2022 - 2023

Herunder referater fra bestyrelsesmøder m.m. i perioden 2022 til 2026. Nyeste øverst


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Dato:.21 august 2023  klokken 19:00 på Tingstedet

Ordstyrer: Ina - Referent: Louise


Deltagere:

Stig, Ina, Troels, Marianne, Anette, Ole, Louise, Lennart, Morten, Torben

Fraværende: Monika


Godkendelse af referat - Godkendt


Godkendelse af dagsorden - Godkendt


Konstituering
Formand: Stig

Næstformand: Ina

Kasserer: Torben

Sekretær: Louise

Webmaster: Ole


Arbejdsgrupper


Sociale arrangementer: Anette, Ina, Monika, Marianne, Louise

.

By forskønnelse/prisuddeling: Troels, Torben, Lennart.


Frejlev arkiv: Personen der var interesseret i at gøre lidt for arkivet, er bosat i KBH, og er tilknyttet til området via familie.

Ina følger op inden næste møde, vedr.ovenstående.

Ina har fået henvendelse vedr. at have åbent i Arkivet – men hørte ikke yderligere.

Der drøftes forskellige muligheder for at finde en person som kunne være interesseret i at drive arkivet.


Bosætning og PR Gruppen: Ina, Anette, og Louise.

Ina vil kontakte kommunen, for at afklare, hvem hos teknik og miljø der har overtaget sagen vedr. vejbump i Kettinge/Frejlev by.


Drøftes: Skal der være flere grupper?

Facebook og hjemmesiden – Ole forsøger at sikre at det, der bliver lagt op, stemmer overens.

Ina har login og koder til Google konti, Facebook m.m. til Frejlev Arkivet og Bylavet.

Der er oprettet et Google-drev hvor der ligger diverse pjecer og invitationer som der anvendes i Bylavet.


Beslutning: Sagerne drøftes fra gang til gang samt hvem der er tovholder på diverse sager.

Kontakt til kommunen, skal primært ligge i gruppen med bosætning og pr.


Mølledag
Der var to konkurrencer: Gæt et sted og Flotteste renovering. Der var 9 huse der var med. Der var 50 stemmeberettigede, og der blev afgivet 38 stemmer i alt.

Vinderen fik 12 stemmer, efterfølgende fordelte stemmerne sig på 9 stemmer og mellem 0-4

stemmer.


Siden sidst
Snak om æbletræer og frugttræer, der er offentlig tilgængelige.

Der er pære alléen – men der er flere af træerne, der er gået ud.
Kommunen har informeret om, at man har en aborist som løbende fører tilsyn, og at der kun genplantes, når alle træer skal udskiftes samtidig. (Gitte Krogh i mail den 22.feb 2019)


Drøftes:

Skal vi gør noget i forhold til at finde lokationer til at plante nogle frugttræer som er offentlig

tilgængelige?

Nogle gange skal vi ikke vente på kommunen, men udarbejde et projekt.

Er der nogle steder hvor vi kunne plante.

Det skal afklares, om der er nogle fonde, der kan søges.


Beslutning:

Ole, Lennart og Troels sætter sig sammen, for at udarbejde en projektbeskrivelse.


Reklamefilm fra Kettinge og omegn.

Der har været filmet i Købmanden, Hallen, Kettinge Fritidscenter, Helgas Have samt kirken.

Der foreligger endnu ikke en drejebog, men der er optaget billeder og film.


Næste Møde

Planlægning af fremtidige møder m. m.:


Torsdage kl. 16.30 - 18:00


Torsdag den 5. oktober i arkivet. Lennart har fødselsdag og sørger for kage.

Torsdag den 2. november 2023 kl. 16.30

Torsdag den 11. januar 2024 kl. 16.30


Fastelavn 11. februar 2024.


Torsdag den 14. marts 2024 kl. 16.30.

Torsdag den 16. maj 2023 kl. 16.30


Knækkerygmarch den 12. maj 2024

Mølledag søndag den 16. juni 2024


Evt.

Der har været loppemarked i Helgas Have 12-13 august.

Der var ca 20 sælgere, men der kunne godt have været lidt flere besøgende.

Det vil blive afholdt igen næste år.


Indbetaling: 7.200 kr. i kontingent indbetaling på Mølledagen.

Der har været et par udgifter i forbindelse med mølledagen.


Økonomi i øvrigt:

Udgifter bylav :

Annoncer kr.1726,-

Konkurrencer kr.1129,-

Fortæring(Veteranbiler og MCklub) kr.1130,-


Kassebeholdning. Kr.36.011,45 

Arkiv: uændret kr.376.731,-Næste gang til Mølledagen

- Veteran gruppen – skal gerne være stillet op på gaden, og ikke

gemmes væk på P-pladsen.

 - Skal der laves anden aftale i forhold til bespisning at vores gæster der stiller op

 - Når der inviteres, skal der være tidspunkt for, hvornår udstillerne skal komme, så de ikke kommer midt i gudstjenesten.


Juletræstænding vil være fredag den 24.november 2023 kl. 16.00


Halloween – dette drøftes lørdag den 26. august kl. 14.00. Hvem kan deltage i dette?

Er der mulighed for at få et møde stand?xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Dato: 18.juni 2023 kl 13:00: Generalforsamling og konstituerende møde på Tingstedet


Lennart Damsbo Andersen var dirigent på generalforsamlingen, som blev afviklet i henhold til den printede dagsorden.

Der var ingen bemærkninger til formandsberetning og regnskab.

Kontingentet fastsattes til uændret minimum kr 50,-

Der var ingen indkomne forslag.

Til bestyrelsen var der genvalg til Lennart Damsbo Andersen, Torben Jensen, Anette Holse og Marianne B Vennevold.

Troels Jørgensen ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes købmand Morten Olsen.

Som suppleanter genvalgtes Monica Djarnis, og i stedet for Helle Løje, som ikke ønskede genvalg, valgtes Troels Jørgensen.

Bilagskontrollant blev Jan Gleie, idet Jan Jakobsen ikke ønskede genvalg. Og ny bilagskontrollantsuppleant blev Arne Kok, som afløser for Jan Gleie.

Under punktet Eventuelt bad Troels om ordet, og gratulerede Torben Jensen med hans 80 års fødselsdag.


Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Stig Nielsen

Næstformand: Ina K Ludvigsen

Kasserer: Torben Jensen

Webmaster: Ole PedersenNæste bestyrelssmøde afholdes mandag den 21.august kl 19:00 på Tingstedet - hvis vejret tillader det.


Referent: Ole Pedersen


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Dato:.22.05.2023  Frejlev Arkivet


Ordstyrer: Stig  Referent: Anette


Fraværende: Monica, Louise og Helle.

Deltagere: Ina, Troels, Lennart, Ole, Anette, Stig, Marianne, Torben


Dagsorden: Referat:
Godkendelse af referat Godkendt.
Godkendelse af dagsorden Godkendt.


 • Nyt fra formanden

Intet nyt at berette.

