2023 - 2024

Herunder referater fra bestyrelsesmøder m.m. i perioden 2023 til 2024. Nyeste øverst

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Dato: 9.april 2024 kl. 19:00 i Kettingehallens cafeteria.

Stormøde med deltagelse af Bylavets bestyrelse, Nysted Sportscenters bestyrelse, repræsentanter fra kommunen samt ca. 50 interesserede borgere. 

Der blev redegjort for status vedr svømmebadet, og afsøgt muligheder for den fremtidige drift.

Herunder bl a. økonomi, tekniske installationer, miljøgodkendelse og frivilligt arbejde.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Dato: 2.april 2024 kl 19:00 i Kettingehallens cafeteria.

De to bestyrelser fra Bylavet og Nysted Sportscenter holdt et møde, for at afstemme forventninger og handlemuligheder i forbindelse med bestræbelserne for at sikre en fortsat drift af Friluftsbadet.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dato:. 14. marts 2024 kl. 16.30 - Sted: Frejlev Arkivet
Ordstyrer: Ina - Referent: Anette


Deltagere: Stig, Ina, Troels, Anette, Ole, Lennart, Morten, Torben, Monica
Fraværende: Louise, Marianne


1. Godkendelse af referat
Godkendt. Intet til referatet. Dette er godkendt.
Besluttet:
Skriv på facebook at der er afholdt møde og overordnet hvad der er talt om i hovedpunkter og
linke til hjemmesiden – Ina gør det.


2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt – Dagsorden godkendes.


3. Nyt fra formanden
Kettinge filmen:
De fremsendte billeder var i for dårlig kvalitet, vi sender nogle nye. Mindre petanqe i filmen.
MitID er oprettet.


Kastanjely:
Anette og Ina har været til dialog kaffe. De var rigtig positive og vil gerne have dialogkaffe igen om ca. 6-8 mdr. så vi kan få drøftet evt. udfordringer.

Der er pt. 2 borgere, der er plads til i alt 6 borgere.

Det er borgere som har svært ved at indgå i sociale sammenhænge. Det vil kun være borger, som har brug for døgn bemanding.

Vi har ikke hørt noget dårligt fra naboer, men hvis der er nogle som har noget, høre vi gerne herom.


Kettinge badet:
Der har været en del møder mellem Nysted Sportscenter og Kettinge Bylav, samt med Kommunen.

Planen er fortsat at Kettinge badet åbner som det plejer, vi fortsætter dialogen og kommer snarest med en udmelding om hvad planen er fremadrettet.

Vi foreslår et fælles bestyrelsesmøde (Bylav og Nysted Sportscenter) den 25. marts 2024 kl. 19.


4. Arbejdsgrupper
a. Sociale arrangementer: Anette, Ina, Monika, Marianne, Louise, Morten.
Fastelavn – der var 36 som købte billet til tøndeslagning, det var lidt mindre en sidste år, hvilket nok kan skyldes at vinterferien begyndte i den weekend, samt at der var 5 andre fastelavnsarrangementer i omegnen.
Bankospil – 7. klasse vil gerne hjælpe og tjene overskuddet. Vi sætter foreløbig en dato der hedder 30. april kl. 19.

Vi aftaler et møde nærmere vedr. planlægningen heraf.
Torben undersøger om Bankospil er ledigt den dag.


b. By forskønnelse/prisuddeling: Lennart, Ole, Troels. Og Bosætning og PR Gruppen: Ina, Anette, og Louise. (Er slået sammen i dag, da de går lidt ind over hinanden.)
Skraldeindsamling: 6. april kl. 10. Ina laver opslag på Facebook.
Pære Alléen: Lennert har snakket med Gitte fra Kommunen og de har fået besked fra aboristen, de går i gang i næste uge med at beskære Pære Alléen.

For de 10.000 kr. vi har fået i tilskud fra Andel Energi kunne vi få 4 nye træer jf. aboristen.
Der arbejdes på en løsning hvor vi kan få flere træer for pengene, derfor laves der en plan for etablering i efteråret og efterfølgende vedligeholdelse, der ligger evt. nogle penge i en pulje i kommunen.
Der holdes et møde med Gitte og Arne fra kommunen, så vi ved hvad der sker og hvilke planer der er på tegnebrættet vedr. Pære Alléen samt vedr. vores trafikerede veje.
Den 3. april er der frist for ansøgning til cykelpuljen, hvor der kan fås medfinansiering til 2-1 vej, det skal kommunen søge, men vi kan også som Bylav søge i den pulje.

Det koster 400.000 kr./km – vi har 4,8 km. Kommunen er ved at sende en ansøgning på den store model (dobbelt vej og bred cykelsti fra Søbyen til trekanten til 9,8 mio. kr.
Der kommer svar på ansøgningen til august 2024. Grønnegadevej er en anden ansøgning som 2-1 vej.

Vi skal snakke med Arne om den store model, da vi nok hellere vil have en 2-1 vej.


c. Frejlev arkivet: Troels og Ina
Sofies praktik er overstået. Hendes virksomhed vil gerne give Sofie mere praktik. Sofie har snakket med Kirsten og Hanne.

