivet den 18.nov: Bent S, Kirsten P og Jesper vil være til stede.


   Juletræstænding fredag den 30.nov:

   FDF/Stig stiller 3 x 6 m pavillon op ved møllehuset.

   Dan koordinerer med Børnehytten, sponsorer og damer vedr gløgg  osv.

   Peter sørger for juletræ på fod.

   Troels sørger for opslag vedr arrangementet. - opslag fra 2017 skal tilrettes.


   Evt:

   Der har været rollespillere i Frejlev gl mejeri. De har lejet det for et år, og ventes at lave flere aktiviteter i løbet af 2019. Bl. a. 10.-14.juli.

   Cykelstien forbi Fuglsang indvies torsdag den 29.nov kl 13 ved Fuglsang Kunstmuseum. Folk opfordres til at møde op.

   Hjerteløber uddannelse. Bylavet har modtaget en opfordring til at samle et hold til hjertestarter uddannelse. Vi afventer, idet Kettinge Motionscenter har planer om det samme i løbet af 2019.


   Næste møde: mandag 4.feb 2019 kl 19 i Fritidscenteret. Kaffe/kage: Stig


   Referat: Ole


   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


   Referat af bestyrelsesmøde mandag den 3. september 2018 kl. 19,00 i Fritidscentret. Frejlevarkivet.

   Tilstede: Dan, Troels, Torben,Stig, Ole, Lisa og Peter


   Afbud: Jesper


   Dagsorden:


   Godkendelse af referater fra sidste møder 28 maj og 19 juni.

   Begge referater godkendt


   Siden sidst:   

   Aktiv Kettinge.

   Aktørerne/udstillingerne have gjort meget for et godt arrangement. Der var en god stemning blandt de besøgende. Vi have måske forventet flere, men der var mange der benyttede sig af det gode vejr til en dukkert i Kettinge friluftsbad.


   Vores lille spørgeundersøgelse fortalte, at børnefamilierne var glade for at bo i Kettinge/Frejlev, Børnene trives og ikke større ønsker om højre aktivitetsniveau


   Mølledag og Generalforsamling.

   Tilfredshed med generalforsamling. Pænt fremmøde og en god og hyggelig stemning. Det har en god virkning med gudstjeneste, de mange små aktiviteter og det store tilløbsstykke ride showet.


   Indkommende kontingenter: kr. 7.030,-


   Sankthansaften.

   Et godt arrangement, med en flot opbakning. Der var en god og hyggelig stemning. Ros til båltalerne og der var et flot bål.


   Åbent arkiv.

   Der bliver indkaldt til arkivmøde med henblik på planlægning af åben Frejlev arkiv på Arkiv dagen lørdag den 10/11 2018


   Borgernært Politi:

   PH informerede kort om tilsendt materiale. PH kontakter vores kontaktperson og hører om mulighed for foredrag omkring misbrug af hash mv i de mindre samfund.


   PH kontakter Karsten vedr. møde.


   Kassen.

   Kassebeholdning er den 3/9 2018 : kr. 34107,07.

   Der kommer en regning på udgift til navn på en sten.


   Arkivet

   Jesper er kommet med et forslag til at vi kan komme i gang med at registrere arkivet. Der bliver indkaldt til møde.


   Kommende arrangementer:

   Info fra Gundborgsund kommune:  vedr. foreningernes dag, Temamøde Vejen til flere frivillige den 27/9, Møde: den 1/10 Dialog om kulturelt Samråd, Dan og PH deltager


   Eventuelt

    

   Næste møde.

   Den 12/11 kl. 19 i Frejlev arkiv


   Kage og kaffe næste gang.

   OLE


   Referent: Peter


   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


   Referat:


   Konstituerende møde 19. juni 2018 kl.19,00 ved tingstedet.


   1.Deltagere : Ole Pedersen, Peter Henriksen, Lisa Bach Johansen, Torben Jensen, Troels Jørgensen, Jesper Smith, Stig Nielsen, Dan Schier Christiansen.

   Afbud fra : Lennart Damsbo-Andersen, Dorthe Schilling


   2.Ny bestyrelse består af: Ole Pedersen, Peter Henriksen, Lisa Bach Johansen, Torben Jensen, Troels Jørgensen, Jesper Smith, Lennart Damsbo-Andersen,

                      Stig Nielsen, Dan Schier Christiansen.


               Suppleanter: Jette Lunde, Dorthe Schilling.


               Revisor og suppleant: Ole Nielsen, Ib Henriksen.


   3.Konstituering:


   Formand: Dan Schier Christiansen

   Næstformand: Stig Nielsen

   Kasserer: Torben Jensen

   Sekretær: Peter Henriksen

   Webmaster: Ole Pedersen


   Arbejdsgrupper:


   Sociale arrangementer: Troels, Dan, Lisa, Torben og Jette

   By forskønnelse / prisuddelinger: Ole Troels og Torben

   Pr gruppe: Dan, Ole, Peter og Stig

   Frejlev arkivet: Troels, Jesper, Stig og Peter

   Bosætning: Ole, Lisa, Torben, Peter og Jette


   4.Trækning gæt et sted: Stedet var Landbogård.

   5.Vinder af flotteste hus: Præstgårdsstræde  2.


   6.Kommende arrangementer Sankt Hans i Grusgraven


   Program; 18.30 Bylav sørger for grillen er klar, med bring mad og drikkelse.

   Kl. 21 vil der være båltale og bålet bliver tænd.


   7.Eventuelt


   8.Næste møde den 3/9. 2018 kl. 19 i Frejlev arkiv


   9.Kaffe næste gang: Dan   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


   Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 28. maj 2018 kl. 19,00 i Fritidscentret.


   Afbud: Arja, Jesper


   1.Godkendelse af referat fra sidste møde 12. marts 2018. Godkendt


   2.Siden sidst.

   Skraldindsamling 24. marts – fint fremmøde. Dejlig suppe som altid, lavet af Irene.


   3.Kasserer tal: pr. 28/5-2018

   Saldo for Kettinge bylav kr. 23.731,57

   Saldo for Frejlev arkivet kr. 407.802,19


   4.Arkivnyt. Der har været møde med Nysted arkivet (Ringsing) for at høre/få inspiration til hvordan vi kan få digitaliseret Kettinge arkivet.  Har aftalt et nyt møde hvor John Voigt deltager.


   5.Kommende arrangementer: 


   Søndag den 3. juni ”Aktiv Kettinge 2018” kl. 11-17


   Generalforsamling. Søndag den 17/6 kl. 13. Torben sørger for dagsorden/regnskab. Torben/Troels og Ole sørger for – stem på et hus og gæt et sted.


   Sct. Hans i grusgraven lørdag den 23. juni. Troels/Torben sørger for opslag. Troels sørger for sange.


   6.Evt.


   7.Næste mødedato: Tirsdag den 19/6-2018 kl. 19 ved Tingstedet.


   8.Kage næste gang.  Jesper sørger for kagen.


   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 12. marts 2018 kl. 19,00 i Fritidscentret.


    


   Afbud: Lennart


   1.Godkendelse af referat fra sidste møde15. januar 2018. Godkendt


   2.Siden sidst.


   Fastelavn vellykket arrangement med ca. 80 fremmødte børn.


   ”LandsbyApp” – Ole undersøger materialet til næste møde.


   Dan og Torben har været på kursus i at søge tilskudsordninger.


   Arja og Lise kigger på forslag til brochure om Kettingeområdet til brug for børnefamilier som holder ferie her i området.


   3.Kasserer tal: pr. 12/3-2018


   Saldo for Kettinge bylav kr. 24.106,32


   Saldo for Frejlev arkivet kr. 407.802,19


   4.Arkivnyt. Troels undersøger en dato for møde med Nysted.


   5.Kommende arrangementer: 


   14. marts, planlægningsmøde for 3. juni


            24. marts, Skraldindsamling kl.10. Vi mødes kl. 9.30.


            Torben sørger for sække/veste/handsker/øl/vand


            Der skal sættes opslag op. Irene laver suppe. Lone køber skåle/skeer.


                                                        

   6.Evt. plantemarked i august. Haveselskabet vil gerne mødes med Troels og Jesper vedr. arrangementet i 2019 (2. søndag i august).


    


   7.Eventuelt. Vi talte om ride skik. Lisa sender et forslag, som hun kan sætte på Facebook. ”Fra rytter til rytter”


    

   8.Næste mødedato: mandag den 28/5-2018 kl. 19 i Fritidscentret.   9.Kage næste gang. Den sørger Troels for pga. manglende afbud 😊


    

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


   Referat af møde mandag den 15. januar 2018 kl. 19,00 i Fritidscentret.


   Afbud: Arja og Lennart


   1.Godkendelse af referat fra sidst 9. oktober 2017. Godkendt


   2.Siden sidst. Juletræstænding den 1. dec. var godt besøgt. Vælgermødet gik fint, helt fyldt op i salen. Nytårsmarchen var en succes. Godt arrangeret af Kettingemotionscenter/Carsten Latocha.


   3.Kasserers tal. Pr. 14/1-2018:


   Saldo for Kettinge bylav kr. 24.630,32 kr.


   Saldo for Frejlev arkivet kr. 407.802,19


   4.Arkivnyt. Intet nyt. Troels arbejder videre.


   5.Kommende arrangementer: 


   Fastelavn – søndag den 11/2 – Dan indkalder til møde.


   Affaldsindsamling lørdag den 24. marts kl. 10. Vi mødes kl. 9.30. Lone spørger Irene om suppe og køber skåle og skeer. Torben sørger for veste/sække/hansker/øl/vand og der skal sættes opslag diverse steder som vi plejer.


   Mølledag med generalforsamling søndag den 17/6.


   Sankthans i grusgraven lørdag den 23/6.


   Vi talte om der skulle laves et liste over vores arrangementer, som kunne deles rundt men vi fik ikke aftalt hvem der stod for den. Det er ikke alle som har elektronisk adgang til disse oplysninger.


   6.Straks-puljen til lokale bosætningsinitiativer. Troels orienterede at vi har fået 30.000,- til brug til f.eks. et arrangement i lokalområdet for ny tilflyttere. Der er nedsat et udvalg (Troels, Dan, Arja, Peter, Torben, Lisa) som arbejder videre med ideen om et Kettinge Event søndag den 3/6 i Kettingehallen. Der skal udarbejdes et budget som skal sendes til kommunen. Alle foreninger og virksomheder bliver indbudt til at deltage denne dag.


   7.Eventuelt. Forespørgsel fra planteforening om plantedagen kunne være i grusgraven i stedet for Fuglsangpark. Jesper vender tilbage til Bente med et OK. 


   Troels havde en annonce med fra Folketidende om en forenings App, som kunne erstatte hjemmesiden. Dan læser den igennem til næste gang. 


   8.Nyt møde. Mandag den 12/3 kl. 19.00. Peter sørger for kaffe og kage.


   Referat: Lone