Opfølgning på punktet fra sidste gang ”Røg i Frejlev”. Der skal laves et brev til Guldborgsund Forsyning, opgaven er sendt videre til Ole, som læser udkast op, der foreslås nogle datoer for et nyt møde følgende dage: tirsdag den 6. juni kl. 15, onsdag den 7. juni kl. 15, torsdag den 8. juni kl. 15, tirsdag den 20. juni kl. 15, onsdag den 21. juni kl. 15, vi koordinerer efterfølgende hvilken dag det bliver.


 • Generalforsamling

Der er generalforsamling den 18. juni. klokken 13:00 på Tingstedet.

På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer:

Troels (vil gerne afløses og blive suppleant)

Lennart (er villig til genvalg)

Marianne (er villig til genvalg)

Anette (er villig til genvalg)

Torben (er villig til genvalg)

På valg til suppleant er:

Helle (ønsker ikke genvalg)

Monica (er villig til genvalg)

Torben har lavet dagsorden og sætter regnskabet på bagsiden.

Bilagskontrollanter Jan og Jan (er villig til genvalg).

Forslag fra Torben om vi skal sætte minimumskontingent på 50 kr. op til 100 kr. blev

drøftet og vi sætter ikke op, da det kan være at nogle ikke vil betale mere end de 50 kr., så de vil måske fravælge at støtte.

Der sættes indrykning sammen med møllelauget.

Ina opretter en begivenhed på Facebook. Vi peger på Lennart som dirigent.

Der laves en annonce i Sakskjøbing avisen med indkaldelse – Stig sørger for det.


 • Kaffe og kage

Vi nød kaffe og kage som Troels havde medbragt. Tak for det.


 • Arbejdsgrupperne:
 • A) Sociale arrangementer: Tovholder: Ina og Anette
 • B) Byforskønnelse og prisuddeling: Tovholder Troels
 • C) Bosætning og PR gruppe:Tovholder: Ina.
 • D) Frejlev Arkivet: Tovholder: Troels og Ina


Sociale arrangementer

Mølledag den 18. juni

Program:

Gudstjeneste i grusgraven kl. 10

Kor kommer og synger

Salg af pølser, lagkage

Jagtopvisning

Kåring af Byens flotteste hus

Veteranbiler og motorcykler inviteres til at kigge forbi og vise frem kl. 11.30, være

der indtil kl. 13 og få én gratis pølse med brød som betaling. (Bylav betaler)

Generalforsamling kl. 13

Møllelaug er med idéen om invitation til Veteranbiler og motorcykler. Anette sørger for at

lave opslag på facebook med invitation.


Sankt Hans i Grusgraven den 23. juni.

Opslag (Anette laver opslag på facebook),

Troels sender opslaget fra tidligere år

Sange (Troels)

Borde og stole klarer Kristian Vennevold (Troels) fra hallen.

Bål (Kristian)

Båltale (Troels finder)

Troels laver opslag på skiltet ved landevejen.

Familiedag den 20. august

Der er sendt invitationer til alle foreninger som også fik den sidste år.

Vi afventer svar senest 4.juni med tilbagemelding på hvad de ønsker at have af aktiviteter på dagen.


Byforskønnelse og prisuddeling

Tovholder Troels.

Der aftales møde med Torben om at de skal rundt og finde de huse som skal nomineres til

Kettinges flotteste hus til Mølledagen.

Skiltet i Helgas Have får en makeover af Lennart.


Bosætning og PR

Tovholder Ina.

PR: Film om Kettinge Bylav. Arbejdsgruppe (Ina, Helle, Stig og Lennart) skal komme med et

oplæg til filmen. Der aftales møde den 6. juni kl.19.


Frejlev Arkivet

Tovholder Troels og Ina

Der var åbent i arkivet den 21. maj. Der var ca. 20 besøgende, hvor mange som ikke havde

været her før.

Mogens Kragh kom med en del billeder. Han er efterkommer fra snedkeren i Frejlev.

Ved event oprettelse på Facebook, så deler alle så meget som muligt, og så oprettes det som et fast opslag på toppen af siden, og tryk interesseret på opslaget.


 • Økonomi Økonomi – tovholder Torben.

Bylavet – udgift til kurve til 2 bestyrelsesmedlemmers kobberbryllup på 800 kr. Herefter er der d.d. indestående på 32.796 kr. i bylavet. Saldoen pr 1.1.23 var kr 35.578,-

Frejlev Arkivet – der er udgifter til domæne på

675 kr. og udgifter til Åbent Arkiv 247 kr.

Herefter er der indestående på 376.731 kr.


 • Kommende Arrangementer Mølledag den 18. juni

Sankt Hans i Grusgraven den 23. juni

Familiedag den 20. august


 • Eventuelt
 • Næste møde 19. juni kl. 19 på Tingstedet. Konstituerende bestyrelsesmøde.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Dato:.03. april 2023 kl 19:00 - Frejlev Arkiv

Ordstyrer: Ina - Referent: Louise


Fraværende: Helle, Monika, Lennart.

Deltagere: Stig, Ina, Troels, Marianne, Anette, Ole, Louise


Godkendelse af referat - Godkendt


Godkendelse af dagsorden - Godkendt


Nyt fra formanden
Der er kommet indbydelse til sommeraktiviteter i Guldborgsund Kommune.

Invitationen til Foreningernes dag på torvet i Nykøbing, hvor man skal lave nogle aktiviteter.


Røg i Frejlev
Opfølgningsmøde efter Bylavets besøg. Vi inviterer os selv til nyt møde.


Wonderland
Vi  har været på  besøg på Wonderland.

Ole har været ude at skrive under på det skriv, hvor Bylavet bakker op omkring Wonderland.

Positivt overrasket over deres vision for deres forening.

Der er kommet tilbud om at Bylavet kan anvende deres område, hvis der er tiltag eller arrangementer der fordrer dette.

Wonderland har haft besøg af Jan Gintberg, til et nyt program som skal hedde Gintberg og generationerne.

Ole var blevet inviteret med til showet, som blev optaget på Katedralskolen.

Dette var meget underholdende. Udsendelsen bliver sendt efter sommerferien.


Arbejdsgrupper

Sociale arrangementer - Tovholder Ina

Banko aften

Dette gik godt.

Der var et overskud på 2.846 kr. til Børnehytten.

Der var mange der var mødt op.

Der var en god fordel i at der kun kunne være to plader pr. deltager.

Hvilket ses som en god ide, da arrangementet var gratis.

Der var mange præmier – over 70 i alt

Der var sidegevinst til begge sider.

Der var flere der havde spurgt til, om dette blev gentaget.

Morten har fået mange positive tilkendegivelser.

Der var fuldt hus, alle pladser var optaget

Fastelavn:

Dette gik fint. Der var mange deltagere.

Der blev solgt omkring 40 billetter til at slå katten af tønden.

Økonomi:

Udgifter for 3.492 kr. Indtægt for 1.910 kr.

Skralde Indsamlingen:

Dette gik godt, der var dog ikke så høj deltagelse. 8 deltagere.