Sofie vil søge fonde til hendes løn, så hun kan fortsætte sit arbejde. Sofie vil gerne have mere offentlighed omkring det.

Sofie ønsker en fotoscanner, hun skal komme med et tilbud.
Kirsten Poder ønsker ikke at have nøgle til arkivet længere, men vil fortsat gerne hjælpe.
Hanne (tilflytter) vil også gerne hjælpe.


5. Økonomi
Siden januar har der kun været fastelavn:
Indtægt 1.390 kr.
Udgift 3.640 kr.
Underskud på 2.255 kr.
Frejlev arkivet 366.649 kr. i likvider


6. Kommende arrangementer
 Skraldeindsamling 6. april 2024 kl. 9.30
 Banko 30. april 2024 kl. 19
 Knækkerygmarch den 12. maj 2024
 Juletræstænding fredag den 29. november 2024


7. Eventuelt
Forslag fra Ole om at lave et tag på 9 m2 i Helgas have, så cykelturister kan sidde i tørvejr og spise deres madpakker, eller for andre der kommer forbi.


8. Næste Møde
Planlægning af fremtidige møder og arrangementer:
 Møde med Sportscenteret (forslag) 25. marts kl. 19
 Mandag den 13. maj 2024 kl. 16.30 – Ina står for kaffe og Kage
 Mølledag og generalforsamling søndag den 16. juni 2024 - samtidig med at der afvikles et større cykelløb i Kettinge-Nysted området.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Dato: 11. januar 2024 1630-1800 - Sted: Frejlev Arkivet


Ordstyrer: Ina - Referent: Anette


Deltagere: Ina, Stig, Troels, Anette, Ole, Lennart, Morten, Torben, Monica

Fraværende: Louise, Marianne


Godkendelse af referat Godkendt


Godkendelse af dagsorden Godkendt


Nyt fra formanden

MitID: vi har ikke noget MitID og har besluttet at oprette det. Vi har et cvr.nr.
Anette og Ina opretter MitID. Vi skal bruge det til at oprette praktikplads til Sofie til Frejlev arkivet.


Film: vi har fået et nyt oplæg til landsbyfilmen. Ina sender det rundt til bestyrelsen.

Vi må gerne komme med flere videoer og billeder.

Vi ønsker:

Film fra tingstedet.

Noget fra rideskolen med heste på hvor der er børn der rider.

Evt. noget fra cykelløbet ifm. mølledagen.

Petanque scenen skal kortes lidt af.

Lidt med nogle børn fra fastelavn/halloween fra inde i kirken.


Kettinge badet: Vi arbejder videre i samarbejde med Nysted Sportscenter og kommunen for en løsning, så Kettinge badet fortsat kan bestå.

Vi skal have fat i nogle frivillige


Arbejdsgrupper

Sociale arrangementer: Anette, Ina, Monika, Marianne, Louise, Morten.

Julelys: der var mange der havde lavet mere julelys end de plejer.

Der blev kåret 4 vindere, som har fået en præmie hos Min Købmand.

Gøres igen til næste år, bare som vores egen konkurrence og ikke som ”julens by”.

Fastelavn: samme plan som tidligere år. Gudstjeneste kl. 11. Tøndeslagning kl. 12.

Anette laver invitation og opretter begivenhed på Facebook. Sæt prisen op til 30 kr. og giv juice og kakaobrikker. Anette opdaterer drejebog.

Juletræstænding 2024: besluttet til den 29/11-2024.

Bankospil i marts: Forslag om at overskud går til årets konfirmander som de kan bruge på deres blå-mandag tur.

7. årgang Nysted Skole tilbydes at hjælpe og tjene pengene.

Sociale arrangementer mødes snart og får fundet en dato.


By forskønnelse/prisuddeling: Lennert, Troels, Ole.

Troels viser billede fra Holeby om 2 minus 1 vej om at det vil vi gerne have i Frejlev.

Min Købmand foreslår om der kan laves parkeringspladser ved købmanden på den anden side af vejen overfor savværket, hvis parkeringspladsen ved savværket bliver lavet mindre, så vejen bliver bredere.

Ina vil tage det med på snak med teknisk forvaltning i kommunen.


Bosætning og PR Gruppen: Ina, Anette, og Louise.

Ina snakker med


Frejlev arkiv: Troels og Ina

Sofie er fortsat interesseret i praktikplads. Vi skal have lavet MitID før vi kan underskrive en praktikaftale.


Økonomi

Beholdning i kassen: 41.429 kr.

Beholdning i Frejlev arkiv: 376.650 kr.


Kommende arrangementer

Fastelavn i Kirken og i savværket 11. februar 2024 kl. 11.

Punkt som underpunkt til sociale arrangementer udvalg i dagsorden fremover.


Eventuelt - intet


Næste Møde

Planlægning af fremtidige møder/arrangementer:

Fastelavn 11. februar 2024 kl. 11.

Bestyrelsen:Torsdag den 14. marts 2024 kl. 16.30.

Torben sørger for kaffe og kage

Banko – marts (dato ikke sat endnu)

Knækkerygmarch den 12. maj 2024

Bestyrelsen: Torsdag den 16. maj 2024 kl. 16.30

Mølledag og generalforsamling søndag den 16. juni 2024

Juletræstænding fredag den 29.november 2024xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Dato:.2. november 2023 i Frejlev Arkivet

Ordstyrer:
Referent: Louise

Deltagere: Stig, Ina, Troels, Marianne, Anette, Ole, Lennart, Morten, Torben, Monica, Louise

Fraværende:


Godkendelse af referat - Godkendt


Godkendelse af dagsorden - Godkendt


Nyt fra formanden

Film:

ISO-Film – der er indgivet kommentar som fremkom til sidste bylavs møde.

Der er lavet optagelser i motionscentret – hvor der er kommet samtykke fra dem der var tilstede

Der er også billeder fra Kettinge friluftsbad og halfesten.

Der skal også film af kirken med samt af sikker cykelvej til skole igennem Søbyen.


Google drev:

Der lægges flere ting ind på det fælles drev vedr. de ting der arbejdes med i Bylavet.

Hvis andre fra Bylavet vil have adgang, skal koden udleveres.


Arbejdsgrupper

Sociale arrangementer: Annette, Ina, Monika, Marianne, Louise, Morten.

Juletræstænding bliver den 24. november kl. 16.

Der er styr på alle detaljerne. Dog starter FDF ikke deres juletræssalg denne dag, men først den 2/12.

Anette laver opslag på facebook og printer seddel til ophæng i min købmand og skole.

Forslag:

Kettinge som årets Juleby – Lys på Møllen – Der skal arbejdes på at der til næste år skal være f.eks. en lyskæde pulje, hvor man kan komme og låne lyskæde.

Fælles pyntning af tingstedet og af Møllen. Opfordre byen til at pynte ekstra op til 1. søndag

i advent.

Ina og Morten – vil gerne lave skriv/video hvor der opfordres til at pynte op med lys.


Byforskønnelse/prisuddeling: Troels, Ole, Lennart.

Det er lykkedes at få fat i Guldborgsund Kommune - Gitte Krog er den nye kontaktperson. Gitte har tilbudt at der kan holdes et møde med hende og Arne fra kommunen.

Der er efterfølgende kommet en mail fra Arne.

Det aftales, at der findes en dato for et møde.

Ole og Lennart fortsætter med at være tovholder i forhold til kontakten med Gitte Krog.

Der er søgt Andel om penge til renovering af Pære Allen, hvor der er givet 10.000 kr.

Guldborgsund vil gerne være med at plante dem, men vil ikke stå for at passe træerne.

Beslutning:

Der ændres tovholder – Lennart overtager denne funktion.


Bosætning og PR Gruppen: Ina, Anette, og Louise.

Der er kommet mail fra Arne. Der er kun nævnt Kettingevej i mail fra Arne.

Der er behov for at der laves et møde, hvor farten drøftes med Arne og Gitte.


Frejlev arkivet: Troels og Ina

Ina har haft kontakt med Sofie – der har fået mulighed for at have virksomhedspraktik i Frejlev arkivet – i 4 uger. Det arbejdes der videre med.

For nuværende er hun på Lolland, hvorfor det ville være fint at der bliver talt sammen i weekenden. Kirsten skal også være med. Ina har kontakt og følger op på dette.

Beslutning:

Der er enighed i Bylavet om, at hvis ikke det koster arkivet noget, arbejder Ina videre med dette.


Økonomi

Der er kommet 10.000 kr. fra Andel.


Kommende arrangementer

Juletræstænding 24. november 2023 kl. 16.00.

Fastelavn i kirken og i savværket 11. februar 2024 kl. 10.


Eventuelt

Møde med Arne og Gitte Krog fra Guldborgsund Kommune.

Der foreslås to datoer for mødet. Der udfærdiges en dagsorden.

Deltagere fra bylavet er: Ina, Lennart, Troels, Ole – og evt Louise til at tage referat.


Det nye Sundhedscenter i Nysted – der er den 30. november 2023 et nyt møde, som afholdes i Kettingehallen.

Arbejdsgruppen omkring dette Sundhedshus i Nysted ønsker at samarbejde

Skal Bylavet tage kontakt til bestyrelsen i Hallen vedr. Kettingebadet?

Ina afklarer kontakten.


Næste Møde

Planlægning af fremtidig om møder:


Torsdag kl. 16.30

Juletræstænding den 24. november 2023 kl. 16.

Torsdag den 11. januar 2024 kl. 16.30 - Monika sørger for kaffe og kage.

Fastelavn 11. februar 2024.

Torsdag den 14. marts 2024 kl. 16.30.

Torsdag den 16. maj 2023 kl. 16.30

Knækkerygmarch den 12. maj 2024

Mølledag søndag den 16. juni 2024


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Dato: torsdag 5. oktober 2023 kl 16:30 - 18:00 -  Sted: Frejlev Arkiv


Ordstyrer: Stig    Referent: Anette


Deltagere: Stig, Ina, Troels, Marianne, Anette, Ole, Lennart, Morten, Torben, Monica

Fraværende: Louise


Godkendelse af referat - Godkendt


Godkendelse af dagsorden - Godkendt


  Nyt fra formanden. - Stig meddeler, at han ønsker at stoppe som formand af personlige årsager. Ina er næstformand og rykker op som formand.

  Stig forbliver i bestyrelsen. Stig og Ina aftaler nærmere om overdragelsen.


  Arbejdsgrupper

  Sociale arrangementer: Anette, Ina, Monika, Marianne, Louise, Morten.


  Halloween:

  Min købmand har fået en idé om at give et gratis græskar, mod at de blev udstillet ved  møllen, samt lave en afstemning om pæneste/uhyggeligste. 

  Samt præmie til dem som har stemt.

  Vil bylavet give en præmie? 1.000 kr. som Morten kan bruge på præmier? - Ja

  Kettinge/Lollands største græskarudstilling – mail til TVØst om at komme og filme.

  Målet er at der kan stå 40-50 græskar.

  Opslag i Børnehytten, FB. Morten tager sig af det, men kan have brug for hjælp til tænding af græskarene i uge 43.


  Kirken holder en gudstjeneste den 31. oktober (Halloween), Gud og mad kl. 17.


  Juletræstænding bliver den 24. november kl. 16.

  Der er styr på alle detaljerne.
  Dog starter FDF ikke deres juletræssalg denne dag, men først den 2/12. 

  Anette laver opslag på facebook og printer seddel til ophæng i Min Købmand og skolen.


  By forskønnelse/prisuddeling: Troels, Ole, Lennart.

  Troels har prøvet at få kontakt til kommunen, Gitte Krogh, hvor der skal etableres et

  møde for at få kommunen lidt i gang, vedr. udskiftning af træer på Pære Alléen, samt få

  andre lokationer om hvor vi må lave beplantning. Arbejdsgruppen har søgt fondsmidler til formålet.

  Vi ønsker en fast kontaktperson som vi tidligere havde med Søren Meilvang.


  Bosætning og PR Gruppen: Ina, Anette, og Louise.

  Ina vil kontakte kommunen for at få afklaret, hvem der har overtaget sagen hos teknik og miljø vedr. vejbump i Kettinge/Frejlev by.

  Der er ikke sket mere. Ina har tænkt på at skrive en mail til hele kommunalbestyrelsen.


  Kettinge filmen er under udarbejdelse. Den foreløbige film blev vist for bestyrelsen.

  Der har været filmet i Købmanden, Hallen, Kettinge Fritidscenter, Helgas Have samt kirken.

  Der mangler film inde fra Kirken og fra Svømmebadet samt af byskiltet– kan det sættes

  på?
  Der bliver lavet noget speak bagefter. Vi har spurgt Margit Olsen om hun vil, det vil hun gerne.

  Vi skal lave en tekst til filmen. Ina snakker videre med filmselskabet.


  Frejlev arkiv: Troels og Ina

  Der er arkivet dag den 11. november, skal vi holde åben? Nej vi venter til foråret.

  Ina har ikke kunnet få fat i personen som var interesseret i at gøre lidt for arkivet.


  Økonomi - Uændret siden sidst.


  Kommende arrangementer

  Halloween i Kirken 28. oktober 2023 kl. 17

  Juletræstænding 24. november 2023 kl. 16

  Fastelavn i Kirken og i savværket 11. februar 2024 kl. 10.


  Næste Møde

  Planlægning af fremtidige møder:


  Torsdag kl. 16.30

  Torsdag den 2. november 2023 kl. 16.30 – Marianne har kaffe/the/kage med.


  Juletræstænding den 24. november 2023 kl. 16.


  Torsdag den 11. januar 2024 kl. 16.30


  Fastelavn 11. februar 2024.


  Torsdag den 14. marts 2024 kl. 16.30.


  Knækkerygmarch  den 12. maj 2024


  Torsdag den 16. maj 2023 kl. 16.30


  Mølledag søndag den 16. juni 2024


  Evt. -


  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


  Dato:.21 august 2023  klokken 19:00 på Tingstedet

  Ordstyrer: Ina - Referent: Louise


  Deltagere:

  Stig, Ina, Troels, Marianne, Anette, Ole, Louise, Lennart, Morten, Torben

  Fraværende: Monika


  Godkendelse af referat - Godkendt


  Godkendelse af dagsorden - Godkendt


  Konstituering
  Formand: Stig

  Næstformand: Ina

  Kasserer: Torben

  Sekretær: Louise

  Webmaster: Ole


  Arbejdsgrupper


  Sociale arrangementer: Anette, Ina, Monika, Marianne, Louise

  .

  By forskønnelse/prisuddeling: Troels, Torben, Lennart.


  Frejlev arkiv: Personen der var interesseret i at gøre lidt for arkivet, er bosat i KBH, og er tilknyttet til området via familie.

  Ina følger op inden næste møde, vedr.ovenstående.

  Ina har fået henvendelse vedr. at have åbent i Arkivet – men hørte ikke yderligere.

  Der drøftes forskellige muligheder for at finde en person som kunne være interesseret i at drive arkivet.


  Bosætning og PR Gruppen: Ina, Anette, og Louise.

  Ina vil kontakte kommunen, for at afklare, hvem hos teknik og miljø der har overtaget sagen vedr. vejbump i Kettinge/Frejlev by.


  Drøftes: Skal der være flere grupper?

  Facebook og hjemmesiden – Ole forsøger at sikre at det, der bliver lagt op, stemmer overens.

  Ina har login og koder til Google konti, Facebook m.m. til Frejlev Arkivet og Bylavet.

  Der er oprettet et Google-drev hvor der ligger diverse pjecer og invitationer som der anvendes i Bylavet.


  Beslutning: Sagerne drøftes fra gang til gang samt hvem der er tovholder på diverse sager.

  Kontakt til kommunen, skal primært ligge i gruppen med bosætning og pr.


  Mølledag
  Der var to konkurrencer: Gæt et sted og Flotteste renovering. Der var 9 huse der var med. Der var 50 stemmeberettigede, og der blev afgivet 38 stemmer i alt.

  Vinderen fik 12 stemmer, efterfølgende fordelte stemmerne sig på 9 stemmer og mellem 0-4

  stemmer.


  Siden sidst
  Snak om æbletræer og frugttræer, der er offentlig tilgængelige.

  Der er pære alléen – men der er flere af træerne, der er gået ud.
  Kommunen har informeret om, at man har en aborist som løbende fører tilsyn, og at der kun genplantes, når alle træer skal udskiftes samtidig. (Gitte Krogh i mail den 22.feb 2019)


  Drøftes:

  Skal vi gør noget i forhold til at finde lokationer til at plante nogle frugttræer som er offentlig

  tilgængelige?

  Nogle gange skal vi ikke vente på kommunen, men udarbejde et projekt.

  Er der nogle steder hvor vi kunne plante.

  Det skal afklares, om der er nogle fonde, der kan søges.


  Beslutning:

  Ole, Lennart og Troels sætter sig sammen, for at udarbejde en projektbeskrivelse.


  Reklamefilm fra Kettinge og omegn.

  Der har været filmet i Købmanden, Hallen, Kettinge Fritidscenter, Helgas Have samt kirken.

  Der foreligger endnu ikke en drejebog, men der er optaget billeder og film.


  Næste Møde

  Planlægning af fremtidige møder m. m.:


  Torsdage kl. 16.30 - 18:00


  Torsdag den 5. oktober i arkivet. Lennart har fødselsdag og sørger for kage.

  Torsdag den 2. november 2023 kl. 16.30

  Torsdag den 11. januar 2024 kl. 16.30


  Fastelavn 11. februar 2024.


  Torsdag den 14. marts 2024 kl. 16.30.

  Torsdag den 16. maj 2023 kl. 16.30


  Knækkerygmarch den 12. maj 2024

  Mølledag søndag den 16. juni 2024


  Evt.

  Der har været loppemarked i Helgas Have 12-13 august.

  Der var ca 20 sælgere, men der kunne godt have været lidt flere besøgende.

  Det vil blive afholdt igen næste år.


  Indbetaling: 7.200 kr. i kontingent indbetaling på Mølledagen.

  Der har været et par udgifter i forbindelse med mølledagen.


  Økonomi i øvrigt:

  Udgifter bylav :

  Annoncer kr.1726,-

  Konkurrencer kr.1129,-

  Fortæring(Veteranbiler og MCklub) kr.1130,-


  Kassebeholdning. Kr.36.011,45 

  Arkiv: uændret kr.376.731,-  Næste gang til Mølledagen

  - Veteran gruppen – skal gerne være stillet op på gaden, og ikke

  gemmes væk på P-pladsen.

   - Skal der laves anden aftale i forhold til bespisning at vores gæster der stiller op

   - Når der inviteres, skal der være tidspunkt for, hvornår udstillerne skal komme, så de ikke kommer midt i gudstjenesten.


  Juletræstænding vil være fredag den 24.november 2023 kl. 16.00


  Halloween – dette drøftes lørdag den 26. august kl. 14.00. Hvem kan deltage i dette?

  Er der mulighed for at få et møde stand?  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


  Dato: 18.juni 2023 kl 13:00: Generalforsamling og konstituerende møde på Tingstedet


  Lennart Damsbo Andersen var dirigent på generalforsamlingen, som blev afviklet i henhold til den printede dagsorden.

  Der var ingen bemærkninger til formandsberetning og regnskab.

  Kontingentet fastsattes til uændret minimum kr 50,-

  Der var ingen indkomne forslag.

  Til bestyrelsen var der genvalg til Lennart Damsbo Andersen, Torben Jensen, Anette Holse og Marianne B Vennevold.

  Troels Jørgensen ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes købmand Morten Olsen.

  Som suppleanter genvalgtes Monica Djarnis, og i stedet for Helle Løje, som ikke ønskede genvalg, valgtes Troels Jørgensen.

  Bilagskontrollant blev Jan Gleie, idet Jan Jakobsen ikke ønskede genvalg. Og ny bilagskontrollantsuppleant blev Arne Kok, som afløser for Jan Gleie.

  Under punktet Eventuelt bad Troels om ordet, og gratulerede Torben Jensen med hans 80 års fødselsdag.


  Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

  Formand: Stig Nielsen

  Næstformand: Ina K Ludvigsen

  Kasserer: Torben Jensen

  Webmaster: Ole Pedersen  Næste bestyrelssmøde afholdes mandag den 21.august kl 19:00 på Tingstedet - hvis vejret tillader det.


  Referent: Ole Pedersen


  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


  Dato:.22.05.2023  Frejlev Arkivet


  Ordstyrer: Stig  Referent: Anette


  Fraværende: Monica, Louise og Helle.

  Deltagere: Ina, Troels, Lennart, Ole, Anette, Stig, Marianne, Torben


  Dagsorden: Referat:
  Godkendelse af referat Godkendt.
  Godkendelse af dagsorden Godkendt.


  • Nyt fra formanden

  Intet nyt at berette.

  Opfølgning på punktet fra sidste gang ”Røg i Frejlev”. Der skal laves et brev til Guldborgsund Forsyning, opgaven er sendt videre til Ole, som læser udkast op, der foreslås nogle datoer for et nyt møde følgende dage: tirsdag den 6. juni kl. 15, onsdag den 7. juni kl. 15, torsdag den 8. juni kl. 15, tirsdag den 20. juni kl. 15, onsdag den 21. juni kl. 15, vi koordinerer efterfølgende hvilken dag det bliver.


  • Generalforsamling

  Der er generalforsamling den 18. juni. klokken 13:00 på Tingstedet.

  På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer:

  Troels (vil gerne afløses og blive suppleant)

  Lennart (er villig til genvalg)

  Marianne (er villig til genvalg)

  Anette (er villig til genvalg)

  Torben (er villig til genvalg)

  På valg til suppleant er:

  Helle (ønsker ikke genvalg)

  Monica (er villig til genvalg)

  Torben har lavet dagsorden og sætter regnskabet på bagsiden.

  Bilagskontrollanter Jan og Jan (er villig til genvalg).

  Forslag fra Torben om vi skal sætte minimumskontingent på 50 kr. op til 100 kr. blev

  drøftet og vi sætter ikke op, da det kan være at nogle ikke vil betale mere end de 50 kr., så de vil måske fravælge at støtte.

  Der sættes indrykning sammen med møllelauget.

  Ina opretter en begivenhed på Facebook. Vi peger på Lennart som dirigent.

  Der laves en annonce i Sakskjøbing avisen med indkaldelse – Stig sørger for det.


  • Kaffe og kage

  Vi nød kaffe og kage som Troels havde medbragt. Tak for det.


  • Arbejdsgrupperne:
  • A) Sociale arrangementer: Tovholder: Ina og Anette
  • B) Byforskønnelse og prisuddeling: Tovholder Troels
  • C) Bosætning og PR gruppe:Tovholder: Ina.
  • D) Frejlev Arkivet: Tovholder: Troels og Ina


  Sociale arrangementer

  Mølledag den 18. juni

  Program:

  Gudstjeneste i grusgraven kl. 10

  Kor kommer og synger

  Salg af pølser, lagkage

  Jagtopvisning

  Kåring af Byens flotteste hus

  Veteranbiler og motorcykler inviteres til at kigge forbi og vise frem kl. 11.30, være

  der indtil kl. 13 og få én gratis pølse med brød som betaling. (Bylav betaler)

  Generalforsamling kl. 13

  Møllelaug er med idéen om invitation til Veteranbiler og motorcykler. Anette sørger for at

  lave opslag på facebook med invitation.


  Sankt Hans i Grusgraven den 23. juni.

  Opslag (Anette laver opslag på facebook),

  Troels sender opslaget fra tidligere år

  Sange (Troels)

  Borde og stole klarer Kristian Vennevold (Troels) fra hallen.

  Bål (Kristian)

  Båltale (Troels finder)

  Troels laver opslag på skiltet ved landevejen.

  Familiedag den 20. august

  Der er sendt invitationer til alle foreninger som også fik den sidste år.

  Vi afventer svar senest 4.juni med tilbagemelding på hvad de ønsker at have af aktiviteter på dagen.


  Byforskønnelse og prisuddeling

  Tovholder Troels.

  Der aftales møde med Torben om at de skal rundt og finde de huse som skal nomineres til

  Kettinges flotteste hus til Mølledagen.

  Skiltet i Helgas Have får en makeover af Lennart.


  Bosætning og PR

  Tovholder Ina.

  PR: Film om Kettinge Bylav. Arbejdsgruppe (Ina, Helle, Stig og Lennart) skal komme med et

  oplæg til filmen. Der aftales møde den 6. juni kl.19.


  Frejlev Arkivet

  Tovholder Troels og Ina

  Der var åbent i arkivet den 21. maj. Der var ca. 20 besøgende, hvor mange som ikke havde

  været her før.

  Mogens Kragh kom med en del billeder. Han er efterkommer fra snedkeren i Frejlev.

  Ved event oprettelse på Facebook, så deler alle så meget som muligt, og så oprettes det som et fast opslag på toppen af siden, og tryk interesseret på opslaget.


  • Økonomi Økonomi – tovholder Torben.

  Bylavet – udgift til kurve til 2 bestyrelsesmedlemmers kobberbryllup på 800 kr. Herefter er der d.d. indestående på 32.796 kr. i bylavet. Saldoen pr 1.1.23 var kr 35.578,-

  Frejlev Arkivet – der er udgifter til domæne på

  675 kr. og udgifter til Åbent Arkiv 247 kr.

  Herefter er der indestående på 376.731 kr.


  • Kommende Arrangementer Mølledag den 18. juni

  Sankt Hans i Grusgraven den 23. juni

  Familiedag den 20. august


  • Eventuelt
  • Næste møde 19. juni kl. 19 på Tingstedet. Konstituerende bestyrelsesmøde.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


  Dato:.03. april 2023 kl 19:00 - Frejlev Arkiv

  Ordstyrer: Ina - Referent: Louise


  Fraværende: Helle, Monika, Lennart.

  Deltagere: Stig, Ina, Troels, Marianne, Anette, Ole, Louise


  Godkendelse af referat - Godkendt


  Godkendelse af dagsorden - Godkendt


  Nyt fra formanden
  Der er kommet indbydelse til sommeraktiviteter i Guldborgsund Kommune.

  Invitationen til Foreningernes dag på torvet i Nykøbing, hvor man skal lave nogle aktiviteter.


  Røg i Frejlev
  Opfølgningsmøde efter Bylavets besøg. Vi inviterer os selv til nyt møde.


  Wonderland
  Vi  har været på  besøg på Wonderland.

  Ole har været ude at skrive under på det skriv, hvor Bylavet bakker op omkring Wonderland.

  Positivt overrasket over deres vision for deres forening.

  Der er kommet tilbud om at Bylavet kan anvende deres område, hvis der er tiltag eller arrangementer der fordrer dette.

  Wonderland har haft besøg af Jan Gintberg, til et nyt program som skal hedde Gintberg og generationerne.

  Ole var blevet inviteret med til showet, som blev optaget på Katedralskolen.

  Dette var meget underholdende. Udsendelsen bliver sendt efter sommerferien.


  Arbejdsgrupper

  Sociale arrangementer - Tovholder Ina

  Banko aften

  Dette gik godt.

  Der var et overskud på 2.846 kr. til Børnehytten.

  Der var mange der var mødt op.

  Der var en god fordel i at der kun kunne være to plader pr. deltager.

  Hvilket ses som en god ide, da arrangementet var gratis.

  Der var mange præmier – over 70 i alt

  Der var sidegevinst til begge sider.

  Der var flere der havde spurgt til, om dette blev gentaget.

  Morten har fået mange positive tilkendegivelser.

  Der var fuldt hus, alle pladser var optaget

  Fastelavn:

  Dette gik fint. Der var mange deltagere.

  Der blev solgt omkring 40 billetter til at slå katten af tønden.

  Økonomi:

  Udgifter for 3.492 kr. Indtægt for 1.910 kr.

  Skralde Indsamlingen:

  Dette gik godt, der var dog ikke så høj deltagelse. 8 deltagere.

  REFA var ikke særlig interesseret i at sponsere skraldeposer.

  Torben havde været i kontakt med REFA.

  Efter indsamlingen blev skraldet finsorteret, inden det blev leveret på REFA.

  Folketidende fik billeder og tekst, som bragtes i mandagsavisen.

  Der var udgift for 399 kr. til deltagerne.

  Beslutning: Der skal indkøbes gribetænger til næste år.

  .
  Byforskønnelse og Prisuddeling: - Tovholder Troels
  Intet nyt for nuværende.

  Bosætning og PR gruppen -  Tovholder Ina
  Intet nyt.

  Ina har igen skrevet til Arne Larsen fra Guldborgsund Kommune – der kommer ikke noget svar.  Frejlev Arkiv - Tovholdere Troels og Ina

  Der er skabt kontakt til en ung dame, som studerer kulturarv.

  Sofie, som kommer fra Nørre Frejlev. Der er skrevet lidt frem og tilbage.

  Hjemmesiden skal op at køre igen – dette vil koste omkring 1700 kr årligt

  Ina har været i kontakt med dem, der har oprettet/styrer hjemmesiden.

  Ina har fået adgang til Facebook kontoen.

  Kirsten vil gerne være behjælpelig med at skubbe gang i tingene.

  Sofie – vil meget gerne forsøge sig med at være aktiv for arkivet.

  Det er aftalt med Sofie at næste gang hun er i Frejlev, skal hun kontakte Ina for at få sat hende ind i tingene.

  Kirsten har et ønske om at få en der kan være mere med i arkivet.

  Kirsten vil gerne hjælpe Sofie i gang.

  Ina er blevet kontaktet af Arkivet i Nysted. De vil gerne være behjælpelige med at få gang i arkivet.

  John Fog fra Nysted arkivet – vil gerne vide noget om teglværk i Klokkemosen.


  Der er kommet en skrivelse omkring Ove Junker, der er skrevet omkring Frank Junker.


  Beslutning: Enighed om at der skal betales til opretholdelse af hjemmesiden.


  Økonomi - Tovholder Torben

  Arkivet er uændret.

  Bylavet 33.596,70 kr.

  Efter fastelavn og skralde indsamlingen.

  Banko har været udgiftsneutral.


  Kommende Arrangementer
  .

  Den 1. maj er der møde i udvalget for sociale arrangementer i arkivet kl. 19.00

  20. Maj fra kl. 13.00 til 16.00 er der åbent arkiv. Ina lægger det på Facebook
  Ina kontakter Sofie vedr. åbent arkiv.Troels skriver til Folketidende vedr. at der er åbent arkiv.

  Der indkaldes til den 22. maj kl. 19.00 – til planlægning af generalforsamlingen.
  Mølledag den 3. søndag i juni måned. Det vil sige den 18 juni 2023

  Mandag den 19/06-2023 konstituerende bestyrelsesmøde kl. 19.00

  Der skal sendes indkaldelse ud senest den 4. juni 2023 til generalforsamlingen.

  Følgende er på valg: Troels, Torben, Anette, Lennert, Marianne.

  Familiedagen – Denne gentages.


  Eventuelt - Intet nyt


  Næste Møde Kaffe og Kage Troels.


  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


  Dato: 06.02.2023 Sted: Frejlev Arkiv

  Ordstyrer: Stig - Referent:  Louise

  Fraværende: Marianne og Helle. 


  Deltagere: Ina, Troels, Lennart, Ole, Louise, Monika, Anette, Stig


  Godkendelse af referat - Godkendt.


  Godkendelse af dagsorden - Godkendt.


  Nyt fra formanden

  Intet nyt at berette. 

  Der har været problemer med booking af lokaler i Kettinge Fritidscenter, dette er ved at bliver ordnet, så der kan bookes igen.


  Frejlev

  Besøg på rensningsanlæg 21.jan efter henvendelse fra borger. 

  Dette var et godt besøg, Bylavet er inviteret til at komme til et opfølgende besøg. 

  Beslutning:

  Der skal tages kontakt for planlægning af nyt besøg om 3 måneder.


  Wonderland

  Wonderland har henvendt sig til Bylavet, med anmodning om at anvende Bylavet som reference.

  Bylavet ønsker at komme på besøg for at høre nærmere omkring projektet Wonderland. 

  Der er planlagt besøg til onsdag den 08/02-2023 kl. 16.00. 

  Flere fra Bylavet deltager. 


  Arbejdsgrupper

  Sociale arrangementer – Tovholder Ina og Anette.


  Fastelavn: 

  Søndag den 19. februar 2023 kl. 11.00 i kirken. 

  Fælles optog efter kirke til savværket. 

  Stig sørger for at der stilles stillads op til tønderne i Savværket.

  Morten fra Købmanden er behjælpelig med at varme fastelavnsboller. 

  Der skal laves kaffe med mere inden folk kommer. 


  Banko:

  Banko vil være den 14. marts 2023 kl. 19.00 i Kettinge fritidscenter. 

  Der vil være opfølgningsmøde i styregruppen hvor Morten fra Min Købmand også er med. 

  Der er reserveret spil via Torben. 

  Dette er et familiearrangement.

  Der vil snart komme opslag op vedr. dette. 

  Der skal tages kontakt til Bjarne vedr. borde og stole. 

  Hvem stiller borde og stole op. 

  Bylavet foreslår at der gives et par platter samt et par af de nye plakater. 


  Byforskønnelse - Tovholder Troels. 

  Intet nyt. 


  Bosætning og PR - Tovholder Ina.

  Intet nyt. 

  Kettinge plakaten – indtil videre er der solgt 42 stk. 

  Vedr. vejheller – der er ikke hørt noget fra kommunen (kontaktperson Arne) 

  Der er ønske om opsætning af endnu et sæt heller på Rågelundevej samt på Kettingevej. 


  Frejlev Arkiv - Tovholder Troels?

  Der planlægges åbent arkiv til at være den 20. maj 2023 fra kl. 13.00 – 16.00. 

  Der er ligeledes landsdækkende Åbent Arkiv den 11. november 2023. 

  Det skal afklares om hvem der skal være i Arkivet til at holde åbent. 

  Der skal indrykkes skrivelse i de lokale aviser vedr. Åbent Arkiv.


  Økonomi   – Tovholder Torben. 

  Bylavet – indestående 35. 578 kr. 

  Arkivet – uændret. 


  Kommende Arrangementer

  Affaldsindsamling 

  Dato er den 25. marts 2023 kl. 09.30

  Mødested er Kettinge Fritidscenter. 

  Torben/Ole sørger for at have de forskellige ruter klar. 

  Det skal afklares om der vil være suppe som de andre år.


  Eventuelt

  Landsby Film 

  Tovholder/arbejdsgruppe bestående af Lennart, Stig, Helle og Ina. 

  Stig sørger for at indkalde til møde i arbejdsgruppen. 

  Der spørges ind til hvornår der sker noget vedr. filmen. 

  Der er enighed om i Bylavet at filmen skal laves i foråret/sommeren. 


  Foreningens Dag – der skal påbegyndes planlægning af dette. 

  Hvem sørger for dette?

  Dato skal findes. 


  Mølledag

  Altid den 3 søndag i juni. 

  Mølledag i 2023 er søndag den 18. juni. 


  Næste Bylavs møde 

  Den 3. april 2023 kl. 19.00

  Anette sørger for kaffe og kage.


  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx