Vedtægter

Vedtægter for Kettinge Bylav

 

  • 1.                Navn, hjemsted og formål:

Lavets navn er KETTINGE BYLAV, og hjemsted er ”Kettinge Tingsted,” Nysted kommune.

(Fra 1/1-2007 Guldborgsund Kommune).

Lavets adresse er formandens.

Lavets formål er at være paraplyorganisation, der varetager eller kan være talerør for fælles interesser for borgere, foreninger og virksomheder i Kettinge - Bregninge sogne, samt opretholde driften af Frejlev arkivet og forvalte dets formue. 

I lavets område findes en række institutioner, bygninger og anlæg, som i hovedsagen er skabt af lokalbefolkningens initiativer, og som bidrager til at højne trivslen for det lokale forenings- og kulturliv.

Det er bylavets opgave at arbejde for at bringe disse institutioner i samspil med hinanden og for, at de fortsat vil være levende til gavn for lokalbefolkningen.

 

  • 2.                Medlemsforhold:

Som medlemmer kan optages alle, herunder erhvervsdrivende, foreninger og vejrepræsentanter, som er interesseret i at arbejde for opfyldelsen af lavets formål.

Indmeldelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem med angivelse af navn telefonnummer og adresse. Ved indmeldelsen betales det af generalforsamlingen for året fastsatte kontingent.

 

  • 3                 Bestyrelse:

Lavets daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 9 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Valg af 9 medlemmer sker på den ordinære generalforsamling med henholdsvis 4 og 5 bestyrelsesmedlemmer.

Hvis der bliver behov for at ændre bestyrelsesmedlemmernes antal, kan beslutning herom træffes med almindeligt flertal af den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen skal dog altid bestå af et ulige antal medlemmer.

Det bør ved valg af bestyrelse tilstræbes, at foreninger og lokale (geografiske) områder repræsenteres.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær. Valgene kan være af sammenfaldende personer. Bestyrelsen varetager lavets tarv  udadtil og indadtil. Det påhviler herunder bestyrelsen særligt at føre tilsyn med lavets formue og dens forvaltning.

 

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som forelægges til godkendelse for bestyrelsen på næstfølgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel  stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Ved stemmelighed udskydes beslutningen til næstfølgende møde.

Ved fortsat stemmelighed bortfalder forslaget.

 

  • 4                 Generalforsamling;

Generalforsamlingen er lavets højeste myndighed.

Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer adgang, og hvert medlemskab har én stemme. Kollektivt indmeldte foreninger og selskaber har ligeledes én stemme.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på den nationale mølledag og indvarsles ved annoncering i lokal avis senest 14 dage inden afholdelsen.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen fremsætter forslag herom.

Der indkaldes med 8 dages varsel og senest 30 dage efter, forslaget er blevet fremsat.

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde:

Valg af dirigent

Formandens beretning

Fremlæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.

Fastsættelse af kontingent

Indkomne forslag

Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Valg af 1 bilagskontrollant og 1 billagskontrollant som suppleant.

Eventuelt

 

  • 5                 Regnskab og formue:

Lavets regnskabsår er 1.1 – 31.12. 

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af den generalforsamlingsvalgte billagskontrollant, som ikke samtidigt kan være bestyrelsesmedlem. 

Kettinge bylav og Frejlev arkivet har separate regnskaber.

Kassereren fører regnskab over samtlige lavets og arkivets indtægter og udgifter og udarbejder årsregnskaber.

Lavets midler udover, hvad der er nødvendigt til afholdelse af løbende udgifter, skal anbringes på betryggende vis via pengeinstitut.

 

  • 6                 Tegning og hæftelse:

Lavet  forpligtes udadtil i overensstemmelse med bestyrelsesbeslutning ved underskrift af formanden eller i dennes fravær af næstformanden.

Medlemmer har ingen andel i lavets formue eller overskud, ligesom de ikke hæfter for lavets gæld eller underskud.

Alene efter beslutning af generalforsamlingen kan lavet påtage sig gældforpligtelse eller erhverve væsentlige aktiver, herunder fast ejendom.

Beslutning herom skal træffes med kvalificeret flertal som ved vedtægtsændringer (2/3).

 

  • 7                 Vedtægtsændringer:

Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, og mindst halvdelen af lavets medlemmer skal være deltagere i generalforsamlingen.

Dersom generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer har vedtaget ændringsforslaget, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter beslutningen. Den ekstraordinære generalforsamling kan herefter endelig vedtage ændringen ved almindelig stemmeflerhed.

 

  • 8                 Opløsning:

Beslutning om opløsning af KETTINGE BYLAV kan kun træffes efter de samme regler, som er gældende for vedtægtsændringer.

Ved opløsning  overdrages lavets  eventuelle formue efter generalforsamlingens beslutning til en forening, der driver sportslig eller kulturel virksomhed i Kettinge – Bregninge sogne.


I tilfælde af bylavets opløsning, skal forvaltning af Frejlevarkivets aktiver og fortsatte drift  overdrages til en nyoprettet eller bestående forening med netop dette formål. 


Stiftende generalforsamling den 18. juni 2006.

Således ændringer vedtaget på generalforsamling den 16. juni 2019.


Den valgte bestyrelse :


Formand                              Dan Schier Christiansen

 

Næstformand                     Stig Nielsen

 

Kasserer                               Torben Jensen


Sekretær                              Peter Henriksen


Webmaster                          Ole Pedersen


Bestyrelsesmedlem           Ina Ludvigsen

 

Bestyrelsesmedlem            Troels Jørgensen

 

Bestyrelsesmedlem            Lennart Damsbo- Andersen

 

Bestyrelsesmedlem            Jesper Smith