REFA var ikke særlig interesseret i at sponsere skraldeposer.

Torben havde været i kontakt med REFA.

Efter indsamlingen blev skraldet finsorteret, inden det blev leveret på REFA.

Folketidende fik billeder og tekst, som bragtes i mandagsavisen.

Der var udgift for 399 kr. til deltagerne.

Beslutning: Der skal indkøbes gribetænger til næste år.

.
Byforskønnelse og Prisuddeling: - Tovholder Troels
Intet nyt for nuværende.

Bosætning og PR gruppen -  Tovholder Ina
Intet nyt.

Ina har igen skrevet til Arne Larsen fra Guldborgsund Kommune – der kommer ikke noget svar.Frejlev Arkiv - Tovholdere Troels og Ina

Der er skabt kontakt til en ung dame, som studerer kulturarv.

Sofie, som kommer fra Nørre Frejlev. Der er skrevet lidt frem og tilbage.

Hjemmesiden skal op at køre igen – dette vil koste omkring 1700 kr årligt

Ina har været i kontakt med dem, der har oprettet/styrer hjemmesiden.

Ina har fået adgang til Facebook kontoen.

Kirsten vil gerne være behjælpelig med at skubbe gang i tingene.

Sofie – vil meget gerne forsøge sig med at være aktiv for arkivet.

Det er aftalt med Sofie at næste gang hun er i Frejlev, skal hun kontakte Ina for at få sat hende ind i tingene.

Kirsten har et ønske om at få en der kan være mere med i arkivet.

Kirsten vil gerne hjælpe Sofie i gang.

Ina er blevet kontaktet af Arkivet i Nysted. De vil gerne være behjælpelige med at få gang i arkivet.

John Fog fra Nysted arkivet – vil gerne vide noget om teglværk i Klokkemosen.


Der er kommet en skrivelse omkring Ove Junker, der er skrevet omkring Frank Junker.


Beslutning: Enighed om at der skal betales til opretholdelse af hjemmesiden.


Økonomi - Tovholder Torben

Arkivet er uændret.

Bylavet 33.596,70 kr.

Efter fastelavn og skralde indsamlingen.

Banko har været udgiftsneutral.


Kommende Arrangementer
.

Den 1. maj er der møde i udvalget for sociale arrangementer i arkivet kl. 19.00

20. Maj fra kl. 13.00 til 16.00 er der åbent arkiv. Ina lægger det på Facebook
Ina kontakter Sofie vedr. åbent arkiv.Troels skriver til Folketidende vedr. at der er åbent arkiv.

Der indkaldes til den 22. maj kl. 19.00 – til planlægning af generalforsamlingen.
Mølledag den 3. søndag i juni måned. Det vil sige den 18 juni 2023

Mandag den 19/06-2023 konstituerende bestyrelsesmøde kl. 19.00

Der skal sendes indkaldelse ud senest den 4. juni 2023 til generalforsamlingen.

Følgende er på valg: Troels, Torben, Anette, Lennert, Marianne.

Familiedagen – Denne gentages.


Eventuelt - Intet nyt


Næste Møde Kaffe og Kage Troels.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Dato: 06.02.2023 Sted: Frejlev Arkiv

Ordstyrer: Stig - Referent:  Louise

Fraværende: Marianne og Helle. 


Deltagere: Ina, Troels, Lennart, Ole, Louise, Monika, Anette, Stig


Godkendelse af referat - Godkendt.


Godkendelse af dagsorden - Godkendt.


Nyt fra formanden

Intet nyt at berette. 

Der har været problemer med booking af lokaler i Kettinge Fritidscenter, dette er ved at bliver ordnet, så der kan bookes igen.


Frejlev

Besøg på rensningsanlæg 21.jan efter henvendelse fra borger. 

Dette var et godt besøg, Bylavet er inviteret til at komme til et opfølgende besøg. 

Beslutning:

Der skal tages kontakt for planlægning af nyt besøg om 3 måneder.


Wonderland

Wonderland har henvendt sig til Bylavet, med anmodning om at anvende Bylavet som reference.

Bylavet ønsker at komme på besøg for at høre nærmere omkring projektet Wonderland. 

Der er planlagt besøg til onsdag den 08/02-2023 kl. 16.00. 

Flere fra Bylavet deltager. 


Arbejdsgrupper

Sociale arrangementer – Tovholder Ina og Anette.


Fastelavn: 

Søndag den 19. februar 2023 kl. 11.00 i kirken. 

Fælles optog efter kirke til savværket. 

Stig sørger for at der stilles stillads op til tønderne i Savværket.

Morten fra Købmanden er behjælpelig med at varme fastelavnsboller. 

Der skal laves kaffe med mere inden folk kommer. 


Banko:

Banko vil være den 14. marts 2023 kl. 19.00 i Kettinge fritidscenter. 

Der vil være opfølgningsmøde i styregruppen hvor Morten fra Min Købmand også er med. 

Der er reserveret spil via Torben. 

Dette er et familiearrangement.

Der vil snart komme opslag op vedr. dette. 

Der skal tages kontakt til Bjarne vedr. borde og stole. 

Hvem stiller borde og stole op. 

Bylavet foreslår at der gives et par platter samt et par af de nye plakater. 


Byforskønnelse - Tovholder Troels. 

Intet nyt. 


Bosætning og PR - Tovholder Ina.

Intet nyt. 

Kettinge plakaten – indtil videre er der solgt 42 stk. 

Vedr. vejheller – der er ikke hørt noget fra kommunen (kontaktperson Arne) 

Der er ønske om opsætning af endnu et sæt heller på Rågelundevej samt på Kettingevej. 


Frejlev Arkiv - Tovholder Troels?

Der planlægges åbent arkiv til at være den 20. maj 2023 fra kl. 13.00 – 16.00. 

Der er ligeledes landsdækkende Åbent Arkiv den 11. november 2023. 

Det skal afklares om hvem der skal være i Arkivet til at holde åbent. 

Der skal indrykkes skrivelse i de lokale aviser vedr. Åbent Arkiv.


Økonomi   – Tovholder Torben. 

Bylavet – indestående 35. 578 kr. 

Arkivet – uændret. 


Kommende Arrangementer

Affaldsindsamling 

Dato er den 25. marts 2023 kl. 09.30

Mødested er Kettinge Fritidscenter. 

Torben/Ole sørger for at have de forskellige ruter klar. 

Det skal afklares om der vil være suppe som de andre år.


Eventuelt

Landsby Film 

Tovholder/arbejdsgruppe bestående af Lennart, Stig, Helle og Ina. 

Stig sørger for at indkalde til møde i arbejdsgruppen. 

Der spørges ind til hvornår der sker noget vedr. filmen. 

Der er enighed om i Bylavet at filmen skal laves i foråret/sommeren. 


Foreningens Dag – der skal påbegyndes planlægning af dette. 

Hvem sørger for dette?

Dato skal findes. 


Mølledag

Altid den 3 søndag i juni. 

Mølledag i 2023 er søndag den 18. juni. 


Næste Bylavs møde 

Den 3. april 2023 kl. 19.00

Anette sørger for kaffe og kage.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Dato:.05.12. 2022

Sted: Frejlev Arkivet

Medbring/forbered: dagsorden

Ordstyrer: Ina

Referent: Louise


Fraværende:

Helle, Monika, Troels.

Deltagere:

Stig, Ina, Troels, Marianne, Anette, Ole, Torben, Lennart, Louise.


Møde med Morten (Min Købmand)

Der er mange forslag til Ideer.

Morten forslår at der laves bankospil hvor det er gratis at deltage, hvor det er kæden der sponserer gaver.

Der er behov for lidt hjælp

Aktiviteterne giver god mening for hele byen, hvor alle får gavn.

Morten vil gerne bidrage med noget til fællesskabet i byen.

Godsted blev kåret som året Jule by.

Hvorfor skulle Kettinge ikke være med til at kæmpe om at være med til at deltage i dette.

Der skal være planlægning til at kunne deltage i denne konkurrence.

Hvor naboerne kan deltage i og være aktive sammen.

Bo (Ny-El) kom med ide til at der i savværket kunne der laves Loppemarked.

Mulighed for vejloppemarked i byen – hvor hvert enkelt hus stiller op med et bord, hvor man har sine lopper.

Mølledagen kunne også være grundlag for at byen lavede en større aktivitet.

Der kommer flere smagsaftener i Min Købmand.

Banko aften er den 28/2-2023 – Savværket er booket.

Eventuelt salg af kage og kaffe.

Der skal hentes billetter i Min Købmand.

Hvem sørger for plader – Torben har reserveret et spil.

Kettingeplakaten – bylavet kan indkøbe et par stykker – som kan indgå sompræmie.

Side gevinsterne – kan være gavekort til f.eks. 2 stk. wienerbrød i Min Købmand.

Sociale arrangement – overtager planlægning af Banko aften.

Morten fra Min Købmand og Sociale Arrangementer mødes tirsdag den 03/01-2023 kl. 19.00. Louise tager kage og kaffe med.

Min Købmand har aftale med Børnehytten om at de går Lucia mandag 12/12-2022.


Godkendelse af referat

Referat – Godkendt.


Godkendelse af dagsorden

Dagsorden – Godkendt.


Nyt fra formanden

Ikke noget nyt fra formanden.


Røg i Frejlev

Der er kommet henvendelse fra Anders Hansen angående rensningsanlæg som udleder røg.

Sagen er drøftet i Bylavet – det vil på næste møde blive drøftet igen.


Arbejdsgrupperne

- Sociale arrangementer – TH Anette

Juletræstænding:

Der blev uddelt 64 slikposer.

Der har været ca. 125 mennesker inklusive børn.

Morten fra Min Købmand var behjælpelig med at varme æbleskiverne.

Der blev ”udsolgt” af æbleskiver og gløgg

Der var 15 poser af 20 stk. i hver.

8 liter gløgg.

Julemanden – Der er lavet aftale med Julemanden om at han bliver booket igen til næste år.

Næste år – er det mulighed for at få mikrofon på Julemanden.

Kan Jan K være behjælpelig med det.

Bankospil – der er aftale om at der er planlægningsmøde den 03/01-2023 – kl. 19.00 i arkivet.

Næstemøde drøftes der Fastelavn.


- Byforskønnelse & prisuddeling - TH Troels

Intet nyt.


- Bosætning & PR - TH Ina

Arne har været på besøg – Der blev påpeget at hellerne ikke skulle være stillet i svinget på Rålundevej i Kettinge.

Ina vil gerne have kontakt til Anette fra Kommunen – i forhold til evaluering.

Der er forslag om at der laves evaluering.

Ole har selv taget kontakt til Kommunen vedr. farten.


- Frejlev arkiv – TH Troels

Arkivet – Hviler. Kirsten vil gerne have en makker – da hun ikke ønsker at være der selv.


Økonomi ved Torben

Der er to bilag siden sidste møde.

Domæne afgift 1405 kr.om året at have en hjemmeside.

Juletræstænding har kostet 836,83 kr.

Konto gebyr til Nordea – betaler 1000 kr.

36.328, 45 kr.

Arkivet er uændret.


Planlægning af møder 2023

Den første mandag hver 2. måned


6/2-2023 kl. 19.00

3/4-2023 kl. 19.00

6/6-2023 kl. 19.00 - som er en tirsdag...

Mølle dag 18/6

Konstituerende generalforsamling den 19/6-2023 på tingstedet kl. 19.00


Kommende arrangementer:

- Fastelavn

- Bankospil

Den 19/02 -2023 Kirken har slået det op i Kirkebladet.

Monica har kontaktet FDF vedr. Fastelavn.

Planen er, at der afholdes Gudstjeneste – hvorefter der er samlet optog til Savværket, hvor der vil være tøndeslagning.

Kaffe og Kage/fastelavnsboller.

Det skal afklares hvem der varetager hvad.


Torben finder bestilling seddel frem.

FDF sørger for tønder.

Der skal findes præmier til de 4 tønder og bedste udklædning – 12 præmier.


Der skal afklares følgende:

Hvem sørger for kaffe og kage?

Torben finder bestilling seddel

Hvem sørger for præmier?

FDF sørger for tønder

Invitation – skal laves.


Bankoaften den 28/02-2023

Der er planlægnings aften den 03/01-2023 kl. 19.00 i Arkivet.


Andre aktiviteter:

Der skal tages kontakt til John Frejlev i forhold til om, og hvornår, der afholdes cykelløb.

Hvem tager kontakt?


Kommunevalg:

Hvad gør vi ved næste Kommunevalg.

Sidste gang hvor der var vælgermøde, var der mange deltagere, der var ikke ledige pladser.

Der skal laves en slagplan:

Vælgermøde afholdes i Savværket.

Der skal laves annonce i Folketidende og Saxkøbing avisen.

Lokale politikere inviteres.

Kaffe/Te/Kage.

Beslutning:

Bestyrelsen – er enig om at der laves annoncer i Aviserne når der skal være kommunevalg.

Hvem laver Kaffe/te/kage.


Drejebog

Det aftales at der skal laves drejebog – for de forskellige aktiviteter som bylavet laver.

Det aftales at Drejebogen lægges i Google-drevet.


Eventuelt

Kaffelisten offentliggøres.


Næstemøde

Den 06/02-2023 kl. 19.00 i arkivet.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Dato:03.10.2022

Tid: Sted: Frejlev Arkiv

Medbring/forbered: dagsorden

Ordstyrer: Ina

Referent:  Louise

Fraværende: Ingen Deltagere: 

Ina, Troels, Marianne, Anette, Ole, Louise, Lennart, Helle, Monika


Godkendelse af referat - Godkendt 

Godkendelse af dagsorden - Godkendt


Nyt fra formanden

 • Kettinge film den er ved at blive til. 
 • Vi skal nedsætte en arbejdsgruppe om hvad vi vil have med. Se bilag. 

Ser ud til at det bliver til noget. 

Der er fundet deltager der gerne vil deltage. 

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe for hvad der skal være med. 

Dem der laver filmen – er kommet med et par forslag til hvordan filmen skal stilles op. 

Der bliver sat en dag ca. 7 timer af til at filme. 

Der skal afklares nogle forskellige lokationer hvor der kan filmes. 

Der skal indhentes godkendelse fra de forskellige deltager og lokaliteter som skal være med. 

Der er endnu ikke sat en dato af til hvornår der skal laves film. 

Er der mulighed for at det kan laves i foråret eller sommeren. 

Der er ikke udkommet noget om hvem der deltager. 


Beslutning:

Arbejdsgruppen til Kettingefilm er: Stig, Helle, Ina, Lennart. 

Der vil blive nedsat dato for hvornår gruppen mødes. 


Arbejdsgrupperne

 1. Sociale arrangementer (TH Ina)
 • Familiedag – der var 35 der havde deltaget i konkurrencen.
 • Der er blevet uddelt præmier. 
 • De tilbagemeldinger der er kommet, er fra de besøgende – at det var irriterende at der var flere lokationer. 
 • Der var for lang afstande mellem standene. 
 • Der var heller ikke nok reklame for det. 
 • Det var forventet at de deltagende foreninger havde lavet reklame. 
 • Der var mange der havde forventet at der kom mere i avisen. 
 • Hvad er det der forventes? Det var lagt op som en pressemeddelelse – som kom i Folketidende. 
 • Det koster 1200 kr. hver gang der sættes en annonce i avisen. 
 • Der var lavet pressemeddelelse klar til 3 uger før. 
 • Det er vigtigt at de foreninger som er deltagende – skal vi lægge op til at dele aktiviteterne. 
 • Der er ingen større gruppe på Facebook end gruppen over 65 år. 
 • Det at der er flere afstande og steder, skal tages med i overvejelserne næste gang der laves et arrangement. 
 • Der var mange der havde fået mange stempler. Beslutning: 

Næste gang der skal være et større arrangement skal der sættes en annonce i aviserne. 

Ældresagen – skal det være med i deres ugebrev

Kirken – skal med i deres ugebrev. 


Byforskønnelse & prisuddeling (TH Troels)

 • Intet nyt. 


Bosætning & PR (TH Ina)

 • Trafikken i Frejlev/Kettinge

Der er langt om længe kommet nogle heller – Der er stadig meget fart på oppe fra landevejen. Det er sat skiltning op med at der er kommet heller. 

Der ligeledes blevet bedt om, at der skal laves striber op. 

Der er skrevet til byrådet – Rene Christensen har været på besøg. 

Der blev påpeget at der ikke var noget fortov andet en grus. 

Der er skrevet til byrådet igen. 

John Brædder har svaret – at der er afsat 4. millioner af til forbedring, hvorfor at der er opfordret til at søge om dette. Der er penge til forbedringer i næste års budget. 

Ina holder byrådet i gang, der er behov for mere trafiksikkerhed i Kettinge/Frejlev. 


 • Hvordan får vi skabt mere PR?

Der er en lokal kunstner – har været på besøg – har taget billeder af nogle gravhøje, Skalkekorset, tingstedet, den hvide bro, Troels høj, kirkerne. 

Der er fuld gang i udviklingen af plakaten, der laves som A4. ca. pris omkring 100 kr. 

Forslag: Kan det laves som kort eller gavekort til at de kan anvendes i Bylavet eller som privat person?

Der er lavet to flag – der skal anvendes når der er aktiviteter. 


Frejlev arkivet (TH ??)

Der er forslag om at høre om Nysted Arkiv. Formanden for Arkivet i Nysted ønsker at det skal flyttes til Nysted. 

Er der mulighed for at holde det på lavt blus – indtil der dukker nogle op som er interesseret. 

Når der er åbent hus, er der mange ældre der kommer, som har tilknytning til området, som kender til billederne. 

Når der afleveres ting i Arkivet vil det være en god ide, at dem der afleverer tingene – at de skriver/fortæller deres historie ned. 

Hvem har interesse i det, af nye tilflyttere. 

Der er en forpligtelse over for Lars Peter som har doneret arkivet til Bylavet – hvor der skal være åbent 2 gange om året – hvor der skal serveres øl, sodavand, kaffe og kage. Beslutning:

Arkivet går ned på lavt blus – i håb om at der kan findes nogle der er interesseret i drive arkivet videre.


Økonomi (Torben)

 • Familiedag har kostet 3.806 kr. 
 • Blomster og flødeboller 430 kr. 
 • Indtægter: 3 nye medlemmer af 150 kr. 
 • 39.570 kr. i kassen. 
 • Arkivet ikke nogen ændring i kassebeholdningen.


Kommende arrangementer

 • Sommersang 
 • Oktober – Halloween – der har været forespørgsel ude hos de forskellige foreninger – uden at der er kommet tilbagemelding. 
 • Næste år skal der laves et Halloween arrangement sammen med Kirken. 
 • Dette skal gøres i god tid. 
 • Købmanden vil i samarbejde med Børnehytten lave græskar som stilles i butikken Torsdag hvor der afholdes Halloween i Kirken. 


Beslutning: 

Bylavet slår sig sammen med Kirken næste år i forhold til planlægning af Halloween. 

Opfordres til at beboerne laver Græskar og stiller ud ved vejen. 

Opfordres til at støtte Købmanden ved at købe græskar. 

Bylavet køber et par stykker Græskar som Helle udskærer og stiller ved Møllehuset 


 • November – Juletræs tænding 

Juletræstænding vil være den 25. november 2022. 

Louise taler med Willy samt sørger for kostume. 

Der skal laves æbleskiver med mere.

Hvem sørger for 

Børnehytten laver slikposer – afklares om de skal det igen. 

Bylavet sørger for at sponsere gløgg og æbleskiver. 

Æbleskiver med mere – skal købes i Købmanden. 


Beslutning:

 1. november 2022 kl. 16.00

Troels kommer med hesten 

2 personer til at styre rækkerne i forhold til uddeling af Slikposer. 

Louise sørger for julemand med mere. 

Louise taler med Peder om lån af varmekasser og stor gryde. 

Anette æbleskiver, gløgg og slikposer. 

Troels sørger for Juletræ. 

Anette sørger for invitation. 

Der skal findes ”personale” til at hjælpe. 

FDF kommer med pavillon og sætter borde op og blus. 

Der skal anvendes ca. 4 personer til at udlevere. 

Anette handler

Torben og Anette varmer æbleskiver og gløgg. 


Banko:

Morten Købmand – der har stået for at sponsorere gaver til Banko. 

Morten ville gerne sponsorere gaver, hvor bylavet står for at lave Banko. 

Banko der er ingen indtægter på Bankospillet – en forening kan stå for at sælge kaffe. 


Invitation – Laves i samarbejde med Morten. 

Torben sørger for at brikker og plader. 

Afholdes i Savværket tirsdag den 28. februar 2023 kl. 19.00. 

Marianne, Ina laver kaffe. 

Louise, Anette bager kage. 


Øl & Vand bestilles ovre hos Købmanden. 


Eventuelt

 • Trafik fart i Frejlev 
 • Forsamlingshuset – Info tavlen – der står forkert info på Tavlen i forhold til web info. 
 • Tue W kommer til Kettinge – onsdag den 12 oktober kl. 19.00. 
 • Kommuneplanen 10 års plan, fra 2022-2031 efterspørges der forslag. Kunne vi som bylav lavet et forslag. 

Der er 20 dage tilbage for at komme med forslag. 

Kommunen inviterer til at komme med forslag. 

 • Der skal fremsættes forslag vedr. trafikken i Kettinge/Frejlev. 
 • Det er mere for at vise der liv i Kettinge/Frejlev. 
 • Nordea har en pulje man kan søge i forhold til natur – som kan søges. 
 • Stig laver et oplæg til at lægge ind til Kommuneplanen. 


 • Morten har mange gode ideer til at skabe aktiviteter.
 • Morten inviteres med til Bylav møde i december, har mange gode ideer. 
 • Punkt til næste møde, er møderække til de kommende møder i 2023. 


 • Hal Festen var et godt arrangement, med 400 deltagere. Der har været udsolgt i 2 måneder. 
 • Der var mange under 30 år der deltog i halfesten..


Næste møde - 5.december


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Dato:15.08.2022

Tid: Sted: Frejlev Arkivet

Ordstyrer: Stig - Referent: Louise

 

Fraværende: Marianne, Helle, Lennart og Monica.

Deltagere: Stig, Ina, Troels, Anette, Ole, Torben og Louise.

 

Dagsorden:

 • Godkendelse af referat fra den 21/06-2022 – Godkendes.
 • Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendes.

   

  • Nyt fra formanden Intet nyt fra formanden.

   

  • Arbejdsgrupper

  Sociale Arrangementer: Tovholder Ina

    

   Familiedag den 21/08- 2022 fra kl. 10.00 til 14.00

   Der er styr på Familiedagen.

   - Der sendes besked ud til de forskellige deltagere.

   - Der er talt med Cykelforeningen vedr. P-plads.

   - Vil være politi og hjemmeværn i forhold til anvisning af P-pladser.

   - Der vil være ensretning fra Kettinge Hallen mod Søbyen, for at komme ud på hovedvejen via Bækkeskovvej.

   - Konkurrence, alle foreninger får et stempel – jo flere stempler der er på ens skema – jo flere lodder er der for den enkelte person i konkurrencen.

   - Der vil blive uddelt pjecer omkring dagen til alle husstande i nærområdet.

   - Der vil blive ophængt oversigt/indbydelse i Købmanden.

   - Ole tilretter kortet over de forskellige foreninger.

   - Der skal laves afspærring ved Børnehytten, da legepladsen er åben.

   - Der skal laves afspærring ved Fritidscentret – da senior motion fra 11.00 til 11.30. skal lave en mindre opvisning.

    

   - Bylavets Bestyrelse vil forsøge at besøge alle de forskellige foreninger.

   - Troels vil se på om han kan skaffe trøjer til Bylavet.

   Beach flag – der bestilles 2 stk. Disse kan dog ikke nå at komme til Familiedagen.

   - Bestyrelsen er enige om, at det er en god ide at bestille flag.

   - Præmie – Et gavekort til børn og et til voksne.

   - Der købes Gavekort til Molen i Nysted til børnene, til Is og Golf, Gavekort til de voksne til Købmanden, på hver 500 kr.

   - Pressemeddelelse – når der er aktiviteter eller tiltag.

   - Annonce vil koste 1200 kr. – hvis der skal laves annonce vil det være bedst at få de i alle tre lokale

   aviser – Folketidende, Ugeavisen, Saxkøbing avisen.

    

   Der skal laves Konkurrence skemaer (350 stk.)

   Anette, Torben og Louise sørger for at der bliver lavet kopier i farve.

   Aflevering af Konkurrence skemaer – skal afleveres enten på Tingstedet eller det sidste sted/forening der besøges.

   Alle foreninger skal have besked om at de skal aflevere til Ina.

    

   By forskønnelse - Prisuddeling:Tovholder Troels. - - Intet nyt

    

   Bosætning - PR-gruppen Tovholder Ina

   - Trafikken i Kettinge/Frejlev

   - Der er sendt mail til Arne fra kommunen. - Arne var på besøg for et år siden, men der er ikke kommet noget ud af dette besøg.

   - Første henvendelse til Kommunen blev gjort i 2013 – det vil sige for 9 år siden.

   - Ina er blevet kontaktet af en lokalpolitiker – der gerne vil komme for at se på forholdene i Kettinge/Frejlev.

   - Der har i løbet af sommeren været tre henvendelser, fra forskellige beboere vedr. den

   hurtige og tunge trafik igennem begge byer.

    

   Frejlevarkiv

   Troelse har talt med en kandidat til at overtage opgaver efter Peter i arkivet.

   Almue Møblerne – fra Knoldeholm (Gammel gård der er blevet revet ned.) Disse møbler står nuværende i Møllen, disse skal flyttes til Arkivet.

    

   • Økonomien - Tovholder Torben

   Bylav 43.657 kr. indestående

   Arkiv 368.350 kr. indestående.

   Den højeste indbetaling ved mølledag, nogen sinde.

   Der er solgt for 325,00 kr. Platter.

   Der har været udgifter til:

   - 300 kr. til bårebuket.

   - 400 kr. til kræftens Bekæmpelse.

   - Betaling af minus renter.

    

   • Kommende arrangementer:

   August:

   Plantemarked:

   Der var 4 deltagere, der havde meldt afbud, grundet varmen.

   Der var lidt færre besøgende end sidste år.

   Der var 18 stadeholdere – Det er 3. gang plantemarkedet afholdes i Kettinge Grusgrav.

   Sommersang:

   Der er ikke planlagt sommersang i år

   Oktober:

   Halloween:

   Halloween er mandag den 31/10-2022.

   Der skal findes en ny tovholder til at planlægge.

   Præsten planlægger en Børnegudstjeneste. Anette vil afklare/planlægge – Anette skriver til Præsten Monica.

   Wichmanns festival – lavede zombie jagt – kunne man forhøre sig omkring muligheden for at de

   ville lave noget i Kettinge, muligt i samarbejde med kirken.

    

   • Eventuelt

   - Karsten L og Troels: har peget på at Ole indtræder som ambassadør.

   - Bylavet er enige i at Ole indtræder som Tryghedsambassadør.

    

   • Næste Møde

   - Punkt til næste møde, hvordan vi får skabt PR.

   - Næste møde mandag den 3.oktober i Frejlev Arkivet kl. 19.00

   - Kaffe og kage til næste møde sørger Lennart for.


   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


   Dato: 20.06.2022 kl 19.00 på Tingstedet i Kettinge Konstituerende møde m m

   Ordstyrer: Ina                 Referent:  Louise

    

   Fraværende:
   Lennart.

   Suppleanter Helle Løje og Monica Djarnis

    

   Deltagere:

   Ina, Troels, Marianne, Anette, Ole, Torben, Stig og Louise

    

    

   Mølledag

   Der var indbetaling fra 41 – i alt 5.550 kr.

   Mølledagen, var rimeligt besøgt. Der blev foruden kontingenter solgt Mølle-platter

    

   Fordeling af poster og Arbejdsgrupper

   Formand: Stig

   Næstformand: Ina

   Kasser: Torben

   Bestyrelsesmedlemmer: Troels, Anette, Ole, Lennart og Louise

   Suppleanter: Helle Løje og Monika Djernis

    

   PR-gruppen og Bo stiftelses–gruppen

   Det besluttes at disse lægges sammen. Hele bestyrelsen er med i disse grupper

    

   Arkivet

   Troels og Helle er tovholder.

   Der mangler en ny frivillig til at overtage efter Peter.

   Troels – vil tale med Villy Haslund vedr. dette.

   Der er styr på de forskellige koder til arkivet

    

   Henvendelse fra Købmanden

   Der er bemærket et øget salg af lightergas.

   Købmanden har valgt at tage lightergassen ned, så denne ikke står synligt fremme.

   Karsten (tryghedsambassadør) informeres omkring det øgede salg, i forhold til at være obs

    

   Tryghedsambassadør

   Der mangler yderligere tryghedsambassadør til at arbejde sammen med Karsten.

   Troels vil tage kontakt til Karsten vedr. dette

    

   Sankt Hans

   Bliver afholdt i Grusgraven. Bålet tændes kl. 21.00

   Der er mulighed for at komme at spise inden.

   Troels har sange der kan udleveres. Årets båltaler er fundet


   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


   Referat bylavsmøde 23/5 2022

    

   Godkendelse af referat fra sidst

    

   Torben kommenterer at arkivets aktiver er 371.279 kr.

   Sidste referat sagde, 379.279.

    

   Skal mail være synlig på hjemmesiden.  Ja tak. Ole får mail og kode

    

   Godkendelse af dagsorden – Godkendt.

    

   Nyt fra formanden

   Kulturnat og aktiv sommer. Ikke rigtig noget for bylavet.

    

   Peters mail. Vi skal have en suppleant ind, Det vil naturligt være Louise som træder ind i bestyrelsen. Dette kommer der styr på ved konstituerende generalforsamling.

    

   Platter: skal de sælges ved mølledag? Eller skal de i arkivet. Vi talte om at tage dem med til Mølledag og sælge billigt.

    

   Arbejdsgrupper:

   Sociale arrangementer.

   Foreningsdag den 21 august er fastsat. Der er planlægning den 13 juni og der har været afholdt brainstorm møde.

   Biksen fra LFH kunne måske stille op med madvogn.

    

   Byforskønnelse:

   Der skal genoptages foto seance til byforskønnelse.

   Forsøgsordning som Troels har modtaget – frilandsby. Troels sender email til Ina.

    

   Frejlev arkivet – Intet nyt.

   Bylavet har en stor opgave for at køre arkivet videre. I yderste konsekvens lukkes arkivet, hvis vi ikke kan få en afløser for Peter.

   Louise spørger Villy Haslund som det første, indenfor de næste 14 dage.

   Ina tjekker også med andre lokale.

   Dernæst evt. Pressemedelse til Sakskøbing avis samt til Folketidende. Ældresagen skulle måske have en lille seddel.

   Husk vi har en hjemmeside, frejlevarkivet.dk

    

   PR og bosætningsgruppen.

   Der arbejdes fortsat på bedre vilkår for bløde trafikanter i både Kettinge og Frejlev.

    

   Økonomi.Bylavs kasse.

   Skraldindsmaling kostede 746 kr, foreningsmøde 126 kr. 37.909Kr.

   Arkivets kasse er uændret

    

   Kommende arrangementer

   Generalforsamling klokken 13 den 19 juni.

   Hvem er på valg

   Ole, Stig, Ina, Peter, Jan, Louise. Louise tager Peters plads I bylavet for nu. Med stemme til generalforsamling.

   Ole fortsætter gerne, men hvis andre ønsker pladsen så giver han stolen fra sig.

   Ina er klar til genvalg.

   Louise stiller op.

   Stig er villig til genvalg.

   Vi skal have 2 nye suppleanter

    

    

   Sankt Hans.

   Troels sørger for arrangementet.

   Ina laver opslag på facebook

    

   Eventuelt.

    

   Næste møde er søndag den 19 juni – generalforsamling.

   Mandag den 20 juni klokken 18.30 på tingstedet til konstituerende.

   Mandag den 15 august. Klokken 19.00

   Mandag den 3 oktober klokken 19.

   Mandag den 5 december klokken 19


   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


   Referat bylavsmøde mandag 14.3.2022 kl 17:00 i Frejlev Arkivets lokaler


   Godkendelse af referat – Godkendt

   Godkendelse af dagsorden – godkendt


   Nyt fra formanden. 

   Der er kommet indbydelser fra kommunen. 

   Invitiation til skraldsamling, den nationale – ugen efter vores egen. 

   Betaler vi for at bruge arkivets lokaler – nej. Troels har en masse papirer med, som beskriver hele forholdet. 


   Arbejsgrupper.


   Sociale arrangementer ved Ina. 

   Der er kommet lidt tilmeldinger til foreningsdags brainstorm. Der deltager 14 personer. Og der mangler svar fra nogle. Kaffe og sodavand til foreningsdag.

   I den forbindelse har vi lavet en Gmail konto. kettingebylav@gmail.com


   Skraldsamle dag – vi har veste og sække. Suppe skåle findes i arkivet. Torben undersøger om Irene vil lave suppe


   Byforskønnelse ved Troels.

   Troels har lavet en liste med billeder af stenene og historier og kommentarer. De bliver lagt i arkivet og evt op som historie på hjemmesiden. Troels sender det til Ole og arkivet. 

   Desuden har Troels en masse papirer med omkring opstart af både arkivet og Tingstedet. 


   Bosætning og PR ved Ina

   Arne Larsen, kommunen, har skrevet at der kommer chikaner på Rågelundevej. Og at modellen fra Holeby kunne være en mulighed. 


   Frejlev arkivet

   Peter samler stadig info og kører videre på hjemmesiden. Der er af og til lidt udfordringer omkring internet i arkivet, men Peter har ikke haft mulighed for at tjekke det yderligere. 


   Økonomi ved Torben

   864 kr til træskilt til Helga’s have. 38.772 kr i kassen

   Så skal der muligvis flyttes lidt rundt på nogle penge. 

   Arkivet har 379.279 kr i kassen. 


   Kommende arrangementer. 

   Foreningsdagens brainstorm 

   Skraldesamling lørdag 26.marts. 

   Mølledag og generalforsamling søndag 19.juni. 

   Knækkerygmarch – lørdag den 7 maj. FDF startede den. 


   Eventuelt. 

   Debat omkring ændring af vedtægter i forhold til vores formål. Skal de fremtidssikres? 

   Medtag til foreningsdagen omkring Kettinge Bylav og vi kan være her og hjælpe. Kunne der være stemning for et årligt møde mellem foreninger og bylav?


   Hegn til boldbanen – Troels undersøger. 


   Næste møde.
   Fastsættelse af møderække?

   Der aftales møder 

   Torsdage fra klokken 17-18.30 

   Torsdag den 19 maj

   Søndag den 19 juni generalforsamling

   Mandag d 20 juni 18.30 på tingstedet - konstituerende

   Torsdag den 11 august. 

   Torsdag den 6 oktober

   Torsdag den 1 december    Efter mødet var der besøg af Flemming Nielsen fra Den Danske Naturfond


   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


   Bylavsmøde
   Mandag d. 17/01-2022
   kl. 19.00
   I Frejlevs Arkivets lokaler


   Referat

    1. Godkendelse af referat.
    2. Godkendelse af dagsorden.
    3. Nyt fra formanden
    4. Arbejdsgrupperne:
     • Sociale arrangementer: Tovholder: Ina.
      Evaluering af :

             KV21, Halloween, juletræstænding, spisning i savværket.
             Forslag om opsætning hegn omkring boldbanen.

   • Byforskønnelse & prisuddeling: Tovholder Troels.
   • Bosætning & PR gruppe:.Tovholder: Ina.
   • Frejlev Arkivet: Tovholder: Peter

           5. Økonomien ved Torben

           6. Kommende arrangementer: Fastelavn , Forenings dag i marts., Anhalt musik, Helgas have, julemarked, Byfest

           7. Eventuelt:

           8. Næste møde:    Punkt 1 + 2

    Referat fra sidste møde er godkendt og dagsorden for dagens møde er godkendt. 


    Punkt 3 – Nyt fra formanden

    Kontrakten til den gratis film om Kettinge er underskrevet og firmaet forventer at gå i gang i 2022


    Punkt 4 - Arbejdsgrupperne

    Intet nyt fra sociale arrangementer. 

    Evaluering af foregående arrangementer

    Spisning i savværket blev udskudt grundet Covid 19

    KV21: Vi havde god omtale i folketidende. Og der var en god tone, god debat og god stemning under selve vælgermødet. 

    Halloween var en hyggelig aften. Desværre var der ikke særlig stor tilslutning. Måske kunne flere foreninger gå sammen om at lave et arrangement. 

    Juletræstænding forløb rigtig godt. Og det fungerede så godt med julemanden i den lille hestevogn. Der var ca 80 voksne og ca 60 børn. 

    Anette er gået i gang med at lave en drejebog over hvad der er købt osv. Så vi altid kan gå tilbage og se i ”gemmerne”


    Intet nyt under byforskønnelse og prisuddelinger. 

    Der er kommet et ønske til et hegn ved boldbanen ud mod vejen. Troels undersøger en pris og prøver at søge Høeghs Fond. 


    Vores ønske til mere sikker vej i byen har været med til høring i Trafiksikkerhedsrådet. Arne Larsen ville sende et udkast til projektet, dette er endnu ikke modtaget. Dog var ideen umiddelbart en kombination af en 2-1 vej samt nogle forhindringer. 


    Træer i byen samt cykelskur / cykel opbevaring skriver Ole til sin kontakt på kommunen omkring. 


    Frejlev arkivet havde en rigtig god Arkivets dag med besøgende som kom med både historier og ting til Arkivet. Der er blevet købt blandt andet en cd rom læser til arktivet. 

    Peter har rendt panden lidt mod en mur i forbindelse med Arkibas. Men han giver ikke op. For nu bruger vi hjemmesiden og vi kunne måske lave en database også. Evt hjælp til Access søges. 

    Der er nogle billeder som er faldet ned fra væggen og gået i stykker. Der overvejes indkøb af nye rammer. Og så ønsker Kirsten sig en ny lampe så hun bedre kan se, den blev bevilget af bestyrelsen. 


    Arkivets dag lørdag den 14 maj fra 13-16


    Punkt 5. Økonomi. 

    Der er brugt penge på halloween, KV21, juletræstænding osv. Det betyder at der i Kettinge Bylav er en beholdning på 40.764 kr. 

    I Frejlev Arkivet er det brugt penge på gaver, kaffe og kage til Arkivets Dag, Cd rom osv. Der er nu 379.746 kr i arkivet. 


    Punkt 6 – Kommende arrangementer. 

    Fastelavn udskydes


    Foreningsdag onsdag den 23 marts, hvor bylavet inviterer foreningerne til at komme til en snak om hvordan vi kan skabe bedre sammenhold og hjælpe hinanden. 

    Sociale arrangementer gruppen holder møde og får lavet et skriv til foreningerne samt snakket om dagen. 


    Ønske om at Anhalt Music kunne komme til Mølledag og spille nogle sange som alle kan synge med på. Ina tager kontakt til Anhalt. Mølledag er søndag den 19.juni.


    Julemarked tages op i sociale arrangementer. Det kunne være sammen med andre foreninger i byen. 


    Skraldesamledag lørdag den 26 marts fra 9.30 – 11.30 Ole og Torben sørger for opslag og omtale. 


    Fyrværkeri til nytår, demonstration eller måske fælles afskydning nytårs aften. Tages op igen på næste møde. 


    Punkt 7 – Eventuelt. 

    Der er kommet nye æbletræer som er plantet og hegnet ind i Helgas Have, Frejlev. 

    Desuden er der godkendt et træskilt med Helgas Have graveret på, til at hænge op på hegnet. Og Ole undersøger noget historie og ser på at lave en QR kode som kan scannes og man så kan læse eller høre om historien bag Helgas have. 


    Lennart har tidligere haft kontakt til Naturfonden omkring købet af dele af Frejlev skov. Der er enighed om at Lennart igen tager fat i Naturfonden for at undersøge muligheder for medkøb fra borgerne. 


    Troels har en masse platter som LP købte hjem i sin tid. Der er billeder af tingstedet og møllen på. Disse sættes i Arkivet og så skal Peter tage stilling til hvad vi skal med disse. Skal de foræres væk, skal de sælges, skal de på auktion? Måske skal vi lave noget avis omtale omkring dem?


    Der skal laves en historie om stenene på Tingstedet. Troels har muligvis nogle papirer på stenene og kan huske mange af historierne. Dette gøres for at huske hvem og hvorfor der blev sat sten på tingstedet. 


    Der kommer en hjertestarter til Frejlev. Dette har Ole stået for at søge om osv, da han er hjerteløber. Den bliver muligvis sat op på Oles hus. Og så skal der måske søges økonomisk støtte når der skal udskiftes batteri. 


    Næste møde er den 16 marts kl 16:30 i Arkivet. 


    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx